อุปกรณ์ช่วยเหลือคือเครื่องมือที่คอยช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง เดิน มองเห็น ได้ยิน พูด หายใจ หรือทำกิจวัตรประจำวันอื่น ๆ ได้

อุปกรณ์ช่วยเหลือทั่วไปได้แก่ ไม้เท้าหรือวอล์กเกอร์, ไม้ค้ำยัน, รถเข็นช่วยพยุงเดิน, เครื่องช่วยหายใจ (เช่น CPAP หรือ BiPAP), อุปกรณ์ทางการแพทย์ (เช่น หน้ากากและเครื่องช่วยหายใจ), เครื่องพยุงตัว, เก้าอี้อาบน้ำ, เก้าอี้ขับถ่าย, เบาะรองแรงดันลม และอุปกรณ์ให้ยาต่าง ๆ

มีเพียงอุปกรณ์ช่วยเหลือบางอย่างเท่านั้นที่สามารถนำเข้าไปยังห้องโดยสารได้ เช่น ไม้เท้า และไม้ค้ำยัน

อุปกรณ์ช่วยเหลือบางอย่างไม่สามารถนำเข้าไปยังห้องโดยสารได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ซึ่งได้แก่ เก้าอี้รถเข็น, วอล์กเกอร์/รถเข็นช่วยพยุงเดินแบบพับไม่ได้ และไม้ค้ำยันเดินป่า

สิ่งของเหล่านี้จำเป็นต้องจัดเก็บบนเครื่องบินรวมกับสัมภาระเช็คอิน หากคุณใช้ไม้ค้ำยันเดินป่าเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือและจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในห้องโดยสาร คุณจะต้องเดินทางพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นที่สามารถนำเข้าห้องโดยสารเครื่องบินได้ เช่น ไม้เท้า

หากคุณพกพาออกซิเจนขณะเดินทาง โปรดไปที่หน้าออกซิเจนสำหรับการเดินทางของเรา

การจองและการวางแผน

ไม่ว่าคุณจะเช็คอินอุปกรณ์ช่วยเหลือหรือนำอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้นเครื่องไปด้วยก็ตาม คุณอาจต้องได้รับการอนุมัติก่อนเดินทาง สําหรับรายละเอียดและข้อกําหนด กรุณาดูที่ วัตถุอันตราย

การเช็คอินอุปกรณ์ช่วยเหลือของคุณ

คุณสามารถเช็คอินอุปกรณ์ช่วยเหลือสําหรับการใช้งานส่วนตัวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน (รวมถึงค่าธรรมเนียมสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษ) เมื่อคุณเช็คอินอุปกรณ์ช่วยเหลือของคุณ หากอุปกรณ์ช่วยเหลือนั้นมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัว อุปกรณ์จะต้องมีขนาดไม่เกินที่กําหนดไว้ในข้อจํากัดเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอินของเรา

คุณสามารถรับอุปกรณ์ช่วยเหลือที่คุณเช็คอินได้ที่จุดรับสัมภาระที่สนามบินปลายทาง

การนำอุปกรณ์ช่วยเหลือขึ้นเครื่อง

การเตรียมการนั้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือบนเครื่องในระหว่างเที่ยวบินของคุณหรือไม่ โปรดดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

รายการใดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านขนาด จะไม่สามารถนำเข้าห้องโดยสารบนเครื่องบินได้ คุณอาจต้องเดินทางโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นที่สามารถนำเข้าห้องโดยสารได้ หากอุปกรณ์หลักของคุณไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของเรา หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยเหลือ โปรดติดต่อเรา

หากคุณกำลังจะเดินทางพร้อมกับอุปกรณ์ให้ยา กรุณาเตรียมยาที่จำเป็นต่าง ๆ ให้เพียงพออย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ไว้ในสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องของคุณ เพื่อให้คุณยังสามารถใช้ยาได้ในกรณีสัมภาระเช็คอินเกิดพลัดหลงจากคุณ

การพกพาอุปกรณ์ช่วยเหลือของคุณ (กรณีไม่ต้องใช้งานบนเครื่องบิน)

คุณสามารถนําอุปกรณ์ช่วยเหลือติดตัวไปด้วยโดยใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง ซึ่งเพิ่มเติมจากน้ำหนักสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องที่อนุญาต แม้ว่าคุณจะไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในระหว่างเที่ยวบินก็ตาม โดยอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกําหนดทุกข้อดังต่อไปนี้

 • เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือสําหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณ
 • คุณมีสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือสิ่งของรวมทั้งสิ้นสองรายการ (รวมถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือ)
 • คุณหรือผู้ร่วมเดินทางของคุณสามารถเคลื่อนย้ายและนําอุปกรณ์ช่วยเหลือวางไว้ในที่เก็บของเหนือศีรษะเองได้ (หรือตามที่ลูกเรือแนะนํา)
 • สัมภาระติดตัวแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. (รวมถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือ)
 • น้ำหนักรวมทั้งสิ้นของสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง (รวมถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือ) ต้องไม่เกิน 20 กก.
 • สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องของคุณเป็นไปตามข้อกําหนดอื่น ๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง (รวมถึงขนาด น้ำหนัก และข้อจํากัดจํานวนชิ้น)

โปรดติดต่อเราล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ เพื่อให้เราสามารถบันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ช่วยเหลือในการจองของคุณได้

สัมภาระส่วนเกินใด ๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ช่วยเหลือจะมีค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินที่บังคับใช้

การพกพาอุปกรณ์ช่วยเหลือของคุณ (กรณีที่ต้องใช้งานบนเครื่องบิน)

หากคุณต้องการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบิน คุณสามารถนําอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้นเครื่องได้ ซึ่งนอกเหนือจากน้ำหนักสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องที่ได้รับอนุญาตของคุณ หากอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้

 • คุณมีสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือสิ่งของรวมทั้งสิ้นสองรายการ (รวมถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือ)
 • สัมภาระติดตัวแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. (รวมถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือ)
 • น้ำหนักรวมทั้งสิ้นของสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง (รวมถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือ) ต้องไม่เกิน 20 กก.
 • สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องของคุณเป็นไปตามข้อกําหนดอื่น ๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง (รวมถึงขนาด น้ำหนัก และข้อจํากัดจํานวนชิ้น)
 • คุณหรือผู้ร่วมเดินทางของคุณสามารถเคลื่อนย้ายและนําอุปกรณ์ช่วยเหลือวางไว้ในที่เก็บของเหนือศีรษะเองได้ (หรือตามที่ลูกเรือแนะนํา)
 • คุณได้รับ ใบอนุญาตจากแพทย์ หากจําเป็น
 • คณไม่สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กในเที่ยวบินได้ แต่สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือแบบใช้แบตเตอรี่ได้

เครื่องช่วยหายใจ (เช่น CPAP หรือ BiPAP)

หากคุณจําเป็นต้องใช้เครื่อง CPAP ในระหว่างเที่ยวบินของคุณ คุณจะต้องกรอก แบบฟอร์มใบอนุญาตด้าน CPAP ให้ครบถ้วนและส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาถึงเรา คุณไม่จําเป็นต้องส่งแบบฟอร์มใบอนุญาตจากแพทย์มาด้วย เว้นแต่คุณจะมีโรคประจำตัวตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม โปรดทราบว่าบริการบนเที่ยวบินของ Jetstar จะไม่มีแหล่งจ่ายไฟ

บนเที่ยวบินของคุณ

คุณสามารถใช้ไม้ค้ำยันและไม้เท้าได้ในระหว่างเที่ยวบิน เมื่อสัญลักษณ์เข็มขัดนิรภัยนั้นดับลง

หากคุณได้รับการอนุมัติในเรื่องใบอนุญาตจากแพทย์จาก Jetstar ให้สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือแบบใช้แบตเตอรี่ระหว่างเที่ยวบินของคุณได้ คุณก็สามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้

หากคุณไม่ได้รับการอนุมัติจาก Jetstar ให้สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือแบบใช้แบตเตอรี่ คุณจำเป็นต้องเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในที่เก็บของเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าคุณระหว่างเที่ยวบิน

การเดินทางด้วยเที่ยวบินที่เดินทางไปยังและออกจากสหรัฐฯ

สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางไปยังและออกจากสหรัฐฯ ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนอุปกรณ์ช่วยเหลือที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้สำหรับลูกค้าที่ทุพพลภาพ และจะไม่นับอุปกรณ์ช่วยเหลือรวมกับน้ำหนักสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องหรือสัมภาระเช็คอินที่อนุญาต

ต้องมีใบอนุญาตจากแพทย์

คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบอนุญาตจากแพทย์ หากกรณีของคุณตรงกับกรณีดังต่อไปนี้

 • คุณจําเป็นต้องเดินทางพร้อมออกซิเจนสำรองสําหรับไว้ใช้ในระหว่างเที่ยวบินของคุณ
 • คุณมีสภาวะทางการแพทย์ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มใบอนุญาตจากแพทย์

ใบอนุญาตจากแพทย์ของคุณจะต้องอนุมัติก่อนกำหนดเวลาสุดท้ายในแบบฟอร์ม:

คุณต้องสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือได้ด้วยตัวเอง หรือเดินทางพร้อมกับผู้ร่วมเดินทางที่สามารถช่วยเหลือคุณได้

ประกันภัย

เรารับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ แต่โปรดทราบว่าเรามีข้อจำกัดในเรื่องความรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง คุณจำเป็นต้องจัดหาประกันภัยที่เหมาะสมสำหรับการคุ้มครองอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูเงื่อนไขของการบริการขนส่งของเรา