Tuyên bố
Ủy quyền

TUYÊN BỐ & ỦY QUYỀN, CHARTIS VIỆT NAM

Tôi/Chúng tôi nay tuyên bố và đồng ý rằng:

a.) Tất cả thông tin bằng văn bản do Tôi/Chúng tôi cung cấp trong đơn này, (Trang Hành Khách và Thanh Toán), hoặc bất kỳ bảng câu hỏi chính thức nào hoặc xác nhận khác do Tôi/Chúng tôi ký cùng với đơn này, và các bản khai và trả lời cho Công Ty Bảo Hiểm Chartis Việt Nam là đầy đủ, đúng và chính xác, và Tôi/Chúng tôi hiểu và và đồng ý rằng Chartis Việt Nam sẽ căn cứ vào và tin tưởng về độ xác thực của thông tin và tài liệu đó để xem xét cấp bảo hiểm. Tôi/Chúng tôi hiểu và chấp nhận rằng nếu bất kỳ thông tin nào do Tôi/Chúng tôi cung cấp là không đầy đủ, đúng, hoặc chính xác thì Chartis Việt Nam có toàn quyền hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm đã cấp cho Tôi/Chúng tôi.

b.) Đơn này không phải là Hợp đồng Bảo hiểm. Bảo hiểm sẽ chỉ có hiệu lực khi đơn này được chấp nhận bởi Chartis Việt Nam. Tuy nhiên các tuyên bố và các thông tin được Tôi/Chúng tôi cung cấp nêu trên là cơ sở của Hợp đồng Bảo hiểm.

c.) Khi Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Tôi/Chúng tôi không có quyền yêu cầu hoàn trả phí bảo hiểm hay hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.

d.) Các chương trình bảo hiểm du lịch Một Chiều sẽ không được sửa đổi theo yêu cầu của Tôi/Chúng tôi hay vì bất cứ lý do nào. Các chương trình bảo hiểm du lịch Khứ Hồi chỉ có thể được sửa đổi tương ứng với thay đổi lịch trình trên Jetstar, Jetstar Pacific, Jetstar Asia hay Jetstar Airways. Chartis Việt Nam sẽ không hoàn trả bất kỳ khoản phí bảo hiểm nào do việc giảm thời gian chuyến đi của hành khách.

e.) Bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập, nắm giữ (dù qua nội dung đơn này hay thu thập được bằng cách nào khác) hoặc cung cấp cho Chartis Việt Nam có thể được Chartis Việt Nam nắm giữ, sử dụng và tiết lộ cho các cá nhân, các nhà cung cấp dịch vụ và các tổ chức hợp tác với Chartis Việt Nam hoặc bất kỳ các bên thứ ba được lựa chọn nào (trong hoặc ngoài Việt Nam, bao gồm các công ty tái bảo hiểm, công ty điều tra, giải quyết khiếu nại bảo hiểm và các hiệp hội ngành) cho mục đích giải quyết đơn này và để cung cấp dịch vụ liên quan đến đơn này và các sản phẩm, dịch vụ tài chính khác, cho hoạt động tiếp thị trực tiếp và kết nối dữ liệu và để liên lạc với Tôi/Chúng tôi cho các mục đích đó. Tôi/Chúng tôi hiểu rằng Tôi/Chúng tôi có quyền tiếp cận và yêu cầu sửa đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào do Chartis Việt Nam nắm giữ liên quan đến Tôi/Chúng tôi. Yêu cầu đó có thể được thực hiện tại bất kỳ Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng nào của Chartis Việt Nam.

f.) Tôi/Chúng tôi đảm bảo rằng Tôi/Chúng tôi hiện có sức khỏe tốt, không bị suy giảm thể lực hoặc bị dị dạng và không tiến hành chuyến đi trái với tư vấn của Bác Sĩ, hoặc cho mục đích điều trị y tế. Tôi/Chúng tôi chấp nhận rằng các bệnh lý từ trước khi mua bảo hiểm sẽ không được bảo hiểm.

g.) Tôi/Chúng tôi ủy quyền không hủy ngang cho bất kỳ tổ chức, cơ quan hoặc cá nhân nào có bất kỳ hồ sơ hoặc biết về Tôi/Chúng tôi hoặc sức khỏe và tiền sử bệnh lý và bất kỳ điều trị hoặc tư vấn nào của (các) thành viên gia đình được bảo hiểm của Tôi/Chúng tôi để tiết lộ thông tin đó cho Chartis Việt Nam. Việc ủy quyền này sẽ ràng buộc Tôi/Chúng tôi và (các) thành viên gia đình được bảo hiểm, những người thừa kế và người thụ quyền của Tôi/Chúng tôi và vẫn có hiệu lực dù cho Tôi/Chúng tôi hoặc (các) thành viên gia đình được bảo hiểm của Tôi/Chúng tôi chết hoặc mất năng lực hành vi. Bản sao in về việc ủy quyền này sẽ có giá trị như bản gốc.

h.) Bảo hiểm này chỉ áp dụng cho chuyến đi trên các chuyến bay của Jetstar Airways, Jetstar Pacific, Jetstar Asia hay Valuair xuất phát từ Việt Nam và được giới hạn trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia cụ thể mà Người được bảo hiểm đến bằng chuyến bay của Jetstar Airways, Jetstar Pacific, Jetstar Asia hoặc Valuair đó.

i.) Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm sẽ được Chartis Việt Nam VNJetcoverEnquiry@chartisinsurance.com gửi đến cho tôi theo địa chỉ email đã thông báo.

Đóng
loading