บนเที่ยวบินของ Jetstar Airways (JQ), Jetstar Japan (GK) และ Jetstar Asia (3K) ท่านสามารถขนส่งอาหารทะเล เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์แช่แข็งเป็นสัมภาระเช็คอินได้

ข้อจำกัดเรื่องการกักบริเวณ

เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องยืนยันว่าท่านจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการกักบริเวณถ้าท่านขนส่งอาหารทะเล เนื้อ หรือผลิตภัณฑ์แช่แข็ง จำนวนที่ท่านสามารถขนส่งได้นั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ กรุณาตรวจสอบกับหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อดูข้อกำหนดเรื่องนี้ก่อนเดินทาง

ศุลกากรและการกักบริเวณของออสเตรเลีย

ศุลกากรและการกักบริเวณของนิวซีแลนด์

องค์กรอาหารเกษตรและสัตวแพทย์แห่งสิงคโปร์

ท่านต้องแพ็คอาหารทะเล เนื้อ และผลิตภัณฑ์แช่แข็งตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

  • อาหารทะเล เนื้อ และผลิตภัณฑ์แช่แข็งจะต้องแช่แข็งอย่างสมบูรณ์ในภาชนะที่อนุญาตให้เก็บผลิตภัณฑ์แช่แข็ง
  • ภาชนะที่อนุญาตได้แก่คูลเลอร์พลาสติกแข็งหรือไฟเบอร์กลาส ถังหรือกระติกแช่แข็ง กล่องสไตโรโฟมหรือโพลีสไตรีนแข็งที่มีฝาปิด
  • น้ำหนักรวมของภาชนะแข็งแต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 32 กก. ซึ่งเป็นน้ำหนักสูงสุดต่อชิ้นของสัมภาระเช็คอินที่อนุญาต
    ข้อสังเกต: สำหรักล่องสไตโรโฟมหรือโพลีสไตรีนที่มีฝาปิด น้ำหนักรวมห้ามเกิน 20 กก.

  • ห้ามท่านใช้น้ำแข็งไม่ว่าจะในกรณีใด รวมทั้งพลาสติกใส่น้ำแข็งด้วย
  • อนุญาตให้ใช้แพ็คเจลทำความเย็นแบบการค้าเพื่อแช่แข็งผลิตภัณฑ์ของท่านได้
  • อาหารทะเล เนื้อ และผลิตภัณฑ์แช่แข็งทั้งหมดจะต้องถูกปิดผนึกและห่อสองชั้นด้วยพลาสติก เพื่อป้องกันการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการเดินทาง
  • อนุญาตให้ใช้น้ำแข็งแห้งได้ถ้าท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ – ภาชนะจะต้องมีอาการถ่ายเทและท่านจะต้องขออนุญาตใช้งานน้ำแข็งแห้งก่อนการเดินทางของท่านจากแผนกสินค้าอันตรายของแควนตัส (Qantas Dangerous Goods) m

กรุณาดูรายละเอียดและข้อมูลการติดต่อจากคำแนะนำเรื่องสินค้าอันตรายของแควนตัส

สัมภาระพกพา (Carry-on baggage)

สำหรับเที่ยวบิน Jetstar Japan (GK) ท่านสามารถพกพาปลา อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์แช่แข็งเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระพกพาของท่านได้ โดยท่านต้องแพ็คให้ถูกต้องตามข้อกำหนดข้างต้น

บนเที่ยวบินของ Jetstar Airways (JQ) และ Jetstar Asia (3K) ท่านต้องขนส่งอาหารทะเล เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์แช่แข็งเป็นสัมภาระเช็คอินเท่านั้น

อาหารทะเลมีชีวิต

อาหารทะเลมีชีวิตอย่างเช่นกุ้งเครย์ฟิชหรือปูนั้นจะไม่อนุญาตให้ส่งเป็นสัมภาระเช็คอินบนเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ แต่อนุญาตให้ส่งเป็นสินค้า (Freight) เท่านั้น

การขนส่งสินค้า

ฝ่ายขนส่งสินค้าของแควนตัสจะให้บริการตัวเลือกการขนส่งหลายแบบ ทั้งเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ

ถ้าท่านต้องขนส่งสัมภาระเป็นสินค้า เราแนะนำว่าท่านควรติดต่อฝ่ายขนส่งสินค้าของแควนตัสล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันออกเดินทางของท่าน