เจ็ทสตาร์มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเดินทางที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และราคาย่อมเยาให้แก่ลูกค้าของเราทุกคน รวมทั้งผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยเช่นกัน

สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขอความช่วยเหลือในกรณีพิเศษ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีต่างๆ รวมทั้งบริการเก้าอี้รถเข็นและอุปกรณ์รัดลำตัว ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารที่ตาบอดหรือมีปัญหาทางสายตา หูหนวกหรือมีปัญหาทางการได้ยิน ผู้โดยสารที่เดินทางมากับสุนัขผู้พิการ ผู้โดยสารที่ตัวใหญ่เป็นพิเศษ และผู้โดยสารที่ต้องใช้ถังออกซิเจนขณะเดินทาง

ท่านต้องแจ้งความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือพิเศษให้เราทราบ ณ เวลาที่ท่านทำการจองตั๋ว เพื่อที่เราจะได้สามารถเตรียมการให้ท่านได้ – ความช่วยเหลือพิเศษนั้นรวมไปถึงการจัดเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมเมื่อท่านมาถึง ถึงแม้ท่านจะไม่ได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าว่าท่านต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เราก็จะพยายามตอบสนองความต้องการของท่านภายใต้ข้อจำกัดในการดำเนินงานของเรา อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านไม่แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าว่าท่านต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เราก็อาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางของท่านได้

เจ็ทสตาร์ไม่มีระบบบันทึกข้อมูลเรื่องความต้องการพิเศษของท่าน ดังนั้น ท่านต้องแจ้งให้เราทราบถึงความประสงค์ในการรับการช่วยเหลือพิเศษทุกครั้งที่ท่านเดินทางกับเรา.

หมายเหตุ เงื่อนไขและข้อมูลต่อไปนี้ใช้กับเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส (JQ) ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์, Jetstar Asia Airways (3K) ของสิงคโปร์ และ เจ็ทสตาร์ เจแปน (GK) ของญี่ปุ่นเท่านั้น

กรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือพิเศษบนเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย เจ็ทสตาร์ แปซิฟิก (BL) ของเวียดนาม จะมีขั้นตอนที่แตกต่างออกไป กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทางสายการบิน เจ็ทสตาร์ เจแปน (BL)

การเช็คอินและขึ้นเครื่อง

เราขอแนะนำให้ท่านทำการเช็คอินล่วงหน้าอย่างน้อย 90 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก (สำหรับเที่ยวบินที่บินขึ้นจากอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ) และอย่างน้อย 2 ชั่วโมง (สำหรับเที่ยวบินที่บินขึ้นจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) เพื่อที่เราจะได้สามารถจัดการเรื่องความช่วยเหลือที่จำเป็นให้ท่านได้โดยไม่ล่าช้า

เที่ยวบินโดยสารขาออกภายในประเทศ

  เช็คอินล่วงหน้า 90 นาที

  รอที่ประตูทางขึ้นเครื่องก่อนเวลาเดินทาง 40 นาที

เที่ยวบินโดยสารขาออกระหว่างประเทศ

  เช็คอินล่วงหน้า 120 นาที

  รอที่ประตูทางขึ้นเครื่องก่อนเวลาเดินทาง 40 นาที

ท่านจะสามารถเริ่มเช็คอินได้ตั้งแต่ 2 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง; และสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (International Terminal) ท่านจะสามารถเริ่มเช็คอินได้ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง ท่านควรทราบว่า สำหรับเที่ยวบินทุกเที่ยวนั้น ในชั่วโมงสุดท้ายก่อนเวลาออกเดินทางนั้นเจ้าหน้าที่ของเราจะทำงานหนักที่สุด และถ้าท่านเดินทางมาถึงสนามบินในเวลาดังกล่าว ท่านก็อาจต้องรอเป็นเวลานานก่อนจะได้รับความช่วยเหลือ (เช่นความช่วยเหลือที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง ฯลฯ)

เราแนะนำว่าท่านควรคำนึงถึงความจำเป็นเฉพาะและความช่วยเหลือที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะมีเวลามากพอสำหรับการเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว

แผนอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

เจ็ทสตาร์มีแผนอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ (Disability Access Facilitation Plan) สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษที่สนามบินต่างๆในประเทศออสเตรเลียหรือเที่ยวบินภายในของประเทศออสเตรเลีย

แผนอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการของเจ็ทสตาร์ (PDF, 0.4MB)

Independent travellers and accompanying passengers

ผู้โดยสารที่เดินทางไปกับเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ ท่านต้องสามารถเดินทางได้อย่างอิสระ ตามเงื่อนไขดังนี้:

 • ผู้โดยสารต้องสามารถเข้าห้องน้ำได้เองเมื่อจำเป็น ระหว่างการเดินทาง; และ
 • ผู้โดยสารต้องสามารถทานอาหารหรือเครื่องดื่มได้เองระหว่างการเดินทาง โดยไม่ต้องมีผู้ช่วย; และ
 • ผู้โดยสารต้องสามารถทานยาได้เองระหว่างการเดินทางเมื่อจำเป็น; และ
 • ผู้โดยสารต้องสามารถสื่อสารได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อแสดงความเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัยและคำแนะนำในกรณีฉุกเฉินของพนักงานบนเครื่องบินได้; และ
  • ผู้โดยสารต้องมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายระหว่างอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ หรือจากอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ไปยังเก้าอี้บนเครื่องบินได้ ดังต่อไปนี้:
   • ผู้โดยสารต้องสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือ; หรือ
   • ผู้โดยสารจะต้องสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้โดยใช้แผ่นสไลด์ (Slide board) และผ้าสไลด์ (Slide cloth) ที่พนักงานบนเครื่องจัดหาให้ โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากผู้ติดตาม/ผู้ดูแล

ถ้าหากผู้โดยสารไม่ผ่านเงื่อนไขข้างต้นตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไป ผู้โดยสารจะต้องเดินทางมาพร้อมกับผู้ติดตาม/ผู้ดูแล นั่นก็คือ ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือในการทำงานเหล่านี้อันใดอันหนึ่ง ท่านจำเป็นต้องเดินทางมากับผู้ติดตาม (Accompanying Customer)

ผู้ติดตาม หมายถึงผู้เดินทางอิสระที่ต้องจ่ายค่าโดยสารเอง ซึ่งตามความเห็นของเจ็ทสตาร์แล้ว จะต้องมีความสามารถและเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือ การดูแล แก่ผู้ที่เดินทางมาด้วย ผู้ติดตามต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่เดินทางมาด้วยในเรื่องต่อไปนี้:

 • การใช้ห้องน้ำบนเครื่องบินและที่สนามบิน
 • จัดการเมื่อมีเหตุฉุกเฉินทั้งบนเครื่องบินและที่สนามบิน
 • ขนย้ายสัมภาระพกพาและอุปกรณ์ต่างๆ
 • ดำเนินขั้นตอนทางการแพทย์และการใช้ยา
 • การทานอาหารและเครื่องดื่ม
 • ดำเนินการด้านธุรการ อย่างเช่นการจัดการเรื่องเอกสารการเข้าเมือง
 • การขึ้นและลงจากเครื่องบิน รวมทั้งการเคลื่อนย้ายขึ้นและลงจากอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และที่นั่งเมื่อจำเป็น
 • การประกอบและพับเก็บเก้าอี้รถเข็น

เจ็ทสตาร์กำหนดว่าผู้ติดตาม (Accompanying Passenger) ของผู้โดยสารเด็กนั้นจะต้องมีอายุอย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป ยกเว้นเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นที่ให้บริการโดย เจ็ทสตาร์ เจแปน ซึ่งผู้ติดตามของผู้โดยสารเด็ก (2-11 ปี) จะต้องมีอายุอย่างน้อย 12 ปี

ผู้ติดตามหนึ่งท่านจะมีสิทธิ์ช่วยเหลือผู้โดยสารที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการเดินทางอิสระของเจ็ทสตาร์ได้สูงสุด 4 คน

ผู้โดยสารที่มีความพิการทางด้านสติปัญญาอาจจำเป็นต้องเดินทางพร้อมผู้ติดตาม

ผู้โดยสารที่ตัวใหญ่เป็นพิเศษ

ถ้าท่านไม่สามารถพับที่วางแขนทั้งสองข้างลงได้ และ/หรือตัวท่านใหญ่จนกินที่นั่งข้างๆ ท่านจำเป็นต้องจองที่นั่งให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับความต้องการของท่าน หรือท่านจะซื้อที่นั่งชั้นธุรกิจก็ได้ (ถ้ามี)

การอนุญาตทางการแพทย์

สำหรับสภาพทางการแพทย์หรือความพิการบางอย่าง เรากำหนดว่าท่านจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทางการแพทย์ (Medical clearance) ก่อนบิน และแสดง ณ เวลาที่ท่านจองตั๋ว กรุณาศึกษาว่าท่านต้องได้รับการอนุญาตนี้หรือไม่ จาก:

ข้อสังเกต: เที่ยวบินของ เจ็ทสตาร์ แปซิฟิก (BL) นั้นไม่รับขนส่งลูกค้าที่ต้องใช้ใบอนุญาตทางการแพทย์

คำขออนุญาตทางการแพทย์ทุกคำร้องจะถูกพิจารณาโดย Qantas Network Operations

การเดินทางไปสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2009 เป็นต้นไป กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติสำหรับผู้พิการในการเดินทางทางอากาศของ US DOT (14 CFR Part 382)จะมีผลบังคับใช้ เจ็ทสตาร์ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกือบทุกข้อของกฎหมายนี้ ทั้งนี้ ปัจจุบันเจ็ทสตาร์ให้บริการเที่ยวบินไปยังโฮโนลูลู ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น สำหรับเที่ยวบินไปและกลับจากโฮโนลูลู จะไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือด้านเก้าอี้รถเข็น

ท่านสามารถดูเวอร์ชั่นรวมใหม่ล่าสุดของ 14 CFR 382 ได้ที่นี่

ท่านสามารถรับสำเนาของกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติสำหรับผู้พิการในการเดินทางทางอากาศของ US DOT ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายได้จากกระทรวงการขนส่ง ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

(1) สำหรับการโทรจากในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านสามารถโทรไปยังสายด่วนโทรฟรีสำหรับการเดินทางทางอากาศสำหรับผู้พิการที่เบอร์ 1-800-778-4838 (เสียง) หรือ 1-800-455-9880 (โทรพิมพ์)

(2) โดยโทรมายังแผนกคุ้มครองผู้บริโภคทางการบิน Aviation Consumer Protection Division ที่เบอร์ 202-366-2220 (เสียง) หรือ 202-366-0511 (โทรพิมพ์)

(3) ส่งไปรษณีย์มายังแผนกคุ้มครองผู้บริโภคทางอากาศ (Air Consumer Protection Division), C-75, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave., SE., West Building, Room W96-432, Washington, DC 20590 และ

(4) ทางเว็บไซต์ของ Aviation Consumer Protection Division ที่