1. Chương trình Fly Carbon Neutral là một đóng góp tự nguyện.

2. Khoản thanh toán của quý khách sẽ bao gồm phần Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST), sẽ không được phân bổ cho các dự án bù đắp carbon.

3. Jetstar sẽ không tính phí thanh toán thẻ riêng cho quý khách đối với khoản bù đắp carbon.

4. Nếu quý khách đặt chỗ trên jetstar.com với Points Plus Pay – Các chuyến bay quý khách có thể bù đắp lượng khí thải carbon bằng Điểm Qantas. Số điểm yêu cầu sẽ thay đổi. Không có phần GST nếu quý khách bù đắp bằng Điểm Qantas.

5. Trong phạm vi pháp luật cho phép, điểm thưởng hoặc thanh toán của quý khách và GST hiện hành không được hoàn lại vì khoản đóng góp bù đắp carbon sẽ được xử lý, bất kể chuyến bay của quý khách có bị hủy hoặc sửa đổi tiếp theo hay không.

6. Jetstar sẽ cung cấp cho quý khách hóa đơn thuế qua email khi quý khách thực hiện đóng góp. Chứng từ này sẽ được cung cấp như một phần trong biên nhận hành trình thông thường của quý khách. Jetstar sẽ không cung cấp hóa đơn thuế trùng lặp.

7. Chương trình bù đắp carbon của Jetstar đã được chứng nhận theo Tiêu chuẩn Trung hòa Carbon Hiện hoạt trong Khí hậu đối với Sản phẩm và Dịch vụ opens in new window của Chính phủ Úc.

8. Phương pháp tính chỉ đưa ra ước tính phát thải và không nên được coi là thông tin chính xác về phát thải thực tế. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý nếu việc tính toán phát thải khí nhà kính liên quan đến chỗ ngồi của quý khách trên chuyến bay là không chính xác hoặc phản ánh không đúng mức phát thải khí nhà kính thực tế từ chỗ ngồi của quý khách trên chuyến bay.

9. Không bao gồm trẻ sơ sinh trong quá trình tính toán khí thải chuyến bay đối với đặt chỗ trực tuyến. Trẻ sơ sinh là hành khách có độ tuổi tối đa là 23 tháng tuổi. Trẻ em được tính cùng mức giá với người lớn.

10. Khoản đóng góp của quý khách sẽ được sử dụng để mua “Đơn vị Bù đắp Đủ điều kiện” như được xác định theo Tiêu chuẩn Trung hòa Carbon Hiện hoạt trong Khí hậu đối với Sản phẩm và Dịch vụ của Chính phủ Úc. Chúng tôi có thể toàn quyền quyết định mua “Đơn vị Bù đắp Đủ điều kiện” từ các nhà cung cấp giảm thiểu khí nhà kính được chứng nhận mà chúng tôi lựa chọn. Quý khách không thể chỉ định chúng tôi phân bổ vốn cho bất kỳ dự án hoặc nhà cung cấp giảm thiểu khí nhà kính cụ thể nào.

11. Mặc dù Jetstar đã cẩn trọng hợp lý để đảm bảo rằng thông tin do chúng tôi cung cấp trên các trang web của Qantas và Jetstar liên quan đến bù đắp carbon là chính xác, mọi thông tin có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Jetstar không chịu trách nhiệm với quý khách hoặc bất kỳ ai khác nếu có lỗi xảy ra trong thông tin trên trang web này hoặc nếu thông tin đó không được cập nhật.

12. Cả Jetstar và Qantas đều có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt thỏa thuận bù đắp carbon này theo toàn quyền quyết định của mình và vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho quý khách. Thỏa thuận này sẽ tuân theo mọi quy định pháp luật hiện hành hoặc các biện pháp kiểm soát theo quy định khác do Chính quyền Tiểu bang và Liên bang áp đặt, cho dù hiện tại hay bất kỳ lúc nào trong tương lai.

13. Các Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực từ ngày công bố (2 tháng 3 năm 2021) và có thể được Jetstar sửa đổi tùy từng thời điểm mà không cần thông báo cho quý khách.

Quý khách cũng nên đọc các điều khoản và điều kiện chung áp dụng cho việc sử dụng trang web này.