ท่านสามารถเดินทางพร้อมกับเครื่องดนตรีได้เกือบทุกชนิด – ขนาดและน้ำหนักของเครื่องดนตรีของท่านจะเป็นตัวกำหนดว่าท่านจะสามารถพกพาเข้าห้องโดยสารได้หรือไม่ หรือว่าต้องเช็คอินเพื่อขนส่งใต้ท้องเครื่อง จำไว้ว่า

ถ้าท่านต้องการขนส่งเครื่องดนตรีของท่านเป็นสัมภาระเช็คอินและเครื่องดนตรีนั้นมีขนาดยาวกว่าหนึ่งเมตร ท่านต้องจ่ายค่าขนส่งสิ่งของชิ้นใหญ่ กรุณาดูรายละเอียดด้านล่าง

เครื่องดนตรีขนาดเล็ก

หมายถึงเครื่องดนตรีที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 7 กก. และมีขนาดสูงสุดไม่เกิน 85 x 36 x 23 ซม.

ท่านสามารถนำเครื่องดนตรีประเภทนี้เข้าห้องโดยสารได้และเก็บไว้ในช่องเก็บของเหนือศีรษะ น้ำหนักของเครื่องดนตรีจะถูกคิดเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระพกพาของท่าน

เครื่องดนตรีขนาดใหญ่

สำหรับเครื่องดนตรีที่มีขนาดใหญ่กว่าข้างต้น ท่านอาจจะซื้อที่นั่งสำหรับวางเครื่องดนตรี หรือต้องขนส่งเป็นสัมภาระเช็คอิน ในกรณีที่มีน้ำหนักเกิน 15 กก. ท่านต้องขนส่งเป็นสัมภาระเช็คอินและจะต้องจ่ายค่าขนส่งสิ่งของชิ้นใหญ่

ถ้าต้องการวางเครื่องดนตรีของท่านไว้บนที่นั่ง กรุณาติดต่อเราเพื่อจองที่นั่งของท่าน.

แต่ละเที่ยวบินจะสามารถขนส่งเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ในห้องโดยสารได้จำนวนจำกัด:

เครื่องดนตรีขนาดใหญ่ธรรมดา (ขนาดสูงสุด 120 x 45 x 20 ซม.) ขนส่งได้สูงสุด 2 ตัวต่อเครื่องบิน

เครื่องดนตรีขนาดใหญ่พิเศษ (ขนาดสูงสุด 140 x 45 x 50 ซม.) ขนส่งได้สูงสุด 1 ตัวต่อเครื่องบิน

สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการด้วยเครื่อง Q300 ขนาดสูงสุดของเครื่องดนตรีขนาดใหญ่พิเศษคือ 160 x 55 x 40 ซม.

ถ้าเป็นการขนส่งในห้องโดยสาร ที่ใส่เครื่องดนตรีจะต้องมีมือจับ เพื่อให้สามารถรัดกับที่นั่งและยึดได้อย่างปลอดภัย

กรุณาตรวจสอบว่าจัดเก็บเครื่องดนตรีของท่านอย่างรอบคอบแล้ว เราจะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อดูแลเครื่องดนตรีของท่าน แต่เราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ

โปรดทราบว่า: Jetstar Asia (3K) ไม่รับเครื่องดนตรีขนาดใหญ่สำหรับขนส่งในห้องโดยสาร

ของชิ้นใหญ่

ถ้าท่านต้องการขนส่งเครื่องดนตรีของท่านเป็นสัมภาระเช็คอิน และเครื่องดนตรีมีขนาดยาวกว่าหนึ่งเมตร (1,000 มม. หรือ 39 นิ้ว) โดยนับรวมบรรจุภัณฑ์ มือจับ และล้อด้วย ท่านต้องเสียค่าขนส่งของชิ้นใหญ่

เรื่องสำคัญ – น้ำหนักของเครื่องดนตรีที่จัดเป็นของชิ้นใหญ่จะถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระเช็คอินรวมของท่าน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบว่าซื้อโควตาสัมภาระมาเพียงพอแล้ว

ค่าขนส่งของชิ้นใหญ่เป็นค่าขนส่งที่แยกต่างหาก คิดในอัตราต่อชิ้น และจะไม่ทำให้โควตาสัมภาระเช็คอินของท่านเพิ่มขึ้น.

ท่านควรจ่ายค่าขนส่งของชิ้นใหญ่เวลาที่ท่านจอง หรือก่อนเดินทางโดยจ่ายที่จัดการการจอง แล้วท่านจะประหยัดเวลาที่สนามบินได้

ห้ามกระเป๋าหรือสิ่งของชิ้นใดมีน้ำหนักเกิน 32 กก.

ดูรายละเอียดที่สัมภาระชิ้นใหญ่.

ตั๋วบางประเภทไม่แถมโควตาสัมภาระเช็คอิน

จะไม่แถมสัมภาระเช็คอินให้สำหรับตั๋วชั้น Economy Starter ส่วนตั๋วชั้นอื่นนั้นกรุณาตรวจสอบว่าแถมโควตาสัมภาระเช็คอินให้แค่ไหน

จำไว้ว่า – เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อโควตาสัมภาระก็คือเวลาที่ท่านจองตั๋ว

ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่สนามบิน

ถ้าท่านยังไม่ได้ซื้อโควตาสัมภาระและท่านเดินทางมาถึงสนามบินพร้อมกับสัมภาระเช็คอิน ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม

ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนที่ไม่เกิน 15 กก.สำหรับผู้โดยสารหนึ่งท่าน และส่วนที่เกินจากนั้นจะเสียในอัตราต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินไว้แล้วในเวลาจอง แต่เมื่อมาถึงสนามบินท่านมีสัมภาระที่หนักเกินกว่าที่ซื้อไว้ ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินในอัตราต่อกิโลกรัม เราไม่ขอยืนยันว่าท่านจะสามารถเพิ่มสัมภาระส่วนเกินนี้เข้าสู่เที่ยวบินได้

ถ้าท่านมีการต่อเครื่องในแผนการเดินทางของท่าน ขอให้ตรวจสอบว่าท่านได้อ่านนโยบายเรื่องการถ่ายโอนสัมภาระแล้ว

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน