Quý khách nên thường xuyên cập nhật những điều khoản chung của quốc gia nơi quý khách đến để có thể hiểu được những điều khoản này ảnh hưởng đến quý khách như thế nào. Chúng tôi không thể báo cáo chính xác về sự an toàn của điểm đến của quý khách, vì vậy tốt nhất quý khách nên xin những lời khuyên đi máy bay từ: