เด็กที่เดินทาง
ตามลำพัง

ที่เจ็ทสตาร์ เรายินดีต้อนรับนักเดินทางอายุน้อยเช่นท่าน แต่เนื่องจากเราห่วงใยในความปลอดภัยและความสะดวกสบายของท่าน และของผู้โดยสารของเราทุกคน เราจึงมีข้อกำหนดสำคัญสำหรับเด็กที่เดินทางตามลำพัง เราไม่สามารถให้ความดูแลหรือช่วยเหลือท่านเป็นพิเศษได้ เพราะเราไม่มีระบบ บุคลากร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอที่จะทำเช่นนั้น

กรุณาสังเกตว่าข้อกำหนดด้านล่างนี้มีเพื่อยืนยันว่าลูกของท่านสามารถเดินทางกับเราได้ตามลำพัง ถ้าลูกของท่านไม่ผ่านเกณฑ์ของข้อกำหนดดังกล่าว ก็ต้องผู้โดยสารอีกคน (ผู้ติดตาม) เดินทางมากับลูกของท่านด้วย

เที่ยวบินที่ให้บริการโดยเจ็ทสตาร์ (JQ) และเจ็ทสตาร์เอเชีย (3K) ทุกเที่ยวที่ไป/กลับจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมทั้งเที่ยวบินภายในสองประเทศนี้ด้วย

เราจะถือว่าเด็กที่ปัจจุบันลงทะเบียนหรือกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษานั้นสามารถเดินทางได้ตามลำพังแล้ว

เด็กจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าพวกเขาลงทะเบียนหรือกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาหรือมีอายุครบ 12 ปีแล้ว เรายอมรับหลักฐานอายุของผู้โดยสารที่อายุ 12 ปีขึ้นไป เพราะปกติแล้วเด็กในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่อายุ 12 ปีขึ้นไปนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยม

เมื่อเวลาเช็คอิน ท่านต้องแสดงหลักฐานประจำตัวต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

  • สำหรับผู้โดยสารที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ต้องแสดงหลักฐานยืนยันอายุ อย่างเช่นหนังสือเดินทางหรือสูติบัตร
  • บัตรนักเรียนจากโรงเรียนมัธยม (ใช้ของปีก่อนได้ หรือจะหมดอายุแล้วก็ได้)
  • จดหมายจากโรงเรียนมัธยมที่หัวกระดาษมีตราโรงเรียน ที่ระบุปีและยืนยันการเข้าเรียนหรือการลงทะเบียนในโรงเรียนมัธยมในปัจจุบัน (หรือจะเป็นการลงทะเบียนในโรงเรียนมัธยมสำหรับปีถัดไปหลังจากจบการศึกษาชั้นประถมแล้วก็ได้)

เราจะถือว่าเด็กที่ยังไม่ลงทะเบียนหรือเรียนในชั้นมัธยมนั้นไม่สามารถเดินทางได้ตามลำพัง และจะต้องเดินทางมากับผู้ติดตาม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเด็กหรือลูกของท่านจะลงทะเบียนเรียนชั้นมัธยมแล้วก็ตาม แต่ก่อนท่านจะจองเที่ยวบินกับเจ็ทสตาร์ กรุณาพิจารณาดูว่าเด็กมีความสามารถเพียงพอที่จะเดินทางได้ตามลำพังแล้วหรือไม่กับเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ ถ้าพบว่าเด็กไม่สามารถเดินทางได้ตามลำพัง เราก็ไม่สามารถจัดการขนส่งให้เด็กได้ถ้าเด็กเดินทางคนเดียว

เที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) อื่นๆ

สำหรับเที่ยวบินภายในเอเชียที่ให้บริการโดย Jetstar Asia (3K) ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 12 ปีจะต้องเดินทางมากับผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ณ เวลาเดินทาง ส่วนผู้โดยสารที่อายุครบ 12 ปีแล้วจะมีสิทธิ์เดินทางได้เองตามลำพัง

 เที่ยวบินของ Jetstar Pacific (BL)

สำหรับเที่ยวบินในประเทศหรือระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย Jetstar Pacific (BL) เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปีจะไม่มีสิทธิ์เดินทาง ยกเว้นจะเดินทางมากับผู้ติดตามที่เหมาะสมแล้ว

พ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้โดยสารที่อายุระหว่าง 12 ถึง 14 ปีจะต้องกรอกข้อมูลและเซ็นชื่อใน “ใบยืนยัน” ณ เวลาที่เช็คอิน เราจึงจะอนุญาตให้เด็กที่มีอายุข้างต้นเดินทางได้ตามลำพัง

เที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK)

สำหรับเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นที่ให้บริการโดย Jetstar Japan (GK) ผู้โดยสารที่อายุตั้งแต่ 2-11 ปีห้ามเดินทางตามลำพัง ต้องมีผู้ติดตามที่เหมาะสมซึ่งมีอายุ 12 ปีขึ้นไปเดินทางไปด้วย ส่วนผู้โดยสารที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์เดินทางตามลำพังได้ นอกจากนี้ ทารกต้องเดินทางมากับผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป หรือพ่อแม่/ผู้ปกครองของทารก

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย Jetstar Japan (GK) ผู้โดยสารอายุต่ำกว่า 12 ห้ามเดินทางตามลำพัง ต้องมีผู้ติดตามที่เหมาะสมซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเดินทางมาด้วย ส่วนผู้โดยสารที่อายุครบ 12 ปีแล้วจะมีสิทธิ์เดินทางตามลำพังได้

ต้องแสดงบัตรที่เรายอมรับ

หลักฐานที่เราอนุญาตให้ใช้เพื่อยืนยันอายุของเด็กมีดังนี้:

  • หนังสือเดินทาง
  • สูติบัตร

ผู้โดยสารทุกคนจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบว่าตนมีเอกสารการเดินทางที่เกี่ยวข้องแล้ว ที่จำเป็นสำหรับการเดินทางเข้าสู่ประเทศที่จะเดินทางไป

ปิด
loading