เงื่อนไขของการบริการขนส่งสําหรับ Pacific Airlines, BRN: 0301103030

ข้อ 1: คำจำกัดความและการตีความ

1.1 ในเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดและนิพจน์เฉพาะเหล่านี้มีความหมายต่อไปนี้ (ข้อกำหนดและนิพจน์จัดเรียงตามลำดับตัวอักษร):

สัสัมภาระหรือกระเป๋าเดินทาง หมายถึงทรัพย์สินส่วนตัวที่คุณนำติดตัวพร้อมกับการเดินทาง เว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำนี้จะรวมถึงสัมภาระเช็คอินและสัมภาระที่ไม่ได้เช็คอิน

การตรวจสอบสัมภาระ หมายถึงเอกสารที่เราออกให้กับผู้โดยสารเป็นใบรับสัมภาระเช็คอินและที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสัมภาระเช็คอินและรวมไปถึงป้ายติดสัมภาระ

ป้ายติดสัมภาระ หมายถึงเอกสารที่เราออกให้เพื่อระบุสัมภาระเช็คอิน

การจอง หมายถึงรายละเอียดที่เราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเราป้อนเข้าสู่ระบบของเราเกี่ยวกับการเดินทางที่คุณหรือบุคคลหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการสำหรับการเดินทางที่คุณต้องชำระ

หมายเลขอ้างอิงการจอง หมายถึงหมายเลขอ้างอิงที่ออกโดยเราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเรา ซึ่งปรากฏอยู่ในบัตรโดยสารหรือแผนการเดินทางซึ่งระบุถึงการจองที่นั่งกับเรา

สัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง (บางครั้งเรียกว่ากระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่องหรือสัมภาระที่ไม่ได้เช็คอิน) หมายถึงสัมภาระใดๆ ที่ไม่ใช่สัมภาระเช็คอิน โดยคุณนำสัมภาระถือติดตัวเข้ามาในห้องโดยสารด้วย

กฎระเบียบของผู้ให้บริการ หมายถึงกฎอื่นๆ นอกเหนือจากเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ซึ่งเราเผยแพร่และมีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราวในการกำกับดูแลการขนส่งผู้โดยสารและ/หรือสัมภาระ และสามารถดูได้ที่สำนักงาน เคาน์เตอร์เช็คอิน และบนเว็บไซต์ของเรา

สัมภาระเช็คอิน หมายถึงส่วนหนึ่งของสัมภาระของคุณ (ถ้ามี) ที่เราได้คัดแยกเพื่อทำการขนส่งในระวางเก็บสินค้าของอากาศยานและเราได้ออกป้ายติดสัมภาระหรือใบรับสัมภาระหรือทั้งสองอย่าง

เวลาครบกำหนดการเช็คอิน หมายถึงระยะเวลาจำกัดที่คุณจะต้องทำการเช็คอินให้เสร็จและรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องตามที่ผู้ให้บริการได้กำหนดไว้

เงื่อนไขของการบริการขนส่ง หมายถึงเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ รวมถึงพิกัดอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราวและเงื่อนไขหลักของการบริการขนส่งตามที่กำหนดไว้ในแผนการเดินทาง

หมายเลขยืนยัน หมายถึงหมายเลขที่จัดสรรโดยระบบการจองทางคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อระบุการจองเที่ยวบินที่ได้รับการยืนยันในแต่ละครั้ง

อนุสัญญา หมายถึงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ที่มีผลบังคับใช้:

 • อนุสัญญาว่าด้วยการรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air) ที่ลงนามในกรุงวอร์ซอวันที่ 12 ตุลาคม 1929 (อนุสัญญาวอร์ซอว์)
 • อนุสัญญาวอร์ซอซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมที่กรุงเฮกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 1955
 • อนุสัญญาวอร์ซอฉบับแก้ไขที่กรุงเฮกและตามระเบียบการเพิ่มเติมฉบับที่ 4 แห่งมอนทรีออล (1975)
 • อนุสัญญาเสริมกวาดาลาฮารา (1961)
 • อนุสัญญาว่าด้วยการรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศที่ลงนามในมอนทรีออลวันที่ 28 พฤษภาคม 1999 (อนุสัญญามอนทรีออล)
 • ระเบียบการหรืออนุสัญญาอื่น ๆ ที่บังคับใช้และกำหนดเป็นกฎหมายใด ๆ

ความเสียหาย รวมถึงการเสียชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกายต่อผู้โดยสารและรวมถึงการสูญเสีย การสูญเสียบางส่วน การโจรกรรม หรือความเสียหายอื่น ๆ ต่อสัมภาระที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการขนส่งบนเที่ยวบินที่เราดำเนินการหรือบริการอื่น ๆ ที่เราจัดหา อย่างไรก็ตาม ไม่รวมไปถึงการสึกหรอตามปกติของกระเป๋าสัมภาระ เช่น รอยขีดข่วนเล็กน้อย รอยครูด รอยบุบ และรอยขาด

วัน หมายถึงวันตามปฏิทิน รวมทั้งเจ็ด (7) วันของสัปดาห์ โดยหากเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการแจ้งเตือนจะไม่นับวันที่ส่งข้อความแจ้ง

คูปองอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงคูปองเที่ยวบินอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารที่มีมูลค่าอื่นๆ ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลของเรา

บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงแผนการเดินทางที่ออกโดยเราหรือในนามของเรา คูปองอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารการขึ้นเครื่องบิน (หากมี)

การเดินทาง หมายถึงเที่ยวบินเดียวจากสนามบินหนึ่งไปยังสนามบินอีกสนามบินหนึ่ง

แผนการเดินทาง หมายถึงเอกสารที่เราออกให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางในการจอง ซึ่งรวมถึงชื่อของผู้โดยสาร หมายเลขอ้างอิงการจอง และ/หรือหมายเลขยืนยัน ข้อมูลเที่ยวบิน เงื่อนไขหลักของการบริการขนส่งและประกาศต่างๆ

ผู้โดยสาร หมายถึงบุคคลใดๆ ที่ขนส่งหรือจะขนส่งบนเครื่องบินด้วยความยินยอมของเรา ยกเว้นสมาชิกลูกเรือ

ที่นั่ง หมายถึงที่นั่งในเครื่องบินของเรา

สิทธิพิเศษถอนเงิน (หรือ SDR) หมายถึงหน่วยสกุลเงินที่เป็นหน่วยการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ สำหรับคำแนะนำคร่าวๆ หน่วยนี้เท่ากับประมาณ VND 31,900 หรือ 1.38 USD แต่มีความผันผวน ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน

USD เป็นหน่วยของสกุลเงินของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน

บัตรโดยสาร หมายถึงแผนการเดินทาง รวมถึงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และคูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยเราหรือในนามของเรา ตลอดจนเงื่อนไขหลักของการบริการขนส่งและประกาศที่แสดงในเอกสาร

พิกัดอัตรา หมายถึงอัตราค่าโดยสารและค่าบริการของเราที่เผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบนกระดาษและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

สัมภาระที่ไม่ได้เช็คอิน หรือสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง หมายถึงสัมภาระใดๆ นอกเหนือจากสัมภาระเช็คอิน รวมถึงสิ่งของทั้งหมดที่คุณนำเข้ามาในห้องโดยสารของเครื่องบิน

เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอินเทอร์เน็ต http://www.jetstar.com จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2020 และเว็บไซต์ http://www.pacificairlines.com.vn ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2020 ที่เราจัดหาให้เพื่อจุดประสงค์ที่ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถทำการจองออนไลน์และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรา

รา, ของเรา, พวกเราและ ให้บริการ หมายถึง Pacific Airlines Joint Stock Aviation Company

คุณ ของคุณ ท่าน คุณเอง หมายถึงผู้โดยสาร

1.2 การตีความ

ชื่อหรือคำอธิบายของเงื่อนไขแต่ละข้อมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่ได้ใช้สำหรับการตีความหมายของข้อความ

ข้อ 2: การบังคับใช้เงื่อนไขของการบริการขนส่ง

2.1 ทั่วไป

เงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับการขนส่งทางอากาศที่ดำเนินการโดยเราหรือในกรณีใดๆ ที่เรามีความรับผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณและเที่ยวบินของคุณ

2.2 เงื่อนไขที่มีผลเหนือกว่า

การขนส่งผู้โดยสารบนเที่ยวบินใดๆ ของเราจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้โดยไม่มีข้อยกเว้น:

 • การจอง
 • เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้และเงื่อนไขหลักของการบริการขนส่งที่กำหนดไว้ในแผนการเดินทางของคุณ
 • กฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนของเวียดนามและอนุสัญญาระหว่างประเทศใดๆ ที่อาจนำมาใช้กับการเดินทางที่ระบุ
 • อัตราภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำเฉพาะใดๆ ที่แจ้งต่อผู้โดยสารเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางวาจาโดยเจ้าหน้าที่ของเรา และ
 • กฎและเงื่อนไขค่าโดยสารอื่นๆ หรือกฎระเบียบของผู้ให้บริการตามความเหมาะสม

เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องระหว่างเงื่อนไขเหล่านี้กับเงื่อนไขหลักของบริการขนส่งที่กำหนดไว้ในแผนการเดินทางของคุณ หรือระหว่างเงื่อนไขเหล่านี้กับกฎระเบียบของผู้ให้บริการที่เราอาจจะดำเนินการในบางเรื่อง เงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับเหนือกว่าเงื่อนไขที่ไม่สอดคล้องกัน

2.3 ภาษา

ภาษาของเงื่อนไขเหล่านี้เป็นภาษาเวียดนาม ในกรณีที่อาจมีการแปลเงื่อนไขเหล่านี้เป็นภาษาอื่น ให้ยึดตามภาษาเวียดนามและจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความในที่นี้

2.4 กฎหมายที่ใช้แทน

หากเงื่อนไขเหล่านี้หรือเงื่อนไขใดๆ ไม่สอดคล้องกับกฎหมายของเวียดนามหรืออนุสัญญาใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ต่อเราตามสัญญาการขนส่งของคุณ กฎหมายหรืออนุสัญญาดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

ข้อ 3: บัตรโดยสาร/แผนการเดินทาง

3.1 การถ่ายโอน

สัญญาการขนส่งสามารถโอนได้ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณต้องการโอนเที่ยวบิน คุณสามารถทำได้ตามกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 5.6 และ 6.2 และกฎระเบียบของผู้ให้บริการของเรา

3.2 ความถูกต้อง

(ก) แผนการเดินทางจะมีผลเฉพาะกับผู้โดยสารที่ระบุชื่อ และเที่ยวบินที่ระบุนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ภายหลังตามเงื่อนไข

(ข) คุณต้องไม่ให้หรือขายการจองให้กับผู้อื่นเพื่อใช้ต่อ การจองไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่นได้ หากมีบุคคลอื่นเดินทางโดยใช้การจองของคุณและเราพบว่าบุคคลนั้นไม่ใช่คุณ เราอาจปฏิเสธที่จะให้บริการขนส่งบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากเราไม่พบว่าการจองนั้นมีการโอนและส่งผลให้มีการขนส่งบุคคลนั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนการจองของคุณหรือคืนเงินให้กับคุณ

3.3 อัตลักษณ์

เราจะจัดหาการขนส่งให้แก่ผู้โดยสารที่มีชื่ออยู่ในแผนการเดินทางหรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น คุณจะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่เหมาะสมเมื่อเช็คอิน

ข้อ 4: ผู้โดยสารพิเศษ

4.1 ทารก

ทารกที่มีอายุต่ำกว่าสอง (2) ปี (ณ วันที่เดินทาง) อาจบินได้โดยเสียค่าธรรมเนียมการบริหารพิเศษต่อส่วน หากเด็กคนนั้นนั่งบนตักผู้ใหญ่ อนุญาตให้มีทารกหนึ่ง (1) คนต่อผู้ใหญ่หนึ่งคนเท่านั้น เด็กที่มีอายุมากกว่าสอง (2) ปีจะต้องซื้อบัตรโดยสารเหมือนผู้โดยสารคนอื่นๆ เราไม่สามารถให้บริการขนส่งทารกแรกเกิดที่อายุต่ำกว่าเจ็ด (7) วันได้

Pacific Airlines ไม่มีบริการเปลนอนทารกบนเครื่องบิน รถเข็นทารกและเปลเด็กจะต้องทำการเช็คอิน

4.2 เด็ก

ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่สิบสอง (12) ถึงสิบสี่ (14) ปี (ณ วันที่เดินทาง) มีอัตราค่าโดยสารเท่ากับผู้ใหญ่

ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่สิบสอง (12) ถึงสิบสี่ (14) ปีสามารถเดินทางโดยลำพังได้หากสามารถเดินทางเองได้ตามลำพัง แต่ Pacific Airlines อาจขอให้มีการลงนามโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองว่าจะปลดเปลื้องสายการบินจากความรับผิด การอ้างสิทธิ์ ข้อเรียกร้อง การสูญหาย หรือความเสียหายเกี่ยวกับบัญชีของผู้เยาว์

เด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบสอง (12) ปีจะไม่ได้รับการอนุญาตในบริการขนส่ง เว้นแต่ว่าจะโดยสารพร้อมกับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้า (15) ปี

ผู้ร่วมเดินทางหมายถึง ผู้โดยสารที่ชำระเงินซึ่งเราเห็นว่าสามารถเดินทางได้โดยลำพังและสามารถให้ความช่วยเหลือ การดูแลที่เหมาะสม หรือทั้งสองอย่างตามที่จำเป็นต่อลูกค้าที่เดินทางพร้อมกับพวกเขาได้ โดยทั่วไป Pacific Airlines จะไม่พิจารณาว่าเด็กเป็นผู้ร่วมเดินทางที่เหมาะสม เว้นแต่ว่าผู้โดยสารจะมีอายุตั้งแต่สิบห้า (15) ปีขึ้นไป

4.3 ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องแจ้งให้เราทราบถึงความคืบหน้าในการตั้งครรภ์ ณ จุดที่ทำการจองและที่เคาน์เตอร์เช็คอิน การขนส่งผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ของเราอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

(ก) การตั้งครรภ์ไม่เกิน 28 สัปดาห์ หากผู้โดยสารตั้งครรภ์โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนและเดินทางภายใน 28 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์โดยเที่ยวบินของ Pacific Airlines ผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องพกเอกสารคำยืนยันทางการแพทย์ติดตัวมาด้วย ผู้โดยสารจะต้องลงนามในคำแถลงความรับผิดแบบจำกัด

(ข) การตั้งครรภ์ 28 สัปดาห์ถึง 35 สัปดาห์: ผู้โดยสารต้องจัดทำใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าตนเหมาะสมที่จะเดินทาง ซึ่งใบรับรองนั้นจะมีอายุไม่น้อยกว่าสิบ (10) วันนับจากวันออกเดินทางเที่ยวบินที่กำหนด ผู้โดยสารจะต้องลงนามในคำแถลงความรับผิดแบบจำกัด

(ค) การตั้งครรภ์ 36 สัปดาห์ขึ้นไป: เราจะปฏิเสธไม่ให้บริการขนส่ง

4.4 ผู้โดยสารที่พิการ/ตาบอดหรือมีความบกพร่องทางสายตา

4.4.1 ผู้โดยสารที่พิการ

เราสามารถให้บริการรถเข็นได้โดยขึ้นอยู่กับจำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามบินขาออกหรือสนามบินขาเข้าโดยผู้ให้บริการภาคพื้นดินที่ทำสัญญากับเรา ผู้โดยสารจะต้องติดต่อเราและแจ้งให้เราทราบ ณ เวลาที่ทำการจอง

4.4.2 ความบกพร่องทางสายตา

ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางสายตาที่เดินทางพร้อมกับผู้ร่วมเดินทาง: จะได้รับบริการขนส่งในฐานะผู้โดยสารปกติ

ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางสายตาที่เดินทางลำพัง: จะได้รับบริการขนส่ง หากเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • ผู้โดยสารสามารถเข้าห้องน้ำได้เอง หากจำเป็น ในระหว่างเที่ยวบิน และ
 • ผู้โดยสารสามารถทานหรือดื่มในระหว่างเที่ยวบินได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือ และ
 • ผู้ดูแลของพวกเขาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ที่สนามบินขาออกและสนามบินขาเข้า

4.4.3 คนตาบอด

 • ผู้โดยสารที่ตาบอดที่เดินทางพร้อมผู้ร่วมเดินทางจะได้รับบริการขนส่ง
 • ผู้โดยสารที่ตาบอดที่เดินทางลำพังสามารถเข้าห้องน้ำ ทานหรือดื่มได้ด้วยตนเองในระหว่างเที่ยวบินโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือ จะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รับจองของเรา ตัวแทนการท่องเที่ยว หรือพนักงานเช็คอิน

4.5 ผู้โดยสารที่ต้องการบริการเปล

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับขนส่งผู้โดยสารที่ต้องใช้บริการเปลหามบนเครื่อง

ข้อ 5: ค่าโดยสาร

5.1 ทั่วไป

อัตราค่าโดยสารใช้กับการขนส่งจากสนามบินต้นทางไปยังสนามบินปลายทางเท่านั้น ค่าโดยสารไม่รวมบริการขนส่งทางบกระหว่างสนามบิน และระหว่างสนามบินและอาคารผู้โดยสารในเมืองเว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เราเป็นผู้ให้บริการแบบจุดต่อจุดที่เคร่งครัดและจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับเที่ยวบินเชื่อมต่อใดๆ อาหารและเครื่องดื่มไม่รวมอยู่ในค่าโดยสารของคุณ เว้นแต่ว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของอัตราภาษีจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

5.2 พิกัดอัตราภาษี

ค่าโดยสารจะถูกคำนวณตามพิกัดอัตราภาษีของเราซึ่งมีผลในวันที่ชำระเงินสำหรับบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินนั้นหรือเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง พิกัดอัตราภาษีที่มีผลคือ พิกัดอัตราภาษีที่เผยแพร่โดยเราหรือในนามของเราไม่ว่าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางสื่ออื่น ค่าโดยสารอาจไม่รวมค่าธรรมเนียมการบริหาร ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เว้นแต่ว่าเราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ได้รับอนุมัติของเที่ยวบิน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแผนการเดินทางของคุณอาจมีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในที่นี้หรือในกฎระเบียบของผู้ให้บริการของเรา

5.3 ภาษีและการเก็บเงินเพิ่ม

ภาษี ค่าธรรมเนียมหรือการเก็บเงินเพิ่มใดๆ ที่กำหนดโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ หรือโดยผู้ดำเนินการสนามบินในส่วนที่คุณใช้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ จะเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมการบริหาร และค่าบริการของเรา และคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เว้นแต่ว่าเราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ภาษี ค่าธรรมเนียมและการเก็บเงินเพิ่มจากการเดินทางทางอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวและสามารถเรียกเก็บเพิ่มเติมได้แม้หลังจากวันที่การจองของคุณได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะยังคงต้องเสียภาษี ค่าธรรมเนียมหรือการเก็บเงินเพิ่มดังกล่าวและเมื่อถึงกำหนดเวลาก่อนออกเดินทาง

ในขณะชำระเงิน ผู้โดยสารจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียมและการเก็บเงินเพิ่มและส่วนใหญ่จะปรากฏในแผนการเดินทาง

5.4 ค่าธรรมเนียมการบริหาร ค่าบริการและค่าธรรมเนียมการอำนวยความสะดวกในการชำระเงิน

ค่าโดยสารของเราคือค่าโดยสารพื้นฐาน นอกเหนือจากภาษี ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่กล่าวไว้ในข้อ 5.3 ข้างต้นแล้ว ในบางกรณีผู้ให้บริการอาจนำมาใช้และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหาร ค่าบริการและค่าธรรมเนียมการอำนวยความสะดวกในการชำระเงินของตนเอง ค่าธรรมเนียมเหล่านั้นจะไม่ได้รับเงินคืนในกรณีใดๆ ที่บัตรโดยสารของคุณได้รับอนุญาตให้คืนเงิน

สสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เว็บไซต์

5.5 สกุลเงิน

ค่าโดยสารและการเก็บเงินเพิ่มสามารถชำระตามสกุลเงินที่กำหนดไว้ในอัตราค่าโดยสารที่เราเผยแพร่ เว้นแต่ว่าเราจะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ

5.6 ความแม่นยำ

อัตราค่าโดยสาร ตารางการบินและเส้นทางการบินทั้งหมดนั้นถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขค่าโดยสารและตารางเที่ยวบินได้ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราวและจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบ

5.7 ค่าโดยสารที่ไม่สามารถคืนเงินได้

ค่าโดยสารบางประเภทไม่สามารถขอคืนเงินได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กฎระเบียบเรื่องค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องที่ เว็บไซต์

ถึงแม้ว่าค่าโดยสารของคุณจะไม่สามารถคืนเงินได้ หากคุณไม่เดินทางคุณอาจสามารถขอรับเงินคืนได้ สำหรับค่าใช้จ่ายหรือภาษีบางรายการ ยกเว้นค่าน้ำมันและค่าประกันภัย หากมีการเก็บเงินเพิ่มหรือภาษีซึ่งทาง Pacific Airlines เรียกเก็บจากผู้โดยสารเพื่อส่งต่อให้แก่สนามบินหรือหน่วยงานภาษี และเราไม่ได้ส่งเงินจำนวนดังกล่าวเนื่องจากคุณไม่ได้เดินทาง เราจะคืนเงินจำนวนนั้นให้คุณหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดการที่เหมาะสมแล้ว (โปรดไปที่ เว็บไซต์ เพื่อดูอัตราค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน) หากค่าธรรมเนียมการจัดการอย่างสมเหตุสมผลมียอดสูงกว่าจำนวนเงินคืน เราจะไม่คืนเงินให้

ข้อ 6: การจองที่นั่ง/การจอง

6.1 การจองจะเกิดขึ้นเมื่อใด

การจองที่นั่งจะได้รับการยืนยันหลังจากชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนและหลังจากที่เราออกหมายเลขอ้างอิงการจอง หมายเลขยืนยันและ/หรือแผนการเดินทางแล้ว

เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว การจองจะไม่สามารถยกเลิกได้และการชำระเงินจะไม่สามารถขอคืนได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการจองบัตรโดยสารในประเภทค่าโดยสารบางประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎอัตราค่าโดยสารหรือในข้อ 9.2 ภายใต้กรณีการยกเลิก การเปลี่ยนตารางเวลา เราไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายใด ๆ ของคุณที่เกิดขึ้นจากการจัดเตรียมเพื่อการเดินทางไปกับ Pacific Airlines ผ่านทางบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Pacific Airlines, แผนกจองบัตรโดยสาร หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

6.2 การเปลี่ยนเที่ยวบิน

ค่าโดยสารบางประเภทอาจมีข้อจำกัด ดังนั้นคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองใดๆ สำหรับประเภทค่าโดยสารบางประเภท คุณจะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบินที่จองเป็นเที่ยวบินอื่น ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ การชำระค่าธรรมเนียมต่อผู้โดยสารหนึ่งคนต่อหนึ่งเที่ยวบินและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้:

(ก) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการออกประเภทบัตรโดยสารอย่างเคร่งครัด

(ข) หากเที่ยวบินใหม่ที่จองนั้นมีค่าโดยสารต่ำกว่าเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่าโดยสารส่วนต่างให้กับผู้โดยสาร

(ค) หากเที่ยวบินใหม่ที่จองมีค่าโดยสารสูงกว่าเที่ยวบินที่ถูกยกเลิก ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าโดยสารส่วนต่างก่อนที่จะทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง และ

(ง) การเปลี่ยนแปลงจะไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าเราจะออกหมายเลขอ้างอิงการจองใหม่ หมายเลขยืนยันใหม่และ/หรือแผนการเดินทางใหม่ให้คุณ

6.3 การชำระเงิน

เรารับประกันที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อทำการจองเท่านั้น ในกรณีที่ยังไม่ได้ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อยืนยันการจองไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองได้ตลอดเวลาก่อนที่จะเช็คอินและ/หรือไม่อนุญาตให้คุณขึ้นเครื่องบิน

6.4 ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้และเราเก็บรวบรวม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการซื้อของคุณและวิธีการใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการจอง การซื้อ และการออกบัตรโดยสาร การจัดหาการขนส่งให้กับคุณ และบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง การบัญชี การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบความถูกต้องและคัดกรองเครดิตหรือบัตรชำระเงินอื่นๆ การเข้าเมืองและการควบคุมทางศุลกากร วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ความมั่นคง สุขภาพ การบริหารและกฎหมาย การวิเคราะห์ทางสถิติและการตลาด การทดสอบระบบ การบำรุงรักษาและการพัฒนา การฝึกอบรมด้านไอที ความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วยให้เราดำเนินการสำหรับคุณอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต และการตลาดทางตรงและการวิจัยตลาด (ซึ่งเราจะทำตามคำขอของคุณหรือด้วยความยินยอมของคุณหรือหากเราให้โอกาสคุณในการเลือกไม่รับ)

เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ คุณอนุญาตให้เราเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตราบเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเหล่านี้และส่งต่อไปยังสำนักงานของเรา ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หน่วยงานรัฐบาล ผู้ให้บริการอื่นๆ หรือผู้ให้บริการที่กล่าวถึงข้างต้น คุณอาจต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลเฉพาะแก่เรา รวมถึงข้อมูลเพื่อให้เราสามารถแจ้งสมาชิกครอบครัวในกรณีฉุกเฉินและวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการขนส่งคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานหรือการส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ให้ไว้กับเรา เว้นแต่การสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ของคุณกับเราเพื่อให้แน่ใจในระดับการบริการที่สอดคล้องกัน ป้องกัน/ตรวจจับการทุจริต และเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเรา รวมถึงวิธีการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลนี้สามารถขอดูได้ที่สำนักงานและเว็บไซต์ของเรา

6.5 ความช่วยเหลือเฉพาะ

ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจะต้องเดินทางพร้อมกับผู้โดยสารอื่นที่จ่ายค่าโดยสารที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี เว้นแต่ว่าคุณจะสามารถเดินทางได้โดยลำพังโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือเมื่อขึ้นเครื่องบิน เราไม่สามารถให้การดูแลสำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางได้ตามลำพัง แต่เราสามารถให้ความช่วยเหลือตามคำขอได้แบบจำกัด อาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับบริการบางอย่างที่เราต้องได้รับจากบุคคลที่สาม อาจไม่มีบริการนี้ในทุกเส้นทางเนื่องจากข้อจำกัดของสนามบิน โปรดติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าหากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเมื่อเดินทางกับเรา คุณจะต้องดำเนินการผ่านทางแผนกสำรองที่นั่งของ Pacific Airlines ล่วงหน้าอย่างน้อยสาม (3) วันก่อนถึงวันออกเดินทางตามที่กำหนดไว้ หากคุณไม่ได้รับการยืนยันจาก แผนกสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์ของ Pacific Airlines เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือเป็นพิเศษของคุณ จะส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการดังกล่าวเมื่อคุณมาถึงสนามบินและผู้โดยสารจะถูกปฏิเสธมิให้ขึ้นเครื่อง

6.6. ที่นั่งแถวทางออก

เนื่องจากที่นั่งแถวทางออกอยู่ใกล้กับประตูทางออกของเครื่องบิน ผู้โดยสารที่นั่งในแถวทางออกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้

 • มีอายุอย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป
 • สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำได้
 • ไม่มีความพิการถาวรหรือชั่วคราว (เช่น หูหนวก ความบกพร่องในการได้ยิน ตาบอด ความบกพร่องทางสายตา ข้อจำกัดด้านกำลังหรือความคล่องตัว ความบกพร่องทางสติปัญญา หรือการเดินทางกับสุนัขบริการ)
 • สามารถตรวจสอบภาวะภายนอกและตอบสนองต่อคำสั่งลูกเรือได้
 • สามารถเข้าถึง เปิด ยก และโยนประตูทางออกน้ำหนัก 15 กก. (ประมาณ 33 ปอนด์) ได้ในกรณีฉุกเฉิน*
 • รับทราบการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแถวที่นั่งติดทางออกโดยลูกเรือเมื่อขึ้นเครื่องบิน
 • ยินดีที่จะช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
 • ต้องไม่นั่งกับทารก
 • ไม่จำเป็นต้องใช้เข็มขัดนิรภัยส่วนขยาย

6.7 ที่นั่งที่ชำระเงินแล้ว

คุณสามารถเลือกที่นั่งเฉพาะบนเครื่องบินของเราได้โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ที่นั่งเฉพาะ เช่น ที่นั่งแถวหน้า ที่นั่งแถวทางออก คุณสามารถสั่งซื้อที่นั่งล่วงหน้าโดยชำระเงินผ่าน เว็บไซต์ของเราหรือผ่านทางแผนกสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์ของ Pacific Airlines, แผนกสำรองที่นั่ง (Booking Offices), บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว หรือที่เคาน์เตอร์เช็คอิน โดยขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง

6.8 ที่นั่ง

แม้ว่าเราจะพยายามอำนวยความสะดวกในการจัดหาที่นั่งตามคำขอของคุณ แต่ Pacific Airlines ไม่อาจรับประกันที่นั่งเฉพาะนั้น ๆ ให้แก่คุณได้ เราสามารถเปลี่ยนที่นั่งของคุณได้ตลอดเวลา แม้กระทั่งหลังจากที่คุณขึ้นเครื่องบินแล้ว รวมถึงเหตุผลด้านความปลอดภัย ความมั่นคง หรือการดำเนินงาน

หากเราต้องขอให้คุณเปลี่ยนจากที่นั่งที่คุณชำระเงินเป็นที่นั่งมาตรฐาน เราจะทำการคืนเงินที่เหมาะสมสำหรับค่าธรรมเนียมที่นั่งที่เกี่ยวข้องที่คุณได้ซื้อไว้

หากเราจำเป็นต้องขอให้คุณลดระดับชั้นโดยสารด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะ:

 • ทำการคืนเงินที่เหมาะสมตามความแตกต่างของค่าโดยสาร (หรือคะแนนสะสมไมล์ (ถ้ามี)) หรือ
 • จัดหาเที่ยวบินทางเลือกที่สมเหตุผลกับบริการของเราให้กับคุณ

คุณตกลงที่จะยอมรับที่นั่งใดๆ ที่ให้บริการแก่คุณบนเครื่องบินโดยเรา

ให้ลำดับความสำคัญในการขึ้นเครื่องก่อนสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่เดินทางพร้อมเด็ก

ข้อ 7: การเช็คอิน

7.1 เวลาครบกำหนดการเช็คอิน

คุณจะต้องมาถึงสนามบินก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินที่กำหนดอย่างเพียงพอล่วงหน้าเพื่อให้ผ่านพิธีการของรัฐบาลและขั้นตอนการเช็คอินเสร็จสมบูรณ์ กำหนดเวลาในการเช็คอินอาจแตกต่างกันในแต่ละสนามบินและเฉพาะเที่ยวบิน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์

คุณมีความรับผิดชอบในการรับรองว่าคุณได้ปฏิบัติตามกำหนดเวลาเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ต้องมีให้เมื่อคุณทำการจอง เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคุณในการเดินทางหากคุณไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดๆ

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้คุณเช็คอินโดยที่เราไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อคุณและไม่ต้องคืนเงินให้แก่คุณ เว้นแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน ระเบียบค่าโดยสารของ Pacific Airlines

(ก) หากคุณพยายามเช็คอินหลังจากเคาน์เตอร์เช็คอินปิดให้บริการ

(ข) หากคุณไม่ได้ระบุตัวตนอย่างเหมาะสมหรือไม่สามารถระบุเกี่ยวกับตัวคุณเองต่อเจ้าหน้าที่ของเรา

(ค) หากคุณไม่มีเอกสารที่เหมาะสม ใบอนุญาต วีซ่าที่จำเป็นสำหรับการเดินทางไปยังสถานที่หรือประเทศที่ระบุ

(ง) หากคุณยังไม่ได้ชำระค่าโดยสารหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เต็มจำนวนให้กับเรา

(จ) หากคุณใช้ความรุนแรงต่อพนักงานของเราหรือก่อให้เกิดการรบกวนใดๆ ที่เคาน์เตอร์ของเราหรือมีการทำร้ายพนักงานของเรา ไม่ว่าทางร่างกายหรือทางวาจา

(ฉ) หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ ห้ามมิให้คุณเช็คอินหรือขึ้นเครื่องบิน

(ช) หากเราพิจารณาว่า คุณไม่เหมาะสมที่จะเดินทางเนื่องจากมีสภาพมึนเมาหรือสภาพทางการแพทย์ใดๆ ที่เห็นได้ชัด และ/หรือ

(ซ) หากเราพิจารณาว่า คุณไม่เหมาะสมในทางการแพทย์ที่จะเดินทางหรือมีสภาพทางการแพทย์หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายหรือคุกคามต่อสุขภาพของผู้โดยสารคนอื่นๆ

7.2 ข้อกำหนดสำหรับการเช็คอิน

ผู้โดยสารทุกคนรวมถึงเด็กต้องแสดงหมายเลขอ้างอิงการจอง หมายเลขยืนยัน หรือบัตรโดยสารและเอกสารการเดินทางใดๆ ที่จำเป็น (ดูที่ข้อ 6.6) และบัตรประจำตัวในรูปแบบที่ยอมรับได้เมื่อเช็คอิน สำหรับทารกที่ไม่ต้องซื้อที่นั่งของตัวเองอาจต้องแสดงหลักฐานแสดงอายุ (ต่ำกว่า 2 ปี) เช่น สูติบัตร หากคุณไม่ได้เตรียมเอกสารการเดินทางและบัตรประจำตัวที่จำเป็นเมื่อเช็คอิน คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศทั้งหมด ผู้โดยสารจะต้องมีเอกสารที่จำเป็นตามการพิจารณาของผู้ขนส่งเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับในการเข้าประเทศปลายทางของผู้โดยสารรายนั้น

เมื่อทำการเช็คอิน เราจะออกบัตรผ่านขึ้นเครื่องและใบรับสัมภาระเช็คอิน โปรดเก็บรายการเหล่านี้ไว้กับคุณตลอดการเดินทาง

7.3 การขึ้นเครื่อง

 • คุณจะต้องแสดงตัวที่ประตูขึ้นเครื่องตรงเวลาก่อนถึงเวลาออกเดินทางที่กำหนด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ คุณจะถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องโดยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อคุณและค่าโดยสารของคุณจะถูกริบ
 • คุณต้องแสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่องที่ประตูขึ้นเครื่องและเก็บไว้ในระหว่างเที่ยวบิน

7.4 ไม่แสดงตัว

 • หากคุณไม่สามารถเช็คอินตรงเวลา (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.1) ค่าโดยสารที่คุณชำระจะไม่ได้รับคืน ยกเว้นประเภทค่าโดยสารที่สามารถขอคืนได้ตามกฎค่าโดยสาร
 • หากคุณไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้ในเวลาที่เครื่องบินออกเดินทาง (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2) ค่าโดยสารที่คุณชำระจะไม่ได้รับคืน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

7.5 การปฏิบัติตามกฏระเบียบ

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง การขอความร่วมมือ และข้อกำหนดของประเทศที่ออกเดินทาง เข้าสู่ หรือบินผ่านทั้งหมด และตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งและกฎระเบียบ ประกาศ และคำแนะนำของผู้ให้บริการที่เราได้ให้ไว้เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ต่อคุณในการรับเอกสารที่จำเป็นหรือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง การขอความร่วมมือ ประกาศ ข้อกำหนด หรือคำแนะนำไม่ว่าจะได้รับทราบทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในกรณีอื่นใด หรือสำหรับผลที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่สามารถรับเอกสารดังกล่าวหรือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง การขอความร่วมมือ ประกาศ ข้อกำหนด หรือคำแนะนำดังกล่าว

7.6 เอกสารการเดินทาง

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับและต้องมีเอกสารและสามารถแสดงข้อมูลการเข้าและออกตามที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกสารด้านสุขภาพและเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง การขอความร่วมมือหรือข้อกำหนดของประเทศที่ออกเดินทาง เข้าสู่ หรือบินผ่านกำหนด เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขนส่งให้กับผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือมีเอกสารที่ไม่ปรากฏว่าสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง การขอความร่วมมือ หรือข้อกำหนดดังกล่าว

7.7 การปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

คุณตกลงที่จะจ่ายค่าโดยสารและ/หรือเบี้ยปรับหรือค่าปรับที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ตามที่เราปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลหรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองที่กำหนดให้ต้องส่งคุณกลับไปยังจุดต้นทางหรือที่อื่นๆ ของการขนส่งหรือปลายทาง เนื่องจากไม่สามารถยอมรับให้คุณเข้าประเทศได้ ทั้งในกรณีที่ต่อเครื่องหรือเป็นประเทศปลายทาง ในกรณีดังกล่าวเราจะไม่คืนเงินค่าโดยสารให้กับคุณ

7.8 ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่ากักกัน ฯลฯ

หากเราจำเป็นต้องจ่ายหรือวางมัดจำเงินค่าปรับหรือเบี้ยปรับหรือรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง การขอความร่วมมือหรือข้อกำหนดการเดินทางอื่นๆ ของประเทศที่ออกเดินทาง เข้าสู่ หรือบินผ่าน หรือจัดทำเอกสารที่จำเป็น คุณจะต้องคืนเงินให้เราตามจำนวนที่จ่ายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือที่ต้องชำระ เราอาจนำไปใช้กับการชำระเงินหรือค่าใช้จ่ายเป็นมูลค่าของการขนส่งใดๆ ที่คุณไม่ได้ใช้ หรือเงินใดๆ เนื่องจากคุณอยู่ในความครอบครองของเรา

ในบางกรณีที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้โดยสารมีแนวโน้มที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศหรือต่อเครื่อง ผู้โดยสารจะต้องจ่ายเงินมัดจำที่สนามบินขาออก เงินมัดจำจะถูกใช้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศหรือต่อเครื่อง เช่น ค่าบัตรโดยสารขากลับ เบี้ยปรับจากเจ้าหน้าที่ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เราจะคืนเงินมัดจำหากผู้โดยสารได้รับการยอมรับให้เข้าประเทศหรือต่อเครื่องในประเทศที่พวกเขาบินไปหรือผ่าน

7.9 การตรวจสอบด้านความปลอดภัย

คุณจะต้องส่งเอกสารการตรวจสอบด้านความปลอดภัยหรือสุขภาพใดๆ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่สนามบินหรือจากเรา

หากคุณปฏิเสธที่จะรับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยหรือสุขภาพใดๆ ตามที่กำหนด คุณจะไม่ได้รับการยอมรับให้เดินทาง

ข้อ 8: สัมภาระ

8.1 สัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารแต่ละคนได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องหลัก 1 ชิ้นและสัมภาระขนาดเล็กอีกชิ้นซึ่งมีน้ำหนักรวมกันสูงสุด 10 กก. สำหรับบริการระหว่างประเทศและ 7 กก. สำหรับบริการในประเทศเวียดนาม ทารกที่ไม่มีที่นั่งของตนเองไม่มีสิทธิ์นำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง

ขนาดของสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องหลักมีการระบุไว้ดังต่อไปนี้และขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องบิน:

 • A320: 23 ซม. (กว้าง) 36 ซม. (สูง) และ 56 (ยาว) สำหรับกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าเอกสาร

สิ่งของขนาดเล็กอาจเป็นกระเป๋าถือขนาดเล็ก สมุดพกพา หรือกระเป๋าเงิน เสื้อคลุม ร่ม หรือสินค้าปลอดภาษีสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ (หากได้รับอนุญาต)

แต่ละชิ้นจะต้องสามารถใส่ใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณหรือใส่ในช่องเก็บของที่ต้องปิดได้ในห้องโดยสารของเครื่องบิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เว็บไซต์

สัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดในเรื่องขนาดและน้ำหนักทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง คุณต้องไม่ใส่รายการต่อไปนี้ไว้ในสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง เช่น มีด ของมีคม วัตถุมีคม หรืออุปกรณ์ตัดทุกชนิดและทุกความยาว ไม่ว่าจะเป็นโลหะหรือวัสดุอื่นๆ เข็มถักนิตติ้งหรืออุปกรณ์กีฬา สิ่งของเหล่านี้จะต้องบรรจุในสัมภาระเช็คอินของคุณ โดยไม่สามารถนำติดตัวไปกับสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องของคุณหรืออยู่ในครอบครองของคุณ มิเช่นนั้น รายการดังกล่าวจะถูกนำออกและไม่ส่งคืน

ผู้โดยสารที่มีเข็มฉีดยาใต้ผิวหนังจะต้องแจ้งให้ทราบ ณ จุดตรวจ หากเป็นไปได้ ผู้โดยสารควรจัดเตรียมเอกสารหรือบัตรประจำตัวเพื่อยืนยันสภาพทางการแพทย์ของผู้โดยสาร ยาควรมีฉลากที่พิมพ์อย่างมืออาชีพซึ่งระบุชื่อยาหรือชื่อผู้ผลิตหรือฉลากยาติดอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ หากคุณมีคำถามใดๆ

เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบใดๆ สำหรับรายการที่เราปฏิเสธที่จะขนส่งและรายการที่ไม่ได้รับการขนส่งเป็นสัมภาระเช็คอิน

8.2 สัมภาระเช็คอิน

ค่าโดยสารหรือแพ็คเกจบางประเภทไม่รวมน้ำหนักสัมภาระเช็คอิน โปรดดูที่กฎค่าโดยสารและแพ็คเกจที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งนำเสนอต่อคุณในขณะที่ทำการจอง การอนุญาตและข้อจำกัดในปัจจุบันเกี่ยวกับ สัมภาระถือติดตัวและสัมภาระเช็คอิน จะระบุไว้ในเว็บไซต์ของเราและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสัมภาระที่อนุญาตให้นำติดตัวขึ้นเครื่องได้ฟรี หรือมีข้อจำกัดภายใต้การควบคุมของ Pacific Airlines เกี่ยวกับสัมภาระติดตัวและสัมภาระเช็คอิน จะส่งผลกระทบต่อการเดินทางที่คุณจอง ซึ่งเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนการเปลี่ยนแปลงโดยการอัปเดตในส่วนสัมภาระในเว็บไซต์ของเรา หรือแจ้งให้ทราบด้วยวิธีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้โดยสารที่ไม่ได้เดินทางจะไม่สามารถโอนสิทธิ์ในสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องที่ไม่ได้ใช้หรือสัมภาระเช็คอินให้กับผู้โดยสารคนอื่น ๆ รวมถึงผู้โดยสารในแผนการเดินทางเดียวกัน

สัมภาระเช็คอินจะต้องมีขนาดไม่เกิน 270 ซม. (106 นิ้ว) และมีน้ำหนัก 32 กก.

สัมภาระเช็คอินจะต้องได้รับการบรรจุอย่างเหมาะสมก่อนเดินทางมาถึงเมื่อทำการเช็คอิน

อนุญาตให้มีสิ่งของขนาดใหญ่ได้สูงสุด 2 เมตร (ความยาว) และ 1 เมตร (ความสูง)

เรายอมรับการขนส่งวีลแชร์แบบพับได้และอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหวอื่นๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากผู้โดยสารจำเป็นต้องใช้

นอกเหนือจากน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตแล้ว ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กเล็กหรือทารกจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระสำหรับเด็กต่อเด็กหนึ่งคน/ฟรีสำหรับทารก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัมภาระเช็คอินของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด

8.3 สัมภาระเช็คอินที่มีน้ำหนักเกิน

คุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งสัมภาระเช็คอินที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่อนุญาตให้ฟรีในอัตราที่ระบุไว้ในพิกัดอัตราภาษีในลักษณะที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบของผู้ให้บริการ (อัตราเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เป็นครั้งคราว และจะจัดให้ตามคำขอและดูได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของเรา) การขนส่งสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราและขึ้นอยู่กับการมีพื้นที่ว่าง

8.4 รายการที่ไม่สามารถยอมรับเป็นสัมภาระหรือนำใส่ในสัมภาระ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขนส่งสัมภาระดังกล่าวหรือสิ่งของที่พบในสัมภาระดังต่อไปนี้:

(ก) สิ่งของที่ไม่ได้บรรจุอย่างเหมาะสมในกระเป๋าเดินทางหรือภาชนะบรรจุที่เหมาะสมอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการขนส่งมีความปลอดภัยด้วยการดูแลและการจัดการตามปกติ

(ข) สิ่งของที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินหรือบุคคลหรือทรัพย์สินบนเครื่องบินเช่นที่ระบุไว้ในกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าอันตรายขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization, ICAO) และสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association, IATA) และในเงื่อนไขของการบริการขนส่งของเรา

(ค) สิ่งของที่ห้ามขนส่งตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ

(ง) สิ่งของที่เราพิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วว่า ไม่เหมาะสมสำหรับการขนส่งด้วยเหตุผลด้านน้ำหนัก รูปร่าง ขนาดหรือลักษณะ รายการที่เปราะบางหรือเน่าเสียง่าย

(จ) สัตว์ที่มีชีวิตหรือตายแล้ว

(ฉ) ซากศพมนุษย์หรือสัตว์

(ช) อาหารทะเลสดหรือแช่แข็งหรือเนื้อสัตว์อื่นๆ โดยมีเงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวอาจถูกนำขึ้นเครื่องเป็นกระเป๋าถือได้เฉพาะในกรณีที่เราพึงพอใจว่าได้รับการบรรจุอย่างเหมาะสม (เฉพาะกล่องโฟมและ/หรือกล่องเก็บความเย็นที่มีอาหารแห้ง/ไม่เน่าเสีย จะได้รับอนุญาตให้เช็คอินหลังจากตรวจสอบด้านในโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากผู้โดยสารปฏิเสธที่จะรับการตรวจสอบ เรามีสิทธิ์ปฏิเสธการรับกระเป๋า)

(ซ) อาวุธปืนและกระสุน ระเบิด ก๊าซไวไฟหรือไม่ติดไฟ (เช่น สีสเปรย์ ก๊าซบิวเทน ก๊าซเติมไฟแช็ค) ก๊าซแช่เย็น (เช่น อุปกรณ์ประดาน้ำ ไนโตรเจนเหลว) ของเหลวไวไฟ (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย) ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค) อินทรีย์เปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิน) สารพิษ สารติดเชื้อ (เช่น ไวรัส แบคทีเรีย) วัสดุกัมมันตภาพรังสี (เช่น เรเดียม) วัสดุกัดกร่อน (เช่น กรด อัลคาไล ปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิ) สารแม่เหล็ก วัสดุออกซิไดซ์ (เช่น สารฟอกขาว)

(ฌ) อาวุธ เช่น อาวุธปืนโบราณ ดาบ มีด และสิ่งของที่คล้ายกันโดยมีเงื่อนไขว่าสิ่งของดังกล่าวอาจได้รับอนุญาตให้นำติดตัวขึ้นเครื่องได้ตามดุลยพินิจของเราด้วยเหตุผลพิเศษ สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถนำเข้าไปในห้องโดยสารของเครื่องบินได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

หากเราค้นพบว่าคุณพกพารายการต้องห้าม เราจะดำเนินการตามที่เราพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และสิ่งใดที่เหมาะสมในสถานการณ์นั้น รวมถึงการกำจัดรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อรายการต้องห้ามหากมีการนำติดตัวขึ้นเครื่องไป

8.5 ของมีค่าและรายการที่เปราะบาง

คุณต้องไม่ใส่รายการต่อไปนี้ในสัมภาระเช็คอินของคุณ:

 • สิ่งประดิษฐ์ สิ่งของที่เปราะบางหรือเน่าเสียง่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กล้อง อุปกรณ์วิดีโอ
 • สินค้าที่มีมูลค่าพิเศษ เช่น เงิน อัญมณี โลหะมีค่า เครื่องเงิน เอกสารที่เปลี่ยนมือได้ ใบหุ้น หลักทรัพย์ หรือเอกสารที่มีค่าอื่นๆ สินค้าเชิงพาณิชย์หรือเอกสารทางธุรกิจ

เนื่องจากความรับผิดของเรามีจำกัด (ดูข้อ 12) เราจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่สะดวกหรือความเสียหายใดๆ ที่คุณได้รับหากคุณเพิกเฉยต่อข้อกำหนดของเราและใส่รายการเป็นสัมภาระเช็คอิน

8.6 การตรวจค้น

Pacific Airlines หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่สนามบินที่ได้รับอนุญาตอาจ:

 • กำหนดให้คุณรับการตรวจค้นด้วยเอกซเรย์หรือการสแกนประเภทอื่น ๆ กับคุณหรือผ่านการตรวจค้นเสื้อผ้าและร่างกายและ/หรือทำการตรวจค้นผ่านทางหน้าจอ
 • คุณต้องส่งสัมภาระของคุณให้ตรวจค้นหรือตรวจสอบและ
 • ตรวจค้นหรือตรวจสอบสัมภาระของคุณโดยไม่มีคุณ

เนื่องด้วยผลจากการตรวจค้นและ/หรือเข้าเครื่องตรวจ หรือหากคุณปฏิเสธที่จะให้ค้นตัวคุณเองหรือสัมภาระ เราอาจปฏิเสธที่จะไม่บริการขนส่งคุณและสัมภาระของคุณ และอาจส่งสัมภาระของคุณให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่สนามบิน

ยกเว้นจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากการตรวจค้นหรือเข้าเครื่องตรวจทำให้เกิดความเสียหายต่อคุณ หรือการตรวจค้น เข้าเครื่องตรวจ หรือเอกซเรย์ทำให้เกิดความเสียหายต่อสัมภาระหรือสิ่งของที่ถูกนำออกจากสัมภาระของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายเว้นแต่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา

8.7 การรวบรวมและจัดส่งสัมภาระ

คุณจะต้องรับสัมภาระของคุณทันทีที่มีการรวบรวม ณ สถานที่ปลายทาง หากคุณไม่มารับภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ไม่เกินสามวัน) สัมภาระจะต้องถูกเก็บไว้ในสถานที่ของเรา เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บได้ หากไม่มารับสัมภาระเช็คอินภายในสาม (3) เดือนของเวลาที่ให้บริการแก่คุณ เราอาจกำจัดสัมภาระดังกล่าวโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากบุคคลที่แสดงตนเป็นเจ้าของสัมภาระไม่สามารถแสดงป้ายติดสัมภาระเพื่อระบุกระเป๋าสัมภาระได้ เราจะส่งมอบสัมภาระให้กับบุคคลดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่เขาหรือเธอได้แสดงให้เห็นจนเป็นที่พอใจ และหากเรากำหนด บุคคลดังกล่าวจะต้องจัดให้มีความปลอดภัยอย่างเพียงพอเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเราอันเป็นผลมาจากการส่งมอบดังกล่าว การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายแสดงสัมภาระโดยไม่มีข้อร้องเรียนในเวลาที่ส่งมอบเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่า สัมภาระได้รับการส่งมอบในสภาพที่ดีและเป็นไปตามสัญญาการขนส่งระหว่างเรา

ข้อ 9: ตารางเวลา การยกเลิก

9.1 กำหนดการ

Pacific Airlines ไม่รับประกันว่าจะสามารถให้บริการขนส่งสำหรับคุณและสัมภาระของคุณได้ตามวันและเวลาที่กำหนดของเที่ยวบินตามที่ระบุไว้ ตารางเที่ยวบินอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่งรวมถึงสภาพอากาศเลวร้าย ความล่าช้าในการควบคุมการจราจรทางอากาศ การนัดหยุดงานประท้วง การหยุดชะงักทางเทคนิค และเครื่องบินขาเข้าล่าช้า เวลาเที่ยวบินไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการขนส่งกับเรา

ก่อนที่เราจะยอมรับการจองของคุณ เราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะแจ้งให้คุณทราบถึงเวลาเที่ยวบินตามกำหนดที่มีผล ณ เวลานั้นและจะปรากฏในแผนการเดินทางและใบกำกับภาษีของคุณ มีความเป็นไปได้ที่เราอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนเวลาเที่ยวบินที่กำหนดหลังจากการออกแผนการเดินทางและใบกำกับภาษีแล้ว และ/หรือยกเลิก ยุติ เปลี่ยนเส้นทาง เลื่อน เที่ยวบินล่าช้า หรือเปลี่ยนเที่ยวบินทดแทนและเปลี่ยนจุดหมายปลายทางหากจำเป็นนอกเหนือการควบคุมของเรา และ/หรือเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือการค้า หากคุณให้ข้อมูลติดต่อกับเรา เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากหลังจากการออกแผนการเดินทางและใบกำกับภาษีของคุณแล้ว เราทำการเปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวบินตามกำหนดเวลาซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของคุณ และเราไม่สามารถจองเที่ยวบินสำรองที่คุณยอมรับได้ให้แก่คุณ คุณจะมีสิทธิ์ขอคืนเงินได้ตามข้อ 9.2

9.2 การยกเลิก การเปลี่ยนตารางเวลา

เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือเชิงพาณิชย์ เราจะทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญกับเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ของเที่ยวบินของคุณหรือเที่ยวบินถูกเปลี่ยนเส้นทางหรือยกเลิกหลังจากคุณชำระเงินสำหรับการจองของคุณ หรือแม้กระทั่งคุณทำขั้นตอนการเช็คอินเสร็จสมบูรณ์

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตารางเวลาหรือยกเลิก เราจะดำเนินการตามความเห็นของคุณ:

 • ให้บริการขนส่งคุณด้วยบริการอื่นๆ ซึ่งมีที่ว่างตามกำหนดเวลาของเราโดยเร็วที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือ
 • คืนเงินค่าโดยสารให้แก่คุณ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนเส้นทาง เราจะดำเนินการตามความเห็นของคุณ:

 • คืนเงินค่าโดยสารให้แก่คุณหรือ
 • จัดการขนส่งทางถนนไปยังพอร์ตปลายทางที่ทำได้หรือ
 • โอนคุณไปยังบริการอื่นของเราตามกำหนดเวลาในวันอื่นและ
 • จัดหาที่พัก/อาหารรวมถึงการเดินทางไป/กลับจากที่พัก

เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในอนุสัญญาหรือกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่คุณอาจมีอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือการยกเลิก

9.3 การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

ในกรณีที่ความล่าช้าหรือการยกเลิกนั้นเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ไม่ว่าคุณได้เช็คอินหรือไม่ก็ตาม Pacific Airlines จะพยายามช่วยให้คุณไปถึงจุดหมายปลายทาง แต่จะไม่รับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณเนื่องจากความล่าช้าหรือการยกเลิกนั้น เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

9.4 ไม่มีบริการต่อเครื่อง

Pacific Airlines เป็นสายการบินราคาประหยัดที่ให้บริการด้านการเดินทางจาก “จุดหมายปลายทางหนึ่งไปยังอีกจุดหมายปลายทางหนึ่ง” และไม่ได้ให้บริการเที่ยวบินเชื่อมต่อสำหรับสัมภาระ คุณต้องรับสัมภาระเช็คอินหลังจากเดินทางแต่ละเที่ยวบินเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่จะได้รับแจ้งจาก Pacific Airlines ไว้เป็นอย่างอื่น ในการจองเที่ยวบิน ผู้โดยสารมีความรับผิดชอบที่จะต้องเผื่อเวลาอย่างเพียงพอระหว่างเวลาเดินทางถึงของเที่ยวบินแรก กับเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินถัดไป เพื่อให้สามารถรับกระเป๋าสัมภาระและตรวจเช็คก่อนได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์

แม้ว่า Pacific Airlines จะพยายามให้บริการขนส่งแก่คุณและสัมภาระของคุณได้ตามวันและเวลาตามที่กำหนดไว้ในตารางเที่ยวบินที่ระบุ แต่เราไม่รับประกันว่าจะสามารถทำเช่นนั้นได้ ตารางเที่ยวบินอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยเหตุผลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง สภาพอากาศเลวร้าย ความล่าช้าในการควบคุมการจราจรทางอากาศ การนัดหยุดงานประท้วง การหยุดชะงักทางเทคนิค และเครื่องบินขาเข้าล่าช้า ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Pacific Airlines จะไม่รับผิดชอบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย การสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้โดยสารอันเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามกำหนดการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการพลาดเที่ยวบินเชื่อมต่อหรือการจัดการด้านการเดินทางอื่น ๆ

ข้อ 10: การปฏิเสธการขนส่ง

10.1 การปฏิเสธ

ถึงแม้ว่าคุณจะมีการจอง แต่เราอาจปฏิเสธที่จะขนส่งคุณและสัมภาระของคุณถ้ามีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น หรือเราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าจะเกิดขึ้น:

 • หากคุณไม่ได้รับการยอมรับสำหรับการขนส่งเนื่องจากสถานการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4
 • หากการขนส่งคุณหรือสัมภาระของคุณอาจทำให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน หรือความปลอดภัยหรือสุขภาพหรือบุคคลใดๆ บนเครื่องบิน
 • หากการขนส่งคุณหรือสัมภาระของคุณอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสะดวกสบายของบุคคลใดๆ บนเครื่องบิน
 • หากการขนส่งคุณเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐบาล กฎระเบียบ คำสั่ง หรือข้อกำหนดการเข้าเมืองของประเทศที่คุณกำลังเดินทางไปหรือกำลังจะออกเดินทาง
 • เนื่องจากคุณปฏิเสธไม่อนุญาตให้ดำเนินการตรวจค้นตัวคุณหรือสัมภาระของคุณ
 • เนื่องจากดูเหมือนว่าคุณจะไม่ได้ทำการจอง
 • หากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง หรือเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้
 • หากคุณไม่สามารถดำเนินการเช็คอินให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด (ดูที่ข้อ 7.1) หรือไม่สามารถมาถึงประตูขึ้นเครื่องตรงเวลา
 • เนื่องจากคุณไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินหรือสมาชิกลูกเรือบนเครื่องบิน
 • เนื่องจากคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการแพทย์ของเรา
 • เนื่องจากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและคุณไม่ได้จัดเตรียมมาก่อน (ดูที่ข้อ 10.3)
 • หากคุณมีอาการมึนเมาหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด
 • หากคุณ หรือเราเชื่อว่าคุณ มียาเสพติดอยู่ในความครอบครองอย่างผิดกฎหมาย
 • หากสภาพจิตใจหรือร่างกายของคุณเป็นอันตรายหรือเสี่ยงต่อคุณ เครื่องบิน หรือบุคคลใดๆ บนเครื่องบิน
 • หากคุณใช้คำพูดข่มขู่ เหยียดหยาม หรือดูถูกต่อเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของเราหรือสมาชิกลูกเรือของเครื่องบินหรือพฤติกรรมอื่นใดในลักษณะข่มขู่
 • หากคุณมีความผิดทางอาญาในระหว่างกระบวนการเช็คอินหรือขึ้นเครื่องหรือบนเครื่องบิน
 • หากคุณแทรกแซงสมาชิกเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของเราหรือลูกเรือบนเครื่องบินที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเจตนา
 • หากคุณทำให้ความปลอดภัยของเครื่องบินหรือบุคคลใดๆ ตกอยู่ในอันตราย
 • หากคุณไม่ได้สวมรองเท้า
 • หากคุณเป็นภัยคุกคาม
 • เนื่องจากคุณได้กระทำความผิดบนเที่ยวบินก่อนหน้านี้และเราไม่มั่นใจที่จะเชื่อว่าการประพฤติผิดดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก
 • เนื่องจากคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณเป็นบุคคลที่ระบุในการจองที่คุณต้องการเดินทาง
 • เพราะการจองของคุณ:
  • ไม่ได้จ่ายชำระเงิน
  • ได้รับการโอนโดยขัดต่อกฎระเบียบของผู้ให้บริการขนส่ง
  • ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
  • ได้รับมาจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
  • มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
  • เป็นของปลอมหรือไม่ถูกต้อง
 • หากคุณพยายามเข้าสู่ประเทศที่เครื่องลงจอดในฐานะผู้โดยสารต่อเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • หากคุณปฏิเสธที่จะแสดงเอกสารการเดินทางต่อพนักงานของเราหรืออนุญาตให้เราคัดลอกเอกสารการเดินทางของคุณ หรือคุณได้ทำลายเอกสารการเดินทางของคุณในระหว่างเที่ยวบิน
 • ในสถานการณ์ใดๆ ในข้อนี้

เราอาจนำคุณออกจากเที่ยวบิน แม้ว่าคุณจะขึ้นเครื่องไปแล้ว โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในส่วนของเรา และเราจะยกเลิกเที่ยวบินถัดไปที่อยู่ในแผนการเดินทางของคุณ

10.2 การแจ้งการปฏิเสธที่จะขนส่งคุณ

เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ขนส่งคุณและสัมภาระของคุณหากเราได้แจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเราจะไม่ขนส่งคุณในบริการของเรา การแจ้งเตือนจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่มีผล และจะขอให้คุณไม่ทำการจองหรือขอหรืออนุญาตให้ใครทำเพื่อคุณ หากคุณพยายามเดินทางในขณะที่การแจ้งเตือนนั้นมีผล เราจะปฏิเสธไม่ขนส่งคุณ

10.3 การจองเกินความจำเป็น

หากคุณถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องเนื่องจากการจองเที่ยวบินไว้มากเกินไป เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อพาคุณไปยังจุดหมายปลายทางภายในเวลาที่เหมาะสมตามเวลาเดิมที่กำหนดไว้ในบริการของเรา หากเราไม่ดำเนินการ เราจะจ่ายเงินชดเชยและการดูแลที่จำเป็นตามกฎหมายใดๆ ที่อาจมีผลบังคับใช้หรือตามนโยบายของเรา หากไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อ 10.3 นี้จะไม่มีผลบังคับ หากคุณไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาการเช็คอินและข้อกำหนดการขึ้นเครื่องตามข้อ 7.1 มิฉะนั้นเราจะใช้สิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้บริการขนส่งคุณ

หากเราไม่สามารถรองรับสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องของคุณได้ เราอาจถามคุณว่าสามารถจัดเก็บไว้บนเครื่องบินเป็นสัมภาระเช็คอินได้หรือไม่ ในกรณีเหล่านี้ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มสำหรับสัมภาระเช็คอินที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 11: พฤติกรรมระหว่างเที่ยวบิน

11.1 ตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญา กฎหมายการบินพลเรือนของเวียดนาม และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ เราจะใช้มาตรการตามที่เราเห็นสมควรตามความจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมบนเครื่องบินที่ต่อเนื่องต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงการควบคุม

 • อันตรายต่อเครื่องบินหรือบุคคลหรือทรัพย์สินใดๆ บนเครื่องบิน
 • ขัดขวางหรือกีดขวางลูกเรือในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของลูกเรือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียง ผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ใช้โทรศัพท์มือถือ
 • ใช้คำพูดที่ข่มขู่ ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือใช้คำพูดดูถูกเหยียดหยามต่อลูกเรือ
 • ประพฤติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบาย ไม่สะดวก ได้รับความเสียหาย หรือบาดเจ็บต่อผู้โดยสารท่านอื่นหรือลูกเรือ

คุณอาจถูกเชิญออกจากเครื่องและปฏิเสธการขนส่งต่อเนื่อง ณ จุดใดก็ได้และอาจถูกดำเนินคดีเนื่องจากความผิดที่ได้กระทำบนเครื่องบิน

11.2 หากเป็นผลมาจากความประพฤติของคุณ เราจะตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจตามสมควรของเราเพื่อเปลี่ยนเส้นทางของเครื่องบินเพื่อจุดประสงค์ในการขนนำคุณลงจากเครื่อง หลังจากนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากลักษณะใดๆ ก็ตาม หรือเกิดจากการเปลี่ยนเส้นทาง

11.3 เพื่อความปลอดภัย เราอาจห้ามหรือจำกัดการทำงานบนเครื่องบินของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์พกพา เครื่องบันทึกพกพา วิทยุพกพา เครื่องเล่นซีดี เกมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณ รวมถึงของเล่นที่ควบคุมด้วยวิทยุและเครื่องส่งรับวิทยุ อนุญาตให้ใช้เครื่องช่วยฟังและเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ

11.4 ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้บริโภคอาหารของตนเองบนเครื่อง ห้ามสูบบุหรี่ในเที่ยวบินของเรา

ข้อ 12: ข้อจำกัดในการรับผิด

12.1 ข้อยกเว้น

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้และตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด การสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในทางใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

เราจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งที่ดำเนินการโดยเราหรือเกี่ยวข้องกับความรับผิดทางกฎหมายต่อคุณ ในกรณีที่เราออกบัตรโดยสารสำหรับการขนส่งโดยผู้ให้บริการรายอื่นหรือเราเช็คอินสัมภาระของคุณสำหรับการขนส่งโดยผู้ให้บริการรายอื่น เราจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการรายนั้นเท่านั้น

เราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย การสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเราให้บริการขนส่งทางถนนในกรณีที่เปลี่ยนเส้นทางหรือบริการขนส่งทางถนนไปยังสนามบินขาออกหรือจากสนามบินปลายทาง

12.2 ความประมาทของคุณ

หากคุณได้รับความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับคุณ ความรับผิดของเราอาจลดลงตามกฎหมายที่บังคับใช้

12.3 เงื่อนไขของการบริการขนส่งของเรา

เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ครอบคลุมความรับผิดของเราต่อคุณ ความรับผิดของผู้ให้บริการรายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณพิจารณาตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งของพวกเขา

12.4 ความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิต การบาดเจ็บ

(ก) เวียดนาม

ในกรณีที่การเดินทางของคุณอยู่ในเวียดนามทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเดินทางระหว่างประเทศ จำนวนเงินทั้งหมดที่คุณสามารถขอชดเชยจากเรา ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต พนักงาน ผู้แทนและบริษัทตัวแทนของเรา จะไม่เกินจำนวนความรับผิดทั้งหมดของเรา (หากมี) เว้นแต่ในกรณีที่เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ความรับผิดของเรา (หากมี) จะจำกัดอยู่ที่การชดเชยความเสียหายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อมหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องไม่ว่ากรณีใดและภาระผูกพันของเราจะไม่เกินความรับผิดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้

โปรดดูข้อ 12.4 (ข) สำหรับข้อจำกัดความรับผิดที่ใช้กับการเดินทางภายในประเทศ

(ข) การขนส่งระหว่างประเทศ:

หากคุณเดินทางก่อนวันที่ 28 ธันวาคม 2019 และเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ:

 • สำหรับค่าชดเชยความเสียหายที่เรียกร้องได้สูงสุดที่ 113,100 SDR (ประมาณ USD 156,000) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดจากอุบัติเหตุบนเครื่องบินหรือระหว่างการขึ้นเครื่องบินหรือลงจากเครื่อง เราจะไม่ได้รับการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด อย่างไรก็ตามความรับผิดใด ๆ ที่เราอาจมีต่อความเสียหายจะลดลงตามกฎหมายที่ใช้บังคับใช้หากเกิดจากความประมาทเลินเล่อในส่วนของคุณที่เป็นสาเหตุหรือก่อให้เกิดความเสียหาย
 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายเกินกว่า 113,100 SDR ต่อผู้โดยสารแต่ละคน (ประมาณ USD 156,000) หากเราพิสูจน์ได้ว่า:
  • ความเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำที่ผิดพลาดหรือการละเว้นของเราหรือตัวแทนของเรา หรือ
  • ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำที่ผิดพลาดหรือการละเว้นของบุคคลที่สาม

หากคุณเดินทางในวันที่ 28 ธันวาคม 2019 หรือหลังจากนั้น และเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ:

 • สำหรับค่าชดเชยความเสียหายที่เรียกร้องได้ไม่เกิน 128,821 SDR (ประมาณ USD 177,700) ที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายอันเกิดจากอุบัติเหตุบนเครื่องบินหรือระหว่างการขึ้นเครื่องบินหรือลงจากเครื่อง เราจะรับผิดชอบโดยไม่มีข้อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเรา อย่างไรก็ตาม ความรับผิดใด ๆ ของเราต่อความเสียหายจะลดลงตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้หากเกิดจากความประมาทเลินเล่อในส่วนของคุณซึ่งเป็นสาเหตุหรือมีส่วนทำให้เกิดความเสียหาย
 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายที่มีมูลค่าสูงกว่า 128,821 SDR ต่อผู้โดยสารแต่ละท่าน (ประมาณ USD 177,700) หากเราพิสูจน์ได้ว่า:
  • ความเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำผิดหรือการละเว้นของเราหรือตัวแทนของเรา หรือ
  • ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำผิดหรือการละเว้นของบุคคลที่สาม

ในกรณีที่ผู้โดยสารล่าช้า

 • ในกรณีที่อนุสัญญาวอร์ซอมีผลบังคับใช้ เราจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เรียกร้องได้ ยกเว้นหากเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเราได้ดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นอย่างเหมาะสมแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะดำเนินมาตรการดังกล่าว หรือ
 • หากอนุสัญญามอนทรีออลมีผลบังคับใช้ เราจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เรียกร้องได้ ยกเว้นหากเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเราได้ดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นอย่างเหมาะสมแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะดำเนินมาตรการดังกล่าว:
  • หากคุณเดินทางก่อนวันที่ 28 ธันวาคม 2019 ความรับผิดชอบของเราภายใต้สนธิสัญญามอนทรีออลจะจำกัดไว้ไม่เกิน 4,694 SDR (ประมาณ USD 6,475)
  • หากคุณเดินทางหลังจากหรือในวันที่ 28 ธันวาคม 2019 ความรับผิดชอบของเราภายใต้สนธิสัญญามอนทรีออลนั้นจำกัดไว้ไม่เกิน 5,346 SDR (ประมาณ USD 7,375)

(ค) ทั่วไป

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือความพิการ รวมถึงการเสียชีวิตเนื่องมาจากสภาพร่างกายของคุณหรือความรุนแรงขึ้นของอาการดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

12.5 ความรับผิดของเราต่อสัมภาระของคุณ

ความรับผิดต่อการสูญหาย ความล่าช้า หรือความเสียหายต่อสัมภาระจะถูกจำกัด เว้นแต่จะมีการประกาศมูลค่าที่สูงกว่าล่วงหน้าและชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ความรับผิดสำหรับการเดินทางภายในประเทศและความรับผิดสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศจะถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนของเวียดนามและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

(ก) เวียดนาม

การชดเชยความเสียหายของสัมภาระขึ้นอยู่กับหลักการชดเชยความเสียหายที่พิสูจน์แล้ว แต่ไม่เกินข้อจำกัดความรับผิดของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัมภาระของคุณ ความรับผิดของเราในกรณีที่สัมภาระเช็คอินสูญหายจะถูกจำกัดอยู่ที่ 200,000 VND (ประมาณ 10 USD) ต่อกิโลกรัม และในกรณีที่สัมภาระเช็คอินเสียหาย 500,000 VND (ประมาณ 25 USD) ต่อชิ้น

(ข) การขนส่งระหว่างประเทศ

 • ความรับผิดของเราต่อความเสียหายของสัมภาระเช็คอินนั้นถูกจำกัดโดยอนุสัญญา ยกเว้นในกรณีที่คุณพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายที่เกิดจากการกระทำหรือความล้มเหลวที่จะกระทำโดยเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่อ
 • ในกรณีที่อนุสัญญาวอร์ซอมีผลบังคับใช้ ในวงเงิน 250 ฟรังก์ (ประมาณ USD 20) สำหรับสัมภาระเช็คอินแต่ละกก. และ 5,000 ฟรังก์ (ประมาณ USD 400) สำหรับสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องของคุณ เว้นแต่ว่าจะใช้ข้อ 25 ของอนุสัญญาวอร์ซอว์ ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่ได้ใช้ข้อจำกัดเหล่านี้
 • ในกรณีที่อนุสัญญามอนทรีออลมีผลบังคับใช้ และคุณเดินทางก่อนวันที่ 28 ธันวาคม 2019 วงเงินสูงสุดของความรับผิดจะอยู่ที่ 1,131 SDR (ประมาณ USD 1,560) สำหรับทั้งสัมภาระเช็คอินและสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องรวมกัน ยกเว้นในกรณีที่ข้อ 22.5 ของอนุสัญญามอนทรีออลมีผลบังคับใช้ ซึ่งในกรณีนี้วงเงินสูงสุดนี้จะไม่มีผลบังคับใช้
 • ในกรณีที่อนุสัญญามอนทรีออลมีผลบังคับใช้ และคุณเดินทางในวันที่ 28 ธันวาคม 2019 หรือหลังจากนั้น วงเงินสูงสุดของความรับผิดจะอยู่ที่ 1,288 SDR (ประมาณ USD 1,775) สำหรับทั้งสัมภาระเช็คอินและสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องรวมกัน ยกเว้นในกรณีที่ข้อ 22.5 ของอนุสัญญามอนทรีออลมีผลบังคับใช้ ซึ่งในกรณีนี้วงเงินสูงสุดนี้จะไม่มีผลบังคับใช้
 • ในกรณีของสัมภาระเช็คอิน เราจะไม่รับผิดชอบหากสัมภาระนั้นชำรุด เราจะรับผิดชอบต่อสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง หากเป็นความผิดพลาดของเรา
 • หากไม่ใช้สนธิสัญญาวอร์ซอว์หรือมอนทรีออล อาจมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน
 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องของคุณ เว้นแต่ว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความผิดของเรา
 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากสัมภาระของคุณ คุณต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากสัมภาระของคุณต่อบุคคลหรือทรัพย์สินอื่น รวมถึงทรัพย์สินของเรา
 • เราไม่รับผิดชอบต่อการสึกหรอตามปกติของกระเป๋าสัมภาระ เช่น รอยขีดข่วน รอยขูด รอยบุบ และรอยตัด
 • หากไม่ได้บันทึกน้ำหนักของสัมภาระเช็คอินของคุณในใบรับสัมภาระของคุณ เราจะถือว่าน้ำหนักของสัมภาระนั้นไม่เกินจำนวนสัมภาระที่อนุญาตสำหรับชั้นโดยสาร

ข้อ 13: ประกาศเกี่ยวกับการเคลมและข้อจำกัดในการเคลมและการดำเนินการ

13.1 ประกาศเกี่ยวกับการเคลม

การมารับสัมภาระโดยผู้ถือป้ายติดสัมภาระโดยไม่มีการเคลมในเวลาที่จัดส่งจะถือเป็นหลักฐานว่าสัมภาระได้รับการส่งมอบในสภาพที่ดีและเป็นไปตามสัญญาการขนส่ง เว้นแต่ว่าคุณจะสามารถพิสูจน์เป็นอย่างอื่น หากคุณต้องการยื่นเรื่องเพื่อเคลมเกี่ยวกับความเสียหายต่อสัมภาระเช็คอิน คุณต้องทำทันทีที่คุณค้นพบความเสียหายและช้าที่สุดภายในเจ็ด (7) วันหลังจากได้รับสัมภาระ หากคุณต้องการยื่นเรื่องเพื่อเคลมเกี่ยวกับความล่าช้าของสัมภาระเช็คอิน คุณต้องดำเนินการภายในยี่สิบเอ็ด (21) วันนับจากวันที่กำหนดให้คุณมารับสัมภาระ การเคลมดังกล่าวจะต้องดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งและโพสต์หรือส่งถึงเราภายในระยะเวลาที่กำหนด

หากคุณพลาดกำหนดเวลาเหล่านี้ คุณจะเสียสิทธิ์ในการเคลมและ/หรือดำเนินการใดๆ กับเราต่อศาล

13.2 ข้อจำกัดทางกฎหมาย

เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายของคุณได้หมดอายุก่อนหน้านี้ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ คุณจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย หากการพิจารณาคดีของศาลไม่ได้ดำเนินการภายในสองปีนับจาก:

  • วันที่คุณเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทาง
  • วันที่เครื่องบินควรมาถึงหรือ
  • วันที่สิ้นสุดบริการขนส่งของคุณ

ข้อ 14: การเลือกใช้กฎหมายและเขตอำนาจศาล

เว้นแต่อนุสัญญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ คำสั่งหรือข้อกำหนดของรัฐบาลจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น:

(ก) เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้และการขนส่งใดๆ ที่เราตกลงที่จะให้บริการแก่คุณ (สำหรับตัวคุณเองและสัมภาระของคุณ) จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศเวียดนาม และ

(ข) ข้อพิพาทใดๆ ระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นจากการขนส่งดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามจะไม่อยู่เฉพาะภายใต้เขตอำนาจศาลเวียดนาม

ข้อ 15: การดัดแปลงและการสละสิทธิ์

ตัวแทน พนักงานหรือผู้แทนของเราไม่มีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขเหล่านี้