Khi quý khách đặt vé chuyến bay qua điện thoại, trực tuyến hoặc đại lý du lịch, vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý khách đi cùng chó phục vụ đã được công nhận.

Thông tin về chó phục vụ sẽ được ghi trong hành trình của quý khách. Nếu chúng tôi có thiếu sót điều gì, vui lòng liên lạc với chúng tôi. Vui lòng xem Điều lệ Vận chuyển Chó phục vụ.

Công nhận và phê duyệt

Trên các chuyến bay của Jetstar và Jetstar Asia, chúng tôi chấp nhận chó từ các tổ chức huấn luyện đã được phê duyệt như:

  • Chó dẫn đường được công nhận bởi: một tổ chức huấn luyện chó dẫn đường là thành viên của Hiệp hội Chó Dẫn đường Quốc tế; Hiệp hội Người mù WA; Guide Dogs NSW/ACT; Guide Dogs Qld; Guide Dogs SA/NT; Guide Dogs Victoria; Royal Guide Dogs for the Blind Association of Tasmania và Seeing Eye Dogs Australia
  • Chó phục vụ người khiếm thính được công nhận bởi một tổ chức liên quan như Lions Hearing Dogs Inc
  • Chó hỗ trợ được công nhận bởi: Canine Helpers for the Disabled Inc; Assistance Dogs Australia; Association of Australian Assistance Dogs (NQ) Inc; Australian Support Dogs Inc; Righteous Pups Australia Inc; Smartpups Australia Inc; các hiệp hội huấn luyện chó phục vụ được công nhận bởi Assistance Dogs International opens in new window (nhưng không phải là hội viên đang chờ xét duyệt); các chuyên gia huấn luyện cá nhân cụ thể được công nhận theo Đạo luật về Chó hướng dẫn, chó phục vụ người khiếm thính và chó hỗ trợ 2009 (Qld)

Các loại chó phục vụ khác

Tất cả các chó phục vụ khác được đào tạo để giúp người khuyết tật (không có trong danh mục trên) sẽ phải được xét duyệt trước khi bay. Tốt nhất quý khách nên liên lạc với chúng tôi ngay vì thời gian xin phê duyệt sẽ phải mất tối thiểu là 14 ngày trước khi chuyến bay khởi hành.

Quý khách bay trên các chuyến bay đến hoặc đi từ Hoa Kỳ? Quý khách sẽ cần nộp đơn yêu cầu ít nhất là 7 ngày trước chuyến bay.

Động vật hỗ trợ cảm xúc

Trên các chuyến bay của Jetstar Japan (GK), chúng tôi chấp nhận chó dẫn đường, chó phục vụ người khiếm thính và chó hỗ trợ di chuyển, nhưng không chấp nhận các động vật hỗ trợ cảm xúc.

Giấy tờ

Quý khách cần xuất trình giấy tờ dành cho chó phục vụ tại sân bay và khi lên máy bay. Thẻ nhận dạng của chó dịch vụ, chứng nhận chó dịch vụ hoặc thư phê duyệt của Jetstar đều được chấp nhận.

Chó không được chấp nhận cho lên khoang hành khách sẽ không được bay trên chuyến bay của Jetstar vì chúng tôi không có công cụ vận chuyển điều áp.

Chuyến bay quốc tế

Quý khách chịu trách nhiệm kiểm tra các quy định hạn chế đối với chó phục vụ tại các quốc gia đến. Các quy định hạn chế này có thể bao gồm việc đưa lên, trung chuyển, đưa xuống, tiêm chủng và kiểm dịch chó phục vụ.