1.   Điều khoản sử dụng của Jetstar

1.1   Các điều khoản sử dụng này (sau đây gọi là “Điều khoản”) quy định việc quý khách sử dụng jetstar.com và bất kỳ trang liên kết nào (sau đây gọi là “trang web”).

2.   Định nghĩa

2.1    Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho toàn bộ tài liệu trừ khi có quy định khác:-

    (a)   “Jetstar Airways”: Jetstar Airways Pty Limited

    (b)   “Jetstar Group”: Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways Pte Ltd, Jetstar Regional Services Pte Ltd, Jetstar Japan Co. Ltd, Jetstar Holidays K.K và Qantas Airways Limited

    (c)   “Điều khoản”: các điều khoản sử dụng này

    (d)   “trang web”: jetstar.com và bất kỳ trang liên kết nào

2.2    Trang web do Jetstar Airways khai thác cho Jetstar Group.

2.3     Sử dụng trang web này đồng nghĩa rằng quý khách chấp nhận các Điều khoản này. Nếu không đồng ý với các Điều khoản này, quý khách sẽ không được truy cập trang web này.

2.4     Jetstar Airways có thể cập nhật các Điều khoản này vào bất cứ thời điểm nào. Khi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ công bố các Điều khoản được cập nhật trên Jetstar.com. Khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, quý khách xác nhận rằng quý khách đồng ý với các Điều khoản đã cập nhật.

3.   Quyền sở hữu trí tuệ

3.1    Tài liệu có trên trang web này được bảo vệ bản quyền.

3.2    Quý khách chỉ có thể sử dụng trang web này cho các mục đích cá nhân và phi thương mại.

3.3    Trừ khi được cho phép theo luật bản quyền liên quan, quý khách không được sử dụng, sao chép, sửa đổi, truyền, lưu trữ, đăng tải hoặc phân phối tài liệu trên trang web này hoặc tạo bất kỳ tài liệu nào khác bằng tài liệu trên trang web này khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Jetstar Airways.

3.4    Không được phép sử dụng hoặc sửa đổi các nhãn hiệu thương mại (bất kể đã đăng ký hay chưa) và logo dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Jetstar Airways.

3.5   Tài liệu, sản phẩm, công nghệ và quy trình trong trang web này cũng có thể là đối tượng của các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc sở hữu của Jetstar Airways, Jetstar Group hoặc của bên thứ ba.

3.6   Giấy phép không được cấp đối với các quyền sở hữu trí tuệ đó ngoài các quyền được quy định trong Điều khoản này. Hoạt động sử dụng trang web này của quý khách không được vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ người nào theo bất cứ hình thức nào.

4.   Hoàn thành đặt chỗ

4.1   Các yêu cầu để hoàn thành đặt chỗ thành công cho mỗi hãng hàng không thuộc Jetstar Group được quy định theo Điều lệ Vận chuyển tương ứng của mỗi hãng hàng không thuộc Jetstar Group.

5.   Trang web bên ngoài

5.1   Trang web này có thể chứa liên kết hoặc chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba (sau đây gọi là “trang web bên ngoài”). Jetstar Airways và Jetstar Group không bắt buộc phải duy trì hoặc cập nhật các liên kết này. Quyền truy cập và sử dụng các trang web bên ngoài của quý khách phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng của trang web bên ngoài đó.

5.2   Liên kết đến các trang web bên ngoài chỉ được cung cấp vì mục đích thuận tiện cho quý khách. Jetstar Airways và Jetstar Group không chịu trách nhiệm với bất kỳ thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đăng tải hoặc cung cấp tại bất kỳ trang web bên ngoài nào trong số này. Các liên kết hoặc chuyển hướng đến trang web bên ngoài không được hiểu là sự chứng thực, phê duyệt, khuyến nghị hoặc ưu tiên của Jetstar Airways hoặc Jetstar Group đối với chủ sở hữu hoặc đơn vị điều hành trang web bên ngoài đó hoặc đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề cập trên các trang web bên ngoài trừ khi được nêu rõ ràng trên trang web này.

5.3    Jetstar Airways và Jetstar Group không bảo đảm và không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến tài liệu có trên các trang web bên ngoài.

6.   Bảo mật

6.1   Khi quý khách đặt chỗ chuyến bay hoặc truy cập thông tin về tư cách hội viên Khách hàng thường xuyên của mình, một máy chủ an toàn sẽ được sử dụng. Tiêu chuẩn công nghệ bảo mật máy chủ (SSL) sẽ mã hóa thông tin mà quý khách gửi qua trang web này. Jetstar Airways và Jetstar Group không đảm bảo về cường độ hoặc tính hiệu quả của giao thức mã hóa đó.

7.   Cookie

7.1   Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách quý khách sử dụng trang web và các dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi. Chính sách về cookie của Jetstar có tại đây.

7.2   Để biết chi tiết về cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân của quý khách, hãy xem chính sách bảo mật của chúng tôi.

8.  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và Giới hạn trách nhiệm pháp lý

8.1   Chúng tôi có thể bao hàm một số bảo đảm theo luật định theo luật bảo vệ người tiêu dùng, chẳng hạn như Luật Người tiêu dùng Úc được nêu trong Phụ lục 2 của Đạo luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng 2010 (Cth) và Luật Người tiêu dùng New Zealand được nêu trong Đạo luật Bảo đảm cho Người tiêu dùng 1993 (NZ) và Đạo luật Thương mại Công bằng New Zealand 1986 (NZ) vì lợi ích của người tiêu dùng. Điều khoản này không nhằm loại trừ hoặc hạn chế việc áp dụng các bảo đảm đó, nhưng Jetstar Airways và Jetstar Group không đưa ra bất kỳ đảm bảo hoặc cam đoan nào, hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến việc sử dụng trang web này bên ngoài các luật này.

8.2    Tuân theo bất kỳ luật bảo vệ người tiêu dùng nào có thể áp dụng đối với việc quý khách sử dụng trang web của chúng tôi và/hoặc Điều khoản của chúng tôi (xem Điều 9 bên dưới):

    (a)   Jetstar Airways và Jetstar Group sẽ không chịu trách nhiệm về những gián đoạn trên trang web này; và

    (b)   Jetstar Airways và Jetstar Group không chịu trách nhiệm với quý khách hoặc bất kỳ ai khác nếu
hệ thống máy tính của quý khách bị nhiễu hoặc hư hỏng liên quan đến việc sử dụng trang web này hoặc trang web bên ngoài. Quý khách phải tự thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo mọi thiết bị quý khách lựa chọn để sử dụng trang web này đều không có vi-rút hoặc bất kỳ thành phần nào khác có thể gây nhiễu hoặc làm hỏng hoạt động hệ thống máy tính của mình;

    (c)  Trong phạm vi được pháp luật cho phép tại bất kỳ khu vực pháp lý hiện hành nào và tuân theo Điều 9 dưới đây, Jetstar Airways và Jetstar Group không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các tổn thất kinh tế, đặc biệt, gián tiếp hoặc hệ quả, tổn thất về lợi nhuận, cơ hội và hợp đồng) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này, trừ khi tổn thất hoặc khiếu nại đó phát sinh trực tiếp từ hành vi vi phạm các Điều khoản này, luật hiện hành, sơ suất hoặc hành vi sai trái có chủ đích của Jetstar Airways hoặc Jetstar Group.

9.  Luật bảo vệ người tiêu dùng

9.1    Theo luật bảo vệ người tiêu dùng, bao gồm Luật Người tiêu dùng Úc và Luật Người tiêu dùng New Zealand, một số bảo đảm và cam đoan theo luật định có thể được áp dụng cho việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho quý khách với tư cách là người tiêu dùng. Tính chất và việc áp dụng các bảo đảm hoặc cam đoan này tùy thuộc vào từng trường hợp.

9.2   Nội dung trong các Điều khoản này không loại trừ hay hạn chế bất kỳ luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành nào, bao gồm Luật Người tiêu dùng Úc và Luật Người tiêu dùng New Zealand. Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh trong phạm vi cần thiết để tuân thủ pháp luật hiện hành, bao gồm luật bảo vệ người tiêu dùng.

9.3   Trong trường hợp dịch vụ mà chúng tôi cung cấp không phải loại dịch vụ thường được mua cho mục đích sử dụng hoặc tiêu dùng cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình, theo luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành, trách nhiệm của chúng tôi đối với quý khách được giới hạn ở việc cung cấp lại dịch vụ hoặc thanh toán chi phí để cung cấp lại dịch vụ.

10.  Sử dụng và liên kết đến trang web của Jetstar

10.1   Quý khách không được liên kết đến trang web này khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Jetstar Airways.

10.2     Quý khách đồng ý chỉ sử dụng trang web này cho các mục đích cá nhân và phi thương mại. Jetstar Airways không cho phép quý khách sử dụng bất kỳ công nghệ chụp màn hình hoặc trích xuất dữ liệu màn hình tự động nào để thu thập thông tin về giá hoặc các thông tin khác từ trang web này khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Jetstar Airways. Ngoài ra, việc sử dụng các công nghệ nêu trên để thu thập thông tin từ trang web này khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Jetstar Airways có thể cấu thành hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Jetstar Airways hoặc Jetstar Group.

10.3   Hoạt động vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hóa bằng đường hàng không tuân theo Điều lệ Vận chuyển và các quy định hiện hành của hãng vận chuyển liên quan thuộc Jetstar Group.

11.   Chấm dứt

11.1   Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác nhận thấy là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành thì sẽ, trong phạm vi được yêu cầu, được coi là cần sửa đổi ở mức tối thiểu cần thiết để hợp lệ, hợp pháp và có thể thi hành. Nếu không thể sửa đổi thì điều khoản liên quan đó sẽ được coi là bị loại khỏi Điều khoản này. Việc sửa đổi hoặc loại bỏ điều khoản theo điều 11 này sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại trong Điều khoản này.