ที่เจ็ทสตาร์ เราให้คำจำกัดความของทารก คือเด็กที่อายุไม่เกิน 2 ขวบ

  • สายการบินภายในประเทศออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ รวมทั้งสายการบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ของเจ็ทสตาร์นั้น มีความยินดีที่จะให้ทารกสามารถเดินทางไปพร้อมกับท่าน โดยนั่งตักของท่าน และไม่จำเป็นต้องจองที่นั่งสำหรับทารก (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางของทารก)
  • ทั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยสำหรับการเดินทางของทารก บนเที่ยวบินอื่นๆของเจ็ทสตาร์
  • ทารกสามารถเดินทางไปพร้อมกับท่าน โดยนั่งตักของท่านไปตลอดการเดินทางของเที่ยวบิน ท่านสามารถใช้สายรัดนิรภัยพิเศษสำหรับทารกเพื่อเชื่อมต่อไปยังสายรัดนิรภัยของท่านได้ กรณีที่ท่านเดินทางมาพร้อมกับทารก หรือเด็กเล็กนั้น ทางสายการบินจะไม่อนุญาตให้ท่านนั่งที่นั่งแถวประตูทางออก (รวมทั้งที่นั่งที่มีที่วางขากว้างพิเศษด้วย)
  • ไม่มีความจำเป็นที่จะสำรองที่นั่งสำหรับทารกที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี หรือมีอายุครบ 2 ปีในวันเดินทางก็ตาม โดยเงื่อนไขนี้จะไม่ครอบคลุมในกรณีที่ท่านได้ทำการจองที่นั่งเพิ่มเติมให้กับทารกของท่าน ทั้งเที่ยวบินขาไป และขากลับ
  • ท่านสามารถซื้อที่นั่งแยกต่างหากสำหรับทารกของท่านได้ ในกรณีที่ทารกนั้นสามารถที่จะลุกขึ้นนั่งเพียงลำพังได้ และนอกจากนี้ท่านยังสามารถนำที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบินได้ ในเที่ยวบินทุกเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ ยกเว้นเที่ยวบิน Q300 (ที่เดินทางภายในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: ข้อควรทราบสำหรับการนำที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กขึ้นเครื่องบิน ท่านสามารถแจ้งความประสงค์กรณีต้องการนำที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เนื่องจากทางสายการบินมีการกำหนดจำนวนที่นั่งสำหรับเด็กต่อหนึ่งเที่ยวบิน ซึ่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กจะอนุญาตให้ใช้ได้กับที่นั่งริมหน้าต่างเท่านั้น
  • ท่านจะต้องทำการจองที่นั่งสำหรับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าโดยสารดังกล่าว
  • ผู้โดยสารที่สามารถนั่งที่นั่งแถวประตูทางออก หรือที่นั่งที่มีที่วางขากว้างพิเศษ จะต้องมีอายุอย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป

กรณีที่ท่านทำการจองตั๋วเรียบร้อยแล้ว ไปยัง จัดการการจอง เพื่อทำการจองที่นั่งล่วงหน้า โดยจะมีค่าธรรมเนียมการจอง

การโดยสารมากับทารกมากกว่า 1 คน

ผู้โดยสารหนึ่งท่าน อาจมาพร้อมกับทารกสองคน ซึ่งทารกหนึ่งคนสามารถโดยสารบนตักของท่านได้ แต่สำหรับทารกคนที่สองจะต้องมีการซื้อที่นั่งเพิ่ม โดยจะใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ท่านจะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะนำที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กขึ้นบนห้องโดยสาร เนื่องจากทางสายการบินมีจำนวนที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กต่อหนึ่งเที่ยวบินในจำนวนจำกัด และกรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ท่านเดินทางมากับทารกมากกว่า 1 คน เพื่อที่ทางสายการบินจะได้ทำการดูแลท่านในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือต่างๆ

ทารกและผู้ติดตาม

ทารกที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน จะต้องเดินทางมาพร้อมกับผู้ดูแลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป, ที่พึ่งพาตนเองได้, และมีความสามารถในการดูแลทารก ทั้งที่สนามบินและในระหว่างเที่ยวบิน

ทารกที่มีอายุน้อยกว่าสามเดือน จะต้องเดินทางกับบิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

เด็กทารกที่มีอายุน้อยกว่า 7 วัน

ทางสายการบินเจ็ทสตาร์ จะไม่อนุญาตให้เด็กทารกที่มีอายุหลังคลอดไม่เกิน 48 ชั่วโมง เดินทางไปกับสายการบิน

