ได้ครับ ท่านสามารถนำไม้กอล์ฟและถุงกอล์ฟมาได้ แต่จำไว้ว่าท่านจะต้องจ่ายค่าขนส่งของชิ้นใหญ่ถ้าสิ่งของมีด้านใดด้านหนึ่งยาวกว่าหนึ่งเมตร (1000 มม., 39 นิ้ว) นับรวมล้อ มือจับ และบรรจุภัณฑ์ด้วย

ตรวจสอบว่าไม้กอล์ฟ ลูกกอล์ฟ รองเท้า และร่มนั้นถูกจัดเก็บไว้อย่างแน่นหนาในถุงกอล์ฟที่ปิดอยู่

เรื่องสำคัญ – น้ำหนักของไม้กอล์ฟและถุงกอล์ฟของท่านจะถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระเช็คอินรวมของท่าน ดังนั้นควรตรวจสอบว่าท่านซื้อโควตาน้ำหนักมาเพียงพอแล้ว ถ้าท่านต้องใช้โควตาน้ำหนักสัมภาระเพิ่มสำหรับอุปกรณ์กอล์ฟของท่าน จะประหยัดกว่าถ้าท่านซื้อไว้ก่อนมาถึงสนามบิน – ไปที่จัดการการจอง opens in new window

ค่าขนส่งของชิ้นใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมการขนส่งแบบแยกต่างหาก จ่ายในอัตราต่อชิ้น และจะไม่ทำให้โควตาสัมภาระเช็คอินของท่านเพิ่มขึ้น ดูรายละเอียดได้ที่สัมภาระชิ้นใหญ่

จำไว้ว่า: ห้ามกระเป๋าหรือสิ่งของชิ้นใดหนักเกิน 32 กก.

ดูรายละเอียดได้ที่ข้อกำหนดเรื่องขนาดและน้ำหนักของสัมภาระเช็คอิน

ตั๋วบางประเภทไม่แถมโควตาสัมภาระเช็คอิน

จะไม่แถมสัมภาระเช็คอินให้สำหรับตั๋วชั้น Economy Starter ส่วนตั๋วชั้นอื่นนั้นกรุณาตรวจสอบว่าแถมโควตาสัมภาระเช็คอินให้แค่ไหน

จำไว้ว่า – เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อโควตาสัมภาระก็คือเวลาที่ท่านจองตั๋ว

ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่สนามบิน

ถ้าท่านยังไม่ได้ซื้อโควตาสัมภาระและท่านเดินทางมาถึงสนามบินพร้อมกับสัมภาระเช็คอิน ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม

ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนที่ไม่เกิน 15 กก.สำหรับผู้โดยสารหนึ่งท่าน และส่วนที่เกินจากนั้นจะเสียในอัตราต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินไว้แล้วในเวลาจอง แต่เมื่อมาถึงสนามบินท่านมีสัมภาระที่หนักเกินกว่าที่ซื้อไว้ ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินในอัตราต่อกิโลกรัม เราไม่ขอยืนยันว่าท่านจะสามารถเพิ่มสัมภาระส่วนเกินนี้เข้าสู่เที่ยวบินได้

ถ้าท่านมีการต่อเครื่องในแผนการเดินทางของท่าน ขอให้ตรวจสอบว่าท่านได้อ่านนโยบายเรื่องการถ่ายโอนสัมภาระแล้ว

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน