สุนัขบริการ (สุนัขนําทาง สุนัขช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องด้านการได้ยิน และสุนัขช่วยเหลือ) และสุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึกซึ่งได้รับการอนุมัติโดย Jetstar จะได้รับอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องบินในเที่ยวบินของ Jetstar ได้

นอกเหนือจากเงื่อนไขของการบริการขนส่งโดยทั่วไปของ Jetstar ที่มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารทุกคนแล้ว เงื่อนไขของการบริการขนส่งที่เฉพาะเจาะจงดังต่อไปนี้ยังมีผลบังคับใช้กับสุนัขบริการและสุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึกด้วย

ก. ทุกเที่ยวบิน – ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

1. สุนัขบริการหรือสุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึกต้องมีผู้ดูแลหรือครูฝึกผู้ร่วมเดินทาง ร่วมเดินทางไปด้วยตลอดเวลาบนเที่ยวบิน

2. ผู้ดูแลต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเอกสารประจําตัวในปัจจุบันดังต่อไปนี้ติดตัวมาด้วยในสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง และพร้อมแสดงหลักฐานเมื่อได้รับคำขอ:

  • บัตรประจําตัวที่ออกโดยองค์กรมาชิกของ Assistance Dogs International (ADI) หรือ
  • บัตรประจําตัวที่ออกให้ภายใต้กฎหมายสุนัขนําทาง สุนัขช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องด้านการได้ยินและสุนัขช่วยเหลือของควีนส์แลนด์ (กฎหมายควีนส์แลนด์) หรือ
  • หนังสืออนุมัติที่ออกโดย Jetstar

สําหรับเที่ยวบิน Jetstar Japan (GK) ต้องแสดงใบรับรองและสมุดตรวจสุขภาพที่กําหนดโดยคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ

3. สุนัขบริการหรือสุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึกต้องสวมสายรัด เสื้อกั๊ก เสื้อโค้ท และ/หรือเหรียญตรา โดยระบุว่าเป็นสุนัขบริการหรือสุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึก

4. ผู้ดูแลหรือครูฝึกผู้ร่วมเดินทางต้องมีที่นั่งของตนเอง และสุนัขบริการหรือสุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึกต้องนั่งที่พื้นในบริเวณพื้นที่ที่ Jetstar จัดให้ ไม่ใช่นั่งข้าง ๆ หรือนั่งบนตักของผู้ดูแลหรือครูฝึกผู้ร่วมเดินทาง

5. ต้องวางแผ่นซึมซับความชื้นไว้ข้างใต้สุนัขบริการหรือสุนัขบริการที่อยู่ในระหว่างการฝึก โดยวางในตำแหน่งที่มั่นคงเพื่อไม่ให้สุนัขย้ายออกจากแผ่นรองนี้โดยต้องอยู่บนแผ่นรองตลอดเวลาในระหว่างเที่ยวบิน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย ต้องล่ามสุนัขไว้กับขาที่นั่งบนเครื่องบิน, วงแหวนของรางที่นั่ง หรือจุดล่ามสายอื่น ๆ ที่ Jetstar อนุมัติ สายจูงควรสามารถปรับให้สั้นลงหรือยาวขึ้นได้ตามต้องการ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย สุนัขไม่ควรจะถูกล่ามไว้โดยตรงที่ปลอกคอหรือที่เข็มขัดนิรภัยบนเครื่องบินที่ผู้โดยสารคาดอยู่ และจะต้องไม่กีดขวางทางเดินหรือทางออกฉุกเฉิน

6. ผู้ดูแล ครูฝึกผู้ร่วมเดินทาง และ/หรือหน่วยงานฝึกต้องเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่สําหรับสุนัขบริการหรือสุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึก รวมถึงการดูแลเพื่อตอบสนองความต้องการของสุนัขตลอดการเดินทาง และรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่มีต่อบุคคลอื่น สถานที่ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ อันเกิดจากสุนัข

7. สุนัขบริการหรือสุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึก ไม่ได้รับสิทธิแยกต่างหากสำหรับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต

8. โดยทั่วไป ผู้ดูแลหรือครูฝึกผู้ร่วมเดินทาง (และสุนัขบริการหรือสุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึก) ต้องขึ้นเครื่องก่อน (กล่าวคือ ก่อนที่ผู้โดยสารคนอื่น ๆ จะขึ้นเครื่องบิน) ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสารและสุนัข และเพื่อให้ลูกเรือมีเวลาในการอธิบายเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคลโดยย่อแก่ผู้โดยสารและเพื่อให้แน่ใจว่าสุนัขได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย

9. Jetstar ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยของเครื่องบิน ผู้โดยสารของเรา และลูกเรือของเรา Jetstar จะไม่ขนส่งสุนัขบริการหรือสุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึกใด ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นบนเครื่องบินไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน นักบินผู้ควบคุมอากาศยานมีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่า สุนัขบริการหรือสุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึก จะสามารถเดินทางได้หรือไม่ในวันเดินทาง และอาจกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัย Jetstar ขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็นเพื่อรับรองความปลอดภัยของเครื่องบิน รวมถึงในกรณีที่สุนัขบริการหรือสุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึกมีพฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้ ก้าวร้าว และ/หรือเป็นอันตราย

10. หากสุนัขบริการหรือสุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึกได้รับการอนุมัติให้เดินทางโดยอยู่ในห้องโดยสารของเครื่องบิน และมีปัญหาเกี่ยวกับสุนัขนั้นที่สนามบินหรือในระหว่างเที่ยวบิน (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะปัญหาที่ลดทอนหรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของห้องโดยสาร ความปลอดภัยของพนักงาน บุคคลทั่วไป หรือผู้โดยสาร) Jetstar ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคําร้องขอใด ๆ ในอนาคตที่จะให้สุนัขตัวนั้นสามารถเดินทางในห้องโดยสารของเครื่องบิน

ข. เฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศ

นอกเหนือจากเงื่อนไขของการบริการขนส่งที่ระบุข้างต้นแล้ว เงื่อนไขของการบริการขนส่งเพิ่มเติมต่อไปนี้ยังมีผลบังคับใช้กับสุนัขบริการบนเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar อีกด้วย กล่าวคือ

1. สุนัขบริการอาจได้รับอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องบนเที่ยวบินระหว่างประเทศได้ โดยขึ้นอยู่กับข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน ข้อกําหนดของหน่วยงานท่าอากาศยานในประเทศ และกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยและ/หรือการกักกันของการบินพลเรือน

2. ไม่อนุญาตให้สุนัขบริการเดินทางไปยังหรือออกจากประเทศไทย โดยทั่วไปแล้ว อนุญาตให้สุนัขบริการสามารถเดินทางในเส้นทางระหว่างประเทศที่ดําเนินการโดย Jetstar ไปยังประเทศต่าง ๆ นอกออสเตรเลีย (ยกเว้นประเทศไทย) อย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบกับหน่วยงานกักกันในประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนทําการจอง

3. ผู้ดูแลมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านการกักกันทั้งหมดสําหรับการเดินทางระหว่างประเทศทั้งหมด

4. เมื่อเดินทางข้ามประเทศ ผู้ควบคุมต้องตรวจสอบข้อจํากัดและข้อบังคับเกี่ยวกับการยก การขนส่ง การออกจากเครื่องบิน การฉีดวัคซีน และการกักกันสัตว์ ประเทศส่วนใหญ่มีระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดและการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเหล่านี้อาจส่งผลให้สุนัขบริการต้องถูกแยกออกจากผู้ดูแลเป็นเวลาหลายเดือน หรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุด สุนัขอาจถูกการุณยฆาต ผู้ดูแลควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยกักกัน (Quarantine Authority) ที่เกี่ยวข้อง

5. ผู้ดูแลต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเอกสารที่ถูกต้อง (รวมถึงใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือใบอนุญาตเข้าประเทศ) ติดตัวมาด้วยโดยอยู่ในสัมภาระที่นําติดตัวขึ้นเครื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าสุนัขบริการสามารถออกจากประเทศต้นทางได้ตามกฎหมายและผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อเดินทางเข้าประเทศที่เดินทางมาถึง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ Jetstar จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการตรวจผ่านพิธีการในการนําสุนัขบริการเข้าประเทศ ณ จุดหมายปลายทาง หรือท่าอื่น ๆ สำหรับผู้โดยสารขาเข้า ไม่ว่าในกรณีใด ๆ (รวมถึงกรณีที่เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอ)

6. เมื่อเดินทางข้ามประเทศ ผู้ดูแลควรพิจารณาในเรื่องขนบธรรมเนียมหรือระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสุนัขในที่สาธารณะ เช่น ร้านอาหารและโรงแรม Jetstar ไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ หากสุนัขถูกปฏิเสธการเข้าไปยังสถานที่สาธารณะดังกล่าว

7. หากเครื่องบินมีการเปลี่ยนเส้นทาง Jetstar จะให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ Jetstar ไม่ขอรับผิดชอบหากสุนัขบริการไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านด่านกักกันที่เมืองปลายทาง สนามบินปลายทางอื่นใด หรือเมื่อเดินทางเข้าประเทศหรือกลับมายังสนามบินเดิมที่ออกเดินทาง

8. หากคุณเดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศใด ๆ กับสายการบินอื่นที่ไม่ใช่ Jetstar คุณต้องติดต่อสายการบินนั้นเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งสุนัขบริการของคุณ

9. สุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึกไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดําเนินการโดย Jetstar

ค. สุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึก

นอกเหนือจากเงื่อนไขของการบริการขนส่งที่ระบุข้างต้นแล้ว เงื่อนไขของการบริการขนส่งเพิ่มเติมต่อไปนี้ยังมีผลบังคับใช้กับสุนัขบริการระหว่างการฝึกที่ได้รับอนุมัติด้วย

1. สุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึกจะมีข้อจำกัดดังนี้

  • เที่ยวบินภายในประเทศชั้นประหยัดสองเที่ยวบิน (เช่น การเดินทางไปกลับระหว่างเมือง) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อให้มีประสบการณ์กับสภาพแวดล้อมบนเครื่องบินก่อนการรับรอง โดยแต่ละเที่ยวบินไม่ควรใช้เวลาเดินทางเกินสามชั่วโมง และ
  • เที่ยวบินภายในประเทศชั้นประหยัดหนึ่งเที่ยวบินเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดส่ง สุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึกซึ่งผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมแล้วและกําลังเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่กับผู้ดูแล จะสามารถเดินทางโดยเที่ยวบินภายในประเทศได้ไม่ว่าจะใช้เวลาเดินทางเท่าใดก็ตาม

หมายเหตุ: หาก Jetstar ร้องขอและอนุมัติเที่ยวบินเพิ่มเติม ครูฝึกผู้ร่วมเดินทางหรือองค์กรที่ทำการฝึกจะต้องชําระเงินสําหรับที่นั่งที่สองซึ่งมีสุนัขนั่งด้านหน้าและที่นั่งของตนเอง

2. ไม่อนุญาตให้สุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึกเดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดําเนินการโดย Jetstar หรือเที่ยวบินใด ๆ ที่ดําเนินการโดย Jetstar Asia (3K) หรือ Jetstar Japan (GK)

3. หากสุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึกได้รับการอนุมัติให้เดินทางโดยอยู่ในห้องโดยสารได้ การอนุมัตินั้นเป็นการอนุมัติให้ขนส่งในลักษณะของสุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึกเท่านั้น เมื่อสุนัขผ่านการฝึกและได้รับใบรับรองเรียบร้อยแล้ว สุนัขจะต้องได้รับการอนุมัติใหม่ในฐานะสุนัขบริการ

4. ครูฝึกผู้ร่วมเดินทางต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเอกสารประจําตัวในปัจจุบันดังต่อไปนี้ติดตัวมาด้วยในสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง และพร้อมแสดงหลักฐานเมื่อได้รับคำขอ:

สําหรับครูฝึกผู้ร่วมเดินทาง:

  • บัตรประจําตัวของครูฝึกในปัจจุบันที่ออกโดยองค์กรสมาชิกของ ADI หรือ
  • บัตรประจําตัวของครูฝึกในปัจจุบันที่ออกภายใต้กฎหมายควีนส์แลนด์ หรือ
  • หนังสืออนุมัติที่ออกโดย Jetstar

สําหรับสุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึก:

  • เอกสารปัจจุบันที่ออกโดยองค์กรสมาชิกของ ADI หรือภายใต้กฎหมายควีนส์แลนด์สําหรับสุนัขบริการที่อยู่ระหว่างการฝึก แสดงให้เห็นว่าสุนัขได้บรรลุมาตรฐานที่เหมาะสมสําหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงห้องโดยสารของเครื่องบิน (เช่น Public Access Test)