ที่เจ็ทสตาร์ เรารักที่จะต้อนรับผู้โดยสารผู้เยาว์บนเครื่อง แต่เราไม่มีเสนอบริการสำหรับเด็กที่ไม่มีผู้ดูแล ผู้โดยสารผู้เยาว์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ด้านล่าง รวมทั้งข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยตนเองของเราเพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างอิสระ

เที่ยวบินทั้งหมดของเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส (JQ) และเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ เอเชีย (3K) ขาไป/กลับและภายในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ผู้โดยสารผู้เยาว์จะได้รับการพิจารณาว่ามีความสามารถในการเดินทางโดยอิสระหากกำลังศึกษาหรือลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาและ:

  • สามารถแสดงหลักฐานเมื่อเช็คอินว่ากำลังศึกษาหรือลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา และ
  • มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยตนเองของเรา

สำหรับผู้โดยสารผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สามารถใช้หลักฐานการพิสูจน์อายุแทนหลักฐานการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ เนื่องจากโดยปกติในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปจะต้องลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ดังนั้น เอกสารในการพิสูจน์ตัวตนชิ้นใดชิ้นหนึ่งต่อไปนี้ สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันการเข้าเรียนหรือการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาได้และผู้โดยสารผู้เยาว์จะต้องแสดงเมื่อเช็คอิน:

  • หนังสือเดินทางหรือสูติบัตร (หลักฐานการพิสูจน์อายุสำหรับผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป)
  • บัตรประจำตัวนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา (สามารถเป็นของปีที่ผ่านมาและหมดอายุได้) หรือ
  • หนังสือจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีหัวจดหมายของโรงเรียนที่ระบุปีและยืนยันการเข้าเรียนหรือลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในปัจจุบัน (รวมถึงการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในปีต่อ ๆ ไปหลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษา)

จะถือว่าเด็กที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนหรือเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาไม่สามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง และต้องมีผู้โดยสารที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่มีความเหมาะสมร่วมเดินทางไปด้วย

ถึงแม้ว่าผู้โดยสารผู้เยาว์จะมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดข้างต้นทั้งหมด บิดามารดาหรือผู้ปกครองก็ยังควรประเมินว่า ผู้โดยสารผู้เยาว์สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเพียงพอหรือไม่ที่จะเดินทางโดยลำพังไปกับเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ ก่อนที่จะทำการจอง เจ็ทสตาร์ไม่สามารถให้การดูแลหรือให้ความช่วยเหลือได้ เนื่องจากเราไม่มีระบบ พนักงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะดำเนินการเช่นนั้น ดังนั้น หากบิดามารดาหรือผู้ปกครองรู้สึกว่าบุตรหลานของตนต้องการการดูแล ก็ไม่ควรจองเที่ยวบินให้พวกเขาเดินทางโดยลำพังและควรจองโดยให้มีเพื่อนร่วมเดินทางติดตามไปด้วย

โปรดดูที่ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยตนเองและผู้โดยสารที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การเช็คอินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส (JQ)

ผู้โดยสารผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังในเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JQ ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นทั้งหมด มีหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง และมีบิดามารดาหรือผู้ปกครองติดตามตลอดเวลาในระหว่างการเช็คอิน

หากไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองอยู่ด้วยในระหว่างการเช็คอินและพนักงานของเรามีเหตุผลที่สามารถเชื่อได้ว่าผู้โดยสารผู้เยาว์อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้เดินทางโดยลำพัง ผู้โดยสารผู้เยาว์จะอาจถูกปฏิเสธการเช็คอินจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าได้รับอนุญาตให้เดินทางได้โดยลำพัง

เที่ยวบินอื่น ๆ ของเจ็ทสตาร์ เอเชีย (3K)

สำหรับเที่ยวบินภายในเอเชียที่ดำเนินการโดยเจ็ทสตาร์ เอเชีย (3K) ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีจะต้องมีผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเป็นเพื่อนร่วมเดินทางในขณะที่เดินทาง

ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปสามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง (โดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยตนเองของเรา)

เที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ แปซิฟิก (BL)

สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศหรือระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยเจ็ทสตาร์ แปซิฟิก (BL) ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง เว้นแต่จะมีผู้โดยสารที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่มีความเหมาะสมร่วมเดินทางไปด้วย

ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปสามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง (โดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยตนเองของเรา) บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้โดยสารที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 14 ปีจะต้องกรอกและลงนามในหนังสือชี้แจงขณะเช็คอิน ก่อนที่ผู้โดยสารที่มีอายุในช่วงดังกล่าวจะเดินทางโดยไม่มีเพื่อนร่วมเดินทาง

เที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ เจแปน (GK)

สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินการโดยเจ็ทสตาร์ เจแปน (GK) ผู้โดยสารที่มีอายุระหว่าง 2-11 ปีจะไม่มีสิทธิ์เดินทาง เว้นแต่จะมีผู้โดยสารที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่มีความเหมาะสมที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปร่วมเดินทางไปด้วย เด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) จะต้องมีบิดามารดาหรือผู้ปกครอง หรือผู้โดยสารที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่มีอายุอย่างน้อย 15 ปีร่วมเดินทางไปด้วย

ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปสามารถเดินทางได้โดยอิสระ (โดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยตนเองของเรา)

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยเจ็ทสตาร์ เจแปน (GK) ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีจะไม่สามารถเดินทางได้เว้นแต่จะมีผู้โดยสารที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่มีความเหมาะสมที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปร่วมเดินทางไปด้วย ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปสามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง (โดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยตนเองของเรา)

โปรดดูที่ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยตนเองและผู้โดยสารที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักฐานการพิสูจน์อายุที่ยอมรับได้

รูปแบบการพิสูจน์ตัวตนที่ยอมรับได้เพื่อยืนยันอายุผู้โดยสารผู้เยาว์มีดังนี้:

  • หนังสือเดินทาง หรือ
  • สูติบัตร

ผู้โดยสารทุกคนมีหน้าที่ตรวจสอบว่าตนมีเอกสารการเดินทางที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการเดินทางเข้าประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทาง