Đối với các chuyến bay trước ngày 28 tháng 12 năm 2019
 

Jetstar Japan Co., Ltd (GK)

Điều kiện Vận chuyển
(Hành khách và Hành lý)

Ngày 1 tháng 7 năm 2020

1. ĐỊNH NGHĨA

Mã hãng hàng không là hai hoặc ba ký tự hoặc chữ sử dụng để xác định Hãng vận chuyển cụ thể.

Giá vé áp dụng là giá vé được thanh toán với giá hiện hành tại thời điểm Đặt vé. Ngay cả khi có giá vé khác vào thời điểm khởi hành, chúng tôi sẽ không yêu cầu thanh toán chênh lệch giá vé.

Mã xác thực là một số tham chiếu, mã vạch hoặc mã QR có thể tìm thấy trong một vé máy bay, một hành trình, một biên lai và/hoặc trên một màn hình thiết bị điện

Đại lý được ủy quyền là đại lý bán vé hành khách đại diện cho Jetstar Japan bán các dịch vụ vận tải hành khách hàng không của Jetstar Japan.

Hành lý là những tài sản cá nhân của Hành khách mà Hành khách mang theo trong chuyến đi, trừ khi có quy định khác. Hành lý bao gồm cả Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay của Hành khách.

Hành lý miễn cước là số Hành lý xách tay và Hành lý ký gửi (nếu có) đã bao gồm trong giá vé của Hành khách như nêu tại Mục 7.1 khi bay với các dịch vụ của Jetstar Japan.

Xác nhận Hành lýlà các phần trong Đặt vé hoặc giấy tờ khác của Hành khách mà chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi xuất liên quan đến việc vận chuyển Hành lý ký gửi của Hành khách.

Thẻ hành lý là chứng từ đánh mã số hành lý được cấp cho Hành khách, tương ứng với thẻ gắn trên từng kiện Hành lý ký gửi để nhận biết Hành lý ký gửi.

Đặt vé là các thông tin chi tiết mà chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi đã nhập vào hệ thống của chúng tôi liên quan đến một hành trình mà quý khách hoặc người được quý khách thanh toán tiền vé sẽ thực hiện.

Mã Đặt vé là mã được chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi xuất, hiển thị trên Vé hoặc Xác nhận hành trình và Hóa đơn của Hành khách và dùng để nhận biết Đặt vé mà Hành khách đã thực hiện với chúng tôi.

Hành lý xách tay là tất cả các Hành lý không phải là Hành lý ký gửi của Hành khách. (Hành khách mang Hành lý xách tay theo người lên máy bay).

Hãng vận chuyển có nghĩa là một hãng hàng không.

Hành lý ký gửi là phần Hành lý (nếu có) của Hành khách mà chúng tôi chịu trách nhiệm vận chuyển bằng máy bay và xuất một Thẻ hành lý hoặc Xác nhận hành lý hoặc cả hai.

Thời hạn làm thủ tục chuyến bay là giới hạn thời gian mà Jetstar Japan quy định, và đến thời điểm đó Hành khách phải hoàn tất việc làm thủ tục chuyến bay và nhận thẻ lên máy bay.

Điều lệ Vận chuyển là điều lệ vận chuyển này và bao gồm cả các quy định về giá vé, nếu áp dụng.

Công ước là một trong các Công ước sau được áp dụng cho Điều lệ Vận chuyển này:

 • "Công ước về Thống nhất một số quy định liên quan đến vận chuyển hàng không quốc tế" ký ngày 12/10/1929 tại Warsaw (sau đây được gọi là Công ước Warsaw),
 • "Công ước Warsaw sửa đổi tại Hague năm 1955" được ký tại Hague ngày 28/09/1955,
 • "Công ước Warsaw" được sửa đổi bằng Nghị định thư bổ sung số 1 Montreal 1975,
 • "Công ước Warsaw sửa đổi tại Hague năm 1955" được sửa đổi bằng Nghị định thư bổ sung số 2 Montreal 1975
 • "Công ước Thống nhất một số quy định về vận chuyển hàng không quốc tế "ký ngày 28/05/1999 tại Montreal (sau đây được gọi là Công ước Montreal), hoặc
 • bất kỳ nghị định thư hoặc công ước hay luật pháp quốc gia liên quan nào khác được áp dụng.

Thiệt hại bao gồm tử vong hoặc thương tật đối với thân thể hoặc thương tích cá nhân mà Hành khách phải chịu, và cũng bao gồm cả sự hư hại, mất mát một phần, mất trộm hoặc các thiệt hại khác đối với Hành lý, phát sinh và liên quan đến việc vận chuyển trên các chuyến bay mà chúng tôi khai thác hoặc các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, Thiệt hại không bao gồm các hao mòn thông thường của Hành lý như trầy xước, vết lõm hay vết cắt nhỏ.

Ngày là ngày theo lịch, bao gồm cả 7 ngày trong tuần, tuy nhiên với điều kiện là đối với mục đích thông báo, ngày gửi thông báo sẽ không được tính.

Vận chuyển trong nước là việc vận chuyển mà trong đó tất cả các điểm khởi hành, điểm đến và điểm dừng trong hợp đồng vận chuyển đều nằm trong địa phận Nhật Bản.

Điều kiện giá vé là các quy định của chúng tôi về các khoản giá vé và phí đã được phê duyệt hoặc được đệ trình lên cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt.

Thưởng dành cho Khách hàng thường xuyên là việc xuất vé để đổi lấy điểm dành cho khách hàng thường xuyên theo quy định của Jetstar Japan.

Trẻ sơ sinh là trẻ chưa tròn 2 tuổi tại thời điểm bắt đầu chuyến đi.

Vận chuyển quốc tế là việc vận chuyển mà điểm khởi hành, điểm đến và điểm dừng theo hợp đồng vận chuyển nằm ở hai hoặc nhiều quốc gia, trừ khi áp dụng Công ước.

Xác nhận hành trình và Hóa đơn là một hoặc nhiều chứng từ mà chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi xuất cho Hành khách đã Đặt vé, trong đó có tên của Hành khách, thông tin về chuyến bay và các thông tin khác.

Các sản phẩm phụ trợ của Jetstar là các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ đã trả phí liên quan đến hành lý, sắp xếp chỗ ngồi, suất ăn trên máy bay, gói tiện nghi và giải trí. Các sản phẩm phụ trợ của Jetstar không bao gồm khách sạn, các hoạt động, bảo hiểm và thuê xe ô tô.

Tập đoàn Jetstar nói chung có nghĩa là Jetstar Japan Co., Ltd., Jetstar Airways Pty Ltd., Jetstar Asia Airways Pte Ltd., và Jetstar Pacific Airlines.

Jetstar Japan, chúng tôi, của chúng tôi trong Điều lệ Vận chuyển này có nghĩa là Jetstar Japan Co., Ltd.

Quyền ký phát đặc biệt (SDR) là đơn vị tiền tệ tổng hợp, là đơn vị tính toán trao đổi chính thức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Giá trị SDR này dao động tùy theo tỷ giá hối đoái.

là chứng từ do Jetstar Japan hoặc Đại lý được ủy quyền xuất, trong đó bao gồm thông tin chi tiết về Đặt vé, và bao gồm cả vé điện tử.

hành khách là bất kỳ người nào đã Đặt vé, được chuyên chở trên máy bay, trừ thành viên của phi hành đoàn.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

2.1 Áp dụng Điều kiện vận chuyển

Trừ khi được quy định tại các mục 2.4, 2.72.9,, Điều lệ Vận chuyển này được áp dụng khi trên Đặt vé có chữ "Jetstar Japan" hoặc Mã hãng hàng không của chúng tôi là "GK", và trong bất kỳ trường hợp nào khi chúng tôi có trách nhiệm pháp lý liên quan đến chuyến bay của Hành khách.

2.2 Vận chuyển với giá vé giảm hoặc miễn phí

Điều lệ Vận chuyển này cũng áp dụng cho việc vận chuyển với giá vé giảm hoặc miễn phí (ngoại trừ các trường hợp mà chúng tôi đã thông báo khác với khách hàng) và vé Thưởng cho Khách hàng thường xuyên.

2.3 Căn cứ cho việc vận chuyển

Việc vận chuyển Hành khách trên bất kỳ chuyến bay nào của Jetstar Japan đều tuân thủ:

 • Đặt chỗ,
 • Điều lệ Vận chuyển này có hiệu lực tại thời điểm vận chuyển,
 • các điều khoản chính của Điều lệ Vận chuyển có hiệu lực tại thời điểm vận chuyển,
 • luật áp dụng có thể bao gồm các luật của Nhật Bản như Luật Hàng không Dân dụng, Công ước quốc tế và phán quyết của tòa án, và có thể phải chịu sự phán quyết của tòa án Nhật Bản,
 • Điều kiện giá vé mà chúng tôi trình lên cơ quan quản lý nhà nước,
 • các chỉ dẫn cụ thể bằng văn bản hoặc bằng lời của nhân viên Jetstar Japan cho Hành khách, và
 • các quy định về Thưởng cho khách hàng thường xuyên.

2.4 Sửa đổi các điều khoản không phù hợp

Nếu có nội dung nào trong Điều lệ Vận chuyển này không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi thì sẽ được sửa đổi ở mức cần thiết để đảm bảo rằng nội dung đó trở nên hợp lệ, hợp pháp và có thể thực thi, nhưng nếu không thể sửa đổi được, nội dung đó sẽ bị loại bỏ khỏi Điều lệ Vận chuyển và các điều kiện khác sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

2.5 Thay đổi và miễn trách nhiệm

Không nhân viên nào hay bất kỳ người nào khác được phép thay đổi Điều lệ vận chuyển này.

Jetstar Japan có thể thay đổi, sửa đổi hoặc điều chỉnh bất kỳ điều khoản nào trong các Điều lệ Vận chuyển này hoặc các quy định của chúng tôi và khi thực hiện bất kỳ thay đổi, sửa đổi hoặc điều chỉnh nào, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách về những thay đổi, sửa đổi hoặc điều chỉnh bằng phương thức thích hợp như đăng lên trang web trong một khoảng thời gian hợp lý; tuy nhiên, với điều kiện là không có hợp đồng vận chuyển nào tuân theo sự thay đổi, sửa đổi hoặc điều chỉnh đó sau khi vận chuyển theo hợp đồng đó bắt đầu.

2.6 Các điều kiện ưu tiên áp dụng

Theo Mục 2.7, nếu có phần nào trong Điều lệ Vận chuyển này không nhất quán với các quy trình đặc biệt mà chúng tôi có thể có thì Điều lệ Vận chuyển này sẽ được ưu tiên áp dụng đối với phần không nhất quán đó.

2.7 áp dụng luật

Điều lệ Vận chuyển này được áp dụng trừ khi không phù hợp với Điều kiện giá vé hoặc luật hiện hành áp dụng cho việc vận chuyển Hành khách với chúng tôi, và trong trường hợp đó sẽ áp dụng Điều kiện giá vé hoặc luật pháp hiện hành.

2.8 Hoạt động cho thuê chuyến

Nếu việc vận chuyển được Jetstar Japan thực hiện theo một hợp đồng thuê chuyến thì Điều lệ vận chuyển này được áp dụng, trừ khi Hành khách được thông báo khác.

2.9 Thu xếp các dịch vụ đi lại khác

Nếu Jetstar Japan vận chuyển Hành khách hoặc sắp xếp vận chuyển Hành khách bằng các cách thức khác không phải là máy bay, ví dụ như xe buýt, tàu hỏa hoặc tàu thủy, hoặc sắp xếp chỗ ở hay thuê ô tô, thì chúng tôi chỉ thực hiện các sắp xếp đó với tư cách là một đại diện. Có thể có các điều kiện vận chuyển bổ sung hoặc khác áp dụng cho các dịch vụ đó. Nếu các dịch vụ đó bao gồm các giới hạn trách nhiệm thấp hơn so với các giới hạn trách nhiệm nêu trong Điều kiện vận chuyển này thì giới hạn trách nhiệm thấp hơn sẽ được áp dụng cho các dịch vụ không phải là hàng không đó.

Nếu chúng tôi thu xếp cho Hành khách đi trên một chuyến bay với một Mã hãng hàng không khác thì chúng tôi chỉ làm việc đó với vai trò là đại diện cho Hãng vận chuyển đó, và Điều Lệ Vận Chuyển của Hãng vận chuyển đó sẽ được áp dụng. (vui lòng xem thêm Mục 15.1)

2.10 Chuyến bay liên danh

Chúng tôi có các chuyến bay phối hợp với các Hãng hàng không khác được gọi là "chuyến bay liên danh". Điều này có nghĩa là ngay cả khi Hành khách Đặt vé với chúng tôi và có Vé cho một chuyến bay của Jetstar Japan có ghi mã "GK" là Mã hãng hàng không thì vẫn có thể bay bằng máy bay của một Hãng vận chuyển khác.

Nếu việc hợp tác đó áp dụng cho chuyến bay của Hành khách, chúng tôi sẽ thông báo cho Hành khách về Hãng hàng không khai thác chuyến bay trước khi Hành khách hoàn thành Đặt vé.

2.11 Chỉ thị của EC - Tour du lịch và kỳ nghỉ trọn gói (Vương Quốc Anh)

Nếu Hành khách yêu cầu, chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi sẽ xuất một Vé mới cho người khách thay thế vào Vé của Hành khách nếu:

 • Vé của Hành khách áp dụng Chỉ thị của Cộng đồng Châu âu số 90/314/EEC về Tour du lịch và kỳ nghỉ trọn gói,
 • Hành khách muốn chuyển nhượng đặt chỗ theo quy định tại Mục 4.3 của Chỉ thị.
 • Hành khách chứng minh được cho chúng tôi hoặc Đại diện được ủy quyền của chúng tôi rằng mình đã đáp ứng các yêu cầu nêu tại Mục 4.3 của Chỉ thị và có quyền chuyển nhượng vé.
 • Hành khách thông báo một cách hợp lý cho chúng tôi hoặc Đại diện được ủy quyền của chúng tôi về ý định chuyển nhượng vé trước ngày khởi hành chuyến bay,
 • Hành khách cung cấp cho chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi tên đầy đủ, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của người mà Hành khách muốn được xuất Vé mới,
 • Hành khách giao Vé của mình cho chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi, và
 • Hành khách thanh toán cho chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi một khoản phí quản trị hợp lý cho việc xuất Vé mới.

3. QUY ĐỊNH CHUNG

3.1 Chuẩn bị cho chuyến bay

Hành khách chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện những sắp xếp cần thiết cho chuyến đi của mình và đảm bảo tuân thủ tất cả các luật và quy định của nơi đến. Ví dụ, Hành khách cần tìm hiểu qua đại sứ quán hoặc lãnh sự quán liên quan về việc mình có cần mang hộ chiếu, visa hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy chứng nhận sức khỏe hoặc chứng minh về hành trình tiếp theo hay không.

Nếu chúng tôi có hỗ trợ hoặc cung cấp thông tin về bất cứ vấn đề nào của chuyến đi, Hành khách vẫn phải chịu trách nhiệm về các vấn đề đó.

3.2 Điểm đến - Yêu cầu của Hành khách

Nếu đi du lịch nước ngoài, Hành khách nên tìm hiểu về các vấn đề và điều kiện tại điểm điểm đến trước khi bắt đầu chuyến đi. Chúng tôi không thể giải thích đầy đủ và hoàn chỉnh về vấn đề an toàn, các điều kiện và các vấn đề khác phát sinh tại tất cả các điểm đến. Hành khách có thể tìm thông tin du lịch từ nhiều nguồn, trong đó có nguồn từ chính quyền địa phương, văn phòng lãnh sự quán tại địa phương và trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

3.3 Bảo hiểm du lịch

Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi với Hành khách có giới hạn và chúng tôi khuyên hành khách nên mua bảo hiểm du lịch để được thanh toán cho các trường hợp như:

 • thay đổi kế hoạch chuyến đi hoặc hủy chuyến đi,
 • chi phí y tế và bệnh viện,
 • thương tích và tử vong của cá nhân,
 • Hành lý hoặc các vật dụng khác bị chậm trễ, hư hỏng hoặc thất lạc,
 • lỡ nối chuyến bay và các chi phí bổ sung khác.

3.4 Sức khỏe

(a) Chúng tôi có thể từ chối vận chuyển Hành khách nếu chúng tôi, khi hành động một cách hợp lý, thấy rằng việc bay là không an toàn cho Hành khách. Trước khi tiến hành Đặt chỗ, nếu Hành khách mắc bệnh hoặc tình trạng sức khỏe có thể khiến ảnh hưởng đến an toàn của bản thân hoặc Hành khách khác khi bay thì phải báo cho chúng tôi biết.

(b) Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT)

Một số nghiên cứu đã kết luận rằng việc ngồi bất động kéo dài có thể gây nguy cơ hình thành cục máu đông ở chân (huyết khối tĩnh mạch sâu hay DVT). Nếu Hành khách cảm thấy mình có thể có nguy cơ mắc DVT hoặc vấn đề sức khỏe khác, Jetstar Japan khuyến nghị Hành khách tư vấn bác sĩ trước khi bay.

Hành khách có thể tìm hiểu thông tin về các vấn đề sức khỏe trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ jetstar.com hoặc trong tạp chí trên máy bay của chúng tôi.

(c) Phụ nữ mang thai

Hành khách là phụ nữ mang thai cần lưu ý các vấn đề sau:

Để được bay các chuyến bay nội địa Nhật Bản sau khi Hành khách mang thai được 35 tuần:

Nếu bay chuyến bay quốc tế trong thời kỳ mang thai sau tuần thứ 28: Hành khách cần mang theo chứng nhận hoặc giấy xác nhận của bác sĩ hoặc hộ sinh có đăng ký hành nghề, xác nhận rằng:

 • ngày dự sinh
 • đơn thai hay đa thai; và
 • không có biến chứng với thai kỳ của Hành khách

Đối với chuyến bay dài 4 giờ trở lên:

Nếu không có biến chứng với thai kỳ, Hành khách có thể bay đến cuối tuần thứ 36 của thai kỳ nếu mang đơn thai, hoặc đến cuối tuần thứ 32 nếu mang đa thai (ví dụ: sinh đôi)

Cần có chứng nhận sức khỏe nếu Hành khách đang có biến chứng với thai kỳ.

Đối với chuyến bay dài dưới 4 giờ:

Nếu không có biến chứng thai kỳ, Hành khách có thể bay đến cuối tuần thứ 40 của thai kỳ nếu mang đơn thai, hoặc đến cuối tuần thứ 36 nếu mang đa thai (ví dụ: sinh đôi)

Cần có chứng nhận sức khỏe nếu Hành khách đang có biến chứng với thai kỳ.

Nếu Hành khách đang mang thai muốn bay trong vòng 7 ngày sau khi sinh thì phải có Chứng nhận sức khỏe. Trẻ sơ sinh không được phép bay trong vòng 48 giờ sau sinh và cần Chứng nhận sức khỏe mới được bay trong thời gian từ 3 đến 7 ngày sau khi sinh.

Xin lưu ý:

Chúng tôi không đảm bảo việc đi lại là an toàn cho Hành khách đang mang thai ở bất kỳ địa điểm cụ thể nào. Hành khách phải xin ý kiến tư vấn của bác sĩ của mình trước khi bay. Các khoảng thời gian quy định ở trên chỉ là yêu cầu tối thiểu của chúng tôi.

Một số quốc gia có quy định giới hạn nhập cảnh đối với phụ nữ mang thai mang quốc tịch nước ngoài. Vui lòng kiểm tra thông tin từ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán liên quan trước khi bay để biết rõ các quy định giới hạn bổ sung.

3.5 Bảo mật

Hành khách đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của mình sẽ được bản thân Hành khách hoặc đại diện của Hành khách cung cấp cho Jetstar Japan, sẽ được Jetstar Japan giữ lại hoặc, nếu Jetstar Japan thấy cần thiết, sẽ được Jetstar Japan chuyển đến bất kỳ văn phòng nào của họ, kể cả các hãng hàng không khác của Jetstar Group, và các Hãng vận chuyển khác, nhà cung cấp dịch vụ du lịch, cơ quan chính phủ hoặc tổ chức hoặc cơ quan khác ở các quốc gia sẽ bay đến, bay đi hoặc bay qua, hoặc ở các quốc gia quá cảnh và trung chuyển, để phục vụ việc đặt vé, có các dịch vụ phụ trợ, phục vụ các yêu cầu về nhập cảnh hoặc cung cấp các dữ liệu đó cho các cơ quan chính phủ hoặc bất kỳ mục đích nào khác mà Jetstar Japan thấy cần thiết để giúp việc đi lại của Hành khách được thuận tiện.

4. ĐẶT CHỖ

4.1 Đặt chỗ khi nào?

Đặt vé cho một chuyến bay được thực hiện khi được ghi nhận là được chấp nhận và được xác nhận bởi Jetstar Japan hoặc Đại lý được ủy quyền. Nếu Hành khách yêu cầu, chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi sẽ xuất xác nhận bằng văn bản về Đặt chỗ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất nào mà Hành khách phải chịu do Đặt vé cho chuyến bay Jetstar Japan qua bên khác không phải là Jetstar Japan hoặc Đại lý được ủy quyền của Jetstar Japan.

4.2 Thanh toán là điều kiện tiên quyết

Kể cả khi Hành khách đã có Đặt vé cho một chuyến bay nhưng Jetstar Japan chưa nhận được tiền thanh toán thì Jetstar Japan sẽ không vận chuyển Hành khách đó.

4.3 Xác nhận lại

Không cần xác nhận lại cho các chuyến bay của Jetstar Japan. Tuy nhiên, Hành khách có thể cần xác nhận lại việc đặt chỗ trên chuyến bay của các hãng vận chuyển khác mà Hành khách có ý định đi. Hành khách cần kiểm tra các yêu cầu về xác nhận lại của các Hãng vận chuyển khác đó.

4.4 Một số Đặt chỗ có thể không thay đổi được

Theo Điều kiện giá vé, một số loại giá vé có thể có những giới hạn khiến Hành khách:

 • không thể thay đổi hoặc hủy Đặt vé, hoặc
 • có thể yêu cầu hoặc hủy Đặt vé theo các quy định cụ thể của Điều kiện giá vé, hoặc
 • chỉ có thể yêu cầu thay đổi Đặt vé bằng cách thanh toán tiền chênh lệch giá vé áp dụng, phí dịch vụ bổ sung hoặc phí thay đổi (lưu ý: Jetstar Japan có thể thay đổi mức phí theo thời điểm. Vui lòng truy cập trang web jetstar.com để biết thêm chi tiết). Chỉ Jetstar Japan và Đại lý được ủy quyền mới được phép thay đổi hoặc hủy Đặt vé.

4.5 Trợ giúp đặc biệt

Thông thường chúng tôi không cho phép một người bay mà không có một Hành khách đi cùng, trừ khi người đó có thể tự đi lại một cách độc lập, tức là có thể đi lại một cách an toàn mà không cần trợ giúp, giám sát hoặc cả hai. Chúng tôi không có các hệ thống, nhân viên hay cơ sở vật chất cần thiết để chịu trách nhiệm về việc hỗ trợ và giám sát nêu trên.

Trẻ em chưa tròn 12 tuổi sẽ được coi là cần sự giám sát và không được coi là có thể tự đi lại một cách độc lập vì các cháu có thể gây gián đoạn hoặc nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác nếu đi lại mà không có người đi kèm.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cụ thể tối thiểu để phục vụ các Hành khách cần di chuyển dưới sự trợ giúp của chó hỗ trợ được huấn luyện phù hợp, ví dụ như chó dịch vụ, chó đồng hành, chó hỗ trợ cho người khiếm thị hoặc khiếm thính, cần có xe lăn (xem Mục 5.3), người khiếm thị, khiếm thính, cần sử dụng đai cố định trên máy bay hoặc sử dụng ôxy trong thời gian bay trên chuyến bay. Nếu Hành khách cần sử dụng các dịch vụ đặc biệt này, vui lòng đăng ký trước qua trang Jetstar.com hoặc Trung tâm liên lạc của Jetstar Japan. Các động vật không phải là chó hỗ trợ đã được huấn luyện phù hợp sẽ không được vận chuyển trên máy bay, trừ khi pháp luật quy định. Vui lòng xem thêm Mục 5.3.

Hành khách đi cùng nghĩa là một Hành khách có trả tiền vé và là người mà theo ý kiến hợp lý của chúng tôi là có thể đi lại một cách độc lập, có thể cung cấp và sẽ cung cấp sự trợ giúp hoặc/và giảm sát phù hợp cần thiết cho hành khách cụ thể mà họ đi cùng. Xin lưu ý rằng nói chung, đối với các chuyến bay quốc tế Jetstar Japan, để đi kèm hành khách trẻ em, hành khách đi cùng phải là người từ 15 tuổi trở lên. Đối với các chuyến bay nội địa Nhật Bản, theo quy định của Jetstar Japan, để đi kèm hành khách trẻ em, hành khách đi cùng phải là người từ 12 tuổi trở lên.

5. GIÁ VÉ

5.1 Giá vé bao gồm những gì?

Giá vé bao gồm (các) chuyến bay dành cho Hành khách và Hành lý miễn cước có thể áp dụng cho Hành khách:

 • từ sân bay tại điểm khởi hành nêu trong Đặt chỗ của Hành khách,
 • đến sân bay tại điểm đến nêu trong Đặt chỗ của Hành khách.

5.2 Giá vé không bao gồm những gì?

Giá vé của Hành khách khong bao gồm việc vận chuyển đường bộ từ một sân bay đến một sân bay khác hoặc giữa sân bay và các điểm khác. Giá vé của Hành khách không bao gồm suất ăn và đồ uống, trừ khi Điều kiện giá vé quy định khác. (ví dụ đối với giá vé hạng Thương gia hoặc các dịch vụ chuyến bay liên danh).

5.3 Vận chuyển xe lăn và chó hỗ trợ

Giá vé của Hành khách cũng bao gồm việc vận chuyển chó hỗ trợ hoặc xe lăn, nếu Hành khách yêu cầu mang theo một xe lăn hoặc chó hỗ trợ. Vui lòng thông báo cho Trung tâm Liên hệ của Jetstar Japan về các yêu cầu của mình khi hành khách thực hiện Đặt vé. Chúng tôi có thể áp dụng các giới hạn.

5.4 Không hoàn tiền

5.4.1 Giá vé

Có một số loại giá vé không được hoàn tiền. Vui lòng tham khảo Điều kiện giá vé áp dụng để biết thêm thông tin.

