การรักษาค่าโดยสารเดิมของคุณ

การเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารหรือชุดรวมของคุณ

การเปลี่ยนแปลงชุดรวม

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2024 Jetstar ได้อัปเดตค่าโดยสารและชุดรวม สิ่งที่รวมอยู่ในชุดรวมบางรายการของเรามีการเปลี่ยนแปลง และมีการปรับปรุงกฎระเบียบค่าโดยสาร

สําหรับรายละเอียด โปรดดูที่หน้ากฎระเบียบค่าโดยสาร และหน้าข้อมูลชุดรวมของเรา เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของชุดรวมและการรวมค่าโดยสารและชุดรวม

หน้านี้แสดงข้อมูลค่าโดยสารและชุดรวมที่ซื้อจาก Jetstar โดยตรง สําหรับการจองที่ดําเนินการผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือสายการบินอื่น โปรดติดต่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือสายการบินดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากคุณอาจรวมค่าโดยสารหรือชุดรวมที่แตกต่างกัน

ชุดรวมชั้นประหยัด

ชุดรวมชั้นธุรกิจ

การรักษาค่าโดยสารเดิมของคุณ

หากคุณซื้อค่าโดยสารหรือชุดรวมก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 2024 คุณสามารถรักษาค่าโดยสารหรือชุดรวมนั้นไว้จนกว่าเที่ยวบินของคุณจะเดินทางเสร็จสิ้น

หากคุณยังคงต้องการรักษาชุดรวม Flex, Plus หรือชุดรวมเริ่มต้น Max ที่จองไว้เดิม กฎระเบียบค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม และการรวมค่าโดยสารและชุดรวมที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ซื้อค่าโดยสารหรือชุดรวมของคุณ จะมีผลตลอดระยะเวลาการจองของคุณ

หากการจองเดิมของคุณเป็นค่าโดยสารเริ่มต้นหรือค่าโดยสารชั้นธุรกิจ การรวมค่าโดยสารของคุณจะยังคงเดิม และกฎระเบียบค่าโดยสารที่ปรับปรุงใหม่จะมีผลบังคับใช้กับค่าโดยสารของคุณ หากคุณมีชุดรวมชั้นธุรกิจระดับสูงสุด ตอนนี้กฎระเบียบค่าโดยสารที่ปรับปรุงใหม่จะมีผลบังคับใช้กับชุดรวมของคุณ พร้อมด้วยรางวัล Qantas Business Rewards

โปรดดูรายละเอียดที่กฎระเบียบค่าโดยสาร

ข้อควรทราบ:

 • คุณสามารถรักษาสิทธิ์ในค่าโดยสารเดิมของคุณได้

การเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารหรือชุดรวมของคุณ

หากคุณทําการจองเดิมไว้ก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 2024 คุณสามารถเพิ่มชุดรวมไปยังค่าโดยสารเริ่มต้นของคุณ หรือเปลี่ยนชุดรวมปัจจุบันของคุณได้เมื่อไปที่ส่วน ‘เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน’ ที่จัดการการจอง

หากคุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารหรือชุดรวม ค่าธรรมเนียมและการรวมค่าโดยสารและชุดรวมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน และตอนนี้ค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมของคุณจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบค่าโดยสารที่ปรับปรุงใหม่ โปรดตรวจสอบการรวมค่าโดยสารและชุดรวมหรือชุดรวมใหม่ของคุณ

ข้อควรทราบ

 • ตรวจสอบการรวมค่าโดยสารและชุดรวม, ค่าธรรมเนียม และกฎระเบียบค่าโดยสารที่มีผลบังคับใช้กับค่าโดยสารหรือชุดรวมใหม่ที่คุณเลือก
 • โปรดอย่าลืมว่า หากคุณเลือกที่จะเพิ่มชุดรวมเข้าในค่าโดยสารของคุณ หรือย้ายไปยังชุดรวมใหม่ กฎระเบียบค่าโดยสารที่ปรับปรุงใหม่จะมีผลบังคับใช้

การเปลี่ยนแปลงชุดรวม

ต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงชุดรวมบางส่วนของเรา แต่สําหรับรายละเอียดทั้งหมดของการรวมค่าโดยสารและชุดรวมต่าง ๆ ทั้งหมด โปรดดูที่หน้ากฎระเบียบค่าโดยสารและหน้าการรวมค่าโดยสารและชุดรวมในชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ

มีการแนะนำชุดรวม Flex Plus ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2024

 • ชุดรวม Flex Plus คือชุดรวมชั้นประหยัดใหม่ที่มาพร้อมบริการเสริมที่มากที่สุด

ค่าโดยสารเริ่มต้น Max จะไม่มีให้บริการต่อไปหลังจากวันที่ 4 มิถุนายน 2024

ชุดรวม Flex ก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 2024

 • สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องที่มีน้ำหนัก 14 กก.
 • ไม่มีคะแนนสะสมหรือบัตรกํานัล Jetstar

ชุดรวม Flex ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2024 เป็นต้นไป

 • สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องที่มีน้ำหนัก 7 กก.
 • รับคะแนนสะสมหรือบัตรกํานัล Jetstar

ชุดรวมเริ่มต้นพลัสก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 2024

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลา
 • รับคะแนนสะสมหรือบัตรกํานัล Jetstar

ชุดรวมเริ่มต้นพลัสตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2024 เป็นต้นไป

 • มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลา
 • ไม่มีคะแนนสะสมหรือบัตรกํานัล Jetstar