คุณสามารถนํากระดานโต้คลื่น สกี สโนว์บอร์ด สเกตบอร์ด หรือสกู๊ตเตอร์ติดตัวไปด้วยได้ในลักษณะสัมภาระเช็คอิน หากอุปกรณ์นั้นได้รับการบรรจุกล่องอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของเรา

เราขอแนะนําให้คุณขนส่งสเกตบอร์ดหรือสกู๊ตเตอร์ในลักษณะสัมภาระเช็คอิน เนื่องจากสนามบินบางแห่งไม่อนุญาตให้นําขึ้นเครื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย สกู๊ตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และสเกตบอร์ดไฟฟ้าต้องอยู่ในสัมภาระเช็คอินของคุณ

มีค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษที่มีความยาวด้านเดียวมากกว่าหนึ่งเมตร (1,000 มม., 39 นิ้ว) ซึ่งรวมถึงล้อ ที่จับ และบรรจุภัณฑ์

สิ่งของขนาดใหญ่พิเศษจะนำไปรวมกับน้ำหนักรวมทั้งสิ้นของสัมภาระเช็คอิน ดังนั้น โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินไว้มากพอ

ประหยัดเวลาที่สนามบินด้วยการจ่ายค่าธรรมเนียมสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษเมื่อคุณจองเที่ยวบิน หรือก่อนที่คุณจะเดินทางได้ที่ จัดการการจอง

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ

การจัดเก็บสิ่งของของท่าน

คุณควรบรรจุกระดานโต้คลื่น สกี สโนว์บอร์ด สเกตบอร์ด หรือสกู๊ตเตอร์ไว้ในกระเป๋าที่ออกแบบมาสําหรับใส่อุปกรณ์ดังกล่าวโดยเฉพาะ

ถ้าทำได้ ให้ถอดครีบของกระดานโต้คลื่นแล้วเก็บไว้ในช่องที่แนบมาด้วยของกระเป๋า หรือติดเทปไว้กับแผ่นกระดานโต้คลื่น

สัมภาระแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. โดยจะพิจารณาตามความยาวสูงสุด แต่จะแตกต่างกันไปตามประเภทของเครื่องบินและบริการ โปรดดูรายละเอียดได้ที่ ขนาดและน้ำหนักของสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง – สิ่งที่คุณสามารถนําขึ้นเครื่องได้

สเกตบอร์ดไฟฟ้าและสกู๊ตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

คุณสามารถนำสเกตบอร์ดไฟฟ้าและสกู๊ตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ไปด้วยได้ในลักษณะสัมภาระเช็คอิน หากแบตเตอรี่ลิเทียมของอุปกรณ์เป็นไปตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัย

  • หากแบตเตอรี่อุปกรณ์มีความจุต่ำกว่า 100Wh คุณจะสามารถนําแบตเตอรี่ไปด้วยได้ในลักษณะสัมภาระเช็คอิน
  • หากแบตเตอรี่อุปกรณ์มีความจุตั้งแต่ 100Wh ถึง 160Wh คุณต้องขออนุมัติจากสายการบินโดยส่งคำขอทางอีเมลไปที่ dg@qantas.com.au
  • หากแบตเตอรี่อุปกรณ์มีความจุมากกว่า 160Wh คุณจะต้องขนส่งอุปกรณ์ผ่านทางบริษัทที่ให้บริการจัดส่งวัตถุอันตราย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Qantas Freight

คุณไม่สามารถนําอุปกรณ์ประเภทรถยืนไฟฟ้า เช่น โฮเวอร์บอร์ด หรืออุปกรณ์ล้อเดียวไฟฟ้า (Electric Unicycles) ขึ้นเครื่องได้ ไม่ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะใช้แบตเตอรี่ความจุเท่าใดก็ตาม

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนส่งแบตเตอรี่ลิเทียมได้ที่ วัตถุอันตราย หรือที่ เว็บไซต์ Civil Aviation Safety Authority (หน่วยงานรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน)

ตั๋วบางประเภทไม่แถมโควตาสัมภาระเช็คอิน

จะไม่แถมสัมภาระเช็คอินให้สำหรับตั๋วชั้น Economy Starter ส่วนตั๋วชั้นอื่นนั้นกรุณาตรวจสอบว่าแถมโควตาสัมภาระเช็คอินให้แค่ไหน

จำไว้ว่า – เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อโควตาสัมภาระก็คือเวลาที่ท่านจองตั๋ว

ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่สนามบิน

ถ้าท่านยังไม่ได้ซื้อโควตาสัมภาระและท่านเดินทางมาถึงสนามบินพร้อมกับสัมภาระเช็คอิน ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม

ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนที่ไม่เกิน 15 กก.สำหรับผู้โดยสารหนึ่งท่าน และส่วนที่เกินจากนั้นจะเสียในอัตราต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินไว้แล้วในเวลาจอง แต่เมื่อมาถึงสนามบินท่านมีสัมภาระที่หนักเกินกว่าที่ซื้อไว้ ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินในอัตราต่อกิโลกรัม เราไม่ขอยืนยันว่าท่านจะสามารถเพิ่มสัมภาระส่วนเกินนี้เข้าสู่เที่ยวบินได้

ถ้าท่านมีการต่อเครื่องในแผนการเดินทางของท่าน ขอให้ตรวจสอบว่าท่านได้อ่านนโยบายเรื่องการถ่ายโอนสัมภาระแล้ว

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน