นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำแถลงความเป็นส่วนตัวจะชี้แจงถึงข้อตกลงทั่วไปของเจ็ทสตาร์แอร์เวย์และบริษัทอื่นๆ ภายใต้แบรนด์เจ็ทสตาร์* ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักการว่าด้วยความเป็นส่วนตัวแห่งชาติ (NPP) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับเราในการติดต่อกับเรา

คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้จะครอบคลุมถึงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านที่เราได้รับ จากบุคคลอื่นด้วย เช่น บริษัทท่องเที่ยว คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมถึงประวัติของพนักงาน ซึ่งมักได้รับ การยกเว้นตามกฎหมายโดยทั่วไป

เราจัดเก็บข้อมูลใดบ้าง?

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บจากท่านจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการจัดเก็บและประเภทของบริการที่ท่านต้องการรับจากเรา ยกตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เที่ยวบินและข้อมูล การเดินทางอื่นๆ หมายเลขและวันหมดอายุของบัตรเครดิต/เดบิต ที่อยู่ออกใบเสร็จ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลสมาชิกโปรแกรมรักษาลูกค้า และปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้เราต้องได้รับการยินยอม จากท่านก่อนในการจัดเก็บ "ข้อมูลที่อ่อนไหว" ดังนั้นเราจึงถือว่าท่าน ได้ยินยอมให้เราจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ให้กับเราเพื่อการใช้งานตามคำแถลงนี้ เว้นแต่ท่านจะแจ้งเราไว้เป็นอย่างอื่น

เราทำการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร

เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านทำการติดต่อกับเราผ่านทางโทรศัพท์ โต้ตอบกับเรา (ไม่ว่าทางจดหมาย โทรสารหรืออีเมล) เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อท่านติดต่อเราด้วยตนเอง เช่นเดียวกับที่เรา จัดเก็บข้อมูลจากท่านโดยตรง อาจมีบางโอกาสที่เราได้ทำการจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับท่านจากบุคคลภายนอกเช่นกัน

ยกตัวอย่างเช่น:

 • จากผู้ที่ทำการจองตั๋วเดินทางหรือส่งสินค้าในนามของท่าน
 • จากบุคคลภายนอก เช่น บริษัทขายสินค้าทางโทรศัพท์ ที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้และเปิดเผยต่อเรา เพื่อที่เราจะสามารถออกตั๋วให้กับท่าน ดำเนินการและจัดการ การเดินทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือทำการตลาด โฆษณาสินค้าของและบริการของเราต่อท่าน
 • จากผู้ให้บริการรายอื่นที่จัดเก็บข้อมูลของท่านในนามของเรา
 • จากบริษัทวิจัยตลาดที่ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากเราให้หาข้อมูลเพื่อที่เราจะได้สามารถปรับปรุงและทำการตลาดสินค้าและบริการของเราได้ และ
 • จากองค์กรอื่นๆ ที่ออกใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) ในนามของเราสำหรับการขนส่งสินค้าของท่าน

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

โดยทั่วไปแล้วเราทำการจัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

 • เพื่อจัดการการเดินทางหรือการขนส่งสินค้าของท่านและรายการธุรกรรมอื่นๆ
 • เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านในการเข้าร่วมโปรแกรมรักษา ลูกค้าขององค์กรอื่นๆ และ
 • เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและทำการวิจัยตลาด

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนที่เราจัดเก็บจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เรา สามารถระบุตัวผู้ที่ใช้บริการของเราได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทอื่นๆ ที่เราจัดเก็บจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ที่ใช้บริการของเราและความสนใจของพวกเขาได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น ต่อผู้รับเหมาของเราไปจนถึงผู้ที่เราว่าจ้างเพื่อให้บริการบางอย่าง บริษัทขนส่งอื่นๆ ผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ผู้ให้บริการโปรแกรม รักษาลูกค้า บริษัทประมวลผลข้อมูล (รวมถึงผู้ประกอบการสำรองที่นั่ง แบบเบ็ดเสร็จ (GDS) และสำนักหักบัญชี) เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ข้อมูล เหล่านั้นถูกจัดเก็บมาหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อดำเนิน ธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ในนามของท่านหรือให้บริการตามคำขอของท่าน

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานรัฐทั่วโลกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ศุลกากร และการตรวจคนเข้าเมือง

นอกจากนี้อาจมีการแบ่งปันข้อมูลของท่านระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องในเครือ แควนตัสกรุ๊ป เมื่อจำเป็นต่อการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเรา (และวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้)

เราได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการกับเรา ซึ่งจะเกี่ยวพันถึงการที่ ผู้รับเหมาของเราจะเข้ามาจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล ที่เรามีอยู่ด้วย

ยกตัวอย่างเช่น:

 • ให้บริการอีเมลและการจัดการอีเมล
 • ให้บริการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริการดำเนินธุรกรรมบัญชี บัตรเครดิตและบริการที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลศูนย์บริการทางโทรศัพท์
 • ดูแลงานขายแพ็กเกจท่องเที่ยวบางรายการของบริษัท และดำเนินงานให้ลุล่วงสมบูรณ์
 • ทำการวิจัยตลาด
 • ให้บริการจัดเตรียมอาหาร
 • ให้บริการดูแลภาคพื้นดิน เช่น เจ้าหน้าที่เช็คอิน เจ้าหน้าที่จัดการ สินค้าขนส่งและเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพิเศษ และ
 • ช่วยรับชำระเงินจากเจ้าหนี้

ในกรณีเหล่านี้เราจะห้ามไม่ให้ผู้รับเหมาภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งเราเป็นผู้ให้ข้อมูล

ระบบการจองตั๋วของเจ็ทสตาร์และระบบการจองตั๋วของสายการบินบางรายที่เป็นพันธมิตรกับเจ็ทสตาร์จะถูกรวมไว้ในระบบคอมพิวเตอร์หลักเดียวกัน ซึ่งเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ห้ามไม่ให้สายการบินต่างๆและ ผู้รับเหมารวมทั้งตัวแทนของสายการบินเหล่านั้นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านได้

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อการป้องกันเหตุคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพ ได้รับคำสั่งหรือจำเป็นต้องให้ตามกฎหมาย จำเป็นอย่างยิ่งต่อการบังคับใช้กฎหมายหรือจำเป็นต่อการสืบสวนกิจกรรมที่สงสัยว่าผิดกฎหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครงาน

กรณีที่ท่านสมัครหรือแสดงความสนใจเข้าทำงานกับเจ็ทสตาร์ เราอาจจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงชื่อ ประวัติส่วนตัว และข้อมูลการติดต่อ บางครั้งเราอาจว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกมาช่วยในกระบวนการคัดสรรบุคคล เข้าทำงาน ได้แก่ บริษัทจัดหางาน บริษัทรักษาความปลอดภัย และผู้ประกอบการเว็บไซต์จัดหางาน ในกรณีที่เราทำเช่นนั้นเราอาจต้อง แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้ให้บริการเหล่านั้น ซึ่งอาจมีฐานที่ตั้งอยู่นอกประเทศออสเตรเลีย ในบางกรณีผู้ให้บริการเหล่านั้น อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงและจัดเก็บไว้กับตัว เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้นๆ เอง ดังนั้นท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านได้รับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทดังกล่าวเหล่านั้นแล้ว เราอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้รับรองใดๆ ที่ท่านให้ชื่อไว้ด้วยเช่นกัน ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่เราขอระหว่างกระบวนการจ้างงาน เราจะดำเนินการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยสถานที่ทำงานและการรักษาความปลอดภัย กรณีที่เราไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เราอาจไม่พิจารณาว่าจ้างท่านให้ทำงานกับเจ็ทสตาร์ได้

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราจัดเก็บไว้

เราจะอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราจัดเก็บไว้ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลได้ เมื่อมีการร้องขอ เว้นแต่มีข้อยกเว้นตามหลักการว่าด้วยความเป็นส่วนตัวแห่งชาติ (NPP)
เราอาจเรียกเก็บจากท่านตามความเหมาะสมซึ่งค่าใช้จ่ายใดๆที่เราต้องเสียไปในการให้สิทธิเข้าถึงข้อมูลนี้แก่ท่าน
คำร้องขอเข้าถึงข้อมูลนี้ของท่านจะได้รับการดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล
กรณีที่เราปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลของท่าน เราจะให้เหตุผลสำหรับการปฏิเสธ และแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อยกเว้นใดๆที่เป็นไปตามหลักการว่าด้วยความเป็น ส่วนตัวแห่งชาติ (NPP)

ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ทันสมัยอยู่เสมอ

เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัยเมื่อใดก็ตามที่เราทำการจัดเก็บ หรือใช้งานข้อมูลนั้น
กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือล้าสมัยแล้ว โปรดติดต่อเราและเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขข้อมูลเหล่านี้หรือปรึกษาถึงทางเลือกในการดำเนินการอื่นกับท่าน ถ้าจำเป็น

การถ่ายโอนข้อมูลข้ามประเทศ

เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลในต่างประเทศเพื่อดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น:

 • ส่งถึงสำนักงานของเราในต่างประเทศ
 • ส่งถึงผู้ประมวลผลข้อมูล (รวมถึงผู้ประกอบการสำรองที่นั่งแบบ เบ็ดเสร็จ (GDS) และ
 • สายการบิน โรงแรม และผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าอื่นๆ

ในกรณีส่วนใหญ่การถ่ายโอนข้อมูลจะจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีต่อท่านหรือต่อการบังคับใช้มาตรการก่อนสัญญาที่ต้องดำเนินเพื่อตอบรับคำร้องขอของท่านหรือต่อการปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีต่อบุคคลภายนอกซึ่งสรุปแล้วเป็นผลประโยชน์ต่อท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบหากท่านมีข้อคัดค้านต่อการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว

โครงการสะสมไมล์ของสายการบินแควนตัสและแควนตัสคลับ

เราได้รับการแต่งตั้งให้บริหาร และดำเนินการให้บริการจองตั๋วสำหรับการจองเที่ยวบินของแควนตัสและเจ็ทสตาร์โดยใช้ไมล์สะสมของสายการบินแควนตัส (เฉพาะเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส, เจ็ทสตาร์ เอเชีย) ซึ่งเราจะทำการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมผ่านการลงทะเบียนและการเข้าร่วมในโครงการสะสมไมล์ของสายการบินแควนตัสและ/หรือการสมัครสมาชิก แควนตัสคลับของท่าน สืบเนื่องจากการนั้นเราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ท่านต่อสายการบินแควนตัสเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลการเข้าร่วมและการเป็นสมาชิกสะสมไมล์ของสายการบินแควนตัส และแควนตัสคลับของท่านจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติม ซึ่งสมาชิกให้การยินยอมไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขในการเป็นสมาชิก การเป็นสมาชิกและการเข้าร่วมโครงการสะสมไมล์ของสายการบินแควนตัส และแควนตัสคลับนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของโครงการ ซึ่งสามารถหาดูรายละเอียดออนไลน์ได้ที่ qantas.com

ท่านสามารถติดต่อสายการบินแควนตัสผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทาง qantas.com หรือโดยติดต่อศูนย์บริการสะสมไมล์ที่หมายเลข 13 11 31

แก้ไขความกังวลของท่าน

หากท่านประสงค์จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือท่านมีข้อสงสัยว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถูกจัดเก็บและนำไปใช้งานอย่างไรบ้าง โปรดส่งคำร้องขอ คำร้องเรียน หรือคำถามของท่านมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ เราจะทำการตอบรับคำถาม หรือคำร้องของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ การร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการกระทำหรือการดำเนินงานของเราจะถูกสอบสวนโดยคณะกรรมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งมีอำนาจในการตัดสินรวมถึงประกาศว่า ผู้ร้องเรียนจะมีสิทธิได้รับการชดเชยหรือไม่

Jetstar Airways Pty Ltd

GPO Box 4713, Melbourne, VIC 3001, Australia

การเปลี่ยนแปลงในคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ตามความจำเป็นทางธุรกิจของเราหรือตามการเปลี่ยนแปลงในตัวบทกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีต่อคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกปรับปรุง และแสดงไว้บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้นกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับทราบคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดของเรา ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ คำว่า "เรา" "ทางเรา" และ "เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส" หมายถึง บริษัท เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส จำกัด ABN 33 069 720 243"

*ในเดือนกรกฎาคม 2020 Jetstar Pacific จะทำการเปลี่ยนชื่อและจะรีแบรนด์เป็น Pacific Airlines ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2020 เป็นต้นไป Pacific Airlines จะดำเนินการควบคุมระบบการจองและช่องทางจัดจำหน่ายของตน และจะไม่ใช่บริษัทภายใต้แบรนด์ Jetstar อีกต่อไป