สัมภาระเช็คอิน

วิธีที่ประหยัดและสะดวกที่สุดในการซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินเพิ่มก็คือในขณะที่คุณจองเที่ยวบิน หากคุณจองไปเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการเพิ่มน้ำหนักสัมภาระเช็คอิน คุณสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มได้ถึง 40 กิโลกรัม

สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องเพิ่มได้ 3 กิโลกรัมแต่น้ำหนักรวมของสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องต้องไม่เกิน 10 กิโลกรัม (สำหรับการเดินทางตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ยกเว้นการจองเที่ยวบินไปยัง จาก หรือภายในประเทศเวียดนาม)

จัดการการจอง

ถ้าท่านจองเที่ยวบินผ่านตัวแทนท่องเที่ยว กรุณาติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวที่ท่านจองตั๋วเพื่อซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินเพิ่มหรือติดต่อเราก็ได้

ตั๋วบางประเภทไม่แถมโควตาสัมภาระเช็คอิน

จะไม่แถมสัมภาระเช็คอินให้สำหรับตั๋วชั้น Economy Starter ส่วนตั๋วชั้นอื่นนั้นกรุณาตรวจสอบว่าแถมโควตาสัมภาระเช็คอินให้แค่ไหน

จำไว้ว่า – เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อโควตาสัมภาระก็คือเวลาที่ท่านจองตั๋ว

ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่สนามบิน

ถ้าท่านยังไม่ได้ซื้อโควตาสัมภาระและท่านเดินทางมาถึงสนามบินพร้อมกับสัมภาระเช็คอิน ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม

ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนที่ไม่เกิน 15 กก.สำหรับผู้โดยสารหนึ่งท่าน และส่วนที่เกินจากนั้นจะเสียในอัตราต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินไว้แล้วในเวลาจอง แต่เมื่อมาถึงสนามบินท่านมีสัมภาระที่หนักเกินกว่าที่ซื้อไว้ ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินในอัตราต่อกิโลกรัม เราไม่ขอยืนยันว่าท่านจะสามารถเพิ่มสัมภาระส่วนเกินนี้เข้าสู่เที่ยวบินได้

ถ้าท่านมีการต่อเครื่องในแผนการเดินทางของท่าน ขอให้ตรวจสอบว่าท่านได้อ่านนโยบายเรื่องการถ่ายโอนสัมภาระแล้ว

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน