การเดินทางโดย Jetstar ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งโปรดอ่านโดยละเอียด

การคืนเงิน/บัตรกํานัลสําหรับค่าโดยสารและบริการเสริมของ Jetstar

 • บัตรกํานัลจะมีให้สำหรับการยกเลิกที่ดำเนินการก่อนถึงกําหนดเวลาที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง (ดูที่หัวข้อบัตรกํานัลของ Jetstar ด้านล่าง)
 • บัตรกํานัลจะไม่สามารถใช้ได้หากคุณได้เปลี่ยนเป็นค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Flex หลังจากที่ทําการจองครั้งแรก (เว้นแต่คุณได้ซื้อ FareCredit พร้อมกับการจองเริ่มแรกของคุณ) หรือหากคุณขอบัตรกํานัลหลังจากเลยกําหนดเวลาที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ยกเว้นในบางกรณี รวมถึงภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่ง
 • หากคุณได้ซื้อ FareCredit ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งสามารถดูได้ที่ Jetstar.com ณ เวลาที่ซื้อ
 • บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวที่ทำการจองแบบไม่ออกบัตรโดยสารซึ่งดําเนินการผ่านช่องทาง GDS (Global Distribution System) ต้องขอบัตรกํานัลผ่านทาง Jetstar
 • บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวที่มีการจอง GDS ที่ออกบัตรโดยสาร จะสามารถเก็บรักษาค่าโดยสารเป็นยอดเครดิตโดยการยกเลิกช่วงการเดินทางที่เกิดขึ้นก่อนถึงกําหนดเวลาที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง และเก็บรักษาคูปองบัตรโดยสารไว้ในสถานะ 'O' แบบเปิด
 • บริการเสริม (ไม่รวมที่พักโรงแรม กิจกรรม ประกันภัย และการเช่ารถ) สามารถขอคืนเงินได้เฉพาะในรูปแบบของบัตรกํานัลเมื่อมีการร้องขอ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการยกเลิกเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 • สําหรับการจองเที่ยวบินจากบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวที่มีการซื้อบริการเสริม (ไม่รวมโรงแรม กิจกรรม ประกันภัย และการเช่ารถ) โดยตรงจาก Jetstar ควรส่งคําขอคืนเงินเป็นบัตรกํานัลสําหรับบริการเสริมเหล่านั้นกับ Jetstar โดยตรงหลังจากได้รับคำขอคืนเงินเป็นบัตรกํานัลสําหรับการจองเที่ยวบินผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว
 • สําหรับการยกเลิกการจองเที่ยวบินด้วย Points Plus Pay ภายใต้กฎระเบียบของค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Flex มูลค่าของการจองรวมถึงบริการเสริมใด ๆ (ไม่รวมที่พักโรงแรม กิจกรรม ประกันภัย และการเช่ารถ) จะได้รับการโอนยอดเครดิตไปยังบัตรกํานัล
 • ข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของ Jetstar หรือของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกอาจมีผลบังคับใช้ และคุณควรตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดก่อนทําการซื้อ โดยสามารถดูรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของ Jetstar หรือของบุคคลภายนอกได้ใน Jetstar.com ณ เวลาที่ทําการจอง
 • คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนหรือเดินทางโดยเที่ยวบินอื่นภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่ง

ไม่ได้เช็คอินตามกําหนดเวลาหรือไม่ได้ขึ้นเครื่องภายในเวลาที่กําหนด

 • ไม่สามารถขอคืนเงินได้/ถูกริบค่าโดยสาร ยกเว้นในบางกรณี ซึ่งได้แก่ ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งโปรดตรวจสอบแผนการเดินทางของคุณและที่ Jetstar.com เพื่อดูเวลาเช็คอินและเวลาขึ้นเครื่องที่แน่ชัด

การเปลี่ยนแปลงเวลา/วันที่

 • การเปลี่ยนแปลงในวันเดียวกัน - สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการในวันออกเดินทางตามตารางเวลาของเที่ยวบินและภายในไม่เกินกำหนดเวลาที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง จะสามารถย้ายไปเที่ยวบินอื่นที่ออกเดินทางในวันเดียวกันได้ฟรี
 • คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงก่อนวันออกเดินทางของเที่ยวบินตามตารางเวลาที่กําหนดของคุณ เมื่อได้ชําระเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องภายในไม่เกินกําหนดเวลาที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
 • จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใด ๆ หากคุณมีสิทธิ์เดินทางโดยเที่ยวบินอื่นภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่ง

การเปลี่ยนแปลงเมืองต้นทาง/เมืองปลายทาง

 • ไม่สามารถทำได้
 • การเปลี่ยนแปลงต้นทาง/เมืองปลายทาง หมายถึง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ต้นทางหรือสถานที่ปลายปลายทางของการจอง ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเที่ยวบินขาออก เพื่อให้ออกเดินทางหลังจากวันที่ของเที่ยวบินขาเข้าขากลับ

การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร

 • สามารถทำได้เมื่อชำระส่วนต่างค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องภายในไม่เกินกำหนดเวลาที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการผ่านศูนย์บริการติดต่อของ Jetstar
 • การเปลี่ยนชื่อสามารถทำได้สําหรับผู้โดยสารแต่ละคนในการจอง แต่ต้องนําไปใช้กับทุกเที่ยวบินสําหรับผู้โดยสารคนนั้น
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสําหรับการจองด้วย Points Plus Pay ของ Qantas Frequent Flyer หรือการจองด้วยไมล์สะสม JAL

กำหนดเวลาที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงและจุดติดต่อ

 • สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการในวันออกเดินทางตามตารางเวลาของเที่ยวบินของคุณเพื่อที่จะเดินทางในวันเดียวกัน สามารถทําการเปลี่ยนแปลงได้ กล่าวคือ
  • ที่ Jetstar.com หรือแอป Jetstar ก่อนที่เที่ยวบินตามตารางเวลาเดิมจะเปิดให้เช็คอินที่สนามบิน หากคุณได้จองผ่าน Jetstar.com, แอป Jetstar หรือศูนย์บริการติดต่อของ Jetstar
  • ที่ศูนย์บริการติดต่อ ก่อนที่เที่ยวบินตามตารางเวลาเดิมจะเปิดให้เช็คอินที่สนามบิน และจะไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม
  • ที่ศูนย์บริการของ Jetstar ก่อนที่เที่ยวบินตามตารางเวลาเดิมจะปิดให้บริการเช็คอินที่สนามบิน และจะไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม
 • การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งหมดสามารถทำได้ก่อนที่เที่ยวบินตามตารางเวลาเดิมของคุณจะเปิดให้เช็คอินที่สนามบิน
 • คุณสามารถดูเวลาที่เปิดให้เช็คอินที่สนามบินได้ในแผนการเดินทางของ Jetstar ของคุณ และที่ Jetstar.com
 • การเปลี่ยนแปลงเวลาและวันที่สามารถทําได้ผ่าน Jetstar.com หรือแอป Jetstar หากเริ่มแรกคุณได้ทําการจองผ่าน Jetstar.com, แอป Jetstar หรือศูนย์บริการติดต่อของ Jetstar
 • การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสามารถทําได้ผ่านศูนย์บริการติดต่อของ Jetstar หรือที่เคาน์เตอร์บริการที่สนามบินของ Jetstar และมีค่าธรรมเนียมการจองเพิ่มเติม (ดูรายละเอียดได้ที่ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ) หากเริ่มแรกคุณไม่ได้ทำการจองผ่านศูนย์บริการติดต่อของ Jetstar หรือที่เคาน์เตอร์บริการที่สนามบินของ Jetstar ค่าธรรมเนียมการจองจะเป็นไปตามอัตราที่เผยแพร่ในวันที่มีการเปลี่ยนแปลง (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง) ค่าธรรมเนียมการจองอาจเปลี่ยนแปลงได้และ Jetstar จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนโดยการอัปเดตหน้าเว็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ โดยคุณสามารถหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมการจองเพิ่มเติมได้โดยทําการเปลี่ยนแปลงผ่าน Jetstar.com หรือในแอป Jetstar
 • ต้องขอบัตรกํานัลผ่าน Jetstar.com, แอป Jetstar หรือศูนย์บริการติดต่อของ Jetstar ก่อนเปิดให้เช็คอินที่สนามบิน

บัตรกำนัล

 • บัตรกํานัลจะมีให้สำหรับผู้โดยสารหนึ่งคนต่อเที่ยวบิน หากคุณยกเลิกเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบก่อนถึงกําหนดเวลาที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
 • บัตรกํานัลจะถูกส่งถึงคุณทางอีเมลภายใน 72 ชั่วโมง
 • สามารถใช้บัตรกํานัลสําหรับการจองใหม่ที่มีผู้โดยสารที่เดินทางรายเดิมเท่านั้น
 • บัตรกํานัลนี้สามารถใช้ชําระเงินในการจองเที่ยวบินของ Jetstar ได้หลายรายการ จนกว่ามูลค่าของบัตรกํานัลนี้จะหมดลงและจนกว่าจะถึงวันหมดอายุของบัตรกํานัล
 • บัตรกํานัลจะออกตามจํานวนเงินที่ชำระ ซึ่งรวมถึงส่วนต่างค่าโดยสารหรือบริการเสริม (ไม่รวมที่พักโรงแรม กิจกรรม ประกันภัย และการเช่ารถ) ที่ได้ชำระเงินแล้วหลังจากการจองค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Flex ของคุณก่อนหน้านี้
 • สำหรับอายุและรายละเอียดของบัตรกำนัล โปรดดูที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของบัตรกำนัล
 • ข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของ Jetstar หรือของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกอาจมีผลบังคับใช้ และคุณควรตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดก่อนทําการซื้อ โดยสามารถดูรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของ Jetstar หรือของบุคคลภายนอกได้ใน Jetstar.com ณ เวลาที่ทําการจอง

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสาร

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสําหรับการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Flex ที่ได้รับอนุญาต
 • ส่วนต่างค่าโดยสารจะมีผลบังคับใช้ต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน ค่าโดยสารใหม่ของคุณจะต้องมีจำนวนเงินเท่ากับค่าโดยสารเดิมหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาเดิมเป็นอย่างน้อย และอาจสูงกว่านี้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาที่ต่ำกว่าได้ ทั้งนี้ จะไม่มีการคืนเงินหากมีค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมที่ราคาต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม หากราคาใหม่ของชุดรวมนั้นต่ำกว่านี้ ก็จะนำไปหักกับส่วนต่างค่าโดยสาร โดยส่วนต่างค่าโดยสารอาจมีจำนวนเงินสูง
 • ส่วนต่างค่าโดยสารสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่อนุญาตในการจองค่าโดยสารราคาพิเศษสําหรับสมาชิก Club Jetstar หมายถึง ส่วนต่างระหว่างค่าโดยสารราคาพิเศษเดิมหรือค่าโดยสารราคาพิเศษพร้อมชุดรวมสําหรับสมาชิก Club Jetstar กับค่าโดยสารราคาพิเศษหรือค่าโดยสารราคาพิเศษพร้อมชุดรวมสําหรับสมาชิก Club Jetstar ในวันที่ทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องมีจำนวนเงินเท่ากับค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมเดิมเป็นอย่างน้อย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต้องดําเนินการผ่านศูนย์บริการติดต่อของ Jetstar และไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม
 • หากไม่มีค่าโดยสารราคาพิเศษหรือค่าโดยสารราคาพิเศษพร้อมชุดรวมสำหรับสมาชิก Club Jetstar หรือหากเป็นการเปลี่ยนแปลงการจองค่าโดยสารราคาพิเศษที่อนุญาตสำหรับสมาชิก Club Jetstar ที่ดำเนินการบน Jetstar.com หรือแอป Jetstar ส่วนต่างค่าโดยสารจะหมายถึง ส่วนต่างระหว่างค่าโดยสารราคาพิเศษเดิมหรือค่าโดยสารราคาพิเศษพร้อมชุดรวมในราคาเดิมสําหรับสมาชิก Club Jetstar กับค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมสําหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก ณ วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องมีจำนวนเงินเท่ากับค่าโดยสารเดิมหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมเดิมเป็นอย่างน้อย หากไม่มีค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาที่เท่ากัน ส่วนต่างค่าโดยสารจะหมายถึง ส่วนต่างระหว่างค่าโดยสารราคาพิเศษเดิมหรือค่าโดยสารราคาพิเศษพร้อมชุดรวมในราคาเดิมสำหรับสมาชิก Club Jetstar กับค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมที่ราคาสูงขึ้นในระดับถัดไปที่มีให้บริการ/li>
 • ส่วนต่างค่าโดยสารสําหรับการเปลี่ยนแปลงการจองอื่น ๆ หมายถึง ส่วนต่าง (ถ้ามี) ระหว่างค่าโดยสารเดิมหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาเดิม กับค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมที่มีในวันที่ทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องมีจำนวนเงินเท่ากับค่าโดยสารเดิมหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาเดิมเป็นอย่างน้อย หากไม่มีค่าโดยสารในราคาที่เท่ากัน ส่วนต่างค่าโดยสารจะหมายถึง ส่วนต่างระหว่างค่าโดยสารเดิมหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมในราคาเดิม กับค่าโดยสารหรือค่าโดยสารพร้อมชุดรวมที่ราคาสูงขึ้นในระดับถัดไปที่มีให้บริการ

