การคืนเงิน/ตั๋วค่าโดยสารและบริการเสริมของเจ็ทสตาร์

 • ตั๋ว Voucher ของเจ็ทสตาร์จะยกเลิกได้ก่อนหมดเขตการเปลี่ยนแปลง (ดูหัวข้อตั๋ว Voucher ของเจ็ทสตาร์ด้านล่าง)
 • ไม่มีการคืนเงินแบบอื่น
 • เมื่อท่านยกเลิกการจองเที่ยวบินแบบ Points Plus Pay - Flights ภายใต้แพ็คเกจ FlexiBiz มูลค่าของการจองและบริการเสริมต่างๆจะถูกส่งคืนเป็นตั๋วเจ็ทสตาร์ (Jetstar Voucher)

พลาดกำหนดเวลาเช็คอินหรือขึ้นเครื่องไม่ทันกำหนดเวลา

 • จะไม่มีการคืนเงิน/ท่านจะเสียค่าโดยสารไปฟรีๆ กรุณาตรวจสอบใบรับเงิน (itinerary) เพื่อดูเวลาเช็คอินและเวลาขึ้นเครื่องที่แน่นอน

การเปลี่ยนเวลา/วันที่

 • สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ทำภายในวันปฏิทินเดียวกันของวันกำหนดออกเดินทางของเที่ยวบินและยังไม่หมดเขตเปลี่ยนแปลง ท่านจะย้ายไปเที่ยวบินอื่นที่ว่างอยู่และออกเดินทางในวันปฏิทินเดียวกันได้ฟรี
 • ก่อนถึงวันปฏิทินของกำหนดออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน อนุญาตเมื่อท่านจ่ายเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องก่อนหมดเขตการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนต้นทาง/ปลายทาง

 • ไม่อนุญาต
 • การเปลี่ยนแปลงต้นทาง/ปลายทางหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่ออกเดินทางหรือจุดหมายปลายทางในการจอง รวมถึงการเปลี่ยนวันออกเดินทางของเที่ยวบินที่ส่งผลให้วันออกเดินทางล่าช้ากว่าวันเดินทางกลับ

การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร

 • อนุญาตเมื่อท่านจ่ายเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องก่อนหมดเขตการเปลี่ยนแปลง
 • สามารถเปลี่ยนชื่อได้สำหรับผู้โดยสารแต่ละคนบนการจอง แต่ต้องเปลี่ยนทุกเที่ยวบินของผู้โดยสารรายดังกล่าว

เวลาหมดเขตการเปลี่ยนแปลงและจุดติดต่อ

 • สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ทำภายในวันปฏิทินเดียวกันกับกำหนดออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน ท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • ที่ Jetstar.com แอพ Jetstar หรือที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ก่อนเที่ยวบินในกำหนดการเดิมจะเปิดให้เช็คอินที่สนามบิน
  • ที่เคาน์เตอร์ Jetstar ที่สนามบินก่อนเที่ยวบินในกำหนดการเดิมจะปิดให้เช็คอินที่สนามบิน
 • ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่อนุญาตอื่นจะต้องทำก่อนเที่ยวบินในกำหนดการเดิมจะเปิดให้เช็คอินที่สนามบิน
 • ท่านสามารถดูเวลาเปิดเช็คอินที่สนามบินได้จากใบรับเงินของ Jetstar (itinerary) หรือดูที่: ต้องมาถึงสนามบินเมื่อใด?
 • การเปลี่ยนวันและเวลาจะทำได้ทาง Jetstar.com ถ้าการจองเดิมทำผ่าน Jetstar.com หรือศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเจ็ทสตาร์ ท่านก็สามารถทำการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเจ็ทสตาร์หรือเคาน์เตอร์ของเจ็ทสตาร์ที่สนามบิน โดยจะมีค่าบริการเพิ่มเติมถ้าตอนแรกท่านไม่ได้จองผ่านศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเจ็ทสตาร์ การเปลี่ยนเวลาเที่ยวบินในวันปฏิทินเดียวกันจะไม่มีค่าธรรมเนียมการเพิ่มเติมถ้าทำผ่านศูนย์คอลเซ็นเตอร์หรือเคาน์เตอร์ที่สนามบิน
 • ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้และจะใช้อัตราค่าธรรมเนียม ณ เวลาที่ท่านทำการเปลี่ยนแปลง ดูค่าธรรมเนียมปัจจุบันได้ที่ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ.
 • ท่านต้องขอตั๋ว Vouchers ผ่าน Jetstar.com, แอพ Jetstar หรือศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเจ็ทสตาร์ก่อนเวลาเปิดเช็คอินที่สนามบิน

ตั๋ว Voucher ของเจ็ทสตาร์

 • เราจะให้ตั๋ว Vouchers แบบต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบินถ้าลูกค้ายกเลิกเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องก่อนหมดเขตเปลี่ยนแปลง
 • เราจะส่งตั๋ว Vouchers ไปยังอีเมล์แอดเดรสของบริษัทที่ระบุอยู่บนการจองภายใน 24 ชั่วโมงและจะมีให้ทาง Jetstar Business Hub อีกด้วย
 • จะต้องใช้ตั๋ว Voucher สำหรับการจองใหม่ที่ประกอบด้วยผู้โดยสารที่จะเดินทางเริ่มแรก ตั๋ว Voucher จะใช้ได้ในธุรกรรมเดียวสูงสุดไม่เกินมูลค่าของตั๋ว
 • บัตรกํานัลจะออกตามจํานวนที่ชำระ ซึ่งรวมถึงส่วนต่างค่าโดยสารหรือบริการเสริม (ไม่รวมโรงแรม กิจกรรม ประกันภัย และรถเช่า) ที่ได้ชำระเงินหลังจากการจอง Flex เริ่มแรกของคุณ
 • ดูข้อกําหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัลฉบับเต็ม

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสาร

 • จะไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อนุญาตสำหรับตั๋วชั้น Starter พร้อมแพ็คเกจ FlexiBiz
 • ส่วนต่างค่าโดยสารจะเป็นอัตราต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน ค่าโดยสารใหม่ของท่านจะต้องเท่ากับหรือสูงกว่าค่าโดยสารที่ท่านจองทีแรก ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นค่าโดยสารที่ถูกกว่าได้ จะไม่คืนเงินถ้าค่าโดยสารต่ำกว่า
 • ส่วนต่างค่าโดยสารคือความแตกต่าง (ถ้ามี) ระหว่างค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมแพ็คเกจที่จองทีแรก กับค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมแพ็คเกจในวันที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอย่างน้อยจะต้องเท่ากับ หรือถ้าไม่มี ก็ให้ใช้ค่าโดยสารที่สูงกว่าอันถัดไป ส่วนต่างค่าโดยสารอาจมีมูลค่าสูงก็ได้

การเปลี่ยนแปลงค่าโดยสาร/แพ็คเกจที่อนุญาต

 • โดยต้องมีการจ่ายส่วนต่างค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องเมื่อทำการเปลี่ยนแปลง ท่านจะสามารถเปลี่ยนค่าโดยสารชั้น Starter พร้อมแพ็คเกจ FlexiBiz ไปเป็นชั้น Starter พร้อมแพ็คเกจ FlexiBiz ทาง Jetstar.com หรือแอพ Jetstar นอกจากนี้ ท่านจะเปลี่ยนตั๋วชั้น Starter พร้อมแพ็คเกจ FlexiBiz ไปเป็นชั้น Starter พร้อมแพ็คเกจ Plus, Starter พร้อมแพ็คเกจ Max, ชั้นธุรกิจ หรือชั้นธุรกิจพร้อมแพ็คเกจ Max ได้ทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเจ็ทสตาร์หรือที่สนามบิน
 • ตั๋วชั้น Starter พร้อมแพ็คเกจ FlexiBiz นั้นไม่สามารถเปลี่ยนลงมาเป็นชั้น Starter ได้

การจองใหม่

 • ท่านต้องจองเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ที่ว่างอยู่ใหม่อีกครั้ง เจ็ทสตาร์ไม่รับจองแบบไม่ระบุวันที่

สกุลเงิน

 • ท่านจะจ่ายเงินทั้งหมดในสกุลเงินเดียวกับที่ท่านจองเริ่มแรก

การรับแต้ม Qantas และเครดิตสถานะ ไมล์สะสม JAL และไมล์ Emirates Skywards

 • ค่าโดยสารเริ่มต้นชั้นประหยัดที่มีชุดรวม Flex จะไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสม Qantas Points และ Status Points ยกเว้นสำหรับการเดินทางภายในนิวซีแลนด์เท่านั้น การจองเหล่านี้จะได้รับคะแนนสะสม Qantas Points ในอัตราชั้นประหยัดที่ได้รับส่วนลด ราคาค่าโดยสารเริ่มต้นที่มีชุดรวม Flex จะไม่มีสิทธิ์ได้รับ Status Credits หากคุณกําลังtเดินทางโดยเที่ยวบินภายในประเทศนิวซีแลนด์ที่มีการต่อเครื่องของเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar คุณจะต้องซื้อบัตรโดยสารชั้นประหยัดเริ่มต้นพลัส, ชั้นประหยัดเริ่มต้นระดับสูงสุด หรือชุดรวมชั้นธุรกิจระดับสูงสุดกับ Jetstar เพื่อรับคะแนนสะสม Qantas Points และ Status Credits
 • ราคาค่าโดยสารเริ่มต้นที่มีชุดรวม Flex จะไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม JAL Mileage Bank Miles หรือ Emirates Skywards Miles

รางวัลอัพเกรดคลาสสิกสำหรับผู้บินบ่อยของแควนตัส

 • ตั๋วชั้น Starter ที่มีแพ็คเกจ FlexiBiz นั้นจะไม่ได้รับรางวัล Classic Upgrade

มีแพ็คเกจ Starter พร้อม FlexiBiz ในบางเส้นทางที่ให้บริการโดย Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia Airways (3K) และ Jetstar Japan (GK)