1. บทนำ
  1. ข้อตกลงและเงื่อนไขเบื้องต้นของ My Account เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของสมาชิกและเจ็ทสตาร์ กรุณาอ่านโดยละเอียด
  2. ข้อตกลงและเงื่อนไขมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ท่านสามารถดูข้อตกลงและเงื่อนไขปัจจุบันได้จากเว็บไซต์นี้ สมาชิกทุกท่านจะได้รับสำเนาข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัครของเรา และจะมีการแจ้งเตือนให้ท่านทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามข้อ 3.1
  3. สมาชิกทุกท่านจะต้องปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนด
 2. คำนิยาม

  คำนิยามที่ใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของเจ็ทสตาร์:

  ‘สิทธิประโยชน์’ หมายถึง สิ่งอำนวยความสะดวก ส่วนลด บริการ หรือ การจัดการใดๆ สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก My Account;

  ‘เจ็ทเมล’ หมายถึง โปรแกรมการโปรโมทสินค้าหรือโฆษณา ที่ส่งผ่านทางอีเมล หรือ SMS ไปยังท่านที่ลงทะเบียนรับข่าวสารดังกล่าว;

  ‘เจ็ทสตาร์’ หมายถึง Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia Airways Pte Ltd (3K), Jetstar Japan Co., Ltd, และสายการบินอื่นใดที่ให้บริการภายใต้แบรนด์ ‘เจ็ทสตาร์’ หรือแบรนด์ในทำนองเดียวกันนี้ ตามที่แจ้งให้ทราบ;

  ‘เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส’ หมายถึง บริษัท Jetstar Airways Pty Ltd ABN 33 069 720 243;

  'jetstar.com' หมายถึง เว็บไซต์ของเจ็ทสตาร์ตามที่อยู่ www.jetstar.com;

  ‘สมาชิก’ หมายถึง ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกของเจ็ทสตาร์

  ‘ความเป็นสมาชิก’ หมายถึง ความเป็นสมาชิกของ My Account

  ‘My Account’ หมายถึง โปรแกรมสมาชิกของเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส

  ‘แควนตัส กรุ๊ป’ หมายถึง สายการบินแควนตัส Qantas Airways Limited (ABN 16 009 661 901), บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง (ที่ระบุไว้ใน Corporations Act 2001 (Cth)) รวมทั้ง เจ็ทสตาร์ และ บริษัทที่สายการบินแควนตัสและเจ็ทสตาร์ถือหุ้น หรือทำการบริหาร (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) ตั้งแต่ 25% หรือมากกว่า;

  ‘ข้อตกลงและเงื่อนไข’ หมายถึง ข้อตกลง และเงื่อนไข ระหว่างสายการบินเจ็ทสตาร์และสมาชิก รวมทั้งกำหนดการต่างๆและเอกสารแนบ

 3. การเปลี่ยนแปลงข้อเงื่อนไขของ My Account
  1. สายการบินเจ็ทสตาร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง (ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดๆหรืออื่นๆ) My Account, ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ทั้งนี้เราจะมีการแจ้งให้ท่านทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆล่วงหน้า เช่น กรณีการเปลี่ยนแปลงและจำกัดสิทธิประโยชน์ของสมาชิก เราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
  2. เจ็ทสตาร์ไม่รับประกันในการกำหนดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ส่วนลด หรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ สำหรับสมาชิก หรือการที่สมาชิกจะสามารถซื้อหรือใช้ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของสายการบิน

 4. การสิ้นสุด หรือระงับ การเป็นสมาชิก My Account
  1. เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ My Account กับท่านสมาชิก โดยการระงับหรือสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของผู้สมัครถือเป็นสิทธิ์ขาดของเจ็ทสตาร์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. การเป็นสมาชิก
  1. ผู้ที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกของเจ็ทสตาร์:
  2. ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนผ่าน Jetstar.com โดยจะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส ซื่งทางสายการบินมีสิทธิ์ในการรับหรือปฏิเสธการเป็นสมาชิกของผู้สมัครแต่เพียงผู้เดียว
  3. สมาชิกแต่ละท่านจะมีสิทธิ์เปิดบัญชี My Account เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
  4. ท่านที่ผ่านการสมัครจะต้องกรอกรายละเอียดอีเมล และรหัส เพื่อใช้ในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสมาชิกของท่าน ซึ่งสมาชิกจะต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลของท่าน
   หมายเหตุ: เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของท่าน ไม่ควรจดบันทึกรหัส หรือตั้งรหัสที่ง่ายต่อการเดา เช่นชื่อของท่าน หรืออีเมล เป็นต้น
  5. สมาชิกแต่ละท่านจะต้องทำการอัพเดตชื่อ ที่อยู่ หรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลของท่านได้ที่ Jetstar.com
  6. สมาชิกหรือผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกมีสิทธิ์ยกเลิกการรับ Jetmail และอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการจองอื่นๆ เมื่อใดก็ได้ด้วยการแก้ไขตัวเลือกการติดต่อของท่านจาก My Account หรือด้วยการคลิกที่ลิงค์ยกเลิกการรับที่จะอยู่ในข้อความที่ส่งไป สมาชิกมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกเมื่อใดก็ได้ด้วยการเลือกยกเลิกเมื่อล็อกอินเข้าสู่ My Account ที่ Jetstar.com อย่างไรก็ตาม การยกเลิกสมาชิกนี้จะไม่เป็นการยกเลิกการรับ Jetmail โดยอัตโนมัติ
  7. ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราไม่สามารถส่งอีเมล์ไปยังอีเมล์ทั่วไปได้ (e.g. admin@example.com or info@example.com) เพราะระบบของผู้รับปลายทางที่เชื่อมต่ออยู่กับอีเมล์เหล่านี้จะคิดว่าเป็นอีเมล์ขยะ
 6. ผู้ใช้ My Account
  1. ในการเป็นสมาชิก My Account ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ข้อที่ 10 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน
  2. ในกรณีที่ท่านพบว่ามีผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน ผ่านรหัสส่วนตัวของสมาชิก ท่านจะต้องทำการแจ้งให้เจ็ทสตาร์ทราบในทันทีเพื่อทำการระงับการใช้งานดังกล่าว โดยการใช้งานบัญชีดังกล่าวจะยังสามารถใช้ได้จนกระทั่งเจ็ทสตาร์ได้ทำการระงับการใช้งานบัญชีดังกล่าวเท่านั้น
 7. หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิก
  1. สมาชิกไม่สามารถ:
   1. กระทำการในทางใดทางหนึ่งในการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก; หรือ
   2. นำบัญชี My Account ไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อผลประโยชน์ บริการ หรือการจัดการ ให้แก่สมาชิก รวมทั้ง;
    1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมผิดกฎหมาย หรือฉ้อโกง;
    2. จัดหา หรือพยายามที่จะให้ข้อมูลเท็จ หรือ บิดเบือนความรับผิดชอบให้กับเจ็ทสตาร์;
   3. การกระทำที่ก้าวร้าว หรือไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของเจ็ทสตาร์;
   4. การกระทำที่ไม่มีมารยาทบนเครื่องบิน หรือในห้องพักรับรองผู้โดยสาร; หรือ
   5. ปฏิเสธที่จะทำตามข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เจ็ทสตาร์
  2. สมาชิกแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการทำรายการจองผ่านบัญชี My Account และจะต้องทำการแก้ไขข้อมูลโดยเร็วที่สุดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 8. การระงับหรือยกเลิกความเป็นสมาชิก
  1. หากสมาชิกยอมรับในการกระทำการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขของเจ็ทสตาร์ ทางสายการบินมีสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการใช้งานของบัญชีสมาชิกได้ทันที
  2. ในกรณีที่ Jetstar Airways ประสงค์จะดำเนินการตามข้อ 8.1 ทางเราก็จะแจ้งสมาชิกให้ทราบเจตนาของเราและเหตุผลของการกระทำดังกล่าว เจ็ทสตาร์มีสิทธิ์ระงับบัญชีของสมาชิกได้ทันทีถ้าเจ็ทสตาร์มีเหตุผลอันควรที่จะเชื่อว่ามีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข หรือการกระทำของสมาชิกเป็นการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างร้ายแรง
 9. ข้อมูลบัญชี
  1. สมาชิกสามารถเข้าถึง และอัพเดตข้อมูลบัญชีของท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ เว็บไซต์ My Account
 10. ข้อมูลส่วนตัว
  1. สมาชิกยินยอมและตกลงในการที่เจ็ทสตาร์จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกในระหว่างการจองเที่ยวบิน และภายในเวลาซึ่งท่านได้เข้าเป็นสมาชิก My Account

    การปรับปรุงข้อมูล และการให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยสมาชิก หรือ การกระทำใดๆ ซึ่งกระทำในชื่อของสมาชิกที่ได้ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลแก่ เจ็ทสตาร์ ได้กระทำเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

   1. สินค้าและบริการที่ให้บริการ;
   2. พัฒนาการบริการลูกค้า รวมทั้งการทำการวิจัย การตลาด การพัฒนาสินค้า หรือการวางแผน;
   3. การทำการตลาดสินค้า และบริการของเจ็ทสตาร์ หรือสินค้าและบริการของบุคคลที่สามนั้น สามารถทำผ่านช่องทางโดยอีเมล ซึ่งรวมทั้งการใช้อีเมลส่วนตัว, SMS ข้อมูลส่วนตัวบนเว็บการตลาด และสำเนาอีเมล; และ
   4. บริการต่างๆที่บุคคลที่สามเสนอให้กับเจ็ทสตาร์, แควนตัส กรุ๊ป หรือ สมาชิก ในการเชื่อมต่อการจัดการบัญชี My Account ซึ่งอาจมีการส่งต่อข้อมูลไปยังหรือมาจากออสเตรเลียเพื่อให้บริการดังกล่าว
  2. หากสมาชิกให้ข้อมูลไม่ครบตามที่ระบุไว้ อาจส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่พึงได้จากเจ็ทสตาร์

  3. สมาชิกมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านที่เจ็ทสตาร์ทำการบันทึกไว้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของบัญชีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เจ็ทสตาร์จะทำการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่พยายามล่วงละเมิดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดกฎหมาย โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือยินยอมจากเจ้าของบัญชีเสียก่อน
 11. ทั่วไป
  1. การตีความ : ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ เว้นแต่เจตนาในขณะนั้นเป็นอย่างอื่น
   1. ข้อตกลงต่างๆใช้ได้กับสิ่งของสิ่งเดียวหรือหลายสิ่งขึ้นไป;
   2. เวลาที่ใช้ในข้อกำหนดเป็นเวลาตามวันและเวลาที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
   3. การตีความ : ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ เว้นแต่เจตนาในขณะนั้นเป็นอย่างอื่น
  2. กฎหมายควบคุม: ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสมาชิก My Account เป็นไปตามกฎหมายควบคุมของรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย แต่ไม่รวมถึงขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกหรือการให้ข้อมูลกับเจ็ทสตาร์ ทั้งนี้การกระทำการใดๆ ของสมาชิกนั้น จะต้องสามารถเชื่อมโยงหรืออยู่ภายใต้ข้อตกลง ตามตัวบทกฎหมาย รวมทั้งอยู่ภายใต้ขอบข่ายของเงื่อนไขฉบับนี้

  3. กรณีสำหรับสินค้าหรือบริการในประเทศนิวซีแลนด์: กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศนิวซีแลนด์ ปี 1993 สามารถนำมาบังคับใช้ได้ แต่จะไม่บังคับใช้ในกรณีการเป็นสมาชิกได้เกิดขึ้น หรือ แสดงให้เห็นว่าการเป็นสมาชิกนั้นมีวัตถุประสงค์ทางการค้า ในกรณีดังกล่าวนี้บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวไม่นำมาบังคับใช้ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้

  4. เงื่อนไขและข้อตกลงนี้จะไม่กระทบถึงสิทธิ์ของสมาชิกที่มีอยู่แล้วหรือซึ่งโดยกฎหมายไม่สามารถจะยกเว้นได้ ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและผู้บริโภค และภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
  5. ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขัดต่อกฎหมาย ตกเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้บังคับใช้เฉพาะส่วนที่ไม่ขัดต่อกฎหมายไม่ตกเป็นโมฆะ หรือสามารถบังคับใช้ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถกระทำได้ ให้ตัดส่วนที่ขัดต่อกฎหมาย โมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ออกและให้ส่วนที่เหลือที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่เป็นโมฆะ และสามารถบังคับใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ยังคงบังคับใช้ต่อไป
เมษายน
เมษายน