ที่เจ็ทสตาร์ เรายินดีต้อนรับนักเดินทางอายุน้อยเช่นท่าน แต่เนื่องจากเราห่วงใยในความปลอดภัย ความสะดวกสบายของท่าน และของผู้โดยสารของเราทุกคน เราจึงมีข้อกำหนดสำคัญสำหรับเด็กที่เดินทางตามลำพัง เราไม่สามารถให้ความดูแลหรือช่วยเหลือท่านเป็นพิเศษได้ เพราะเราไม่มีระบบ บุคลากร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอที่จะทำเช่นนั้น

กรุณาสังเกตว่าข้อกำหนดด้านล่างนี้มีเพื่อยืนยันว่าลูกของท่านสามารถเดินทางกับเราได้ตามลำพัง ในกรณีถ้าลูกของท่านไม่ผ่านเกณฑ์ของข้อกำหนดดังกล่าว ก็จำเป็นต้องมี ผู้โดยสารอีกคน (ผู้ติดตาม) เดินทางมากับลูกของท่านด้วย

เจ็ทสตาร์กำหนดว่า ผู้ติดตาม (Accompanying Passenger) ของผู้โดยสารเด็กนั้นจะต้องมีอายุอย่างน้อย 15 ปี โดยผู้ติดตามหนึ่งท่านจะมีสิทธิ์ช่วยเหลือผู้โดยสารที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการเดินทางอิสระของเจ็ทสตาร์ได้สูงสุด 4 คน

เที่ยวบินที่ให้บริการโดยเจ็ทสตาร์ (JQ) และเจ็ทสตาร์เอเชีย (3K) ทุกเที่ยวที่ไป/กลับจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมทั้งเที่ยวบินภายในสองประเทศนี้ด้วย

ผู้เยาว์หรือเด็กที่ปัจจุบันกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษานั้นสามารถเดินทางได้ตามลำพัง โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของผู้เยาว์ที่สามารถเดินทางโดยลำพังได้

ทั้งนี้เด็กจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าพวกเขาลงทะเบียนหรือกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาหรือมีอายุครบ 12 ปีแล้ว เรายอมรับหลักฐานอายุของผู้โดยสารที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เพราะปกติแล้วเด็กในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่อายุ 12 ปีขึ้นไปนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยม

โดยท่านต้องแสดงหลักฐานประจำตัวต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการเช็คอิน:

  • สำหรับผู้โดยสารที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ต้องแสดงหลักฐานยืนยันอายุ เช่น หนังสือเดินทาง หรือสูติบัตร
  • บัตรนักเรียนจากโรงเรียนมัธยม (ใช้ของปีก่อนได้ หรือจะหมดอายุแล้วก็ได้)
  • จดหมายจากโรงเรียนมัธยมที่หัวกระดาษมีตราประทับโรงเรียน ที่ระบุปีและยืนยันการเข้าเรียน หรือการลงทะเบียนในโรงเรียนมัธยมในปัจจุบัน (หรือจะเป็นการลงทะเบียนในโรงเรียนมัธยมสำหรับปีถัดไปหลังจากจบการศึกษาชั้นประถมแล้วก็ได้)

สำหรับเด็กที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือเรียนในชั้นมัธยมนั้นไม่สามารถเดินทางได้ตามลำพัง และจะต้องเดินทางมากับผู้ติดตาม แม้ว่าลูกของท่านจะมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดข้างต้น ก่อนท่านจะจองเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ให้ลูกของท่าน กรุณาตรวจสอบว่าลูกของท่านมีความสามารถเพียงพอที่จะเดินทางกับเจ็ทสตาร์โดยไม่ต้องมีผู้ติดตามได้หรือไม่ ถ้าทางเจ้าหน้าที่พบว่าเด็กไม่สามารถเดินทางได้ตามลำพัง ทางสายการบินจะไม่อนุญาตให้เด็กเดินทางโดยลำพังได้

เที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) อื่นๆ

สำหรับเที่ยวบินภายในเอเชียที่ให้บริการโดย Jetstar Asia (3K) ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 12 ปี จะต้องเดินทางมากับผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ณ เวลาเดินทาง ส่วนผู้โดยสารที่อายุครบ 12 ปีแล้ว จะมีสิทธิ์เดินทางได้เองตามลำพัง

เที่ยวบินของ Jetstar Pacific (BL)

สำหรับเที่ยวบินในประเทศ หรือระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย Jetstar Pacific (BL) เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี จะไม่มีสิทธิ์เดินทาง ยกเว้นจะเดินทางมากับผู้ติดตามเท่านั้น

พ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้โดยสารที่อายุระหว่าง 12 ถึง 14 ปี จะต้องกรอกข้อมูลและเซ็นชื่อใน “ใบยืนยัน” ณ เวลาที่เช็คอิน เราจึงจะอนุญาตให้เด็กที่มีอายุข้างต้นเดินทางได้ตามลำพัง

เที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK)

สำหรับเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นที่ให้บริการโดย Jetstar Japan (GK) ผู้โดยสารที่อายุตั้งแต่ 2-11 ปีห้ามเดินทางตามลำพัง ต้องมีผู้ติดตามที่เหมาะสมซึ่งมีอายุ 12 ปีขึ้นไปเดินทางไปด้วย ส่วนผู้โดยสารที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปนั้นจะมีสิทธิ์เดินทางตามลำพังได้ นอกจากนี้ ทารกต้องเดินทางมากับผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป หรือพ่อแม่/ผู้ปกครองของทารก

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย Jetstar Japan (GK) ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่สามารถเดินทางตามลำพังได้ โดยจะต้องมีผู้ติดตามที่เหมาะสมซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเดินทางมาด้วย ส่วนผู้โดยสารที่อายุครบ 12 ปีแล้ว จะมีสิทธิ์เดินทางตามลำพังได้

หลักฐานในการแสดงสิทธิ์

หลักฐานที่เราอนุญาตให้ใช้เพื่อยืนยันอายุของเด็กมีดังนี้:

  • หนังสือเดินทาง
  • สูติบัตร

ผู้โดยสารทุกคนจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบว่าตนมีเอกสารการเดินทางที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งจำเป็นสำหรับการเดินทางเข้าสู่ประเทศที่จะเดินทางไป