ทางสายการบินอาจขอให้ท่านแสดงอายุ สูติบัตร หรือหนังสือเดินทาง สำหรับทารกที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี ถ้าหากท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานการยืนยันอายุหรือเอกสารต่างๆแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการเช็คอินได้ ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ทารกเดินทางไปพร้อมกับท่าน 

กรณีที่ท่านเดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศ ท่านจะต้องแสดงหนังสือประจำตัวของทารกและเด็กที่เดินทางไปด้วยทุกครั้ง

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ: ฉันต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆหรือไม่

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม: ไปยังหน้า การเดินทางกับครอบครัว