การเปลี่ยนแปลงค่าโดยสาร/ชุดรวมที่อนุญาต

 • ค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Flex สามารถเปลี่ยนเป็นค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Flex ที่มีให้บริการ, ค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Plus, ค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Max, ค่าโดยสารชั้นธุรกิจ หรือค่าโดยสารชั้นธุรกิจพร้อมชุดรวม Max ที่มีให้บริการ โดยขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลง
 • การจองค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Flex ในราคาพิเศษสําหรับสมาชิก Club Jetstar สามารถเปลี่ยนเป็นค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Flex, ค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Plus, ค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Max, ค่าโดยสารชั้นธุรกิจ หรือค่าโดยสารชั้นธุรกิจพร้อมชุดรวม Max ที่มีให้บริการสำหรับสมาชิกหรือผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกได้
 • หากคุณเปลี่ยนจากค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Flex เป็นค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Max และยกเลิกการจองของคุณในภายหลัง คุณจะไม่มีสิทธิ์รับบัตรกํานัล ยกเว้นหากคุณมีสิทธิ์ได้รับการแก้ไขเยียวยาภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่ง
 • หากคุณเปลี่ยนจากค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Flex เป็นค่าโดยสารชั้นธุรกิจพร้อมชุดรวม Max และยกเลิกการจองของคุณในภายหลัง คุณจะไม่มีสิทธิ์รับบัตรกํานัล ยกเว้นหากคุณมีสิทธิ์ได้รับการแก้ไขเยียวยาภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่ง
 • ค่าโดยสารเริ่มต้นที่มีชุดรวม Flex ไม่สามารถลดระดับเป็นค่าโดยสารเริ่มต้นได้

การจองใหม่

 • คุณต้องทําการจองใหม่โดยเลือกเที่ยวบินของ Jetstar ที่มีให้บริการ Jetstar ไม่เก็บรักษาการจองที่ไม่ระบุวันที่

สกุลเงิน

 • จํานวนเงินทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินที่คุณทําการจองครั้งแรก

การรับคะแนนสะสม Qantas Points และ Status Credits, ไมล์สะสม JAL Mileage Bank Miles และไมล์สะสม Emirates Skywards

 • ค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Flex จะไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสม Qantas Points และ Status Points ยกเว้นสำหรับการเดินทางภายในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น การจองเหล่านี้จะได้รับคะแนนสะสม Qantas Points ในอัตราชั้นประหยัดที่ได้รับส่วนลด
 • หากคุณกําลังจะเดินทางโดยเที่ยวบินภายในประเทศนิวซีแลนด์ที่มีการต่อเครื่องของเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar คุณจะต้องซื้อค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Plus, ค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Max หรือค่าโดยสารชั้นธุรกิจพร้อมชุดรวม Max กับทาง Jetstar เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสม Qantas Points และ Status Credits
 • ราคาค่าโดยสารเริ่มต้นที่มีชุดรวม Flex จะไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม JAL Mileage Bank Miles หรือไมล์สะสม Emirates Skywards
 • ข้อกําหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกอาจมีผลบังคับใช้ และคุณควรตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดก่อนทําการซื้อ โดยสามารถดูรายละเอียดของบุคคลภายนอกได้ใน Jetstar.com ณ เวลาที่ทําการจอง

Qantas Frequent Flyer Classic Upgrade Rewards

 • ค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Flex ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Classic Upgrade Rewards
 • ข้อกําหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกอาจมีผลบังคับใช้ และคุณควรตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดก่อนทําการซื้อ โดยสามารถดูรายละเอียดของบุคคลภายนอกได้ใน Jetstar.com ณ เวลาที่ทําการจอง

Points Plus Pay ของ Qantas Frequent Flyer - เที่ยวบินของ Jetstar และไมล์สะสม JAL - การชำระเงินเพิ่มเติม

 • การเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มเติมทั้งหมดในการจองของคุณจะต้องชําระด้วยเงินสดและไม่สามารถใช้ Qantas Points
 • แลกได้ การเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มการจองจะคํานวณโดยใช้มูลค่าและสกุลเงินเดิมของค่าโดยสาร (ตามที่ Jetstar กําหนด) และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสารของกฎระเบียบค่าโดยสารเหล่านี้
 • ข้อกําหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกอาจมีผลบังคับใช้ และคุณควรตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดก่อนทําการซื้อ โดยสามารถดูรายละเอียดของบุคคลภายนอกได้ใน Jetstar.com ณ เวลาที่ทําการจอง

ค่าโดยสารเริ่มต้นพร้อมชุดรวม Flex มีให้บริการในบางเส้นทางที่ดําเนินการโดย Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia Airways (3K) และ Jetstar Japan (GK)