หากคุณเดินทางออกจากสนามบินชางงีของสิงคโปร์โดยเที่ยวบิน Jetstar Asia (3K) หรือ Jetstar Airways (JQ) คุณสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเช็คอินล่วงหน้าได้ถึง 12 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง