1. Fly Carbon Neutral เป็นการบริจาคโดยสมัครใจ

2. การชําระเงินของคุณจะรวมค่าภาษีสินค้าและบริการ (GST) ซึ่งจะไม่ถูกจัดสรรไปยังโครงการชดเชยคาร์บอนแต่อย่างใด

3. Jetstar จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชําระเงินด้วยบัตรของคุณหากเป็นกิจกรรมการชดเชยคาร์บอน

4. หากคุณจองเที่ยวบินกับ jetstar.com โดยใช้ Points Plus Pay (การแลกคะแนนสะสมและชำระด้วยเงินสด) คุณก็สามารถมีส่วนร่วมในการชดเชยคาร์บอนโดยใข้ Qantas Point ได้ คะแนนที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไป โดยจะไม่มีการเก็บภาษี GST หากคุณใช้ Qantas Point เพื่อร่วมชดเชยคาร์บอน

5. ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต คะแนนหรือการชําระเงินของคุณ และภาษี GST ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถขอคืนได้ เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการชดเชยคาร์บอนจะดําเนินการโดยไม่คํานึงว่าเที่ยวบินของคุณถูกยกเลิกหรือมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังหรือไม่

6. Jetstar จะส่งใบกํากับภาษีไปให้คุณทางอีเมลเมื่อคุณร่วมสนับสนุนโครงการนี้ ใบเสร็จรับเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของใบแจ้งแผนการเดินทางโดยปกติของคุณ Jetstar จะไม่ออกใบกํากับภาษีซ้ำอีก

7. โปรแกรมชดเชยคาร์บอนของ Jetstar ได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐาน Climate Active Carbon Neutral Standard for Products and Services opens in new window ของรัฐบาลออสเตรเลีย

8. วิธีการคํานวณจะแจ้งยอดประมาณการของการปล่อยคาร์บอนเท่านั้นและไม่ควรถือว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องของการปล่อยคาร์บอนจริง เราไม่ขอรับผิดใด ๆ หากการคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับที่นั่งของคุณบนเที่ยวบินของคุณนั้น ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้แสดงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจริง

9. ทารกไม่รวมอยู่ในการคํานวณการปล่อยคาร์บอนจากเที่ยวบินสําหรับการจองทางออนไลน์ ในที่นี้ ทารก หมายถึง ผู้โดยสารที่มีอายุไม่เกิน 23 เดือน เด็ก ๆ จะรวมอยู่ในการคํานวณในอัตราเดียวกันกับผู้ใหญ่

10. เงินสนับสนุนของคุณจะนำไปใช้เงินบริจาคของคุณจะถูกใช้เพื่อรับ “หน่วยชดเชยที่มีสิทธิ์” (Eligible Offset Units) ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน Climate Active Carbon Neutral Standard for Products and Services ของรัฐบาลออสเตรเลีย เราอาจเสาะหา “หน่วยชดเชยที่มีสิทธิ์” จากซัพพลายเออร์ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองตามที่เราเลือกโดยดุลยพินิจของเรา คุณไม่สามารถกำหนดให้เราจัดสรรเงินทุนให้แก่โครงการหรือซัพพลายเออร์ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใดโดยเฉพาะได้

11. แม้ว่า Jetstar จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ Qantas และ Jetstar ซึ่งเกี่ยวข้องกับการชดเชยคาร์บอนนั้นถูกต้อง แต่ข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า Jetstar ไม่มีส่วนรับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่น หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับข้อมูลในเว็บไซต์นี้ หรือหากข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด

12. ทั้ง Jetstar และ Qantas ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกข้อตกลงด้านการชดเชยคาร์บอนนี้โดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวได้ทุกเมื่อ โดยไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่ใช้บังคับใด ๆ โดยรัฐบาลของมลรัฐและรัฐบาลกลาง ไม่ว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบดังกล่าวจะมีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือเมื่อใดก็ตามในอนาคต

13. ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่เผยแพร่ (2 มีนาคม 2021) และอาจมีการแก้ไขโดย Jetstar เป็นครั้งคราวโดยไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

คุณควรอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่มีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์นี้