วิธีใช้ตั๋วเครดิตค่าโดยสารแบบแพ็คเกจ:

  • ใช้ซื้อเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ที่มีมูลค่าไม่เกินที่ระบุไว้บนตั๋วเท่านั้น
  • ผู้ที่มีชื่ออยู่บนตั๋ว (Voucher) ต้องเดินทางมาด้วยในการจองครั้งใหม่
  • ใช้ได้ 6 เดือนนับจากวันออกตั๋วที่การจองเริ่มแรกทำกับ Jetstar Asia (3K), Jetstar Japan (GK)
  • ใช้ได้ 3 ปีนับจากวันออกตั๋วที่การจองเริ่มแรกทำกับ Jetstar Airways (JQ)
  • ท่านต้องจองหรือทำการเปลี่ยนแปลงก่อนวันหมดอายุ
  • จองเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์เที่ยวใดก็ได้บน Jetstar.com หรือทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์ ณ เวลาที่ท่านใช้ตั๋วนี้
  • ใช้ตั๋วได้ในการจองเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ยอดเงินที่ยังเหลืออยู่ในตั๋วจะหายไป และจะไม่เหลือเครดิตใดๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไขของตั๋ว

(a) ‘วิธีการใช้ตั๋วนี้’ (How to use this Voucher) จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขของตั๋วนี้
(b) ตั๋วนี้ห้ามขายต่อ หากฝ่าฝืนนำไปขายต่อ เจ็ทสตาร์มีสิทธิ์ยกเลิกตั๋วดังกล่าวและการจองของเจ็ทสตาร์ที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ
(c) ต้องปฏิบัติตามวันจองอย่างเข้มงวด ท่านต้องจองหรือทำการเปลี่ยนแปลงผ่าน Jetstar.com หรือศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเจ็ทสตาร์ก่อนวันหมดอายุ สำหรับการจองเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ที่มีอยู่ ณ เวลาที่ท่านใช้ตั๋วนี้ ทั้งนี้ ถ้าท่านไม่ใช้ตั๋วนี้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ตั๋วนี้ก็จะหมดอายุและท่านจะสูญเสียมูลค่าของตั๋วนี้ไป นอกจากนี้ ถ้าท่านใช้ตั๋วนี้แล้ว แต่ในเวลาต่อมาท่านเปลี่ยนแปลงการจองหลังจากวันหมดอายุไปแล้ว ท่านก็จะสูญเสียมูลค่าของตั๋วนี้เช่นกัน ทั้งนี้ ตั๋วนี้ถูกสร้างขึ้นในวันออกตั๋ว (Issue Date) และจะหมดอายุในวันหมดอายุตามที่ระบุไว้ข้างต้น ระยะเวลาการจอง 6 เดือนเท่ากับ 183 วันนับจากวันออกตั๋ว
ตั๋วเครดิตแพ็คเกจ (Bundle credit voucher) ที่ร้องขอผ่านการจองของ Jetstar Airways (JQ) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2018 เป็นต้นไป จะคำนวณระยะเวลาการจองว่าเป็น 3 ปี (1095 วัน) นับจากวันออกตั๋วที่แสดงอยู่บนตั๋วดังกล่าว
(d) การเดินทางทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับว่ามีที่ว่างหรือไม่ ณ เวลาจอง และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบค่าโดยสารที่ระบุไว้ ณ เวลาจอง และเงื่อนไขการขนส่งของเจ็ทสตาร์ นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบค่าโดยสารและแพ็คเกจของเจ็ทสตาร์แบบมาตรฐานตามค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมแพ็คเกจที่ท่านเลือกไว้เวลาจอง อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้แบบจำกัด โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียม และเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น ค่าโดยสารจะขอคืนเป็นเงินไม่ได้ กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Jetstar.com
(e) ท่านต้องใช้ตั๋วนี้ในการจองเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ยอดเงินที่ไม่ได้ใช้ในการจองดังกล่าวจะสูญหายไป และจะไม่เหลือเครดิตใดๆ
(f) ตั๋วนี้จะใช้ได้ไม่เกินมูลค่าที่ระบุไว้บนตั๋วเพื่อซื้อหรือจ่ายค่าตั๋วโดยสารของเจ็ทสตาร์หรือตัวเลือกแพ็คเกจ ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจองทางอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ของเจ็ทสตาร์ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ตั๋วนี้ไม่สามารถใช้ซื้อผลิตภัณฑ์วันหยุดของเจ็ทสตาร์ได้ (เช่น ที่พัก กิจกรรม การขนส่ง ที่จอดรถ ประกันภัย และการเช่ารถ) ตั๋วนี้ต้องใช้งานตามที่ระบุและจะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยใดๆถ้าผู้รับไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ระบุ ทั้งนี้ ตั๋วนี้แลกคืนเป็นเงินสด สินค้า และบริการอื่นไม่ได้ ตั๋วของเจ็ทสตาร์แลกคืนเป็นเงินไม่ได้
(g) บริษัท Jetstar Airways Pty Limited (“เจ็ทสตาร์”) ไม่ขอรับประกันใดๆในเรื่องสภาพอากาศหรือสภาวะอื่นใดของปลายทางของการเดินทาง และผู้รับตั๋วควรหาข้อมูลด้วยตัวเองก่อนการเดินทาง เจ็ทสตาร์ รวมทั้งนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของเราจะไม่รับผิดชอบใดๆจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บของบุคคลไม่ว่าจะในลักษณะใด (ตัวอย่างบางส่วนได้แก่ การสูญเสียทางตรง ทางอ้อม และที่เป็นผลสืบเนื่อง) ที่เกิดขึ้นหรือได้รับจากการใช้ตั๋วนี้ ยกเว้นความรับผิดใดที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ตามกฎหมาย
(h) การเดินทางเพิ่มเติมใดที่จองร่วมกับการใช้ตั๋วนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการจองมาตรฐาน
(i) เจ็ทสตาร์จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านและบุคคลอื่นที่มีชื่ออยู่ในการจอง เพื่อที่เราจะได้ออกตั๋วนี้ได้ และเวลาที่ตั๋วถูกใช้งาน จะได้ดำเนินการจัดการการเดินทางได้ นอกจากนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเจ็ทสตาร์ รวมทั้งวิธีการเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ที่ Jetstar.com. Jetstar Airways Pty Ltd ABN 33 069 720 243