สรุปค่าโดยสารเริ่มต้น:

 • สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องที่มีน้ำหนัก 7 กก.

การเดินทางโดย Jetstar ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่ง โปรดอ่านโดยละเอียด

การคืนเงินค่าโดยสารและบริการเสริมของ Jetstar

 • ไม่สามารถขอคืนเงินได้ ยกเว้นในบางกรณี ซึ่งได้แก่ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศของคุณ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่ง
 • หากคุณได้ซื้อ FareCredit ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งสามารถดูได้ที่ Jetstar.com ณ เวลาที่ซื้อ

ไม่ได้เช็คอินตามกําหนดเวลาหรือไม่ได้ขึ้นเครื่องภายในเวลาที่กําหนด

 • ไม่สามารถขอคืนเงินได้/ถูกริบค่าโดยสาร ยกเว้นในบางกรณี ซึ่งได้แก่ ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่ง โปรดตรวจสอบแผนการเดินทางของคุณและที่ Jetstar.com เพื่อดูเวลาเช็คอินและเวลาขึ้นเครื่องที่แน่ชัด

การเปลี่ยนแปลงเวลา/วันที่

 • สามารถทำได้เมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องและส่วนต่างค่าโดยสารภายในไม่เกินกำหนดเวลาที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
 • จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใด ๆ หากคุณมีสิทธิ์เดินทางโดยเที่ยวบินอื่นภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่ง

การเปลี่ยนแปลงเมืองต้นทาง/เมืองปลายทาง

 • ไม่สามารถทำได้
 • การเปลี่ยนแปลงต้นทาง/เมืองปลายทาง หมายถึง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ต้นทางหรือสถานที่ปลายปลายทางของการจอง ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเที่ยวบินขาออก เพื่อให้ออกเดินทางหลังจากวันที่ของเที่ยวบินขาเข้าของขากลับ

การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร

 • สามารถทำได้เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องและส่วนต่างค่าโดยสารภายในไม่เกินกำหนดเวลาที่อนุญาตเปลี่ยนแปลง
 • การเปลี่ยนชื่อสามารถทำได้สําหรับผู้โดยสารแต่ละคนในการจอง แต่ต้องนําไปใช้กับทุกเที่ยวบินสําหรับผู้โดยสารคนนั้น
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหากเป็นการจองด้วย Points Plus Pay ของ Qantas Frequent Flyer, การจองเที่ยวบินใน Jetstar หรือการจองด้วยไมล์สะสม JAL

กำหนดเวลาที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงและจุดติดต่อ

 • การเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้ก่อนที่เที่ยวบินตามตารางเวลาเดิมของคุณจะเปิดให้เช็คอินที่สนามบิน คุณสามารถดูเวลาที่เปิดให้เช็คอินที่สนามบินได้ในแผนการเดินทางของ Jetstar ของคุณ และที่ Jetstar.com
 • การเปลี่ยนแปลงเวลาและวันที่สามารถทําได้ผ่าน Jetstar.com หรือแอป Jetstar หากเริ่มแรกคุณได้ทําการจองผ่าน Jetstar.com, แอป Jetstar หรือศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ Jetstar
 • การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสามารถทําได้ผ่านศูนย์บริการติดต่อของ Jetstar หรือที่เคาน์เตอร์บริการที่สนามบินของ Jetstar และมีค่าธรรมเนียมการจองเพิ่มเติม (ดูรายละเอียดได้ที่ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ) หากเริ่มแรกคุณไม่ได้ทำการจองผ่านศูนย์บริการติดต่อของ Jetstar หรือที่เคาน์เตอร์บริการที่สนามบินของ Jetstar ค่าธรรมเนียมการจองจะเป็นไปตามอัตราที่เผยแพร่ในวันที่มีการเปลี่ยนแปลง (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง) ค่าธรรมเนียมการจองอาจเปลี่ยนแปลงได้และ Jetstar จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนโดยการอัปเดตหน้าเว็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ โดยคุณสามารถหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมการจองเพิ่มเติมได้โดยทําการเปลี่ยนแปลงผ่าน Jetstar.com หรือในแอป Jetstar

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสาร

 • มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน โดยจะคิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไว้ในหน้าค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ณ เวลาที่ทําการจอง หากคุณทําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และได้มีการอัปเดตค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงที่อัปเดตนั้นจะมีผลบังคับใช้
 • ส่วนต่างค่าโดยสารจะมีผลบังคับใช้ต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน ค่าโดยสารใหม่ของคุณจะต้องมีจำนวนเงินเท่ากับค่าโดยสารเดิมหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาเดิมเป็นอย่างน้อย และอาจสูงกว่านี้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาที่ต่ำกว่าได้ ทั้งนี้ จะไม่มีการคืนเงินหากมีค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมที่ราคาต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม หากราคาใหม่ของชุดรวมนั้นต่ำกว่านี้ ก็จะนำไปหักกับส่วนต่างค่าโดยสาร โดยส่วนต่างค่าโดยสารอาจมีจำนวนเงินสูง
 • ส่วนต่างค่าโดยสารสําหรับการเปลี่ยนแปลงการจองค่าโดยสารราคาพิเศษสําหรับสมาชิก Club Jetstar นั้นหมายถึง ส่วนต่างระหว่างค่าโดยสารราคาพิเศษเดิมหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาพิเศษเดิมสําหรับสมาชิก Club Jetstar กับค่าโดยสารราคาพิเศษหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาพิเศษสําหรับสมาชิก Club Jetstar ณ วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องมีจำนวนเงินเท่ากับค่าโดยสารเดิมหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมเดิมเป็นอย่างน้อย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต้องดําเนินการผ่านศูนย์บริการติดต่อของ Jetstar และไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม
 • หากไม่มีค่าโดยสารราคาพิเศษหรือค่าโดยสารราคาพิเศษพร้อมชุดรวมสำหรับสมาชิก Club Jetstar หรือหากเป็นการเปลี่ยนแปลงการจองค่าโดยสารราคาพิเศษที่อนุญาตสำหรับสมาชิก Club Jetstar ที่ดำเนินการใน Jetstar.com หรือแอป Jetstar ส่วนต่างค่าโดยสารจะหมายถึง ส่วนต่างระหว่างค่าโดยสารราคาพิเศษเดิมหรือค่าโดยสารราคาพิเศษพร้อมชุดรวมในราคาเดิมสําหรับสมาชิก Club Jetstar กับค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมสําหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก ณ วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องมีจำนวนเงินเท่ากับค่าโดยสารเดิมหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมเดิมเป็นอย่างน้อย หากไม่มีค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาที่เท่ากัน ส่วนต่างค่าโดยสารจะหมายถึง ส่วนต่างระหว่างค่าโดยสารราคาพิเศษเดิมหรือค่าโดยสารราคาพิเศษพร้อมชุดรวมในราคาเดิมสำหรับสมาชิก Club Jetstar กับค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมที่ราคาสูงขึ้นในระดับถัดไปที่มีให้บริการ
 • ส่วนต่างค่าโดยสารสําหรับการเปลี่ยนแปลงการจองอื่น ๆ หมายถึง ส่วนต่าง (ถ้ามี) ระหว่างค่าโดยสารเดิมหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาเดิม กับค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมที่มีในวันที่ทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องมีจำนวนเงินเท่ากับค่าโดยสารเดิมหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาเดิมเป็นอย่างน้อย หากไม่มีค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาที่เท่ากัน ส่วนต่างค่าโดยสารจะหมายถึง ส่วนต่างระหว่างค่าโดยสารเดิมหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาเดิม กับค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมที่ราคาสูงขึ้นในระดับถัดไปที่มีให้บริการ

การเปลี่ยนแปลงค่าโดยสาร/ชุดรวมที่อนุญาต

 • ค่าโดยสารเริ่มต้นสามารถเปลี่ยนเป็นค่าโดยสารเริ่มต้นหรือค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวมเริ่มต้น, ค่าโดยสารชั้นธุรกิจ หรือค่าโดยสารชั้นธุรกิจพร้อมชุดรวมชั้นธุรกิจที่มีให้บริการได้ โดยขึ้นอยู่กับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ณ เวลาที่จองและส่วนต่างค่าโดยสารที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 • การจองค่าโดยสารเริ่มต้นในราคาพิเศษสําหรับสมาชิก Club Jetstar สามารถเปลี่ยนเป็นค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Starter, ค่าโดยสารชั้นธุรกิจ หรือค่าโดยสารชั้นธุรกิจพร้อมชุดรวมชั้นธุรกิจที่มีให้บริการสำหรับสมาชิกหรือผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก
 • หากคุณเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารเริ่มต้นเดิมเป็นค่าโดยสารหรือชุดรวมที่มีบัตรกำนัลเครดิตหรือการคืนเงินในรูปแบบการชำระเงินเดิมของคุณ และต่อมาคุณได้ยกเลิกการจองนั้น คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับบัตรกำนัลหรือการคืนเงิน เว้นแต่คุณมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาภายใต้กฎหมายท้องถิ่นหรือเงื่อนไขของการบริการขนส่งของคุณ หรือคุณได้เพิ่ม FareCredit ในการจองเดิมของคุณ
 • หากคุณเปลี่ยนจากค่าโดยสารเริ่มต้นเป็นค่าโดยสารชั้นธุรกิจพร้อมชุดรวม Max และยกเลิกการจองของคุณในภายหลัง คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน ยกเว้นในกรณีที่ก่อนหน้านี้คุณได้ซื้อ FareCredit พร้อมกับการจองค่าโดยสารเริ่มต้นหรือค่าโดยสารชั้นธุรกิจไว้ (ในกรณีนี้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขของ FareCredit จะมีผลบังคับใช้ หากคุณเลือกที่จะยกเลิกและรับบัตรกํานัล) หรือหากคุณมีสิทธิ์ได้รับการแก้ไขเยียวยาภายใต้กฎหมายท้องถิ่นหรือเงื่อนไขของการบริการขนส่งของคุณ
 • หากคุณได้ซื้อ FareCredit ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งสามารถดูได้ที่ Jetstar.com ณ เวลาที่ซื้อ

การจองใหม่

 • คุณต้องทําการจองใหม่โดยเลือกเที่ยวบินของ Jetstar ที่มีให้บริการ Jetstar ไม่เก็บรักษาการจองที่ไม่ระบุวันที่

สกุลเงิน

 • จํานวนเงิน
 • ทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินที่คุณทําการจองครั้งแรก

การรับคะแนนสะสม Qantas Points และ Status Credits, ไมล์สะสม JAL, ไมล์สะสม Emirates Skywards และ Qantas Business Rewards

 • ค่าโดยสารเริ่มต้นจะไม่ได้รับ Qantas Point และ Status Credits - ยกเว้นค่าโดยสารเริ่มต้นของเที่ยวบินในประเทศนิวซีแลนด์ การจองเหล่านี้จะได้รับคะแนนสะสม Qantas Points ในอัตราชั้นประหยัดที่ได้รับส่วนลด
 • หากคุณกําลังจะเดินทางโดยเที่ยวบินภายในประเทศนิวซีแลนด์ของ Jetstar ที่มีการต่อเครื่องของเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar คุณจะไม่ได้รับ Qantas Points หรือ Status Credits เว้นแต่คุณได้ซื้อค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Plus, ค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Max หรือค่าโดยสารชั้นธุรกิจพร้อมชุดรวม Max
 • ค่าโดยสารเริ่มต้นไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม JAL หรือ Emirates Skywards Miles
 • ค่าโดยสารเริ่มต้นไม่มีสิทธิ์ได้รับ Qantas Business Rewards
 • ข้อกําหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกอาจมีผลบังคับใช้ และคุณควรตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดก่อนทําการซื้อ โดยสามารถดูรายละเอียดของบุคคลภายนอกได้ใน Jetstar.com ณ เวลาที่ทําการจอง

Qantas Frequent Flyer Classic Upgrade Rewards

 • ค่าโดยสารเริ่มต้นไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Classic Upgrade Rewards ของ Qantas Frequent Flyer
 • ข้อกําหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกอาจมีผลบังคับใช้ และคุณควรตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดก่อนทําการซื้อ โดยสามารถดูรายละเอียดของบุคคลภายนอกได้ใน Jetstar.com ณ เวลาที่ทําการจอง

Qantas Frequent Flyer Point Plus Pay – เที่ยวบินของ Jetstar และไมล์สะสม JAL - การชําระเงินเพิ่มเติม

 • การเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มการจองทั้งหมดของคุณจะต้องชําระด้วยเงินสดและไม่สามารถใช้ Qantas Points แลกได้
 • จํานวนเงินที่ต้องชําระสําหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มการจองจะคํานวณโดยใช้มูลค่าเงินเดิมของค่าโดยสาร (ตามที่ Jetstar กําหนด) และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสารของกฎระเบียบค่าโดยสารเหล่านี้
 • ข้อกําหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกอาจมีผลบังคับใช้ และคุณควรตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดก่อนทําการซื้อ โดยสามารถดูรายละเอียดของบุคคลภายนอกได้ใน Jetstar.com ณ เวลาที่ทําการจอง