ข้อตกลงการใช้งาน ("ข้อตกลง") นี้จะควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ Jetstar.com ของท่านและหน้าที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์")

ความหมาย

ให้ใช้ความหมายต่อไปนี้ตลอดทั้งเอกสารนี้ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอื่น:

"Jetstar Airways": Jetstar Airways Pty Limited

“Jetstar Group”: Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways Pte Ltd, Jetstar Regional Services Pte Ltd, Jetstar Japan Co. Ltd, Jetstar Holidays K.K, Jetstar Pacific Airlines Joint Stock Aviation Company และ Qantas Airways Limited

*"ข้อตกลง": ข้อตกลงการใช้งานนี้

*"เว็บไซต์": Jetstar.com และหน้าที่เชื่อมโยงกันอยู่

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดย Jetstar Airways เพื่อ Jetstar Group เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ ก็เท่ากับว่าท่านยอมรับข้อตกลงนี้แล้ว

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สื่อข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ ท่านมีสิทธิ์ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่การค้าเท่านั้น ทั้งนี้ ยกเว้นตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ห้ามท่านใช้งาน คัดลอก ปรับเปลี่ยน ส่งผ่าน เก็บข้อมูล ประกาศ หรือแจกจ่ายสื่อข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ หรือสร้างสื่ออื่นใดขึ้นมาจากสื่อข้อมูลในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Jetstar Airways

ห้ามใช้หรือปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม) และตราสัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะในลักษณะใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Jetstar Airways

เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และกระบวนการต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจจะมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของ Jetstar Airways, Jetstar Group หรือบุคคลอื่นใด เราไม่ได้ให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านนั้น ห้ามท่านละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นใดไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม

การจองเที่ยวบิน

ข้อกำหนดของการจองเที่ยวบินของสายการบินในกลุ่มบริษัท Jetstar Group นั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการขนส่งของสายการบินแต่ละสายใน Jetstar Group

เว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจจะมีลิงค์หรือเฟรมไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (“เว็บไซต์ภายนอก”) Jetstar Airways และ Jetstar Group ไม่มีหน้าที่ต้องดูแลรักษาหรืออัพเดตลิงค์เหล่านี้

การลิงค์หรือเฟรมไปยังเว็บไซต์ภายนอกนั้นไม่ถือว่าเป็นการรับรอง อนุมัติ แนะนำ หรือความชอบของ Jetstar Airways หรือ Jetstar Group ที่มีต่อเจ้าของหรือผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้น รวมทั้งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดที่อยู่บนเว็บไซต์ภายนอก เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์นี้เท่านั้น

Jetstar Airways และ Jetstar Group ไม่ขอรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสื่อข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้น

ความปลอดภัย

เมื่อท่านจองเที่ยวบินหรือเข้าถึงข้อมูลสมาชิกสะสมไมล์ (Frequent Flyer) ของท่าน ระบบจะใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย Secure Server Layer (SSL) จะเข้ารหัสข้อมูลที่ท่านส่งมายังเว็บไซต์นี้ Jetstar Airways และ Jetstar Group ไม่ขอรับประกันเกี่ยวกับระดับความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพของการเข้ารหัสดังกล่าว Jetstar Airways และ Jetstar Group จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดการเข้าถึงข้อมูลที่ท่านให้มาโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุกกี้

คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บอยู่บนเว็บบราวเซอร์บนคอมพิวเตอร์ของท่าน เว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงด้วยการคลิกโฆษณา) นั้นอาจเก็บคุกกี้ไว้บนเว็บบราวเซอร์ของท่าน ด้วยการใช้คุกกี้ เว็บไซต์จะสามารถตามรอยข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้มาเยือนและสามารถให้เนื้อหาที่ปรับแต่งแล้วได้ นอกจากนี้ ข้อมูลอาจถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของผู้ใช้งาน (วิจัยการตลาด) และเพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่ Jetstar.com

ถ้าท่านปิดการใช้งานคุกกี้บนเว็บบราวเซอร์ของท่านหรือลบหรือปฏิเสธคุกกี้จากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่ลิงค์กันอยู่ ท่านก็อาจจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาและบริการทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้

ดูวิธีการจัดการคุกกี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดหรือปิดการใช้งานคุกกี้บนบราวเซอร์ของท่าน

การปฏิเสธความรับผิดและขอบเขตความรับผิด

เราจะยังให้การรับประกันตามกฎหมายบางอย่างตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ไม่มีส่วนใดของข้อตกลงนี้มีเจตนาจะปฏิเสธหรือจำกัดอำนาจของกฎหมายดังกล่าว แต่ Jetstar Airways และ Jetstar Group ไม่ขอรับประกันหรือรับรองใดๆ ไม่ว่าจะโดยแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้นอกเหนือขอบเขตของกฎหมายดังกล่าว

อยู่ภายใต้ข้อเรียกร้องตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค:

  • Jetstar Airways และ Jetstar Group จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดหากเกิดความสูญเสียหรือเสียหาย (รวมทั้งความสูญเสียจำเพาะ ทางอ้อม ที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือทางเศรษฐกิจ (อาทิเช่น ความสูญเสียรายได้และความสูญเสียหรือเสียหายต่อข้อมูล)) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใด (รวมทั้งความประมาท การละเมิดสัญญา หรือการละเมิด) และที่ได้รับทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้งานเว็บไซต์นี้
  • Jetstar Airways และ Jetstar Group จะไม่รับผิดชอบต่อความขัดข้องของเว็บไซต์นี้; และ
  • Jetstar Airways และ Jetstar Group จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดหากเกิดความขัดข้องหรือเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่านขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ภายนอก ท่านจะต้องใช้ความระมัดระวังของท่านเองในการยืนยันว่าสิ่งที่ท่านเลือกใช้จากเว็บไซต์นี้นั้นปราศจากไวรัสหรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่อาจขัดขวางหรือสร้างความเสียหายต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน

โดยไม่จำกัดขอบเขตของคำปฏิเสธความรับผิดทั่วไป Jetstar Airways และ Jetstar Group ไม่ขอรับประกันความครบถ้วนหรือแม่นยำของสื่อข้อมูลใดๆ รวมทั้งความสามารถทางการค้าหรือความสมบูรณ์เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง Jetstar Airways และ Jetstar Group จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใดก็ตามหากเกิดความผิดพลาดของข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลใหม่ล่าสุด

การใช้งานและลิงค์มายังเว็บไซต์ของ Jetstar

ห้ามท่านลิงค์มายังเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Jetstar Airways

ท่านตกลงว่าจะใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวที่ไม่ใช่การค้าเท่านั้น Jetstar Airways ไม่อนุญาตให้ท่านใช้การจับภาพหน้าจออัตโนมัติหรือเทคโนโลยีการอ่านภาพหน้าจอเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาหรือข้อมูลอื่นจากเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Jetstar Airways นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Jetstar Airways นั้นอาจเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ Jetstar Airways หรือ Jetstar Group ได้

การขนส่งผู้โดยสาร สัมภาระ และสิ่งของทางอากาศจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการขนส่งและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสายการบินแต่ละสายในกลุ่มบริษัท Jetstar Group