Jetstar cung cấp một số phương thức thanh toán cho đặt chỗ của bạn:

  • Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ thu phí
  • BSP qua Tài khoản tín dụng đại lý
  • Poli (chỉ Úc và New Zealand)
  • Voucher của Jetstar

BSP qua Tài khoản tín dụng đại lý

Mọi đối tác thương mại xin tham gia tất toán Jetstar BSP sẽ phải chịu sự kiểm tra của Jetstar. Nếu được duyệt, Jetstar sẽ tạo Tài khoản tín dụng đại lý (AG) cho đại lý của bạn. Tài khoản tín dụng đại lý của bạn là nguồn bảo lãnh tín dụng được ghi nợ và ghi có khi các giao dịch được xử lý với tài khoản của bạn.

Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ thu phí

Visa, MasterCard, American Express*, Diners Club, UATP, các thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng được chấp nhận. Tùy thuộc vào loại thẻ, có áp dụng phí thanh toán.

Xem trang Phí & Thanh toán thẻ để biết thêm chi tiết về phí thanh toán.

Poli (chỉ Úc và New Zealand)

Nếu bạn chọn trả trực tiếp bằng cách dùng POLi, số tiền phải trả sẽ được tự động nhập vào các trường thanh toán phù hợp khi bạn đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến. Không thu phí thanh toán với các khoản thanh toán qua POLi.

Voucher của Jetstar

Voucher do Jetstar phát hành có thể được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ đặt chỗ của bạn. Xin lưu ý, voucher có thể chỉ được sử dụng một lần và bất cứ phần chưa sử dụng nào của voucher đều bị coi là vô giá trị. Không áp dụng phí thanh toán.