1. ทั่วไป

  1.1 ข้อกําหนดและเงื่อนไขของการจองแบบหมู่คณะนี้มีผลบังคับใช้กับการจองแบบหมู่คณะที่ดำเนินการโดยบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย กัมพูชา พม่า เวียดนาม อินเดีย และศรีลังกา

  1.2 การเดินทางเป็นหมู่คณะจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการบริการขนส่งของสายการบิน

  1.3 การจองแบบหมู่คณะ หมายถึง มีผู้โดยสารตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปที่เดินทางด้วยกันหรือเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน

  1.4 สมาชิกในหมู่คณะที่เดินทางสามารถรวมน้ำหนักสัมภาระเช็คอินและแบ่งปันน้ำหนักนี้ร่วมกันได้หมู่สมาชิก หากร้องขอ

  1.5 การจองแบบหมู่คณะไม่สามารถขอคืนเงินและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ ผู้โดยสารที่ไม่ได้เช็คอินสําหรับเที่ยวบินที่จองไว้จะต้องเสียค่าโดยสารทั้งหมด

  1.6 ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเมืองต้นทางและ/หรือเมืองปลายทางของการเดินทาง

  1.7 ตารางทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

  1.8 การจองแบบหมู่คณะมาพร้อมกับการเลือกที่นั่งแบบมาตรฐาน

2. การเก็บรักษาที่นั่งที่จอง

  2.1 ค่าโดยสารทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ ณ เวลาที่จอง

  2.2 Jetstar จะไม่เก็บรักษาที่นั่งใด ๆ ไว้จนกว่าเราจะได้รับการตอบรับใบเสนอราคาที่เป็นลายลักษณ์อักษร

  2.3 หากค่าโดยสารที่เสนอราคาไปไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป ณ เวลาที่ตอบรับ Jetstar จะส่งใบเสนอราคาฉบับแก้ไขไปให้โดยพิจารณาจากความพร้อมให้บริการ

  2.4 เมื่อใบเสนอราคาได้รับการยอมรับและถ้ามี (ดูข้อที่ 5) Jetstar จะเก็บรักษาที่นั่งที่ได้เสนอราคา (ตามระยะเวลาที่ระบุ) เพื่อให้สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินมัดจำ / การชำระเงินเต็มจํานวนได้

  2.5 Jetstar ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เก็บรักษาที่นั่งที่จองไว้หากเราไม่ได้รับการชําระเงิน (การชำระเงินมัดจํา / การชําระเงินเต็มจํานวน) ภายในกําหนดเวลาการชําระเงิน (ดูข้อที่ 5)

  2.6 เงินมัดจำทั้งหมดจะคิดเป็นต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน

  2.7 เงินมัดจำทั้งหมดไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้

3. ชื่อผู้โดยสาร

  3.1 ต้องแจ้งรายชื่อ (ตามหนังสือเดินทาง) ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง

  3.2 อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยแจ้งล่วงหน้าภายใน 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

4. วิธีการชําระเงิน

  4.1 การชําระเงินสามารถทําได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

   4.1.1 บัญชีของบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวของคุณ

   4.1.2 บัตรเครดิต (AMEX / Visa / Master / Diners)

   4.1.3 สำหรับการโอนเงินผ่านธนาคารหรือการฝากเช็ค (จะแจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารเมื่อได้รับการยืนยันการจองแล้ว) โปรดส่งสลิปรายการธุรกรรมหรือรูปเช็คมาถึงเราผ่านทางอีเมลเมื่อชำระเงิน

  4.2 จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจองและค่าบริการสําหรับการจองแบบหมู่คณะ

5. ระยะเวลาการชําระเงินและการเปลี่ยนแปลง

เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะใกล้
สัมภาระ สัมภาระติดตัว 7 กก. และสัมภาระเช็คอิน 25 กก. ต่อผู้โดยสาร#
เงินมัดจำ (ดูข้อที่ 6) SGD 50.00 หรือเทียบเท่าต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน โดยต้องชําระเงินมัดจําเพิ่มเติมหากมีการต่อเครื่อง
31 วันขึ้นไปก่อนถึงวันออกเดินทาง ชำระเงินมัดจำภายใน 7 วัน ต้องชําระเงินเต็มจํานวนล่วงหน้า 30 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง
30-0 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง ไม่มีเงินมัดจำ การจองที่ดำเนินการล่วงหน้า 24 ชั่วโมง โปรดชําระเงินเต็มจํานวน
การเปลี่ยนแปลงวันและเวลา (ก่อนที่จะชําระเงินเต็มจํานวน) ส่วนต่างค่าโดยสารที่เกี่ยวข้อง* มีผลบังคับใช้ต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน บวกด้วยเที่ยวบินเชื่อมต่อถ้ามี
การเปลี่ยนแปลงวันและเวลา (เมื่อชําระเงินเต็มจํานวน) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง SGD 80.00 หรือเทียบเท่า บวก *ส่วนต่างค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน บวกด้วยเที่ยวบินเชื่อมต่อถ้ามี
อุปกรณ์เสริม 100%

* ส่วนต่างค่าโดยสาร หมายถึง ส่วนต่าง (ถ้ามี) ระหว่างค่าโดยสารที่จองกับค่าโดยสารที่มีให้บริการ ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องเท่ากับค่าโดยสารเดิมเป็นอย่างน้อย หรือหากค่าโดยสารเดิมไม่มีให้บริการแล้ว จะเปลี่ยนเป็นค่าโดยสารที่สูงขึ้นไปหนึ่งขั้น

# น้ำหนักสัมภาระเช็คอิน 20 กก. ต่อผู้โดยสารสําหรับการจองในประเทศไทยหรือเวียดนาม


เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกล
สัมภาระ สัมภาระติดตัว 7 กก. และสัมภาระเช็คอิน 25 กก. ต่อผู้โดยสาร#
เงินมัดจำ (ดูข้อที่ 6) SGD 100.00 หรือเทียบเท่าต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน โดยต้องชําระเงินมัดจําเพิ่มเติมหากมีการต่อเครื่อง
31 วันขึ้นไปก่อนถึงวันออกเดินทาง ชำระเงินมัดจำภายใน 7 วัน ต้องชําระเงินเต็มจํานวนล่วงหน้า 45 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง
30-0 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง ไม่มีเงินมัดจำ การจองที่ดำเนินการล่วงหน้า 24 ชั่วโมง โปรดชําระเงินเต็มจํานวน
การเปลี่ยนแปลงวันและเวลา (ก่อนที่จะชําระเงินเต็มจํานวน) ส่วนต่างค่าโดยสารที่เกี่ยวข้อง* มีผลบังคับใช้ต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน บวกด้วยเที่ยวบินเชื่อมต่อถ้ามี
การเปลี่ยนแปลงวันและเวลา (เมื่อชําระเงินเต็มจํานวน) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง SGD 110.00 หรือเทียบเท่า บวก *ส่วนต่างค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน บวกด้วยเที่ยวบินเชื่อมต่อถ้ามี
อุปกรณ์เสริม 100%

* ส่วนต่างค่าโดยสาร หมายถึง ส่วนต่าง (ถ้ามี) ระหว่างค่าโดยสารที่จองกับค่าโดยสารที่มีให้บริการ ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องเท่ากับค่าโดยสารเดิมเป็นอย่างน้อย หรือหากค่าโดยสารเดิมไม่มีให้บริการแล้ว จะเปลี่ยนเป็นค่าโดยสารที่สูงขึ้นไปหนึ่งขั้น

# น้ำหนักสัมภาระเช็คอิน 20 กก. ต่อผู้โดยสารสําหรับการจองในประเทศไทยหรือเวียดนาม

6. ตารางเงินมัดจำ

ตารางเงินมัดจำ
(ต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน)
สกุลเงิน 3K, GK, JQ (เที่ยวบินในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศระยะใกล้) เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกล
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) 30.00 60.00
รูเปียอินโดนีเซีย (IDR) 350,000.00 700,000.00
ริงกิตมาเลเซีย (MYR) 80.00 160.00
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) 30.00 60.00
เปโซฟิลิปปินส์ (PHP) 1,500.00 3,000.00
ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) 50.00 100.00
บาท (THB) 1,250.00 2,500.00
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) 35.00 70.00
เยนญี่ปุ่น (JPY) 4050 8100
รูปีศรีลังกา (LKR) 6,000 12,000
ดองเวียดนาม (VND) 800,000 1,600,000

ปรับปรุงล่าสุด 17 สิงหาคม 2020