ท่านจำเป็นจะต้องยื่นแบบฟอร์มใบรับรองทางการแพทย์ของเจ็ทสตาร์เพื่อขออนุญาตเดินทางกับเที่ยวบิน เจ็ทสตาร์ (JQ), เจ็ทสตาร์ เอเชีย (3K) และ เจ็ทสตาร์ เจแปน (GK) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาพร้อมกับทารกที่มีอายุระหว่าง 3-7 วัน และนอกจากนี้สำหรับสายการบิน เจ็ทสตาร์ แปซิฟิกนั้น (BL) นั้น ทางสายการบินจะไม่อนุญาตให้ทารกที่มีอายุน้อยกว่า 7 วัน เดินทางไปกับสายการบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: การโดยสารขณะตั้งครรภ์

เปลเด็ก

สายการบินระหว่างประเทศบางสายการบินนั้นสามารถขอเปลสำหรับเด็กได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: ฉันสามารถขอเปลสำหรับเด็กได้หรือไม่

การเช็คอิน

ในกรณีที่ท่านเดินทางมาพร้อมกับทารก ท่านจำเป็นจะต้องทำการเช็คอินที่สนามบินเท่านั้น โดยท่านจะไม่สามารถทำการเช็คอินผ่านอินเตอร์เน็ตได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: ฉันสามารถเช็คอินผ่านอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่

บัตรประจำตัว

ทางสายการบินอาจขอให้ท่านแสดงอายุ สูติบัตร หรือหนังสือเดินทาง สำหรับทารกที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี ถ้าหากท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานการยืนยันอายุหรือเอกสารที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการเช็คอินได้ ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ทารกเดินทางไปพร้อมกับท่าน

กรณีที่ท่านเดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศ ท่านจะต้องแสดงหนังสือประจำตัวของทารกและเด็กที่เดินทางไปด้วยทุกครั้ง

อาหารและเครื่องดื่มสำหรับทารก

ทางสายการบินไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับทารก โดยท่านจะต้องจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มของทารกมาเอง และจะถูกรวมไว้ในสัมภาระขึ้นเครื่องของท่าน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: ฉันจำเป็นต้องเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับทารกในการเดินทางหรือไม่

ทารกและสัมภาระขึ้นเครื่อง

ไม่มีโควตาสัมภาระขึ้นเครื่อง หรือโควตาสัมภาระเช็คอิน กรณีที่ไม่ได้จองที่นั่งสำหรับทารก

ท่านจะต้องจัดเตรียมของใช้สำหรับเด็กมาเอง เช่น อาหาร, เครื่องดื่ม, ผ้าอ้อม และเสื้อผ้า โดยสัมภาระเหล่านี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระขึ้นเครื่องของท่าน

หากท่านสำรองที่นั่งสำหรับทารกของท่าน ทารกสามารถใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้น้ำหนักที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กจะรวมอยู่ในโควตาสัมภาระขึ้นเครื่องสำหรับทารกของท่าน

ทารกและการตรวจสอบสัมภาระ

เรารู้ดีว่าการเดินทางไปพร้อมกับเด็กทารกและเด็กเล็กอาจมีสัมภาระที่จำเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้เราจึงอนุญาตให้ท่านสามารถนำอุปกรณ์สำหรับทารก, รถเข็นเด็ก, เปลแบบพกพา หรือเก้าอี้สูงสำหรับเด็กเป็นสัมภาระเช็คอินได้ฟรีโดยไม่นับรวมกับโควตาสัมภาระของท่าน

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: ฉันสามารถนำอุปกรณ์สำหรับทารก รถเข็นเด็ก เปลแบบพกพา หรือเก้าอี้สูงสำหรับเด็ก เป็นสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องไปด้วยได้หรือไม่

ไม่มีโควตาสัมภาระขึ้นเครื่อง หรือโควตาสัมภาระเช็คอิน กรณีที่ไม่ได้จองที่นั่งสำหรับทารก

สายรัดทารก และสายจูง

ท่านสามารถใช้สายรัดนิรภัย หรือสายจูงสำหรับเด็กภายในสนามบินได้เท่านั้น โดยสายการบินจะไม่อนุญาตให้นำไปใช้บนเครื่องบิน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: ฉันสามารถใช้เป้อุ้มเด็ก สายรัดนิรภัย หรือสายจูงสำหรับทารกได้หรือไม่

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้า: การเดินทางกับครอบครัว