ที่เจ็ทสตาร์ เรารักที่จะต้อนรับผู้โดยสารผู้เยาว์บนเครื่อง แต่เราไม่มีเสนอบริการสำหรับเด็กที่ไม่มีผู้ดูแล ผู้โดยสารผู้เยาว์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ด้านล่าง รวมทั้งข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยตนเองของเราเพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างอิสระ

ผู้โดยสารผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังบนเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K)

ผู้โดยสารทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีที่เดินทางเพียงลำพังบนเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) หรือเที่ยวบิน Jetstar ที่เปลี่ยนเครื่องเป็นเที่ยวบิน Jetstar Asia (3K) ต้อง:

  • ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองดาวน์โหลดพิมพ์กรอกข้อมูลและลงนามในแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลเพื่อให้พวกเขาได้รับอนุญาตให้เดินทางเพียงลำพัง และ
  • มาพร้อมกันที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวที่ถูกต้องและแสดงแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลที่ลงนามแล้วให้สมาชิกของทีมงาน Jetstar

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลผู้โดยสารที่เป็นผู้เยาว์ (ไฟล์ PDF เป็นภาษาอังกฤษ 0.1 MB) opens in new window

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดของกระบวนการและข้อกำหนดทั้งหมด โปรดดูที่ผู้โดยสารผู้เยาว์บนเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K)

ข้อกำหนดสำหรับผู้ร่วมเดินทางพร้อมเด็กนั้นมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับทุกเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) โปรดดูที่ผู้โดยสารที่เดินทางเพียงลำพังและผู้ร่วมเดินทาง

ผู้โดยสารผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังบนเที่ยวบินที่เปลี่ยนเครื่องเป็น Jetstar Asia (3K)

ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีที่เดินทางด้วยสายการบิน Jetstar Airways (JQ) หรือ Jetstar Japan (GK) ที่เปลี่ยนเครื่องเป็นเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) ที่สนามบินต้นทาง

หากผู้โดยสาร 2 คนขึ้นไปที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีเดินทางพร้อมกันด้วยเที่ยวบินของ 3K ผู้โดยสารแต่ละคนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านบน

ผู้โดยสารผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังด้วยเที่ยวบินของ Jetstar Airways (JQ)

ผู้โดยสารผู้เยาว์จะได้รับการพิจารณาว่ามีความสามารถในการเดินทางโดยอิสระหากกำลังศึกษาหรือลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาและ:

  • สามารถแสดงหลักฐานเมื่อเช็คอินว่ากำลังศึกษาหรือลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา และ
  • มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยตนเองของเรา

ข้อกำหนดของ Jetstar Airways (JQ) เกี่ยวกับบัตรประจำตัวและหลักฐานยืนยันอายุของผู้โดยสารผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลําพัง

สำหรับผู้โดยสารผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สามารถใช้หลักฐานการพิสูจน์อายุแทนหลักฐานการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ เนื่องจากโดยปกติในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปจะต้องลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ดังนั้น เอกสารในการพิสูจน์ตัวตนชิ้นใดชิ้นหนึ่งต่อไปนี้ สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันการเข้าเรียนหรือการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาได้และผู้โดยสารผู้เยาว์จะต้องแสดงเมื่อเช็คอิน:

  • หนังสือเดินทางหรือสูติบัตร (หลักฐานการพิสูจน์อายุสำหรับผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป)
  • บัตรประจำตัวนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา (สามารถเป็นของปีที่ผ่านมาและหมดอายุได้) หรือ
  • หนังสือจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีหัวจดหมายของโรงเรียนที่ระบุปีและยืนยันการเข้าเรียนหรือลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในปัจจุบัน (รวมถึงการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในปีต่อ ๆ ไปหลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษา)

โปรดอย่าลืมว่าผู้โดยสารผู้เยาว์ต้องสามารถพกบัตรประจําตัวที่ยังไม่หมดอายุตลอดระยะเวลาของเที่ยวบิน

สำหรับเด็กที่อายุยังไม่ถึง 12 ปี หรือไม่เคยสมัครเข้าเรียนหรือเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จะถือว่าเด็กคนนั้นไม่สามารถเดินทางได้โดยลำพัง และต้องมีผู้ร่วมเดินทางที่เหมาะสมเดินทางไปด้วย

หากต้องการทําการจองสําหรับผู้โดยสารผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ซึ่งได้สม้ครเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาและสามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดของบัตรประจําตัวได้ โปรดติดต่อเรา

