ข้อจำกัดด้านความช่วยเหลือเกี่ยวกับรถเข็นวีลแชร์

เราสามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับรถวีลแชร์แก่ผู้โดยสารได้ไม่เกินสองท่านเท่านั้นสำหรับเครื่องบิน Airbus A320/A321, และเที่ยวบิน Boeing 787 ภายในประเทศ นั่นหมายถึงคุณจำเป็นต้องแจ้งขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับรถเข็นวีลแชร์ในขั้นตอนการจอง เพื่อที่เราจะสามารถแจ้งให้คุณทราบได้ว่าเที่ยวบินดังกล่าวมีผู้ขอใช้บริการนี้เต็มจำนวนแล้วหรือยัง

ในกรณีที่เที่ยวบินที่คุณต้องการจะจองนั้นมีผู้โดยสารที่ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับรถเข็นวีลแชร์ครบสองท่านแล้ว Jetstar จะเสนอบริการทางเลือกอื่น ๆ หากคุณร้องขอ นั่นคือ

  • การย้ายคุณไปยังเที่ยวบินก่อนหน้าหรือหลังจากนี้ซึ่งยังสามารถให้ความช่วยเหลือดังกล่าวได้โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
  • การเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางใหม่ไปยังเมืองปลายทางของคุณโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หรือ
  • การยกเลิกการจองและคืนเงินให้แก่คุณเต็มจำนวน

เราสามารถยอมรับรถเข็นวีลแชร์ที่ใช้ไฟฟ้าได้จำนวน 4 คันสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ใช้เครื่องบิน Boeing 787 แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ความช่วยเหลือสำหรับรถเข็นวีลแชร์ในจำนวนน้อยกว่านี้หากมีกรณีพิเศษใด ๆ

คุณสามารถค้นหาประเภทของเครื่องบินที่ใช้สำหรับเที่ยวบินของคุณได้ที่แผนการเดินทางของคุณ หรือที่หน้าจัดการการจอง

ข้อจำกัดในการเช็คอินรถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอุปกรณ์เช่น รถเข็นวีลแชร์ธรรมดา รถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้า และสกูเตอร์ไฟฟ้า

ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถพกพาอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่สองชิ้นได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในลักษณะของสัมภาระเช็คอิน ซึ่งนอกเหนือจากน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่อนุญาต ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • สามารถพกพาอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ไฟฟ้า (รวมถึงรถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้า) ได้เพียงชิ้นเดียวโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในลักษณะของสัมภาระเช็คอิน เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องการโหลด คุณจะต้องได้รับการอนุมัติเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจาก Qantas ก่อนจึงจะสามารถเช็คอินอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ไฟฟ้าของคุณได้
  • อุปกรณ์นั้นต้องมีไว้ใช้ส่วนตัวของคุณเองเท่านั้น
  • อุปกรณ์นั้นต้องมีขนาดและน้ำหนักตามขอบเขตที่ระบุไว้ด้านล่าง
  • จะคิดค่าธรรมเนียมสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษและค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินกับอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และรถเข็นวีลแชร์ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น

สำหรับเที่ยวบินสหรัฐฯ เท่านั้น: บนเที่ยวบินที่ไปยังและมาจากสหรัฐฯ หากคุณต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือ คุณสามารถเดินทางพร้อมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้โดยไม่จำกัดจำนวนในลักษณะของสัมภาระเช็คอินและจะไม่มีการนับรวมน้ำหนักของอุปกรณ์เหล่านี้ไว้ในน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตของคุณแต่อย่างใด

ขนาดสูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และรถเข็นวีลแชร์ที่ขนส่งในลักษณะสัมภาระเช็คอิน

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และรถเข็นวีลแชร์ต้องมีขนาดไม่เกินที่กำหนดไว้ดังนี้

  • เที่ยวบินโดยเครื่องบิน Boeing 787 – 1.5 ม. (กว้าง) x 1.6 ม. (สูง) x 1.5 ม. (ยาว)
  • เที่ยวบินโดยเครื่องบิน Airbus A320, A321 – 1.4 ม. (กว้าง) x 1.0 ม. (สูง) x 1.4 ม. (ยาว)

คุณสามารถค้นหาประเภทของเครื่องบินที่ใช้สำหรับเที่ยวบินของคุณได้ที่แผนการเดินทางของคุณ หรือที่หน้าจัดการการจอง

น้ำหนักสูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และรถเข็นวีลแชร์ที่ขนส่งในลักษณะสัมภาระเช็คอิน

แต่ละรายการต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. ยกเว้นรถเข็นวีลแชร์หรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ที่สามารถขนส่งในลักษณะวางตั้งตรงในโหมดจัดเก็บล้อ (freewheel mode) (ซึ่งอาจมีน้ำหนักเกิน 32 กก.)

อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 32 กก. ซึ่งไม่สามารถขนส่งในลักษณะวางตั้งตรงในโหมดจัดเก็บล้อได้ จะต้องขนส่งโดยมีค่าขนส่งตามอัตรามาตรฐาน

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และรถเข็นวีลแชร์ (รวมถึงรถเข็นวีลแชร์ธรรมดา รถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้า และสกูเตอร์ไฟฟ้า) จะไม่สามารถพกพาขึ้นเครื่องในลักษณะสัมภาระติดตัวได้ แบตเตอรี่ของรถเข็นวีลแชร์ที่เป็นชิ้นส่วนอะไหล่ทั้งหมดจะต้องได้รับการขนส่งโดยเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุอันตราย opens in new windowของ Qantas

มีเพียงอุปกรณ์ช่วยเหลือบางอย่างเท่านั้นที่สามารถพกพาขึ้นเครื่องได้ในลักษณะสัมภาระติดตัว เช่น ไม้เท้า และไม้ค้ำยัน ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยเหลือในสัมภาระติดตัวของคุณ

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือบนเที่ยวบินของสหรัฐฯ เท่านั้น

หากคุณต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือบนเที่ยวบินที่เดินทางไปยังสหรัฐฯ และมาจากสหรัฐฯ คุณสามารถเดินทางพร้อมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้โดยไม่จำกัดจำนวนในลักษณะของสัมภาระเช็คอินและจะไม่มีการนับรวมน้ำหนักของอุปกรณ์เหล่านี้ไว้ในน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตของคุณแต่อย่างใด

หากต้องการเดินทางพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยเหลือ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่หน้าอุปกรณ์ช่วยเหลือของเรา

< ย้อนกลับ