คุณสามารถนํากระดานโต้คลื่น สกี สโนว์บอร์ด สเกตบอร์ด หรือสกู๊ตเตอร์ติดตัวไปด้วยได้ในลักษณะสัมภาระเช็คอิน หากอุปกรณ์นั้นได้รับการบรรจุกล่องอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของเรา

สเกตบอร์ดและสกู๊ตเตอร์

โปรดทราบว่า สนามบินบางแห่งไม่อนุญาตให้นําสเกตบอร์ดและสกู๊ตเตอร์ (รวมถึงสเกตบอร์ดหรือสกู๊ตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์) เข้ารับการตรวจที่ด่านตรวจเพื่อความปลอดภัย

เที่ยวบิน Jetstar Japan (GK) ไม่อนุญาตให้นำสเกตบอร์ดไฟฟ้าหรือสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะใช้แบตเตอรี่ประเภทใดก็ตาม

สำหรับเที่ยวบินอื่น ๆ ของ Jetstar หากคุณนำสกู๊ตเตอร์หรือสเกตบอร์ดไฟฟ้าขึ้นเครื่อง ก็จะต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากัดเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ที่ใช้ ดังนี้

พลังงานแบตเตอรี่ (Wh) อนุญาตให้พกพาในลักษณะสัมภาระเช็คอิน อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระติดตัวได้*
สูงสุด 100Wh
Antara 101Wh dan 160Wh ✔ ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้า โปรดส่งอีเมลไปที่dg@qantas.com.au^ ✔ ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้า โปรดส่งอีเมลไปที่dg@qantas.com.au^
มากกว่า 160Wh

* อนุญาตให้นําสกู๊ตเตอร์หรือสเกตบอร์ดของคุณใส่ไว้ในสัมภาระติดตัวถือขึ้นเครื่องได้ หากเป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องขนาด น้ำหนัก และน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตอื่น ๆ ทั้งหมด

^ ขอแนะนำให้คุณส่งคำขอการพิจารณาอนุมัติสำหรับวัตถุอันตรายเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนถึงวันออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการในเรื่องนี้ และช่วยให้คุณเดินทางโดยเที่ยวบินของคุณได้ตรงเวลา

สิ่งของขนาดใหญ่พิเศษ

มีค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษที่มีความยาวด้านเดียวมากกว่าหนึ่งเมตร (1,000 มม., 39 นิ้ว) ซึ่งรวมถึงล้อ ที่จับ และบรรจุภัณฑ์

สิ่งของขนาดใหญ่พิเศษจะนำไปรวมกับน้ำหนักรวมทั้งสิ้นของสัมภาระเช็คอิน ดังนั้น โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินไว้มากพอ

ประหยัดเวลาที่สนามบินด้วยการจ่ายค่าธรรมเนียมสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษเมื่อคุณจองเที่ยวบิน หรือก่อนที่คุณจะเดินทางได้ที่ จัดการการจอง

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ

การจัดเก็บสิ่งของของท่าน

คุณควรบรรจุกระดานโต้คลื่น สกี สโนว์บอร์ด สเกตบอร์ด หรือสกู๊ตเตอร์ไว้ในกระเป๋าที่ออกแบบมาสําหรับใส่อุปกรณ์ดังกล่าวโดยเฉพาะ

ถ้าทำได้ ให้ถอดครีบของกระดานโต้คลื่นแล้วเก็บไว้ในช่องที่แนบมาด้วยของกระเป๋า หรือติดเทปไว้กับแผ่นกระดานโต้คลื่น

สัมภาระแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. โดยจะพิจารณาตามความยาวสูงสุด แต่จะแตกต่างกันไปตามประเภทของเครื่องบินและบริการ โปรดดูรายละเอียดได้ที่ ขนาดและน้ำหนักของสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง – สิ่งที่คุณสามารถนําขึ้นเครื่องได้

ตั๋วบางประเภทไม่แถมโควตาสัมภาระเช็คอิน

จะไม่แถมสัมภาระเช็คอินให้สำหรับตั๋วชั้น Economy Starter ส่วนตั๋วชั้นอื่นนั้นกรุณาตรวจสอบว่าแถมโควตาสัมภาระเช็คอินให้แค่ไหน

จำไว้ว่า – เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อโควตาสัมภาระก็คือเวลาที่ท่านจองตั๋ว

ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่สนามบิน

ถ้าท่านยังไม่ได้ซื้อโควตาสัมภาระและท่านเดินทางมาถึงสนามบินพร้อมกับสัมภาระเช็คอิน ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม

ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนที่ไม่เกิน 15 กก.สำหรับผู้โดยสารหนึ่งท่าน และส่วนที่เกินจากนั้นจะเสียในอัตราต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินไว้แล้วในเวลาจอง แต่เมื่อมาถึงสนามบินท่านมีสัมภาระที่หนักเกินกว่าที่ซื้อไว้ ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินในอัตราต่อกิโลกรัม เราไม่ขอยืนยันว่าท่านจะสามารถเพิ่มสัมภาระส่วนเกินนี้เข้าสู่เที่ยวบินได้

ถ้าท่านมีการต่อเครื่องในแผนการเดินทางของท่าน ขอให้ตรวจสอบว่าท่านได้อ่านนโยบายเรื่องการถ่ายโอนสัมภาระแล้ว

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน