สำหรับเที่ยวบินในประเทศทุกเที่ยวของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผู้โดยสารรวมทั้งเด็กและทารก อาจต้องแสดงเอกสารประจำตัว

หลักฐานที่สามารถใช้ในการแสดงตน:

 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่
 • สูติบัตรหรือเอกสารยืนยันความเป็นพลเมือง ฉบับจริงหรือที่รับรองสำเนา
 • บัตรนักศึกษา
 • บัตรประจำตัวที่เจ้าหน้าที่การบินหรือสนามบินออกให้

ต้องเป็นฉบับจริงหรือฉบับที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว - ห้ามใช้ฉบับถ่ายเอกสารหรือเอกสารประจำตัวที่หมดอายุแล้ว

เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ท่านต้องแสดงหลักฐานพร้อมติดรูปถ่าย กรณีที่ท่านเดินทางภายในประเทศจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เอกสารติดรูปนี้จะต้องยังไม่หมดอายุและต้องมีชื่อเต็มของท่าน

หลักฐานที่สามารถใช้ในการแสดงตน::

 • หนังสือเดินทาง (ผู้โดยสารที่ไม่ใช่ชาวออสเตรเลียจะต้องถือหนังสือเดินทางเป็นหลักฐานประจำตัว)
 • ใบขับขี่ที่ออกให้ตามกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลีย หรือมลรัฐหรือดินแดนของประเทศออสเตรเลีย
 • บัตรรักษาความปลอดภัยการบิน (Aviation security card) ที่ออกให้โดยผู้ดำเนินงานเครื่องบินหรือผู้ดำเนินงานสนามบินในประเทศออสเตรเลีย
 • เอกสารที่ระบุตัวท่าน ที่ออกให้โดย:
  • เครือรัฐออสเตรเลีย
  • มลรัฐหรือดินแดนของประเทศออสเตรเลีย
  • หน่วยงานของเครือรัฐออสเตรเลีย หรือมลรัฐหรือดินแดนของประเทศออสเตรเลีย

เอกสารที่ไม่มีรูปถ่ายนั้นจะใช้ได้เฉพาะเมื่อเป็นทารกที่เดินทางมากับผู้ใหญ่เท่านั้น (โดยผู้ใหญ่ต้องแสดงเอกสารติดรูปด้วย) ซึ่งในกรณีนี้อนุญาตให้ใช้สูติบัตรได้