ข้อมูลต่อไปนี้มีผลใช้กับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากหรือเปลี่ยนเครื่องที่สาธารณรัฐประชาชนจีน (ยกเว้นเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า และไต้หวัน) และมีผลบังคับใช้เพิ่มเติมจากเงื่อนไขของการบริการขนส่งของเรา

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าประจำประเทศจีนของเราทางออนไลน์ หากต้องการโทรติดต่อสายด่วนบริการลูกค้า โปรดดูหมายเลขติดต่อของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมลได้อีกด้วย เราจะตอบกลับอีเมลภายใน 10 วันทําการ

การคืนเงิน

ในกรณีที่เราได้เสนอการคืนเงินให้คุณโดยเป็นไปตามตามกฎระเบียบอัตราค่าโดยสารหรือเงื่อนไขของการบริการขนส่งที่มีผลบังคับใช้ของ Jetstar เราจะคืนเงินให้คุณภายใน 7 วันทําการ กรอบเวลานี้ไม่รวมเวลาทําธุรกรรมของธนาคาร ซึ่งอาจแตกต่างกันไป

แผนสํารองกรณีความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้

เรามุ่งมั่นที่จะรักษากำหนดเวลาเพื่อให้เราสามารถพาคุณไปยังจุดหมายปลายทางได้ทันเวลา อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจเกิดความล่าช้าที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ถึงแม้ว่าเราจะพยายามแล้วก็ตาม อาจเกิดกรณีความล่าช้าที่ผู้โดยสารไม่สามารถออกจากเครื่องได้ Jetstar ได้วางขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการที่จำเป็นได้

โปรดดูรายละเอียดที่แผนสำรองของเรากรณีความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ในจีน

การจองเกินจํานวนจัดสรร (Overbooking) และการปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

เราใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการจัดการเที่ยวบินแต่ละเที่ยว แต่บางครั้ง เที่ยวบินอาจมีผู้ถือบัตรโดยสารที่ยืนยันเป็นจำนวนเกินกว่าที่นั่งว่างบนเครื่องบิน ซึ่งอาจเป็นเพราะการจองเกินจํานวนในเชิงพาณิชย์, ข้อจํากัดเนื่องจากสภาพอากาศ หรือด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยอื่น ๆ

ในกรณีดังกล่าว เราจะขออาสาสมัครที่ต้องการเปลี่ยนเที่ยวบินเป็นเที่ยวบินถัดไป และได้รับการชดเชยด้วยบัตรกํานัลการเดินทางของ Jetstar

หากมีอาสาสมัครไม่เพียงพอ เราอาจต้องปฏิเสธการขึ้นเครื่องสําหรับผู้โดยสารหนึ่งคนขึ้นไป หากเกิดกรณีเช่นนี้กับคุณ และคุณดําเนินการเช็คอินได้ทันเวลาโดยมีเอกสารที่จําเป็นทั้งหมด เราจะชดเชยให้แก่คุณด้วยการมอบบัตรกํานัลการเดินทางของ Jetstar เราอาจให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยพิจารณาตามความล่าช้าหรือการยกเลิกภายใต้การดูแลจัดการของเรา เราจะออกหนังสือแจ้งการปฏิเสธการขึ้นเครื่องหากได้รับคำขอ

จะมีค่าชดเชยในรูปแบบของบัตรกํานัลการเดินทางของ Jetstar ให้แก่ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องเนื่องจากสถานการณ์ต่อไปนี้

โดยสมัครใจ: CNY 900
ไม่สมัครใจ: CNY 1,800

การสําแดงมูลค่าของสัมภาระเช็คอิน

Jetstar ไม่มีกระบวนการที่ให้ลูกค้าต้องสําแดงมูลค่าของสัมภาระของตน