ผู้โดยสารจะต้องแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • บัตรประจำตัว
  • หนังสือเดินทาง
  • ใบรับรองทหาร
  • บัตรสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
  • บัตรสมาชิกพรรคการเมือง
  • บัตรสื่อมวลชน
  • ใบขับขี่
  • สูติบัตร (สำหรับเด็กที่อายุไม่ถึง 14 ปี)