กรณีที่ท่านเดินทางพร้อมกับทารกหรือเด็กเล็ก ท่านสามารถนำสิ่งของเหล่านี้หนึ่งอย่างโหลดขึ้นเครื่องไปด้วย:

  • รถเข็นเด็ก
  • เปลเด็กแบบพกพา
  • ที่นั่งในรถสำหรับเด็ก
  • เก้าอี้สำหรับเด็ก

ทางสายการบินอนุญาตให้ท่านนำสิ่งของเหล่านี้หนึ่งอย่างโหลดขึ้นเครื่องไปด้วยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพิ่มจากโควตาโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องของผู้ใหญ่ที่เดินทางมาด้วย

ท่านสามารถใช้ที่นั่งสำหรับเด็กบนเครื่องบินได้ ยกเว้นเครื่อง Q300 ที่เดินทางในเขตประเทศนิวซีแลนด์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำที่นั่งสำหรับเด็กไปใช้บนเครื่องบิน

หากท่านต้องการนำที่นั่งสำหรับเด็กไปใช้บนเครื่อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบโควตาในการนำที่นั่งสำหรับเด็กขึ้นเครื่อง

หากรถเข็นเด็กของคุณสามารถพับเก็บให้เป็นสัมภาระติดตัวที่มีขนาดไม่เกิน (56 ซม. x 23 ซม. x 36 ซม.) และชิ้นส่วนหลักของรถเข็นเด็กได้รับการบรรจุไว้อย่างปลอดภัยในถุง/กระเป๋าป้องกัน คุณก็สามารถนำขึ้นเครื่องได้สำหรับเที่ยวบินส่วนใหญ่ของ Jetstar โดยจะนับรวมกับน้ำหนักสัมภาระติดตัวที่อนุญาตของคุณ

ถ้ารถเข็นเด็กของท่านมีขนาดใหญ่กว่าโควตาสัมภาระพกพาของท่าน ท่านก็ต้องเช็คอินเข้าเป็นสัมภาระสำหรับขนส่งใต้ท้องเครื่อง

โปรดตรวจสอบการจัดเก็บสัมภาระต่างๆ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทาง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเดินทางพร้อมครอบครัว