ถ้าท่านออกเดินทางจากสนามบินชางงีของสิงคโปร์ด้วยเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K), Jetstar Airways (JQ) หรือ Jetstar Pacific (BL) ท่านสามารถใช้บริการเช็คอินล่วงหน้าของเราได้ สูงสุดถึง 12 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง