Quan trọng: Sử dụng thông tin liên hệ dưới đây để gọi điện trợ giúp khẩn, yêu cầu bồi thường và yêu cầu chung đối với Bảo hiểm Jetstar. Đảm bảo quý khách sử dụng đúng thông tin liên hệ ở quốc gia mà quý khách mua hợp đồng bảo hiểm.

Đối với hợp đồng bảo hiểm Bảo hiểm Du lịch Jetstar mua tại Úc.

Trợ giúp cấp cứu

  +603 2772 5593 chi phí khác nhau ở một số quốc gia, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
 auassistance@travelguard.com

Yêu cầu Bảo hiểm Du lịch Jetstar nói chung

1800 257 504 đường dây miễn phí, từ thứ Hai tới thứ Sáu, 8 giờ sáng - 6 giờ chiều múi giờ tiêu chuẩn Đông Úc
Để hủy hợp đồng bảo hiểm, hãy nộp đơn yêu cầu bồi thường hoặc tạo yêu cầu qua email, điền mẫu này.
Để biết thêm thông, tin xem; Bảo hiểm Du lịch Jetstar tại Úc.

Yêu cầu bồi thường

1800 257 504 đường dây miễn phí, từ thứ Hai tới thứ Sáu, 8 giờ sáng - 6 giờ chiều múi giờ tiêu chuẩn Đông Úc
austclaims@aig.com 
Các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm được cung cấp bởi AIG Australia Limited, ABN 93 004 727 753, AFSL 381686, giao dịch tại Úc với tên gọi AIG.
Jetstar Airways Pty Ltd, ABN 33 069 720 243 (Jetstar), là nhà phân phối được ủy quyền của AIG trong việc thu xếp bảo hiểm này.
Jetstar không được phép tư vấn, nêu quan điểm hoặc khuyến nghị về bảo hiểm hoặc ràng buộc bất kỳ ai nhân danh AIG.
Quý khách nên đọc và cân nhắc Báo cáo Công bố Sản phẩm và lưu ý những hạn chế và ngoại lệ trong hợp đồng này, tính đến hoàn cảnh cá nhân quý khách, trước khi ra bất kỳ quyết định nào về yêu cầu sản phẩm.

Đối với hợp đồng Bảo hiểm Du lịch Jetstar mua tại New Zealand

Trợ giúp cấp cứu

+64 9 359 1645 chi phí khác nhau ở một số quốc gia, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
nzassistance@aig.com

Yêu cầu Bảo hiểm Du lịch Jetstar nói chung

0800 655 722 đường dây miễn phí
traveladminnz@aig.com
Để biết thêm thông, xem Bảo hiểm Du lịch Jetstar tại New Zealand

Yêu cầu bồi thường

+64 9 355 3072
+64 9 355 3135 fax
nztravelclaims@aig.com
Các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm được cung cấp bởi AIG Insurance New Zealand Limited ("AIG"). Điều khoản, điều kiện và ngoại lệ được áp dụng. Quý khách nên đọc phần Giải thích thuật ngữ Hợp đồng và Lịch biểu Quyền lợi tính đến hoàn cảnh cá nhân của quý khách, trước khi ra quyết định yêu cầu sản phẩm.

Đối với hợp đồng Bảo hiểm Du lịch Jetstar mua tại Indonesia

Trợ giúp cấp cứu

+62 (21) 2188 9025 / +60 (3) 2772 5744 từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ

Yêu cầu Bảo hiểm Du lịch Jetstar nói chung

0800 124 8888 từ thứ Hai tới thứ Sáu, 8:30 giờ sáng to 5 giờ chiều
+001 803 61 691 từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
Để biết thêm thông tin, xem Bảo hiểm Du lịch Jetstar tại Việt Nam

Yêu cầu bồi thường

idjetstarinsurance@aig.com
Tải về Mẫu Thông báo Yêu cầu bồi thường (PDF, 0.2MB)
Bảo hiểm Du lịch Jetstar được bảo hiểm bởi PT AIG Insurance Indonesia.
PT AIG Insurance Indonesia là công ty bảo hiểm được đăng ký và giám sát bởi Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính (OJK).

Đối với hợp đồng Bảo hiểm Du lịch Jetstar mua tại Singapore:

Trợ giúp cấp cứu

+65 6733 2552 từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ

Yêu cầu Bảo hiểm Du lịch Jetstar nói chung

jetstarenquiry@aig.com
Để biết thêm thông tin, xem Bảo hiểm Du lịch Jetstar tại Singapore.

Yêu cầu bồi thường

jetstarclaims@aig.com

Tải về Mẫu Thông báo Yêu cầu bồi:

Yêu cầu bồi thường y tế (PDF, 0.2MB)
Yêu cầu bồi thường do bất tiện (PDF, 0.4MB)
Yêu cầu bồi thường y tế và do bất tiện (PDF, 0.5MB)
Jetstar Asia Airways Pte. Ltd., là đại lý được cấp phép đã đăng ký với ARB và là đại lý ủy quyền của AIG Asia Pacific Insurance Pte. Ltd.
Bảo hiểm Du lịch Jetstar được bảo hiểm bởi AIG Asia Pacific Insurance Pte. Ltd.

Đối với hợp đồng Bảo hiểm Du lịch Jetstar mua tại Việt Nam

Trợ giúp cấp cứu

+848 6299 2185 hoặc +603 2772 5688 từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ

Yêu cầu Bảo hiểm Du lịch Jetstar nói chung

+1900 1550 từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
Để biết thêm thông tin, xem Bảo hiểm Du lịch Jetstar tại Việt Nam.

Yêu cầu bồi thường

vnjetstarclaims@aig.com
Tải về Mẫu Thông báo Yêu cầu bồi (PDF, 0.1MB)

 

Quyền lợi bảo hiểm AIG 

 Bảng quyền lợi bảo hiểm
Bảo hiểm Du lịch Jetstar được bảo hiểm bởi AIG Vietnam Insurance Company Limited.