ข้อตกลงการใช้งานของเจ็ทสตาร์
การสะสมไมล์พลัสเพย์ของแควนตัส – เงื่อนไขการจองเที่ยวบิน

ข้อตกลงการใช้งานของเจ็ทสตาร์

ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ ("ข้อตกลง") จะครอบคลุมการใช้งานเว็บไซต์ jetstar.com ของบริษัท เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส จำกัดและบริษัท เจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์ส จำกัด และเว็บเพจที่เชื่อมต่อใดๆ ("เว็บไซต์") ในการใช้งานเว็บดังกล่าวของท่านหมายความว่าท่านได้ยอมรับ ข้อตกลงเหล่านี้แล้ว

คำจำกัดความ

โดยให้ใช้คำจำกัดความดังต่อไปนี้ เว้นแต่เว็บไซต์จะระบุเป็นอื่น

* "เจ็ทสตาร์": บริษัท เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส จำกัด บริษัท เจ็ทสตาร์ เอเชียแอร์เวย์ส จำกัด

* "ข้อตกลง": ข้อตกลงการใช้งาน

* "เว็บไซต์": jetstar.com และหน้าเว็บเพจและโดเมนที่เกี่ยวข้องใดๆ

ข้อตกลงเหล่านี้ครอบคลุมการใช้งานทางเว็บไซต์เจ็ทสตาร์ทั้งหมดของท่าน ดังนั้นการใช้งานเว็บดังกล่าวจะหมายความว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้แล้ว

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการค้า เท่านั้น เว้นแต่อยู่ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง โดยท่านต้องไม่ใช้ คัดลอก ดัดแปลง ส่งต่อ จัดเก็บ เผยแพร่ หรือแจกจ่ายซึ่งเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ หรือสร้างเนื้อหาอื่นใดโดยใช้เนื้อหา บนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เจ็ทสตาร์แอร์เวย์ส หรือเจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์สก่อน

ห้ามนำไปใช้หรือดัดแปลงในรูปแบบใดๆ ซึ่งเครื่องหมายการค้า (ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน) และสัญลักษณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส หรือเจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์สก่อน

เว็บไซต์, ผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยี และกระบวนการต่างๆในเว็บไซต์นี้อาจอยู่ภายใต้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส หรือเจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์ส หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ไม่มีใบอนุญาตรับรองสิทธิทรัพย์สินปัญญาดังกล่าวนอกจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าในทางใดก็ตาม

อีเมล โทรสาร และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่นๆ

กรณีที่ท่านแจ้งความประสงค์ให้มีการส่งกำหนดการหรือเอกสารเกี่ยวกับเที่ยวบินอื่นๆ ถึงท่าน ผ่านทางอีเมล โทรสาร หรือทางการสื่อสารระบบอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่นๆ (รวมถึงข้อความทางโทรศัพท์มือถือ)นั้น การที่ท่านไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว ไม่ได้แปลว่าการจองไม่สำเร็จแต่อย่างใด การจองจะถือว่าสำเร็จและเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินและได้รับการอนุมัติเท่านั้น ในกรณีของ ข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวกับรายการการจองในฐานข้อมูลการจองของเจ็ทสตาร์ เอเชีย จะถือเป็นบันทึกสำคัญของการบินและจะถือเป็นที่สุด

เจ็ทสตาร์ไม่เกี่ยวข้องต่อความรับผิดชอบในการส่งข้อมูลการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจองของท่าน กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการจองตั๋วทางโทรศัพท์หรือตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวของท่าน

เว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังหรือเฟรมของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ("เว็บไซต์ภายนอก") เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส หรือเจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์ส ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการรักษาหรือปรับปรุงลิงค์ให้ทันสมัย

ลิงค์ไปยังหรือเฟรมของเว็บไซต์ภายนอกไม่ถือว่าเป็นเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส  หรือเจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์ส ในการรับรอง อนุมัติ แนะนำ หรือสิทธิพิเศษ แก่เจ้าของหรือผู้ประกอบการของเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว หรือต่อข้อมูล สินค้าหรือบริการใดๆที่อ้างถึงในเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว เว้นแต่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์นี้

เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส หรือเจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์สไม่รับประกันหรือ รับผิดชอบต่อความผิดใดๆอันเกี่ยวเนื่องถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ภายนอก ดังกล่าวทั้งสิ้น