ผู้โดยสารผู้เยาว์ทุกคนที่เดินทางโดยลําพังโดยเที่ยวบินของ Jetstar Airways (JQ) ที่ต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) หรือ Jetstar Japan (GK) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี จึงจะสามารถเดินทางได้ และต้องสามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดเพิ่มเติมใด ๆ ได้

การเช็คอินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส (JQ)

ผู้โดยสารผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังในเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JQ ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นทั้งหมด มีหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง และมีบิดามารดาหรือผู้ปกครองติดตามตลอดเวลาในระหว่างการเช็คอิน

หากไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองอยู่ด้วยในระหว่างการเช็คอินและพนักงานของเรามีเหตุผลที่สามารถเชื่อได้ว่าผู้โดยสารผู้เยาว์อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้เดินทางโดยลำพัง ผู้โดยสารผู้เยาว์จะอาจถูกปฏิเสธการเช็คอินจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าได้รับอนุญาตให้เดินทางได้โดยลำพัง

ผู้โดยสารผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังด้วยเที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK)

สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินการโดยเจ็ทสตาร์ เจแปน (GK) ผู้โดยสารที่มีอายุระหว่าง 2-11 ปีจะไม่มีสิทธิ์เดินทาง เว้นแต่จะมีผู้โดยสารที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่มีความเหมาะสมที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปร่วมเดินทางไปด้วย เด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) จะต้องมีบิดามารดาหรือผู้ปกครอง หรือผู้โดยสารที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่มีอายุอย่างน้อย 15 ปีร่วมเดินทางไปด้วย

ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปสามารถเดินทางได้โดยอิสระ (โดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยตนเองของเรา)

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยเจ็ทสตาร์ เจแปน (GK) ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีจะไม่สามารถเดินทางได้เว้นแต่จะมีผู้โดยสารที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่มีความเหมาะสมที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปร่วมเดินทางไปด้วย ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปสามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง (โดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยตนเองของเรา)

โปรดดูที่ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยตนเองและผู้โดยสารที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้โดยสารผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังไปเวียดนาม

ผู้ถือหนังสือเดินทางเวียดนาม

ผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศที่อายุต่ำกว่า 12 ปีและเดินทางไปเวียดนามโดยถือหนังสือเดินทางเวียดนาม ต้องเดินทางพร้อมกับaผู้ร่วมเดินทางที่เหมาะสม

ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศอื่นที่ไม่ใช่เวียดนาม

ผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศที่อายุต่ำกว่า 14 ปีและเดินทางไปเวียดนามโดยถือหนังสือเดินทางของประเทศอื่นที่ไม่ใช่เวียดนาม ต้องเดินทางพร้อมกับบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง

หลักฐานยืนยันอายุที่เป็นที่ยอมรับโดย Jetstar Asia (3K) และ Jetstar Japan (GK)

รูปแบบการพิสูจน์ตัวตนที่ยอมรับได้เพื่อยืนยันอายุผู้โดยสารผู้เยาว์มีดังนี้:

  • หนังสือเดินทาง หรือ
  • สูติบัตร

ผู้โดยสารทุกคนมีหน้าที่ตรวจสอบว่าตนมีเอกสารการเดินทางที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการเดินทางเข้าประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทาง

ข้อควรทราบสําหรับบิดามารดาและผู้ปกครองของผู้โดยสารผู้เยาว์

ถึงแม้ว่าผู้โดยสารผู้เยาว์จะมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดข้างต้นทั้งหมด บิดามารดาหรือผู้ปกครองก็ยังควรประเมินว่า ผู้โดยสารผู้เยาว์สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเพียงพอหรือไม่ที่จะเดินทางโดยลำพังไปกับเที่ยวบินของ Jetstar ก่อนที่จะทำการจอง Jetstar ไม่สามารถให้การดูแลหรือให้ความช่วยเหลือได้ เนื่องจากเราไม่มีระบบ พนักงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะดำเนินการเช่นนั้น ดังนั้น หากบิดามารดาหรือผู้ปกครองรู้สึกว่าบุตรหลานของตนต้องการการดูแล ก็ไม่ควรจองเที่ยวบินให้พวกเขาเดินทางเพียงลำพังและควรจองโดยให้มีผู้ร่วมเดินทางไปด้วย

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผู้เดินทางอิสระและผู้ร่วมเดินทาง