Những điều khoản về việc sử dụng này ("Điều khoản") quản lý việc sử dụng jetstar.com và bất kỳ trang liên kết nào của quý khách ("trang web").

Định nghĩa

Những định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng xuyên suốt trừ khi có quy định khác:

"Jetstar Airways":Jetstar Airways Pty Limited

“Jetstar Group”:Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways Pte Ltd, Jetstar Regional Services Pte Ltd, Jetstar Japan Co. Ltd, Jetstar Holidays K.K và Qantas Airways Limited

*"Điều khoản": những điều khoản sử dụng này

*"trang web": jetstar.com và bất kỳ trang bất kỳ trang liên kết nào

Trang web này do Jetstar Airways vận hành cho Jetstar Group. Khi quý khách sử dụng trang web này có nghĩa là quý khách chấp nhận những Điều khoản này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền. Quý khách chỉ có thể sử dụng trang web này cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Ngoại trừ phạm vi do pháp luật bản quyền cho phép, quý khách không được sử dụng, sao chép, sửa chữa, truyền dẫn, lưu trữ, xuất bản hay phát hành tài liệu trên trang web này hoặc tạo bất kỳ tài liệu nào khác khi sử dụng tài liệu trên trang web này mà không nhận được chấp thuận trước bằng văn bản của Jetstar Airways.

Các thương hiệu (bất kể đã đăng ký hay chưa) và logo không được phép sử dụng hoặc thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Jetstar Airways.

Trang web, các sản phẩm, công nghệ và quy trình trên trang web này có thể là đối tượng của các quyền sở hữu trí tuệ khác do Jetstar Airways, Jetstar Group hoặc các bên thứ ba sở hữu. Không được cấp phép liên quan đến những quyền sở hữu trí tuệ này vượt ngoài giới hạn như đã nêu rõ trong những Điều khoản này. Khi sử dụng trang web này, dù thế nào cũng không được phép vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ ai.

Hoàn tất đặt phòng

Các yêu cầu về hoàn tất đặt chỗ thành công đối với từng hãng hàng không trong Jetstar Group được quản lý bởi Điều kiện Vận chuyển của từng hãng hàng không trong Jetstar Group.

Các trang bên ngoài

Trang web này có thể bao gồm liên kết, hoặc khung, trang web của các bên thứ ba ("các trang ngoài"). Jetstar Airways và Jetstar Group không phải bảo trì hoặc cập nhật các liên kết này.

Các liên kết, hoặc khung, các trang bên ngoài không được coi là bất kỳ sự chứng thực, phê duyệt, khuyến nghị hoặc tùy chỉnh nào của Jetstar Airways hoặc của Jetstar Group về chủ sở hữu hoặc người vận hành các trang bên ngoài này, hoặc về bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập đến trên các trang bên ngoài trừ khi được chỉ ra rõ ràng trên trang web này.

Jetstar Airways và Jetstar Group không bảo đảm và không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tài liệu có trong các trang bên ngoài này.

Bảo mật

Khi quý khách đặt chuyến bay hoặc truy cập thông tin hội viên Khách hàng Thân thiết thì máy chủ bảo mật sẽ được sử dụng. Lớp máy chủ bảo mật (SSL) làm nhiệm vụ mã hóa thông tin mà quý khách gửi qua trang web này. Jetstar Airways và Jetstar Group không bảo đảm về độ mạnh hoặc hiệu quả của việc mã hóa đó và Jetstar Airways và Jetstar Group không chịu trách nhiệm về các sự việc phát sinh từ việc truy cập trái phép thông tin mà quý khách cung cấp.

Cookies

Cookies là những phần nhỏ dữ liệu được lưu trữ trên trình duyệt web trên máy tính của quý khách. Trang web này và các trang web liên kết (bao gồm cả những trang mà quý khách vào bằng cách nhấp vào quảng cáo) có thể lưu trữ cookies trên trình duyệt web. Bằng cách sử dụng cookies, các trang web có thể truy dấu thông tin về việc sử dụng trang web của khách và cung cấp nội dung theo yêu cầu. Ngoài ra, dữ liệu có thể được dùng để phân tích xu hướng người tiêu dùng (nghiên cứu marketing) và để hiển thị các quảng cáo có liên quan trên các trang web ngoài jetstar.com

Nếu quý khách vô hiệu việc sử dụng cookies trên trình duyệt web hoặc xóa hoặc từ chối cookies đặc biệt từ trang web này hoặc các trang web được liên kết, sau đó quý khách không thể truy cập mọi nội dung và các tiện ích của trang web này.

Xem cách quản lý cookies để biết thêm thông tin về cách bật hoặc tắt cookies trong trình duyệt.

Tuyên bố miễn trách và Giới hạn Trách nhiệm

Những bảo đảm theo quy định nhất định của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng sẽ được áp dụng vì quyền lợi của người tiêu dùng. Không có nội dung nào trong những Điều khoản này nhằm để loại trừ hoặc hạn chế việc áp dụng pháp luật như vậy nhưng Jetstar Airways và Jetstar Group không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc bảo hành nào hoặc đưa ra bất kỳ kiểu tuyên bố nào, rõ ràng hoặc hàm ẩn, về việc sử dụng trang web này bên ngoài những bộ luật này.

Căn cứ để yêu cầu bồi thường hiện có theo pháp luật bảo vệ người tiêu dùng:

  • Jetstar Airways và Jetstar Group không chịu trách nhiệm với quý khách hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ thiệt hại hoặc hư hỏng nào (bao gồm thiệt hại cụ thể, gián tiếp, hậu quả hoặc kinh tế (bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất về doanh thu và tổn thất hoặc thiệt hại về dữ liệu)), gây nên (bao gồm do sự cẩu thả, vi phạm hợp đồng hay thiệt hại ngoài hợp đồng) và bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến việc sử dụng trang web này.
  • Jetstar Airways và Jetstar Group sẽ không chịu trách nhiệm về sự gián đoạn của trang web này; và
  • Jetstar Airways và Jetstar Group không chịu trách nhiệm với quý khách hoặc bất kỳ ai khác nếu có sự can thiệp hoặc thiệt hại tới hệ thống máy tính của quý khách trong việc sử dụng trang web này hoặc trang bên ngoài. Quý khách phải thận trọng để đảm bảo những gì quý khách chọn để sử dụng từ trang web này đều không bị nhiễm virus hoặc bất kỳ điều gì khác có thể cản trở hoặc gây hại đến hoạt động trong hệ thống máy tính của quý khách.

Không giới hạn tuyên bố miễn trừ trách nhiệm chung này, Jetstar Airways và Jetstar Group không bảo đảm về sự đầy đủ hoặc chính xác của bất kỳ tài liệu nào hoặc về khả năng thương mại hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể của những tài liệu đó. Jetstar Airways và Jetstar Group không chịu trách nhiệm đối với quý khách hoặc bất kỳ ai khác khi có lỗi xuất hiện trong thông tin trên trang web này hoặc nếu thông tin đó không được cập nhật.

Sử dụng và liên kết với trang web của Jetstar

Quý khách không được liên kết với trang web này nếu không có được văn bản phê duyệt từ trước của Jetstar Airways.

Quý khách đồng ý sử dụng trang web này chỉ nhằm mục đích cá nhân, phi thương mại. Jetstar Airways không cho phép sử dụng bất kỳ ảnh chụp màn hình tự động hoặc công nghệ nạo màn hình để có được giá hoặc thông tin khác từ trang web này nếu không có sự phê duyệt bằng văn bản từ trước của Jetstar Airways. Ngoài ra, việc sử dụng những công nghệ như vậy để có được thông tin từ trang web này mà không có sự phê duyệt bằng văn bản từ trước của Jetstar Airways có thể là sự vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của Jetstar Airways hoặc Jetstar Group.<;/p>;

Việc vận chuyển hành khách, hành lý và vận tải bằng đường không phải tuỳ thuộc vào Điều kiện Vận chuyển và các quy định hiện hành có liên quan của hãng hàng không Jetstar Group.