การรักษาความปลอดภัย

ขณะที่ท่านทำการจองตั๋วเครื่องบินกับเรานั้น เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยจะถูกใช้ขณะที่ท่านทำการจองเที่ยวบินหรือเข้าถึงข้อมูลสมาชิกสะสมไมล์ของท่าน ซึ่งโปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Server Layer : SSL) จะเข้ารหัสข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านเว็บไซต์นี้ โดยเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส หรือเจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์ส จะไม่รับประกันต่อความแน่นหนาหรือประสิทธิภาพของการเข้ารหัสดังกล่าว และเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส หรือเจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์ส จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆอันเกิดขึ้น จากการเข้าถึงข้อมูลที่ท่านให้โดยไม่ได้รับอนุญาต

คุกกี้

คุกกี้ (Cookies) คือ ชิ้นส่วนเล็กๆ ของข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนเว็บเบราเซอร์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เว็บเซิร์ฟเวอร์ใดๆ (รวมถึงเว็บนี้) อาจ:

 • จัดเก็บคุกกี้ตั้งแต่หนึ่งหน่วยขึ้นไปในเบราเซอร์ของท่าน
 • ขอให้เบราเซอร์ของท่านส่งข้อมูลนี้กลับไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือ
 • ขอให้เบราเซอร์ของท่านส่งคุกกี้ที่จัดเก็บไว้บนเบราเซอร์ของท่าน โดยเว็บไซต์อื่นในอินเตอร์เน็ตโดเมนเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในโดเมน jetstar.com อาจรับคุกกี้ที่ติดตั้งไว้โดย เว็บเซิร์ฟเวอร์ jetstar.com
 • เว็บไซต์นี้อาจจัดเก็บคุกกี้ไว้บนเว็บเบราเซอร์ของท่านเพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่ท่าน ในการเข้าชมเว็บไซต์นี้ในครั้งต่อๆไป

เมื่อใช้งานคุกกี้นี้ ทางเว็บไซต์จะสามารถติดตามข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์ และจัดหาเนื้อหาที่ปรับแต่งแล้วได้ นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มของผู้ใช้งาน (การวิจัยตลาด) และเพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่ Jetstar.com อีกด้วย

เว็บบราวเซอร์เกือบทุกชนิดสามารถตั้งค่าให้แจ้งผู้ใช้งานได้เมื่อได้รับคุกกี้ จึงทำให้ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถตรวจสอบคุกกี้ที่เก็บไว้ในเว็บบราวเซอร์ของท่านและลบอันที่ท่านไม่ต้องการออกได้

กรณีที่ท่านปิดการใช้งานคุกกี้บนเว็บเบราเซอร์ของท่าน หรือลบ หรือปฏิเสธคุกกี้จากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกัน เมื่อนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เว้นแต่ในกรณีที่การกระทำดังกล่าวจะทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส หรือเจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์ส จะ:

 • ยกเว้นเงื่อนไขและการรับประกันทั้งหมดที่แสดงนัยถึงข้อตกลงเหล่านี้
 • ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ท่านหรือ บุคคลอื่นอาจได้รับไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเกิดจาก เหตุอันใดก็ตาม (รวมถึงความประมาท) ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน เว็บไซต์นี้ ตราบเท่าที่ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต และ
 • ยกเว้นความรับผิด (ไม่ว่าความรับผิดนั้นจะเกิดขึ้นภายใต้สัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาท) หรือกฎหมาย) ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษ ทางอ้อมหรือสืบเนื่องใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้และความสูญเสีย หรือความเสียหายของข้อมูล) ที่ได้รับหรือเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้
 • โดยไม่จำกัดการปฏิเสธความรับผิดชอบทั่วไป เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส หรือเจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์ส จะ:
  • ไม่รับประกันต่อความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของเนื้อหาใดๆ หรือคุณสมบัติในการขายหรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส หรือเจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์ส จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือผู้อื่นในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในข้อมูลบนเว็บไซต์นี้หรือในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวไม่ทันสมัย
  • ไม่รับผิดชอบต่อการหยุดให้บริการของเว็บไซต์และ
  • ไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือผู้อื่นกรณีที่เกิดการแทรกแซงหรือความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ภายนอก ท่านต้องป้องกันระมัดระวังเอง เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านเลือกใช้จากเว็บไซต์นี้ปราศจาก ไวรัสหรือสิ่งใดก็ตามที่อาจแทรกแซงหรือสร้างความเสียหายต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน

  ลิงค์เชื่อมต่อไปยัง jetstar.com

  ท่านไม่สามารถเชื่อมโยงลิงค์มายังเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส หรือเจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์ส ก่อน การใช้เทคโนโลยีจับหน้าจอหรือคัดลอกหน้าจอเพื่อให้ได้มา ซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส หรือเจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์ส ก่อน ถือเป็นการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส หรือเจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์ส

  การขนส่งผู้โดยสาร, สัมภาระและสินค้าทางอากาศอยู่ภายใต้เงื่อนไข การบินและข้อบังคับของสายการบินที่เกี่ยวข้อง

  เงื่อนไขของการสะสมไมล์พลัสเพย์ของแควนตัส – การจองเที่ยวบินทาง jetstar.com

  เงื่อนไขการใช้งาน (‘เงื่อนไข’) ฉบับนี้คือข้อกำหนดการใช้บริการจองเที่ยวบินด้วยการสะสมไมล์พลัสเพย์ของแควนตัสทาง jetstar.com และศูนย์บริการ (‘ระบบจองตั๋ว’) ศูนย์บริการจะถือว่าท่านตอบรับว่าท่านได้อ่านและยอมรับข้อตกลงเหล่านี้แล้ว ซึ่งข้อตกลงเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยแควนตัส แอร์เวย์ส จำกัด (ABN 16 009 661 901) (‘แควนตัส’) เป็นระยะๆ โดยเผยแพร่ข้อตกลงฉบับแก้ไขดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้

  ข้อมูลทั่วไป

  1. เที่ยวบินของเจ็ทสตาร์และระบบจองตั๋วเที่ยวบินของการสะสมไมล์พลัสเพย์ของแควนตัสทาง jetstar.com นั้นให้บริการโดยบริษัท Jetstar Airways Pty Limited (ABN 33 069 720 243) เที่ยวบินของบริการสะสมไมล์พลัสเพย์นี้ให้บริการแก่สมาชิกของโครงการสะสมไมล์ของแควนตัส (‘สมาชิก’) โดยแควนตัส

  2. ระบบจองตั๋วและเที่ยวบินของการสะสมไมล์พลัสเพย์นี้มีไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้น

  3. สมาชิกภาพของโครงการสะสมไมล์ของสายการบินแควนตัส (‘โครงการ’) และการรับและแลกแต้มสะสมไมล์ของสายการบินแควนตัส (‘แต้มสะสม’) เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของโครงการ (‘ข้อตกลงและเงื่อนไขของโครงการ’)ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมในการสมัคร ข้อตกลงและเงื่อนไขของโครงการยังครอบคลุมถึงบริการจองตั๋วและ นอกจากนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขของโครงการนี้ยังครอบคลุมถึงระบบจองตั๋วเที่ยวบินและเที่ยวบินสะสมไมล์พลัสเพย์ที่ได้จากการจองดังกล่าวด้วย

  4. เที่ยวบินของการสะสมไมล์พลัสเพย์ทุกเที่ยวจะอยู่ภายใต้และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเที่ยวบินดังกล่าว รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขของโครงการ ณ เวลาที่จอง ‘เงื่อนไขค่าบริการ’ คือข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดของค่าบริการ ตั๋วหรือการบินที่ระบุไว้ ในรูปแบบใดๆ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เกี่ยวกับเที่ยวบิน และสามารถหาดูได้จากเว็บไซต์นี้ (เข้าทาง qantas.com) ‘รางวัล’ คือรางวัลภายใต้ และตามที่นิยามไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของโครงการ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น ในข้อตกลงเหล่านี้ ข้อตกลงที่ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขของโครงการ มีความหมายเดียวกันเมื่อใช้ในข้อตกลงนี้

  วิธีการแลกรับสิทธ์การสะสมไมล์พลัสเพย์สำหรับแควนตัสและเจ็ทสตาร์

  5. สมาชิกสามารถรับสิทธิ์สะสมไมล์พลัสเพย์ได้จากระบบจองตั๋ว ด้วยการแลกแต้ม หรือจะใช้แต้ม (มากกว่าจำนวนแต้มที่กำหนด) ร่วมกับการจ่ายเงินทางบัตรจ่ายเงินที่เรายอมรับ ‘แต้มพลัสเพย์’) อย่างสอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขของโครงการนี้

  6. ด้วยแต้มพลัสเพย์ ท่านจะสามารถเลือกจำนวนแต้มที่จะใช้แลกได้ โดยต้องมากกว่าจำนวนแต้มที่กำหนด และจ่ายจำนวนในบัตรจ่ายเงินที่เรายอมรับ เพื่อรับเที่ยวบินของการสะสมไมล์พลัสเพย์ของท่าน จำนวนแต้มขั้นต่ำที่ต้องใช้นั้นจะแตกต่างกันไปตามรางวัลแต่ละชิ้น

  7. ท่านสามารถเข้าใช้บริการจองตั๋วได้:

  ก. ตลอดเวลา บน jetstar.com (ผ่านทาง qantas.com) หรือ

  ข. โดยโทรติดต่อศูนย์บริการในออสเตรเลีย ที่หมายเลข 13 11 31 หรือในนิวซีแลนด์ที่หมายเลข 0800 100 767 สำหรับประเทศอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่ ติดต่อบริการสะสมไมล์

  8. ระบบจองตั๋วจะรับการจองเที่ยวบินของการสะสมไมล์พลัสเพย์จากสมาชิกเท่านั้น สมาชิกจะต้องให้รายละเอียดสมาชิกและรหัสก่อนจะแลกแต้ม เพื่อรับเที่ยวบินของการสะสมไมล์พลัสเพย์

  9. การจองรางวัลของสมาชิกจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการแลกแต้มสะสม ตามจำนวนที่กำหนดและจ่ายชำระเงินส่วนที่เหลือใดๆ ด้วยบัตรชำระเงินที่ได้รับการยอมรับแล้ว

  10. การจ่ายเงินใดๆ ที่ต้องจ่ายเพื่อรับเที่ยวบินของการสะสมไมล์พลัสเพย์ผ่านระบบจองตั๋วนั้นจะต้องจ่ายโดยใช้บัตรวีซ่า มาสเตอร์การ์ด อเมริกันเอ็กซ์เพรส หรือไดเนอร์คลับ (“บัตรจ่ายเงินที่เรายอมรับ”) จะไม่มีการรับชำระเงินในรูปแบบอื่นๆ

  เอกสารประกอบการเดินทาง

  11. เจ็ทสตาร์จะให้ ‘เอกสารการเดินทาง’ แก่สมาชิกที่ยืนยันการจองเที่ยวบินของการสะสมไมล์พลัสเพย์ เมื่อเอกสารดังกล่าวพร้อมแล้ว ด้วยการ:

  ก. ส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่สมาชิกให้ไว้ หรือ

  ข. ส่งโทรสารไปยังหมายเลขโทรสารที่สมาชิกให้ไว้กับศูนย์บริการ หรือ

  ค. ส่งไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่สมาชิกให้ไว้กับศูนย์บริการ

  12. สมาชิกไม่สามารถมารับเอกสารการเดินทางด้วยตนเองได้

  13. ทั้งแควนตัสและเจ็ทสตาร์จะไม่รับผิดชอบต่อสมาชิก หากสมาชิก ท่านนั้นไม่ได้รับการตอบรับ หรือเอกสารการเดินทางที่ได้ส่งไปยังที่อยู่ อีเมลหรือที่อยู่ไปรษณีย์ที่สมาชิกให้ไว้แล้ว

  14. สมาชิกอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับค่าไปรษณียากร และ/หรือผู้นำส่งเอกสารการเดินทาง

  15. เวลาเดินทางหรือรายละเอียดอื่นๆ ที่แสดงบนเอกสารการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยสายการบินโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งแควนตัสและเจ็ทสตาร์จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงในเวลาเดินทางหรือรายละเอียดอื่นที่แสดงบนเอกสารการเดินทางใดๆที่กระทำโดยสายการบิน

  16. สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตนมีเอกสารการเดินทางที่จำเป็นและหนังสือเดินทางที่ใช้ได้ เอกสารแสดงตัวตนอื่นๆ วีซ่า และใบอนุญาตเข้าประเทศตามที่กฎหมายว่าด้วยการเดินทางที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งแควนตัสและเจ็ทสตาร์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหาก ผู้เดินทางไม่ได้รับเอกสารการเดินทางที่จำเป็น

  17. สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อที่ปรากฏบนเอกสารการเดินทางใดๆ นั้นถูกต้องตรงกับชื่อบนหนังสือเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทาง โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆของชื่อที่แสดงอยู่บนเอกสารการเดินทางหรือการจองเที่ยวบินของการสะสมไมล์พลัสเพย์ ก็อาจส่งผลให้การจองรางวัลดังกล่าวถูกยกเลิกได้โดยอัตโนมัติ และอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิกด้วย

  18. ทั้งแควนตัสและเจ็ทสตาร์ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากชื่อที่ปรากฏบนเอกสารการเดินทางไม่ตรงกับชื่อที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทางของผู้โดยสาร หรือเอกสารแสดงตัวตนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องด้วยเหตุใดๆ ก็ตามโดยสายการบินหรือประเทศปลายทาง

  19. ในกรณีที่มีรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉินในประเทศที่ท่านจะหรืออาจจะเดินทางไป ท่านได้ให้สิทธิทั้งแควนตัสและเจ็ทสตาร์ เปิดเผยข้อมูลกำหนดการเดินทางของท่าน (รวมถึง การจัดการเรื่องรถยนต์และที่พัก) และรายละเอียดสัญญาของเรา/พวกเรา ในออสเตรเลียและต่างประเทศ ต่อกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของรัฐบาลออสเตรเลีย

  ค่าธรรมเนียม ภาษี อากร และค่าใช้จ่ายต่างๆ

  20. อาจมีการคิดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี อากร และค่าใช้จ่ายใดๆ จากรัฐเมื่อใดก็ได้ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของแควนตัสหรือเจ็ทสตาร์ โดยสมาชิกต้องตกลงที่จะจ่ายภาษีหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆเมื่อได้รับการเรียกเก็บจากแควนตัสหรือเจ็ทสตาร์ ภาษีดังกล่าวอาจรวมถึง

   ก. ภาษีและอากรท้องถิ่นเพิ่มเติมซึ่งเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการท่องเที่ยว บางราย หรือ

   ข. ภาษีท้องถิ่นขาเข้าหรือขาออกที่เรียกเก็บโดยบางประเทศ ทั้งแควนตัสและเจ็ทสตาร์จะไม่รับผิดชอบต่อการให้คำแนะนำสมาชิก ในเรื่องภาษีหรืออากรท้องถิ่นดังกล่าว

   21. ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมถ้าสมาชิกจอง ยกเลิก หรือแก้ไขเที่ยวบินของการสะสมไมล์พลัสเพย์ หรือเอกสารการเดินทางที่เราออกให้ หรือออกใหม่และส่งให้ทางไปรษณีย์ สมาชิกต้องตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมต่อไปนี้

   ค่าธรรมเนียมการช่วยจองรางวัล: ต้องเสียค่าธรรมเนียมนี้สำหรับเที่ยวบินของการสะสมไมล์พลัสเพย์ที่ทำหรือเสร็จสมบูรณ์ทางโทรศัพท์ โดยการชำระค่าธรรมเนียมบริการจองรางวัลต้องชำระด้วยแต้มสะสมเท่านั้น โปรดดู ตารางค่าธรรมเนียม

   ค่าบริการของเจ็ทสตาร์: อาจต้องเสียค่าบริการของเจ็ทสตาร์สำหรับบริการที่สมาชิกร้องขอและเกี่ยวกับเที่ยวบินของการสะสมไมล์พลัสเพย์ กรุณาดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมเหล่านี้จากเงื่อนไขค่าโดยสารของเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ในหัวข้อเที่ยวบินของการสะสมไมล์พลัสเพย์ เจ็ทสตาร์ที่ใช้รางวัลระบุที่นั่งของแควนตัสและเจ็ทสตาร์ สมาชิกต้องตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพื่อรับบริการจากเจ็ทสตาร์ ค่าธรรมเนียม และบริการของเจ็ทสตาร์อาจแตกต่างกันไปตามระยะเวลา

   การใช้บริการที่เป็นที่ยอมรับ

   22. ท่านตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์หรือชุดคำสั่งใดๆ เพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานอย่างเหมาะสมของ เว็บไซต์นี้

   23. ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการสร้างภาระหรือทำให้ เว็บไซต์ทำงานหนัก ซึ่งแควนตัสหรือเจ็ทสตาร์พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการ ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควรต่อผลประโยชน์ที่แควนตัสหรือเจ็ทสตาร์ได้รับ จากการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

   24. ท่านตกลงที่จะไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อเผยแพร่หรือส่งต่อสิ่งที่ผิด กฎหมาย ที่เป็นการข่มขู่ หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง อนาจาร หยาบคาย ยั่วยุ ภาพลามกอนาจาร หรือดูหมิ่นศาสนา หรือสิ่งใดๆ อันก่อให้เกิดหรือยั่วยุให้เกิดการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญา เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

   25. ท่านตกลงที่จะไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลใดๆ ซึ่ง (หนึ่ง) เป็นการละเมิดสิทธิหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือ สิทธิในการเผยแพร่ของผู้อื่น (สอง) มีไวรัส บั๊ก วอร์ม ระเบิดเวลา ม้าโทรจัน กับดักหรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่นๆ (สาม) ใช้เพื่อสมคบคิดกับผู้อื่น อย่างผิดกฎหมายในการควบคุมหรือค้าขายหรือแข่งขัน หรือ (สี่) สร้างความรับผิดต่อแควนตัสหรือเจ็ทสตาร์ หรือทำให้แควนตัสหรือ เจ็ทสตาร์สูญเสียบริการ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ของผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ตของตนหรือซัพพลายเออร์อื่นๆ

   การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

   26. เว้นแต่ในกรณีที่การกระทำดังกล่าวจะทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของ ข้อตกลงนี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้

   ก. ทั้งแควนตัสและเจ็ทสตาร์จะยกเว้นเงื่อนไขและการรับประกันทั้งหมด ที่แสดงนัยถึงข้อตกลงเหล่านี้

   ข. ทั้งแควนตัสและเจ็ทสตาร์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือ ความเสียหายใดๆที่ท่านหรือบุคคลอื่นอาจได้รับไม่ว่าจะทางตรงหรือ ทางอ้อม ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุอันใดก็ตาม (รวมถึงความประมาท) ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการจองตั๋ว และ

   ค. ทั้งแควนตัสและเจ็ทสตาร์ไม่มีส่วนในความรับผิด (ไม่ว่าความรับผิดนั้น จะเกิดขึ้นภายใต้สัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาท) หรือบทกฎหมาย) ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษ ทางอ้อม หรือสืบเนื่องใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้ และความสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูล) ที่ได้รับหรือเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับบริการจองตั๋ว

   27. โดยไม่จำกัดการปฏิเสธความรับผิดชอบทั่วไป ทั้งแควนตัส และเจ็ทสตาร์จะ

   ก. ไม่รับประกันต่อความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของเนื้อหาใดๆ หรือ คุณสมบัติในการขายหรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ ทั้งแควนตัสและเจ็ทสตาร์จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือผู้อื่นในกรณีที่เกิด ความผิดพลาดในข้อมูลที่ได้จากบริการจองตั๋วหรือในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวไม่ทันสมัย

   ข. ไม่รับผิดชอบต่อการหยุดให้บริการจองตั๋ว และ

   ค. ไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือผู้อื่น กรณีที่เกิดการแทรกแซงหรือความ เสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ภายนอก ท่านต้องป้องกันระมัดระวังเอง เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านเลือกใช้จากเว็บไซต์นี้ปราศจากไวรัสหรือสิ่งใดก็ตามที่อาจแทรกแซงหรือสร้างความเสียหายต่อการทำงานของ ระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน

   28. การเข้าถึงบริการจองตั๋วขึ้นอยู่กับช่องทางการสื่อสารที่ว่างอยู่ และสิทธิในการเข้าถึง ทั้งแควนตัสและเจ็ทสตาร์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ การเข้าถึงดังกล่าวต่อบุคคลใดๆ

   29. ราคาทั้งหมดที่เสนอนั้นเป็นราคารวมภาษีสินค้าและบริการ (GST) แล้ว เว้นแต่มีการระบุชัดเจนว่าไม่รวมภาษีสินค้าและบริการ

   ข้อมูลใบอนุญาต

   ระบบจองตั๋วของเที่ยวบินของการสะสมไมล์พลัสเพย์ทางเว็บไซต์ Jetstar.com นั้นให้บริการโดยบริษัท Jetstar Airways Pty Limited (ABN 33 069 720 243)