อาหารทะเล เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์แช่แข็ง

สําหรับเที่ยวบินของ Jetstar Airways (JQ) และ Jetstar Asia (3K) คุณสามารถนําอาหารทะเล เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์แช่แข็งขึ้นเครื่องได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระเช็คอินของคุณ

สำหรับเที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK) คุณสามารถนําอาหารทะเล เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์แช่แข็งขึ้นเครื่องได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระติดตัวของคุณ

อาหารทะเลสด เช่น ปูหรือกุ้งเครย์ฟิช จะไม่สามารถขนส่งในลักษณะสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องหรือสัมภาระเช็คอินได้ แต่ต้องขนส่งในลักษณะของสินค้าขนส่ง

ข้อกําหนดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

อาหารทะเล เนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์แช่แข็งต้องได้รับการบรรจุอย่างถูกต้องตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้

  • อาหารทะเล เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์แช่แข็งต้องได้รับการแช่แข็งทั้งหมดและบรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่ได้รับอนุมัติซึ่งจะจัดเก็บผลิตภัณฑ์แช่แข็งไว้
  • ภาชนะบรรจุที่ผ่านการอนุมัติ ได้แก่ ถุงพลาสติกชนิดทึบหรือกล่องเก็บความเย็น ถังเก็บความเย็น หรือกล่องสไตโรโฟมหรือกล่องโพลีสไตรีนชนิดทึบแบบมีฝาปิด
  • น้ำหนักรวมของกล่องบรรจุแต่ละกล่องต้องไม่เกิน 32 กก. ซึ่งเท่ากับน้ำหนักสูงสุดของสัมภาระเช็คอินแต่ละรายการ โปรดทราบว่า หากเป็นกล่องสไตโรโฟมหรือโพลีสไตรีนชนิดทึบที่มีฝาปิด น้ำหนักรวมต้องไม่เกิน 20 กก.
  • อาหารทะเล เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์แช่แข็งทั้งหมดต้องได้รับการปิดผนึกและห่อสองชั้นเพื่อป้องกันการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้น
  • โดยคุณต้องไม่ใช้น้ำแข็งไม่ว่าในกรณีใด ๆ ซึ่งรวมถึงน้ำแข็งเทียมด้วย
  • คุณอาจใช้แผ่นเจลทําความเย็นทั่วไปสำหรับจัดเก็บผลิตภัณฑ์แช่แข็งของคุณ
  • คุณสามารถจะใช้น้ำแข็งแห้งได้หากได้รับอนุญาตจากฝ่ายวัตถุอันตรายของ Qantas ก่อนที่จะเดินทาง ภาชนะบรรจุของคุณต้องมีการระบายอากาศที่เหมาะสมเพื่อใช้น้ำแข็งแห้ง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลการติดต่อได้ที่ วัตถุอันตรายของ Qantas (Qantas Dangerous Goods)

ข้อกําหนดในการกักกัน

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ปฏิบัติตามข้อจํากัดในการกักกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหากคุณกําลังจะขนส่งอาหารทะเล เนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ข้อกําหนดเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และรวมถึงจํานวนผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถขนส่งได้

โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงข้อกําหนดเฉพาะก่อนออกเดินทาง

Australian Customs and Quarantine

New Zealand Ministry for Primary Industries

Singapore Food Agency

สินค้าที่ขนส่ง

Qantas Freight มีตัวเลือกการขนส่งสินค้าที่หลากหลายสําหรับเที่ยวบินในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ

หากคุณต้องการขนส่งสัมภาระใด ๆ ในลักษณะของสินค้าขนส่ง เราขอแนะนําให้คุณติดต่อ Qantas Freight ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง

ทุเรียนและขนุน

เที่ยวบินของ Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia (3K) หรือ Jetstar Japan (GK) ไม่อนุญาตให้ขนส่งทุเรียนและขนุนไม่ว่าในลักษณะของสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องหรือสัมภาระเช็คอิน