Ngay cả khi giá vé của quý khách thuộc loại không hoàn tiền, nhưng nếu quý khách không bay thì vẫn có thể yêu cầu chi hoàn các khoản thuế và phí nhất định, trừ phụ phí xăng dầu và bảo hiểm. Nếu có một khoản thuế hoặc phí mà Jetstar Japan thu tính trên mỗi hành khách để nộp cho một sân bay hoặc cơ quan thuế, và chúng tôi không phải nộp khoản tiền đó vì Hành khách không bay thì chúng tôi sẽ trả lại khoản tiền đó cho Hành khách sau khi đã khấu trừ một khoản phí quản trị hợp lý (vui lòng truy cập trang jetstar.com để biết các khoản phí hiện áp dụng). Nếu mức phí quản trị phát sinh một cách hợp lý vượt quá số tiền chi hoàn thì Hành khách sẽ không được hoàn tiền.

5.4.2 Các sản phẩm phụ trợ của Jetstar

Hành khách không được hoàn tiền Các sản phẩm phụ trợ của Jetstar, trừ khi đã đặt trước khi Đặt vé ban đầu mà trong đó tiền giá vé được hoàn lại theo Điều kiện giá vé hiện hành.

5.5 Thanh toán Đặt chỗ

Hành khách hoặc người đại diện cho Hành khách phải thanh toán Đặt chỗ, có nghĩa là phải thanh toán cho:

 • giá vé áp dụng,
 • mọi khoản phụ phí, phí và lệ phí áp dụng khác, và
 • trong trường hợp có sự thay đổi đối với Đặt vé của Hành khách, mọi khoản phí áp dụng liên quan đến việc thay đổi Đặt vé đó, trong đó có thể bao gồm cả phí thay đổi và chênh lệch giá vé.

5.6 Đồng tiền thanh toán

Hành khách phải thanh toán Đặt vé bằng đồng tiền do Jetstar Japan quy định.

5.7 Thuế và phí

Giá Đặt chỗ của Hành khách có thể bao gồm một các khoản phụ phí, thuế và phí ở mức đáng kể. Hành khách cũng có thể được yêu cầu thanh toán trực tiếp cho các bên thứ ba các khoản thuế, phí và lệ phí bổ sung không được nêu trong Xác nhận hành trình và Hóa đơn.

6. THAY ĐỔI

6.1 Không được chuyển nhượng vé

Hành khách không được tặng hoặc bán Đặt vé cho bất kỳ ai để sử dụng. Hành khách bay phải là người có tên ghi trong Đặt vé. Hành khách không được chuyển nhượng Đặt vé cho người khác, trừ khi được phép thay đổi tên theo Điều kiện giá vé áp dụng. Nếu người khác dùng Đặt chỗ của quý khách để bay và chúng tôi phát hiện ra đó không phải là quý khách thì chúng tôi có thể từ chối vận chuyển người đó. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không phát hiện ra rằng Đặt vé đã được chuyển nhượng (không theo Điều kiện giá vé áp dụng) và kết quả là chúng tôi vận chuyển hoặc chi hoàn vé cho người đó thì chúng tôi không có nghĩa vụ phải thay Đặt vé khác hay hoàn tiền cho Hành khách.

6.2 Đặt chỗ và ngày bay

(a) Không có Đặt chỗ mở

Trừ khi Điều kiện giá vé có quy định khác đi, Hành khách không thể giữ một Đặt vé mở, trong đó ngày giờ, số chuyến bay, v.v. không được nêu cụ thể.

(b)Bay bằng vé Đổi điểm thưởng dành cho Khách hàng thường xuyên

Vé đổi điểm thưởng dành cho Khách hàng thường xuyên có giá trị trong một năm kể từ ngày Đặt vé đầu tiên. Mọi thay đổi cho Đặt vé đó đều phải được thực hiện cho chuyến bay trong khoảng thời gian này.

6.3 Mã đặt chỗ

Hành khách phải giữ cẩn thận Mã Đặt vé để người khác không thể sử dụng mã đó một cách trái phép để dùng hoặc thay đổi Đặt vé.

7. HÀNH LÝ

7.1 Hành lý miễn cước

Hành khách có thể mang một số lượng giới hạn Hành lý xách tay mà không phải trả thêm phí theo quy định của chúng tôi, với điều kiện số hành lý đó tuân thủ Điều lệ Vận chuyển này. Trẻ sơ sinh không sử dụng ghế ngồi thì không được hưởng Hành lý xách tay miễn cước.

Một số loại giá vé hoặc gói không bao gồm Hành lý ký gửi miễn cước. Hành khách có thể mua bổ sung hành lý xách tay theo mức phí quy định. Vui lòng tham khảo điều kiện giá vé và gói áp dụng để biết thêm thông tin. Các thông tin này có sẵn để Hành khách xem xét khi đặt chỗ. Các quy định về hành lý miễn cước và giới hạn hiện tại đối với Hành lý xách tay và Hành lý ký gửi được nêu trên trang web của chúng tôi và có thể thay đổi. Nếu một thay đổi về Hành lý xách tay miễn cước hoặc các giới hạn trong tầm kiểm soát của Jetstar Japan đối với Hành lý xách tay và Hành lý ký gửi ảnh hưởng đến chuyến bay đã Đặt vé của Hành khách, chúng tôi sẽ thông báo trước ít nhất một tháng về sự thay đổi này bằng cách cập nhật phần Hành lý trên trang web của mình.

7.2 Những vật dụng bị cấm mang lên máy bay

Chúng tôi sẽ không vận chuyển, và Hành khách không được cố gắng mang lên máy bay các vật dụng bị cấm sau:

 • các đồ vật bị cấm mang lên máy bay theo luật và quy định hiện hành của quốc gia hoặc quốc tế,
 • vũ khí thuộc bất kỳ loại nào (xem mục 7.3),
 • các đồ vật có thể gây nguy hiểm cho máy bay, hành khách hoặc tài sản trên máy bay, hoặc các đồ vật có thể trở nên nguy hiểm hoặc đang là nguy hiểm, như các đồ vật được nêu trong Hướng dẫn kỹ thuật vận chuyển an toàn hàng hóa nguy hiểm của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Quy định về Hàng hóa nguy hiểm của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Nếu Hành khách yêu cầu, chúng tôi có thể gửi thông tin bổ sung,
 • bất kỳ đồ vật nào khác mà chúng tôi xác định với Hành khách là vật dụng bị cấm, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đồ vật mà chúng tôi xác định một cách hợp lý là không phù hợp cho việc vận chuyển vì chúng gây nguy hiểm, không an toàn hoặc bởi vì trọng lượng, kích thước hay đặc tính của chúng, hoặc các đồ vật dễ vỡ hoặc dễ hỏng.
 • cặp hoặc rương đựng có chứa hàng hóa gây nguy hiểm như pin lithium,
 • dụng cụ bắn pháo hoa, dụng cụ làm vô hiệu hóa như gậy, bình xịt hơi cay, v.v ... có chứa chất gây kích ứng hoặc làm mất tác dụng đều bị cấm.
 • chất phóng xạ, chất ăn da, chất oxy hóa hoặc các chất khác bị cấm theo bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của quốc gia hoặc quốc tế.

Nếu phát hiện Hành khách mang theo vật dụng bị cấm, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì mà chúng tôi cho là phù hợp và hợp lý trong các trường hợp, bao gồm cả việc vứt bỏ đồ vật bị cấm đó mà không cần thông báo cho Hành khách.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc Thiệt hại nào đối với vật dụng bị cấm nếu chúng được mang lên máy bay mặc dù đã được coi là vật dụng bị cấm.

7.3 Vũ khí

Chúng tôi không vận chuyển vũ khí hoặc đạn dược như Hành lý xách tay hoặc Hành lý ký gửi.

7.4 Các quy định giới hạn về hành lý ký gửi

Hành khách không được mang trong Hành lý ký gửi:

 • các đồ vật dễ vỡ, tinh xảo hoặc dễ hỏng,
 • máy tính,
 • các vật dụng có giá trị đặc biệt, ví dụ như tiền, nữ trang, kim loại quý, đồ bạc,
 • hợp đồng, chứng nhận cổ phần, chứng khoán hoặc các tài liệu giá trị khác,
 • máy ảnh,
 • thiết bị điện tử,
 • hàng hóa thương mại hoặc giấy tờ kinh doanh, hoặc
 • hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân khác.

Vì chúng tôi có trách nhiệm pháp lý ở mức giới hạn (xem Mục 15), chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự bất tiện hoặc Thiệt hại nào mà Hành khách phải chịu nếu Hành khách bỏ qua các yêu cầu của chúng tôi và mang theo (các) vật dụng đó trong Hành lý ký gửi.

7.5 Giới hạn đối với hành lý xách tay

Tất cả Hành lý xách tay phải tuân thủ tất cả các quy định giới hạn hiện hành về kích thước và trọng lượng. Hành khách không được mang trong Hành lý xách tay dao, vật sắc nhọn hoặc dụng cụ cắt thuộc bất kỳ loại nào và dài bao nhiêu, bằng kim loại hay vật liệu khác. Các đồ vật này phải được gói trong Hành lý ký gửi của Hành khách. Hành khách không được mang các đồ vật này trong Hành lý xách tay hoặc trên người. Nếu mang, đồ vật sẽ bị tịch thu và không được hoàn trả.

Hành khách phải khai báo tại khu vực soi chiếu hành lý nếu mang kim tiêm. Nếu có thể, Hành khách cần có giấy tờ để xác nhận tình trạng sức khỏe của mình. Thuốc phải có nhãn in chuyên ngành, ghi rõ tên thuốc hoặc tên nhà sản xuất hoặc nhãn dược phẩm. Vui lòng liên lạc với Jetstar Japan nếu quý khách có câu hỏi.

Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các đồ vật mà chúng tôi từ chối vận chuyển và các đồ vật không được vận chuyển như Hành lý ký gửi.

7.6. Hành lý quá cước

Hành khách không được mang lên máy bay Hành lý xách tay quá mức miễn cước cho phép (xem Mục 7.1). Chúng tôi sẽ tính phí đối với tất cả các Hành lý ký gửi vượt quá trọng lượng Hành lý ký gửi cho phép. Vui lòng truy câp trang web jetstar.com để xem mức cước hiện hành. Jetstar Japan có thể không vận chuyển được số hành lý quá cước của Hành khách.

8. KIỂM TRA AN NINH

Hành khách phải tuân thủ các yêu cầu của Jetstar Japan, chính phủ, nhân viên sân bay khi thực hiện các hành động dưới đây. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng khi các hành động đó là không cần thiết.

 • yêu cầu Hành khách cho khám xét quần áo hoặc thân thể,
 • yêu cầu Hành khách giao Hành lý để kiểm tra, và
 • kiểm tra Hành lý khi có mặt hoặc không có mặt Hành khách.

Nếu Hành khách từ chối cho khám xét cơ thể hoặc hành lý, chúng tôi có thể từ chối vận chuyển Hành khách và hành lý.

Trừ khi được áp dụng bởi Công ước liên quan hoặc các văn bản pháp luật khác, nếu việc kiểm tra hoặc soi chiếu gây Thiệt hại đến thân thể Hành khách, hoặc việc kiểm tra, soi chiếu hoặc soi bằng tia X-quang gây Thiệt hại cho hành lý của Hành khách, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các Thiệt hại đó, trừ khi lỗi đó là do sơ suất của chúng tôi.

9. LÀM THỦ TỤC CHUYẾN BAY

9.1 Thời hạn làm thủ tục chuyến bay

Thời hạn làm thủ tục chuyến bay được áp dụng và có thể được thực hiện rất nghiêm ngặt. Để giúp chúng tôi khởi hành chuyến bay của Hành khách đúng giờ, Hành khách cần có mặt tại cửa lên máy bay đúng thời gian quy định. Hành khách không thể làm thủ tục chuyến bay sau Thời hạn làm thủ tục chuyến bay. Nếu đến muộn sau Thời hạn làm thủ tục chuyến bay, Hành khách có thể bị thu hồi toàn bộ tiền vé đã thanh toán. Máy bay sẽ không chờ quý khách nếu quý khách đến cửa lên máy bay muộn. Hành khách không thể làm thủ tục chuyến bay tại cửa lên máy bay. Vui lòng truy cập trang web jetstar.com để xem các lựa chọn làm thủ tục chuyến bay.

9.2 Tại quầy làm thủ tục

Tại quầy làm thủ tục chuyến bay hoặc cửa lên máy bay, tất cả Hành khách, bao gồm cả trẻ em, phải xuất trình Mã xác thực, Xác nhận hành trình và Hóa đơn hoặc thẻ lên máy bay có giá trị cho chuyến bay mà Hành khách sắp bắt đầu thực hiện. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu Hành khách xuất trình các loại giấy tờ nhận dạng có thể chấp nhận được tại quầy làm thủ tục và giấy tờ chứng minh về tuổi đối với trẻ sơ sinh không yêu cầu chỗ ngồi riêng (dưới 2 tuổi). Nếu không đáp ứng các yêu cầu này, Hành khách có thể không được phép bay. Đối với tất cả các chuyến bay quốc tế, Hành khách phải có giấy tờ du lịch cần thiết, bao gồm hộ chiếu hợp lệ và còn thời hạn hiệu lực theo yêu cầu. (xem Mục 3.1)

Tại quầy làm thủ tục, chúng tôi sẽ cấp cho Hành khách một thẻ lên máy bay và xác nhận Hành lý đối với Hành lý ký gửi. Hành khách cần giữ các giấy tờ này trong suốt chuyến bay.

9.3 Nếu Hành khách đến muộn

Nếu Hành khách đến quầy làm thủ tục hoặc cửa lên máy bay muộn (xem Mục 9.1) thì sẽ bị thu hồi Đặt vé và không được hoàn tiền vé, trừ khi có quy định khác trong Điều kiện giá vé hoặc trong Điều lệ vận chuyển này, hoặc theo thông báo của Jetstar Japan, hoặc yêu cầu của pháp luật. Trừ khi có quy định khác trong Công ước hoặc các luật áp dụng, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với Hành khách về mọi thất lạc hoặc thiệt hại mà Hành khách phải chịu do đến muộn.

10. LỊCH BAY, TRỄ CHUYẾN HOẶC HỦY CHUYẾN

10.1 Lịch bay

(a) Jetstar Japan không đảm bảo có thể vận chuyển Hành khách và hành lý của Hành khách đúng theo ngày giờ chuyến bay theo lịch đã công bố. Lịch bay có thể thay đổi mà không thông báo trước vì nhiều lý do, bao gồm nhưng không giới hạn ở thời tiết xấu, hoãn kiểm soát không lưu, bãi công, gián đoạn kỹ thuật và máy bay bay về muộn. Thời gian chuyến bay không tạo thành một phần trong hợp đồng chuyên chở của quý khách với chúng tôi.

(b) Trước khi chấp nhận Đặt vé của Hành khách, chúng tôi hoặc các Đại lý được ủy quyền của chúng tôi sẽ thông báo cho Hành khách về thời gian khởi hành theo lịch của chuyến bay của Hành khách và thông tin này được thể hiện trên tờ Xác nhận hành trình và Hóa đơn của Hành khách. Chúng tôi có thể cần thay đổi lịch khởi hành của chuyến bay sau khi đã xuất Xác nhận hành trình và Hóa đơn. Nếu Hành khách cung cấp cho chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi địa chỉ liên lạ, chúng tôi hoặc Đại lý sẽ cố gắng thông báo cho Hành khách biết nếu có thay đổi.

(c) Nếu, sau khi Hành khách thanh toán cho Đặt vé mà chúng tôi thay đổi thời gian khởi hành chuyến bay một cách đáng kể hoặc chuyến bay bị hủy (trừ trường hợp do các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi) và:

 • việc thay đổi này khiến Hành khách không thể sử dụng Đặt vé cho mục đích đã định, và
 • Chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi không thể Đặt vé cho Hành khách trên một chuyến bay khác mà Hành khách sẵn sàng chấp nhận;

chúng tôi sẽ hoàn tiền vé cho Hành khách. Trừ khi luật áp dụng có quy định khác, chúng tôi không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ chi phí nào mà Hành khách có thể phải chịu do thay đổi thời gian hoặc hủy chuyến.

10.2 Thay đổi do các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi

Trong trường hợp trễ chuyến đáng kể hoặc hủy chuyến do các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn ở chiến tranh, bất ổn dân sự, hỏa hoạn, lũ lụt, thời tiết, thiên tai, hành động của Chính phủ hoặc cơ quan quản lý nhà nước nào khác, tai nạn hoặc máy móc thiết bị hỏng hóc không thuộc quyền giám sát hoặc kiểm soát của Jetstar, hoặc hành động của ngành, cho dù Hành khách đã làm thủ tục chuyến bay hay chưa, Jetstar Japan sẽ đưa Hành khách lên chuyến bay tiếp theo của Jetstar Japan với số ghế có sẵn để Hành khách có thể đến điểm đích hoặc chúng tôi sẽ hoàn lại tiền vé. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào mà Hành khách có thể phải chịu do trễ hoặc hủy chuyến, trừ khi luật pháp hiện hành yêu cầu.

10.3 Không cung cấp chuyến bay nối chuyến

Trừ khi được Jetstar Japan thông báo khác, Hành khách phải đến lấy Hành lý ký gửi sau mỗi chuyến bay. Khi Đặt vé, Hành khách có trách nhiệm sắp xếp thời gian để nhận và kiểm tra lại Hành lý. Vui lòng truy cập trang jetstar.com để biết thêm thông tin.

11. TỪ CHỐI VẬN CHUYỂN/TỪ CHỐI CHO LÊN MÁY BAY

11.1 Từ chối vận chuyển

Ngay cả khi Hành khách có Đặt chỗ, chúng tôi có thể từ chối vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách nếu bất kỳ trường hợp nào sau đây xảy ra hoặc chúng tôicó cơ sở hợp lý để tin rằng sẽ xảy ra:

 • nếu việc vận chuyển Hành khách hoặc Hành lý của Hành khách có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của máy bay hoặc sự an toàn hay sức khỏe của bất kỳ người nào trên máy bay,
 • nếu việc vận chuyển Hành khách hoặc Hành lý của Hành khách có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thoải mái của bất kỳ người nào trên máy bay,
 • nếu việc vận chuyển Hành khách là vi phạm luật pháp, quy định, mệnh lệnh của chính phủ hoặc hướng dẫn nhập cảnh nơi hành khách xuất phát hoặc dự định đến,
 • vì Hành khách đã từ chối cho phép kiểm tra an ninh đối với bản thân hoặc Hành lý của mình,
 • vì Hành khách không có Đặt chỗ,
 • nếu Hành khách không tuân thủ luật, quy định hoặc lệnh hiện hành hoặc Điều kiện vận chuyển này,
 • nếu Hành khách không hoàn thành quy trình làm thủ tục chuyến bay trong thời gian yêu cầu (xem Mục 9.1) hoặc không có mặt tại cửa lên máy bay đúng giờ,
 • vì Hành khách đã không tuân thủ hướng dẫn về an toàn hoặc an ninh của nhân viên mặt đất của chúng tôi hoặc thành viên phi hành đoàn của máy bay,
 • vì Hành khách không tuân thủ các yêu cầu về y tế của chúng tôi (xem mục 3.4),
 • vì Hành khách cần hỗ trợ đặc biệt và không đăng ký trước với chúng tôi (xem Mục 4.5),
 • nếu Hành khách say rượu hoặc đang bị tác động của rượu hoặc ma túy,
 • nếu Hành khách đang, hoặc có cơ sở hợp lý để tin rằng Hành khách đang sở hữu ma túy bất hợp pháp,
 • nếu trạng thái tinh thần hoặc thể chất của Hành khách gây nguy hiểm hoặc rủi ro cho Hành khách, máy bay hoặc bất kỳ người nào trên máy bay,
 • nếu Hành khách đã có những lời đe dọa, lạm dụng hoặc lăng mạ đối với nhân viên mặt đất của chúng tôi hoặc thành viên của phi hành đoàn hoặc có hành vi đe dọa khác,
 • nếu Hành khách đã phạm tội hình sự trong quá trình làm thủ tục chuyến bay, lên máy bay hoặc trên máy bay,
 • nếu Hành khách cố tình cản trở một nhân viên mặt đất của chúng tôi hoặc phi hành đoàn của máy bay thực hiện nhiệm vụ của họ,
 • nếu Hành khách đã đặt sự an toàn của máy bay hoặc bất kỳ người nào trên máy bay vào tình huống nguy hiểm,
 • nếu Hành khách không đi giày dép,
 • nếu Hành khách có hành vi đe dọa,
 • vì Hành khách đã có hành vi không đúng đắn trong chuyến bay trước và chúng tôi không thể chắc chắn rằng hành vi đó sẽ không tái diễn,
 • Do Hành khách không chứng minh được mình là người có tên trong Đặt chỗ cho chuyến bay mà Hành khách dự định tham gia;
 • Do việc Đặt chỗ của Hành khách:
  • Chưa thanh toán,
  • đã được chuyển nhượng,
  • đã được thực hiện trái pháp luật,
  • đã được thực hiện thông qua một bên không phải là chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi,
  • có sự thay đổi mà không phải do chúng tôi hay Đại lý được ủy quyền thực hiện,
  • là giả mạo hoặc vô hiệu.
 • nếu Hành khách cố gắng nhập cảnh vào một quốc gia mà Hành khách dừng lại đó như khách quá cảnh trái phép,
 • nếu Hành khách đã từ chối xuất trình các giấy tờ tùy thân của mình cho nhân viên của chúng tôi hoặc không cho phép chúng tôi sao lại giấy tờ tùy thân, hoặc Hành khách đã hủy các giấy tờ tùy thân trong chuyến bay.

Trong bất kỳ tình huống nào nêu ở Mục 11.1 này, chúng tôi có thể buộc Hành khách rời khỏi chuyến bay ngay cả khi Hành khách đã lên máy bay, mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào và hủy bỏ bất kỳ chuyến bay tiếp theo nào với chúng tôi trong Xác nhận hành trình và Hóa đơn của Hành khách.

11.2 Hết chỗ

Nếu Hành khách bị từ chối cho lên máy bay do chuyến bay mà Hành khách có Đặt vé đã hết chỗ, chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp để đưa Hành khách tới điểm đến trong khoảng thời gian hợp lý so với thời gian hạ cánh dự kiến của chuyến bay ban đầu. Nếu không, chúng tôi sẽ bồi thường và cung cấp mọi dịch vụ chăm sóc theo yêu cầu của luật hiện hành áp dụng hoặc theo chính sách của chúng tôi nếu không có luật áp dụng. Mục 11.2 này sẽ không được áp dụng nếu Hành khách không tuân thủ quy định về Thời hạn làm thủ tục chuyến bay và lên máy bay nêu tại Mục 9.1 hoặc chúng tôi thực hiện quyền từ chối vận chuyến Hành khách.

Nếu chúng tôi không còn chỗ để Hành lý xách tay miễn cước, chúng tôi có thể hỏi Hành khách về việc cho phép cất hành lý đó trong khoang máy bay dưới dạng Hành lý ký gửi. Trong trường hợp này, Hành khách sẽ không bị thu phí Hành lý ký gửi.

12. ỨNG XỬ TRÊN CHUYẾN BAY

12.1 Tuân thủ hướng dẫn

Để tối đa hóa sự thoải mái, an toàn và an ninh của Hành khách, khi ở trên máy bay Hành khách phải tuân thủ các yêu cầu sau đây và tất cả các hướng dẫn khác của thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay của Jetstar Japan:

 • cất Hành lý xách tay dưới ghế ngồi trước mặt Hành khách hoặc trong ngăn để hành lý xách tay,
 • cẩn thận khi mở ngăn để hành lý xách tay vì Hành lý xách tay có thể di chuyển khi bay,
 • thắt chặt dây an toàn khi ngồi trên ghế,
 • giữ nguyên dây an toàn thắt chặt khi máy bay đi vào vùng nhiễu động không khí,
 • ngồi yên trên ghế theo chỉ dẫn, đặc biệt là khi máy bay đang di chuyển trên đường băng,
 • ngoài việc tuân thủ các luật và quy định hiện hành và thông báo của chính phủ, Hành khách không được sử dụng các thiết bị điện tử, bao gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, máy ghi âm, radio, đầu Mp3/CD, trò chơi điện tử, sản phẩm laser hoặc thiết bị truyền phát, bộ đàm, đồ chơi điều khiển từ xa hoặc radio có thể gây nhiễu cho chuyến bay. Nếu Hành khách không tuân thủ các yêu cầu của chúng tôi về vấn đề này, chúng tôi có thể giữ lại thiết bị cho đến khi kết thúc chuyến bay. Hành khách được phép sử dụng máy trợ thính và máy trợ tim.
 • không hút thuốc, bao gồm thuốc lá điện tử, các sản phẩm thuốc lá được đốt nóng, v.v.
 • nếu Hành khách uống rượu thì chỉ nên uống có chừng mực và chỉ uống rượu do Jetstar Japan phục vụ trên chuyến bay như một phần của dịch vụ quầy bar trên máy bay. Hành khách không được phép sử dụng rượu mua trước chuyến bay trên máy bay,
 • sử dụng dây an toàn cho trẻ sơ sinh theo chỉ dẫn, và
 • không có các hành vi khiến Hành khách khác có thể phản đối một cách hợp lý.

12.2 Kiểm soát Hành khách

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để duy trì sự thoải mái, an toàn và an ninh cho tất cả Hành khách. Nếu cần, chúng tôi có thể hạn chế hoặc buộc Hành khách rời khỏi máy bay, ví dụ nếu như Hành khách:

 • có hành vi gây nguy hiểm đến sự an toàn của máy bay hoặc bất kỳ người hoặc tài sản nào trên máy bay,
 • cản trở hoặc không tuân thủ chỉ dẫn của thành viên phi hành đoàn,
 • có hành vi khiến Hành khách khác có thể phản đối một cách hợp lý,
 • cản trở thành viên phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ trên máy bay,
 • can thiệp vào máy bay hoặc thiết bị của máy bay.

Nếu bị buộc rời khỏi máy bay, Hành khách có thể bị Jetstar Japan từ chối vận chuyển trong thời gian tiếp theo và có thể bị khởi kiện do những hành vi vi phạm trên máy bay.

12.3 Chi phí thay đổi hành trình bay do hành vi không thể chấp nhận

Nếu chúng tôi phải thay đổi hành trình bay đến một địa điểm ngoài lịch trình và phải đưa Hành khách ra khỏi máy bay, Hành khách sẽ phải trả cho chúng tôi các khoản chi phí hợp lý do việc thay đổi hành trình.

12.4 Cấm hút thuốc

Hút thuốc, bao gồm sử dụng thuốc lá điện tử, các sản phẩm thuốc lá được đốt nóng, v.v. không được cho phép trên bất kỳ máy bay nào của Jetstar Japan.

13. SAU CHUYẾN BAY

13.1 Hành khách nhận Hành lý ký gửi

Hành khách phải lấy Hành lý ký gửi ngay khi có sẵn để lấy.

13.2 Nếu Hành khách không tìm thấy Hành lý ký gửi của mình

Nếu không tìm thấy Hành lý ký gửi của mình, Hành khách cần đưa Thẻ hành lý cho chúng tôi. Chỉ người được cấp Thẻ hành lý mới có quyền lấy Hành lý đó.

13.3 Chúng tôi trả Hành lý ký gửi

Nếu chúng tôi có Hành lý mà Hành khách tuyên bố là của mình nhưng không có Thẻ hành lý, chúng tôi sẽ chỉ trả Hành lý đó cho Hành khách nếu Hành khách:

 • xuất trình được chứng minh thỏa đáng về quyền sở hữu Hành lý đó,
 • có văn bản cam kết với chúng tôi rằng Hành kahcsh sẽ hoàn trả cho chúng tôi cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh do việc trả Hành lý đó, và
 • tuân thủ các chỉ dẫn hợp lý khác của chúng tôi.

13.4 Chúng tôi xử lý Hành lý

Nếu Hành khách không lấy Hành lý ký gửi của mình và không nhận Hành lý trong vòng 28 ngày sau chuyến bay của mình, chúng tôi có thể bán hoặc vứt bỏ Hành lý đó mà không cần thông báo cho Hành khách và không phải chịu trách nhiệm.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào mà Hành khách có thể phải chịu do việc Hành khách để lại bất kỳ đồ đạc nào trên máy bay khi rời khỏi máy bay (trừ khi mất mát do lỗi của chúng tôi) hoặc trong nhà ga hay phòng chờ của sân bay.

13.5 Nếu Hành khách lấy nhầm Hành lý

Nếu lấy nhầm Hành lý từ băng chuyền hành lý, Hành khách có trách nhiệm trả lại ngay Hành lý nhận nhầm đó bằng chi phí của mình cho nhân viên phụ trách hành lý hoặc quản lý sân bay tại sân bay mà Hành khách lấy Hành lý.

14. TỪ CHỐI CHO NHẬP CẢNH VÀ MỨC PHẠT

14.1 Từ chối nhập cảnh

Nếu Hành khách bị từ chối nhập cảnh vào một quốc gia và nếu một cơ quan thuộc chính phủ yêu cầu chúng tôi đưa Hành khách trở về nơi khởi hành hoặc đưa Hành khách đến một quốc gia khác:

 • Hành khách phải trả mọi chi phí giam giữ và chuyến bay chiều về hoặc giá vé khác,
 • tùy theo quyết định của mình, chúng tôi có thể khấu trừ bất kỳ khoản hoàn tiền nào cho Hành khách, bao gồm cả các chuyến bay đã đặt nhưng chưa sử dụng, vào tiền về chiều về hoặc giá vé khác (nếu chưa thanh toán) và
 • chúng tôi sẽ không hoàn trả tiền vé khi đưa Hành khách đến nơi Hành khách bị từ chối nhập cảnh.

14.2 Bồi hoàn chi phí

Nếu chúng tôi được yêu cầu trả bất kỳ khoản tiền phạt nào vào bất kỳ lúc nào, hoặc chịu bất kỳ khoản chi phí, tổn thất hoặc Thiệt hại nào (sau đây được gọi chung là "tổn thất") vì lý do Hành khách bị từ chối nhập cảnh vào bất kỳ quốc gia nào hoặc do Hành khách không tuân thủ bất kỳ luật pháp, quy định, lệnh hoặc yêu cầu nào, hoặc do hành vi, tình trạng sức khỏe hoặc y tế của Hành khách, Hành khách sẽ phải hoàn trả cho chúng tôi tất cả các tổn thất cộng với tất cả các chi phí pháp lý và các chi phí phát sinh hợp lý khác. Chúng tôi có thể tùy ý khấu trừ khoản hoàn vé mà chúng tôi nợ Hành khách cho chuyến bay đã đặt nhưng không bay từ các khoản tiền bồi hoàn đó.

15. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THIỆT HẠI

15.1 Điều lệ Vận chuyển của chúng tôi

Các điều khoản trong Điều kiện vận chuyển quy định trách nhiệm của chúng tôi với Hành khách. Trách nhiệm của các Hãng vận chuyển khác liên quan đến hành trình của Hành khách sẽ được xác định theo điều lệ vận chuyển của hãng đó.

15.2 Trách nhiệm của chúng tôi khi Hành khách tử vong, bị thương hoặc trễ chuyến

(a) Nhật Bản

 • Trường hợp chuyến đi của Hành khách hoàn toàn ở Nhật Bản và không có chặng quốc tế thì tuân theo các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Hợp đồng dành cho Người tiêu dùng và các luật áp dụng khác tại Nhật Bản.

(b) Vận chuyển quốc tế

 • Đối với mọi thiệt hại đền bù có thể phục hồi lên tới 128.821 SDR liên quan đến việc tử vong hoặc thương tích do tai nạn trên máy bay hoặc khi bắt đầu lên hoặc rời khỏi máy bay, chúng tôi sẽ không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, mọi trách nhiệm pháp lý mà chúng tôi có thể có đối với Thiệt hại sẽ được giảm theo luật hiện hành nếu Hành khách có sự bất cẩn gây ra hoặc tham gia vào Thiệt hại.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với Thiệt hại về tử vong hoặc bị thương nếu tổng số tiền vượt quá giới hạn 128.821 SDR/Hành khách nếu chúng tôi chứng minh được rằng:
  (i)Thiệt hại đó không phải do sơ suất hoặc sai lỗi của chúng tôi hay đại lý của chúng tôi; hoặc
  (ii) Thiệt hại đó xảy ra hoàn toàn do sơ suất hoặc sai lỗi của một bên thứ ba
 • Trong trường hợp Hành khách bị trễ chuyến;
  (i) nếu áp dụng Công ước Warsaw, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về Thiệt hại có thể phục hồi ngoại trừ trường hợp chúng tôi chứng minh được rằng chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để tránh Thiệt hại hoặc chúng tôi không thể thực hiện các biện pháp đó, hoặc
  (ii) nếu áp dụng Công ước Montreal, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về Thiệt hại có thể phục hồi trừ khi chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp có thể được yêu cầu một cách hợp lý để tránh Thiệt hại hoặc chúng tôi không thể thực hiện các biện pháp đó. Trách nhiệm của chúng tôi theo Công ước Montreal giới hạn ở mức 5.346 SDR.

(c) Cộng đồng Châu âu

Nếu Vé của Hành khách được mua trong Cộng đồng Châu âu và chuyến đi của Hành khách từ hoặc đến một điểm trong Cộng đồng Châu âu:

 • chúng tôi sẽ không chậm trễ và trong bất kỳ trường hợp nào không quá 15 ngày sau khi xác định được danh tính của người được quyền nhận bồi thường, thực hiện các khoản thanh toán tạm ứng có thể được yêu cầu để đáp ứng nhu cầu kinh tế ngay lập tức trên cơ sở tỷ lệ khó khăn phải chịu,
 • khoản thanh toán tạm ứng sẽ không thấp hơn mức tương đương 15.000 SDR cho mỗi Hành khách trong trường hợp Hành khách tử vong,
 • một khoản thanh toán tạm ứng không có nghĩa là chúng tôi thừa nhận trách nhiệm pháp lý và nó có thể được bù trừ vào bất kỳ khoản tiền nào sau đó được trả trên cơ sở trách nhiệm của chúng tôi.

Tiền tạm ứng là không hoàn trả, trừ khi:

 • chúng tôi chứng minh được rằng thiệt hại là do sự sơ suất hoặc có sự góp phần của của Hành khách hoặc người nhận thanh toán, hoặc
 • chúng tôi chứng minh được rằng người đã nhận thanh toán không có quyền được bồi thường.

(d) Quy định chung

 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc ốm đau, thương tích hay tàn tật, kể cả tử vong xảy ra do tình trạng cơ thể của Hành khách, hoặc sự tăng nặng tình trạng đó.

15.3 Trách nhiệm đối với thiệt hại về Hành lý

(a) Quy định chung

 • Chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với Thiệt hại xảy ra trong quá trình Vận chuyển hàng không được đặt với Mã hãng hàng không của chúng tôi. Nếu chúng tôi kiểm tra Hành lý trên chuyến bay của một hãng vận chuyển khác, chúng tôi chỉ làm việc đó với tư cách là đại diện cho Hãng vận chuyển đó. Tuy nhiên, đối với Hành lý ký gửi, Hành khách cũng có thể có quyền yêu cầu bồi thường đối với Hãng vận chuyển đầu tiên hoặc cuối cùng.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào đối với Hành lý xách tay của Hành khách trừ khi Thiệt hại đó là do sơ suất của chúng tôi.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào do Hành lý của Hành khách gây ra. Hành khách chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào do Hành lý của mình gây ra cho người khác hoặc tài sản, bao gồm cả tài sản của chúng tôi.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các hao mòn thông thường của Hành lý như trầy xước, vết lõm hay vết cắt nhỏ.
 • Trừ khi pháp luật yêu cầu, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với Thiệt hại về các vật dụng mà Hành khách đã được yêu cầu không mang trong Hành lý ký gửi (theo Mục 7.4).
 • Nếu trọng lượng của Hành lý ký gửi của Hành khách không được ghi lại trong Xác nhận Hành lý, chúng tôi sẽ cho rằng hành lý đó không nặng hơn mức Hành lý miễn cước được áp dụng.

(b) Nhật Bản

 • Trường hợp chuyến đi của Hành khách hoàn toàn ở Nhật Bản và không có chặng quốc tế thì tuân theo các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Hợp đồng dành cho Người tiêu dùng và các luật áp dụng khác tại Nhật Bản.
 • Trách nhiệm đối với việc thất lạc Hành lý ký gửi của chúng tôi chỉ giới hạn ở mức 150.000 JPY/Hành khách, trừ khi việc thất lạc đó là do sự cố ý hoặc sơ suất của Jetstar Japan.

(c) Vận chuyển quốc tế

 • Trách nhiệm của chúng tôi đối với Thiệt hại đối với Hành lý ký gửi được giới hạn bởi Công ước, trừ khi Hành khách chứng minh được rằng Thiệt hại là do một hành động hoặc việc không thực hiện hành động với ý định gây ra thiệt hại hoặc thiếu thận trọng và với ý thức rằng thiệt hại có thể xảy ra.
 • Nếu áp dụng Công ước Warsaw, mức giới hạn là 250 franc cho mỗi kg Hành lý ký gửi bị ảnh hưởng và 5.000 franc cho Hành lý xách tay, trừ khi áp dụng Điều 25 của Công ước Warsaw thì không áp dụng giới hạn này.
 • Nếu áp dụng Công ước Montreal, giới hạn là 1.288 SDR cho cả Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay, trừ khi Điều 22.5 của Công ước Montreal được áp dụng thì không áp dụng các giới hạn này. Trong trường hợp Hành lý ký gửi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu hành lý bị khiếm khuyết. Chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với Hành lý xách tay nếu lỗi thuộc về chúng tôi.
 • Nếu cả Công ước Warsaw và Montreal đều không áp dụng thì có thể áp dụng các giới hạn khác nhau.

15.4 Trách nhiệm khi vi phạm Điều lệ Vận chuyển

Trong phạm vi được Luật Hợp đồng dành cho Người tiêu dùng Nhật Bản và các luật và quy định hiện hành khác cho phép, chúng tôi miễn trừ mọi trách nhiệm đối với mọi chi phí, phí, tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc vận chuyển, hoặc nếu chúng không thể được miễn trừ, trách nhiệm của chúng tôi đối với việc vi phạm Điều lệ Vận chuyển này sẽ chỉ giới hạn trong việc cung cấp lại dịch vụ hoặc trả chi phí cung cấp dịch vụ một lần nữa, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi.

16. YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CỦA HÀNH KHÁCH

16.1 Yêu cầu bồi thường về tử vong hoặc thương tích cá nhân

 • Nếu muốn yêu cầu chúng tôi bồi thường về thương tích cá nhân hoặc tử vong, Hành khách hoặc đại diện cá nhân của Hành khách nên thông báo cho chúng tôi bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.

16.2 Bồi thường về Hành lý

Bất kỳ khiếu nại nào về việc thất lạc hoặc Thiệt hại đối với Hành lý ký gửi hoặc Hành lý xách tay đều phải được lập thành văn bản trong các khung thời gian như sau: Vận chuyển nội địa:

Vận chuyển nội địa:

 • 3 ngày trong trường hợp Thiệt hại, thất lạc hoặc hư hỏng một phần của một kiện Hành lý ký gửi, sau ngày nhận được phần còn lại của kiện Hành lý,
 • 21 ngày trong trường hợp thất lạc hoặc hư hỏng toàn bộ một vật dụng trong Hành lý ký gửi,
 • 3 ngày trong trường hợp Thiệt hại hoặc thất lạc hay hư hỏng Hành lý xách tay.

Vận chuyển quốc tế

 • 7 ngày trong trường hợp Thiệt hại đối với Hành lý ký gửi của Hành khách,
 • 21 ngày trong trường hợp chậm trễ một kiện Hành lý ký gửi kể từ ngày Hành lý phải được trả cho Hành khách.

Nếu bỏ lỡ các thời hạn này, Hành khách sẽ mất mọi quyền yêu cầu bồi thường.

Nếu Hành khách muốn yêu cầu chúng tôi bồi thường về việc thất lạc hoặc Thiệt hại về Hành lý ký gửi hoặc Hành lý xách tay, vui lòng xuất trình Hành lý tại sân bay đến.

16.3 Thiệt hại về quần áo

Bất kỳ sự cố nào liên quan đến Thiệt hại đối với cho quần áo của Hành khách bị mòn hoặc đưa vào khoang máy bay phải được báo cáo ngay cho phi hành đoàn của chúng tôi.

16.4 Giới hạn về khiếu nại

Trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại của Hành khách đã hết hạn trước đó như được quy định ở các mục khác của Điều lệ vận chuyển này, Hành khách sẽ không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu không tiến hành tố tụng tại tòa án trong vòng hai năm kể từ:

 • ngày Hành khách tới điểm đến,
 • ngày máy bay đã đến, hoặc
 • ngày mà việc vận chuyển Hành khách kết thúc.

17. QUY ĐỊNH CHUNG

 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào phát sinh từ việc chúng tôi tuân thủ các luật hoặc quy định của chính phủ hoặc việc Hành khách không tuân thủ như vậy.
 • Điều kiện vận chuyển này (bao gồm mọi miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý) được áp dụng và vì lợi ích của Đại lý ủy quyền, nhân viên và đại diện và đại lý của chúng tôi ở mức độ áp dụng cho chúng tôi.
 • Tổng số tiền mà Hành khách có thể được bồi thường từ chúng tôi, Đại lý ủy quyền, nhân viên, đại diện và đại lý của chúng tôi sẽ không được nhiều hơn tổng số tiền trách nhiệm pháp lý của chúng tôi, nếu có.
 • Trừ trường hợp Điều lệ vận chuyển này quy định khác, trách nhiệm của chúng tôi, nếu có, được giới hạn ở các Thiệt hại bồi thường trực tiếp được chứng minh ở mức độ pháp luật cho phép. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các Thiệt hại gián tiếp và trong mọi trường hợp, nghĩa vụ của chúng tôi không vượt quá các trách nhiệm pháp lý được quy định trong các Điều lệ Vận chuyển này.
 • Không có điều khoản nào trong Điều kiện Vận chuyển này:
  • ngoại trừ trường hợp chúng tôi có tuyên bố khác, từ bỏ mọi miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm mà chúng tôi có quyền theo bất kỳ luật nào có thể áp dụng, hoặc
  • từ bỏ bất kỳ biện pháp bảo vệ nào hiện có dành cho chúng tôi theo bất kỳ luật nào áp dụng, bao gồm bất kỳ cơ quan bảo hiểm xã hội công cộng nào hoặc bất kỳ người nào phải trả tiền, hoặc người đã trả tiền, bồi thường về tử vong, thương tật hoặc thương tích khác của Hành khách.
 • Trong phạm vi cho phép của pháp luật, Jetstar Japan miễn trừ mọi trách nhiệm đối với mọi chi phí, tổn thất hoặc Thiệt hại có thể phát sinh theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc vận chuyển.
 • Bất kể các bản dịch Điều kiện vận chuyển này sang ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh của Điều kiện vận chuyển vẫn sẽ được ưu tiên áp dụng.

18. TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA CHÚNG TÔI

Trên Xác nhận hành trình và Hóa đơn và Hóa đơn, tên của chúng tôi có thể được viết tắt là "GK" (Mã hãng hàng không của chúng tôi). Địa chỉ của chúng tôi là Jetstar Japan Co., Ltd., 148-1 Tokkou, Jouninduka, Narita City, Chiba, Japan.


Các điều khoản bổ sung
Ngày có hiệu lực: Điều lệ Vận chuyển này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Thông tin bổ sung cho hành khách trên các chuyến bay do Jetstar Japan khai thác khởi hành từ hoặc quá cảnh tại Trung Quốc đại lục kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021

Khách hàng đi cùng Chó phục vụ cần tuân thủ Điều lệ vận chuyển Chó phục vụ của Jetstar.