ท่านควรเก็บยาสำคัญของท่านไว้ในกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่องของท่าน ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ เพื่อที่ท่านจะได้สามารถทานหรือใช้ยาของท่านได้ในกรณีที่ท่านหาสัมภาระที่ขนส่งใต้ท้องเครื่องบินไม่พบ

ยาควรมีฉลากที่พิมพ์อย่างเป็นทางการที่ระบุว่าเป็นยาอะไรหรือชื่อผู้ผลิตหรือฉลากทางเภสัชกรรม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือศุลกากรอาจขอหลักฐานยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าวของท่าน

ถ้าจำเป็นต้องพกเข็มฉีดยาขึ้นเครื่องบิน กรุณาตรวจสอบว่าท่านแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบแล้ว ณ จุดตรวจผู้โดยสาร และถ้าเป็นไปได้ ให้ท่านแสดงหลักฐานหรือบัตรประจำตัวเพื่อยืนยันสถานะทางการแพทย์ของท่าน

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ: สัมภาระพกพา