ขอแนะนำให้คุณรวบรวมอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมดที่จำเป็นไว้ในหีบห่อเดียวและใส่ไว้ในสัมภาระติดตัวของคุณ หรืออย่างน้อยที่สุดควรจัดเตรียมยาที่จำเป็นให้เพียงพอสำหรับหนึ่งสัปดาห์เป็นอย่างน้อย เพื่อให้คุณมียาที่จะสามารถใช้ได้หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่ทำให้สัมภาระเช็คอินของคุณพลัดหลงจากคุณ ณ จุดใดจุดหนึ่งระหว่างการเดินทาง

ยาดังกล่าวควรมีฉลากที่พิมพ์อย่างถูกต้องซึ่งระบุชื่อยาหรือชื่อผู้ผลิต หรือมีฉลากยาติดอยู่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจขอหลักฐานพิสูจน์ความจำเป็นที่ต้องใช้ยา

หากคุณจำเป็นต้องพกพาเข็มฉีดยาชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (Hypodermic Needle) ขึ้นเครื่องบิน คุณต้องสำแดงอุปกรณ์ดังกล่าวที่จุดตรวจคัดกรอง และเตรียมเอกสารหรือสิ่งที่ใช้ยืนยันอาการเจ็บป่วยของคุณถ้าเป็นไปได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพกพายารักษาโรคไว้ในสัมภาระติดตัวของคุณ โปรดดูที่หน้าอุปกรณ์ช่วยเหลือของเรา