เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อยืนยันว่าสัมภาระของท่านจะได้รับการส่งมอบตรงเวลา และมีสภาพเหมือนตอนที่ได้รับมา

เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อยืนยันว่าสัมภาระของท่านจะได้รับการส่งมอบตรงเวลา และมีสภาพเหมือนตอนที่ได้รับมา

กรณีที่ท่านต้องการร้องเรียน ท่านต้องทำการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องทำภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องความรับผิดชอบของสายการบิน:

เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น

  • 3 วันในกรณีที่สัมภาระเช็คอินได้รับความเสียหาย
  • 21 วันในกรณีที่สัมภาระเช็คอินได้รับล่าช้าหรือสูญหาย
  • 3 วันในกรณีที่เป็นสัมภาระขึ้นเครื่อง

เที่ยวบินระหว่างประเทศทุกเที่ยวบิน

  • 7 วันในกรณีที่สัมภาระเช็คอินได้รับความเสียหาย
  • 21 วันในกรณีที่สัมภาระเช็คอินได้รับล่าช้าหรือสูญหาย

เมื่อท่านได้รับหมายเลขสัมภาระที่ล่าช้าของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์เดินทางของสัมภาระหรืออัพเดตข้อมูลของท่านผ่านอินเตอร์เน็ตได้ โดยทางเราจะทำการติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ และ/หรืออีเมลของท่านที่ทำการแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ไว้ที่สนามบิน

ขอค่าชดเชยสัมภาระหาย

ถ้าท่านต้องขอค่าชดเชยความสูญเสียหรือการจ่ายค่าใช้จ่ายใด กรุณาติดต่อเรา กรุณาระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งรายละเอียดการจอง เที่ยวบิน รายละเอียดสิ่งของในสัมภาระของท่าน และใบเสร็จที่อธิบายความสูญเสียของท่าน เราไม่สามารถประเมินค่าชดเชยได้ถ้าไม่มีข้อมูลเหล่านี้

ความรับผิดชอบเมื่อสัมภาระหายหรือล่าช้าของเจ็ทสตาร์นั้นจะถูกจำกัดไว้โดยกฎหมายสนธิสัญญานานาชาติและของท้องถิ่น กรุณาดูรายละเอียดได้ที่เงื่อนไขการขนส่งของเจ็ทสตาร์

การร้องเรียนกรณีสัมภาระเสียหาย

ท่านจะต้องระบุข้อมูลราคาในการซ่อม และรูปภาพความเสียหายของสัมภาระของท่านที่ต้องการเรียกร้องค่าชดเชย หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้ว ทางสายการบินจะทำการชดเชยค่าเสียหายจากหลักฐานที่ท่านส่งให้กับเรา โปรดดูรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งของเจ็ทสตาร์

ทั้งนี้ การชดเชยความเสียหายอาจขึ้นอยู่กับค่าเสื่อมราคา และสภาพของสัมภาระของท่าน

ทรัพย์สินหาย

แม้ว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของที่ท่านอาจจะลืมไว้บนเครื่องบินของเราหรือในอาคารผู้โดยสารของสนามบิน ท่านสามารถติดต่อเราได้เพื่อตรวจสอบว่ามีคนนำสิ่งของของท่านมาให้เราหรือไม่