ผู้โดยสารทุกท่านรวมทั้งเด็กและทารก อาจต้องแสดงหลักฐานประจำตัวที่ผ่านการรับรองแล้วและยังไม่หมดอายุ โดยจะต้องใช้หลักฐานตัวจริงหรือที่รับรองสำเนาแล้ว – ทั้งนี้จะไม่มีการพิจารณาหลักฐานหรือสำเนาที่หมดอายุใดๆในการเดินทางของท่าน หลักฐานประจำตัวที่ถูกต้องมีดังนี้:

  • Juki-card พร้อมรูปถ่าย (บัตรทะเบียนผู้อยู่อาศัยขั้นพื้นฐาน)
  • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
  • ใบขับขี่
  • บัตรพร้อมรูปถ่ายที่รัฐบาลออกให้
  • บัตรนักศึกษา

บัตรประกันสุขภาพ (健康保険証) จะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ผู้โดยสารเป็นเด็กที่เดินทางมากับผู้ปกครองเท่านั้น และต้องมีชื่อของเด็ก รวมทั้งชื่อผู้ปกครองอยู่บนบัตรด้วย นอกจากนี้ผู้ปกครองที่เดินทางมาด้วยจะต้องแสดงบัตรติดรูปถ่ายด้วยเช่นกัน