การเดินทางโดย Jetstar ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่ง โปรดอ่านโดยละเอียด

การคืนเงินค่าโดยสารและบริการเสริมของ Jetstar

 • ไม่สามารถขอคืนเงินได้ ยกเว้นในบางสถานการณ์ ซึ่งได้แก่ ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณ หรือเงื่อนไขของการบริการขนส่ง
 • หากคุณได้ซื้อ FareCredit ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งสามารถดูได้ที่ Jetstar.com ณ เวลาที่ซื้อ

ไม่ได้เช็คอินตามกําหนดเวลาหรือไม่ได้ขึ้นเครื่องภายในเวลาที่กําหนด

 • การเปลี่ยนแปลงที่ได้รับอนุญาตสามารถทําได้หากร้องขอก่อนสิ้นสุดออกวันเดินทางตามตารางเวลาเดิมของคุณเท่านั้น และเมื่อชําระเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงเวลา/วันที่

 • อนุญาตเมื่อมีการชำระส่วนต่างค่าโดยสารภายในไม่เกินกำหนดเวลาที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
 • จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใด ๆ หากคุณมีสิทธิ์เดินทางโดยเที่ยวบินอื่นภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่ง

การเปลี่ยนแปลงเมืองต้นทาง/เมืองปลายทาง

 • อนุญาตเมื่อมีการชำระส่วนต่างค่าโดยสารภายในไม่เกินกำหนดเวลาที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง คุณต้องติดต่อศูนย์บริการติดต่อหรือเคาน์เตอร์บริการที่สนามบินของ Jetstar เพื่อทําการเปลี่ยนแปลงเมืองต้นทางหรือเมืองปลายทาง

การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร

 • ฟรีภายในกําหนดเวลาที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการผ่านศูนย์บริการติดต่อของ Jetstar
 • การเปลี่ยนชื่อสามารถทำได้สําหรับผู้โดยสารแต่ละคนในการจอง แต่ต้องนําไปใช้กับทุกเที่ยวบินสําหรับผู้โดยสารคนนั้น
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสําหรับการจองด้วย Points Plus Pay ของ Qantas Frequent Flyer หรือการจองด้วยไมล์สะสม JAL ใน Jetstar

กำหนดเวลาที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงและจุดติดต่อ

 • การเปลี่ยนแปลงที่ได้รับอนุญาตต้องดําเนินการก่อนสิ้นสุดวันออกเดินทางของเที่ยวบินตามตารางเวลาเดิมของคุณ โดยดำเนินการเปลี่ยนแปลง:
  • ที่ Jetstar.com หรือแอป Jetstar ก่อนที่เที่ยวบินตามตารางเวลาเดิมจะเปิดให้เช็คอินที่สนามบิน หากคุณได้จองผ่าน Jetstar.com, แอป Jetstar หรือศูนย์บริการติดต่อของ Jetstar
  • ที่ศูนย์บริการติดต่อหรือที่เคาน์เตอร์บริการที่สนามบินของ Jetstar ก่อนสิ้นสุดวันออกเดินทางตามตารางเวลาของเที่ยวบินของคุณ และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม
 • คุณสามารถดูเวลาที่เปิดให้เช็คอินที่สนามบินได้ในแผนการเดินทางของ Jetstar ของคุณ และที่ Jetstar.com
 • การเปลี่ยนแปลงเวลาและวันที่สามารถทําได้ผ่าน Jetstar.com หรือแอป Jetstar หากเริ่มแรกคุณได้ทําการจองผ่าน Jetstar.com, แอป Jetstar หรือศูนย์บริการติดต่อของ Jetstar
 • การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสามารถทําได้ผ่านศูนย์บริการติดต่อของ Jetstar หรือที่เคาน์เตอร์บริการที่สนามบินของ Jetstar และมีค่าธรรมเนียมการจองเพิ่มเติม (ดูรายละเอียดได้ที่ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ) หากเริ่มแรกคุณไม่ได้ทำการจองผ่านศูนย์บริการติดต่อของ Jetstar หรือที่เคาน์เตอร์บริการที่สนามบินของ Jetstar ค่าธรรมเนียมการจองจะเป็นไปตามอัตราที่เผยแพร่ในวันที่มีการเปลี่ยนแปลง (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง) ค่าธรรมเนียมการจองอาจเปลี่ยนแปลงได้และ Jetstar จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนโดยการอัปเดตหน้าเว็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ โดยคุณสามารถหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมการจองเพิ่มเติมได้โดยทําการเปลี่ยนแปลงผ่าน Jetstar.com หรือในแอป Jetstar

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสาร

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่อนุญาตของค่าโดยสารชั้นธุรกิจ
 • ส่วนต่างค่าโดยสารจะมีผลบังคับใช้ต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน ค่าโดยสารใหม่ของคุณจะต้องมีจำนวนเงินเท่ากับค่าโดยสารเดิมหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาเดิมเป็นอย่างน้อย และอาจสูงกว่านี้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาที่ต่ำกว่าได้ ทั้งนี้ จะไม่มีการคืนเงินหากมีค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมที่ราคาต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม หากราคาใหม่ของชุดรวมนั้นต่ำกว่านี้ ก็จะนำไปหักกับส่วนต่างค่าโดยสาร โดยส่วนต่างค่าโดยสารอาจมีจำนวนเงินสูง
 • ส่วนต่างค่าโดยสารสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่อนุญาตในการจองค่าโดยสารราคาพิเศษสําหรับสมาชิก Club Jetstar หมายถึง ส่วนต่างระหว่างค่าโดยสารราคาพิเศษเดิมหรือค่าโดยสารราคาพิเศษพร้อมชุดรวมสําหรับสมาชิก Club Jetstar กับค่าโดยสารราคาพิเศษหรือค่าโดยสารราคาพิเศษพร้อมชุดรวมสําหรับสมาชิก Club Jetstar ในวันที่ทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องมีจำนวนเงินเท่ากับค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมเดิมเป็นอย่างน้อย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต้องดําเนินการผ่านศูนย์บริการติดต่อของ Jetstar และไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม
 • หากไม่มีค่าโดยสารราคาพิเศษหรือค่าโดยสารราคาพิเศษพร้อมชุดรวมสำหรับสมาชิก Club Jetstar หรือหากเป็นการเปลี่ยนแปลงการจองค่าโดยสารราคาพิเศษที่อนุญาตสำหรับสมาชิก Club Jetstar ที่ดำเนินการบน Jetstar.com หรือแอป Jetstar ส่วนต่างค่าโดยสารจะหมายถึง ส่วนต่างระหว่างค่าโดยสารราคาพิเศษเดิมหรือค่าโดยสารราคาพิเศษพร้อมชุดรวมในราคาเดิมสําหรับสมาชิก Club Jetstar กับค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมสําหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก ณ วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องมีจำนวนเงินเท่ากับค่าโดยสารเดิมหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมเดิมเป็นอย่างน้อย หากไม่มีค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาที่เท่ากัน ส่วนต่างค่าโดยสารจะหมายถึง ส่วนต่างระหว่างค่าโดยสารราคาพิเศษเดิมหรือค่าโดยสารราคาพิเศษพร้อมชุดรวมในราคาเดิมสำหรับสมาชิก Club Jetstar กับค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมที่ราคาสูงขึ้นในระดับถัดไปที่มีให้บริการ
 • ส่วนต่างค่าโดยสารสําหรับการเปลี่ยนแปลงการจองอื่น ๆ หมายถึง ส่วนต่าง (ถ้ามี) ระหว่างค่าโดยสารเดิมหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาเดิม กับค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมที่มีในวันที่ทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องมีจำนวนเงินเท่ากับค่าโดยสารเดิมหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาเดิมเป็นอย่างน้อย หากไม่มีค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาที่เท่ากัน ส่วนต่างค่าโดยสารจะหมายถึง ส่วนต่างระหว่างค่าโดยสารเดิมหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาเดิม กับค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมที่ราคาสูงขึ้นในระดับถัดไปที่มีให้บริการ

การเปลี่ยนแปลงค่าโดยสาร/ชุดรวมที่อนุญาต

 • คุณสามารถเปลี่ยนค่าโดยสารชั้นธุรกิจเป็นค่าโดยสารชั้นธุรกิจหรือค่าโดยสารชั้นธุรกิจที่มีชุดรวม Max ได้ โดยขึ้นอยู่กับการชําระส่วนต่างค่าโดยสารที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลง
 • การจองค่าโดยสารชั้นธุรกิจในราคาพิเศษสําหรับสมาชิก Club Jetstar สามารถเปลี่ยนเป็นค่าโดยสารชั้นธุรกิจหรือค่าโดยสารชั้นธุรกิจพร้อมชุดรวม Max ที่มีให้บริการสำหรับสมาชิกหรือผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกได้
 • หากคุณเปลี่ยนจากค่าโดยสารชั้นธุรกิจเป็นค่าโดยสารชั้นธุรกิจพร้อมชุดรวม Max และยกเลิกการจองของคุณในภายหลัง คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน ยกเว้นในกรณีที่ก่อนหน้านี้คุณได้ซื้อ FareCredit พร้อมกับการจองค่าโดยสารเริ่มต้นหรือค่าโดยสารชั้นธุรกิจไว้ (ในกรณีนี้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขของ FareCredit จะมีผลบังคับใช้ หากคุณเลือกที่จะยกเลิกและรับบัตรกํานัล) หรือหากคุณมีสิทธิ์ได้รับการแก้ไขเยียวยา ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่ง
 • ค่าโดยสารชั้นธุรกิจไม่สามารถเปลี่ยนเป็นค่าโดยสารเริ่มต้นแบบประหยัด, ค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Flex, ค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Plus หรือค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Max ได้

การจองใหม่

 • คุณต้องทําการจองใหม่โดยเลือกเที่ยวบินของ Jetstar ที่มีให้บริการ Jetstar ไม่เก็บรักษาการจองที่ไม่ระบุวันที่

สกุลเงิน

 • จํานวนเงินทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินที่คุณทําการจองครั้งแรก

การรับคะแนนสะสม Qantas Points และ Status Credits, ไมล์สะสม JAL และไมล์สะสม Emirates Skywards

 • ราคาค่าโดยสารชั้นธุรกิจ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสม Qantas Frequent Flyer Points และ Status Credits, ไมล์สะสม JAL หรือไมล์สะสม Emirates Skywards
 • ข้อกําหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกอาจมีผลบังคับใช้ และคุณควรตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดก่อนทําการซื้อ โดยสามารถดูรายละเอียดของบุคคลภายนอกได้ใน Jetstar.com ณ เวลาที่ทําการจอง

Qantas Frequent Flyer Classic Upgrade Rewards

 • ค่าโดยสารชั้นธุรกิจไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Classic Upgrade Rewards
 • ข้อกําหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกอาจมีผลบังคับใช้ และคุณควรตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดก่อนทําการซื้อ โดยสามารถดูรายละเอียดของบุคคลภายนอกได้ใน Jetstar.com ณ เวลาที่ทําการจอง

Qantas Frequent Flyer Point Plus Pay - เที่ยวบินของ Jetstar - การชําระเงินเพิ่มเติม

 • การเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มการจองทั้งหมดของคุณจะต้องชําระด้วยเงินสดและไม่สามารถใช้ Qantas Points แลกได้
 • การเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มการจองจะคํานวณโดยใช้มูลค่าและสกุลเงินเดิมของค่าโดยสาร (ตามที่ Jetstar กําหนด) และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสารของกฎระเบียบค่าโดยสารเหล่านี้
 • ข้อกําหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกอาจมีผลบังคับใช้ และคุณควรตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดก่อนทําการซื้อ โดยสามารถดูรายละเอียดของบุคคลภายนอกได้ใน Jetstar.com ณ เวลาที่ทําการจอง