Plus Protect và Max Protect là khoản thanh toán được trả cho hành khách Jetstar Japan (GK) đủ điều kiện trong trường hợp bị hủy hoặc chậm chuyến hoặc thời tiết xấu.

Xem Điều khoản và Điều kiện Plus Protect và Max Protect để biết đầy đủ chi tiết.

Để đủ điều kiện nhận khoản thanh toán, quý khách phải đã mua gói ưu đãi Starter Plus hoặc Starter Max trên chuyến bay Jetstar Japan (GK) nội địa.

Số tiền thanh toán

Hành khách đủ điều kiện sẽ nhận được 10,000 JPY trong trường hợp vé Starter với gói ưu đãi Plus và 20,000 JPY trong trường hợp vé Starter với gói ưu đãi Max mỗi chuyến bay.

Điều kiện thanh toán

 • Hành khách đã mua gói ưu đãi Plus hoặc Max là đủ điều kiện được yêu cầu khoản thanh toán này Khoản thanh toán này được trả một lần, cho từng hành khách, trên mỗi chuyến bay.
 • Khi có chậm chuyến hoặc hủy chuyến bay nội địa do Jetstar Japan (GK) khai thác.
 • Khi chuyến bay nội địa do Jetstar Japan (GK) khai thác bị chậm từ 6 tiếng đồng hồ trở lên so với giờ khởi hành dự kiến ban đầu.
 • Khi chuyến bay nội địa do Jetstar Japan (GK) khai thác bị chuyển hướng và kết thúc tại sân bay đến không theo dự kiến.
 • Nếu hành khách bị hủy hoặc chậm chuyến chọn hoàn tiền đặt chỗ chuyến bay thì họ không đủ điều kiện hưởng thanh toán Plus Protect hoặc Max Protect. Khoản thanh toán này giới hạn cho hành khách liên tục sử dụng chuyến bay Jetstar Japan (GK) hoặc loại hình vận tải khác do Jetstar Japan (GK) thu xếp.
 • Điều này ngoại trừ hủy chuyến hoặc tạm ngừng chuyến bay của Jetstar Japan (GK) từ 12 tiếng đồng hồ trở lên trước giờ khởi hành dự kiến ban đầu.

Yêu cầu thanh toán đặc biệt

Để yêu cầu thanh toán, hành khách đủ điều kiện phải gửi Mẫu đơn Thanh toán cho Chuyến bay bị Hủy hoặc Chậm qua fax, bưu điện hoặc email.

Địa chỉ bưu chính:
Prestige Core Solution Inc.
Jetstar ‘Plus Protect and Max Protect’ support desk
KDX Yokohama bldg. 11F, 1-1 Sakae-cho, Kanagawa-ku, Yokohama, Kanagawa 221-0052

Fax: 0570 050 703

Email: anshin@jetstar.com

Cách yêu cầu

 1. Đọc Điều khoản và Điều kiện Plus Protect và Max Protect
 2. Tải về Mẫu đơn Thanh toán cho Chuyến bay bị Hủy hoặc Chậm (PDF, 0,1MB)
 3. In và điền Mẫu đơn (phải có chữ ký của hành khách)
 4. Gửi Mẫu đơn qua email, fax hoặc bưu điện (dùng chi tiết liên hệ bên trên)
 5. Thanh toán đặc biệt được thực hiện tới tài khoản ngân hàng do hành khách chỉ định

Điều khoản và Điều kiện Plus Protect và Max Protect áp dụng cho các sản phẩm Plus Protect và Max Protect.