JETSTAR ASIA AIRWAYS PTE LTD
เงื่อนไขการบิน
(ผู้โดยสารและสัมภาระ)

มีนาคม 2024

1. คำจำกัดความของนัยที่ใช้

เรา พวกเรา ของพวกเรา เราเอง โปรดดูที่คำจำกัดความของ Jetstar Asia

คุณ ของคุณ ท่าน คุณเอง หมายถึงผู้โดยสาร

รหัสย่อของสายการบิน หมายถึงอักขระ 2 ตัวหรือตัวอักษร 3 ตัวที่บ่งชี้ถึงผู้ให้บริการเฉพาะราย รหัสของ Jetstar Asia คือ 3K หรือ JSA

ตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง หมายถึงตัวแทนขายการโดยสารที่ได้รับแต่งตั้งจาก Jetstar Asia ให้เป็นตัวแทนของ Jetstar Asia ในการขายบริการการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศบนเที่ยวบินของ Jetstar Asia และผู้ถือใบอนุญาตใด ๆ ตามที่กำหนด

สัมภาระ หมายถึงทรัพย์สินส่วนบุคคลที่คุณนำติดตัวมาด้วยในการเดินทาง ซึ่งประกอบไปด้วยสัมภาระเช็คอินและที่โหลดใต้ท้องเครื่อง

สัมภาระที่อนุญาต หมายถึงจำนวนสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องและสัมภาระเช็คอิน (ถ้ามี) ซึ่งรวมอยู่ในค่าโดยสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 สำหรับการเดินทางด้วยบริการของ Jetstar Asia

ป้ายติดสัมภาระ หมายถึงเอกสารที่ระบุหมายเลขสัมภาระที่ออกให้กับคุณซึ่งตรงกับป้ายติดสัมภาระเช็คอินแต่ละรายการเพื่อจุดประสงค์ในการระบุสัมภาระเช็คอิน

การจอง หมายถึงรายละเอียดที่เราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเราป้อนเข้าสู่ระบบของเราเกี่ยวกับการเดินทางที่ผู้โดยสารจะต้องดำเนินการ

ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการจอง หมายถึงข้อมูลอ้างอิงที่ออกโดยเราหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งของเรา ซึ่งปรากฏอยู่ในบัตรโดยสารหรือใบเสร็จรับเงินสำหรับแผนการเดินทางซึ่งระบุถึงการจองที่นั่งกับเราของคุณ

สัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง (บางครั้งเรียกว่ากระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง, กระเป๋าถือ หรือสัมภาระที่ไม่ได้เช็คอิน) หมายถึงสัมภาระใดๆ ของคุณที่ไม่ใช่สัมภาระเช็คอิน คุณนำสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องเข้ามาในห้องโดยสารของเครื่องบินพร้อมกับคุณ

ผู้ให้บริการ หมายถึงผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ

สัมภาระเช็คอิน หมายถึงส่วนหนึ่งของสัมภาระของคุณ (หากมี) ที่เราได้คัดแยกมาดำเนินการต่างหากเพื่อทำการขนส่งในระวางเก็บสินค้าของเครื่องบินและเราได้ออกป้ายติดสัมภาระหรือใบรับสัมภาระหรือทั้งสองอย่าง

เวลาครบกำหนดการเช็คอิน หมายถึงระยะเวลาจำกัดตามที่ Jetstar Asia ระบุ ซึ่งคุณจะต้องทำการเช็คอินให้เสร็จ รวมถึงทำการโหลดสัมภาระเช็คอินและรับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง

รหัสเที่ยวบินร่วม หมายถึงเที่ยวบินที่รหัสย่อของสายการบินในรหัสเที่ยวบินไม่ใช่รหัสย่อของสายการบินของผู้ให้บริการที่ดำเนินการขนส่งโดยอากาศยานลำนั้น

เงื่อนไขของการบริการขนส่ง หมายถึงเงื่อนไขในที่นี้และรวมถึงกฎระเบียบค่าโดยสารที่บังคับใช้และประเภทชุดรวมที่ซื้อ

อนุสัญญา หมายถึงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ที่มีผลบังคับใช้:

 • อนุสัญญาว่าด้วยการรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air) ที่ลงนามในกรุงวอร์ซอวันที่ 12 ตุลาคม 1929 (อนุสัญญาวอร์ซอว์)
 • อนุสัญญาวอร์ซอซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมที่กรุงเฮกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 1955
 • อนุสัญญาวอร์ซอฉบับแก้ไขที่กรุงเฮกและตามระเบียบการเพิ่มเติมฉบับที่ 4 แห่งมอนทรีออล (1975)
 • อนุสัญญาเสริมกวาดาลาฮารา (1961)
 • อนุสัญญาว่าด้วยการรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศที่ลงนามในมอนทรีออลวันที่ 28 พฤษภาคม 1999 (อนุสัญญามอนทรีออล)
 • ระเบียบการหรืออนุสัญญาอื่น ๆ ที่บังคับใช้และกำหนดเป็นกฎหมายใด ๆ

ความเสียหาย รวมถึงการเสียชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกายต่อผู้โดยสารและรวมถึงการสูญเสีย การสูญเสียบางส่วน การโจรกรรม หรือความเสียหายอื่น ๆ ต่อสัมภาระที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการขนส่งบนเที่ยวบินที่เราดำเนินการหรือบริการอื่น ๆ ที่เราจัดหา อย่างไรก็ตาม ไม่รวมไปถึงการสึกหรอตามปกติของกระเป๋าสัมภาระ เช่น รอยขีดข่วนเล็กน้อย รอยครูด รอยบุบ และรอยขาด

วัน หมายถึงวันตามปฏิทินตลอดทั้งวัน สำหรับวัตถุประสงค์ในการแจ้งเตือน จะไม่นับรวมถึงวันที่มีการส่งการแจ้งเตือน

เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา หมายถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศ ปัญหาการควบคุมการจราจรทางอากาศ การดำเนินการทางอุตสาหกรรมโดยบุคคลที่สาม ปัญหาด้านความปลอดภัย หรือสถานการณ์ผิดปกติและไม่คาดฝันอื่น ๆ ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

เหตุการณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา หมายถึงปัญหาด้านวิศวกรรม ระบบไอทีของ Jetstar ล่ม การส่งกระเป๋าไปยังสายพานลำเลียงสัมภาระล่าช้าเนื่องจากปัญหาด้านการจัดหาทรัพยากร การทำความสะอาด/โหลดอาหารขึ้นเครื่องล่าช้า ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานประจำเครื่อง หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เราสามารถควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล

การแลกไมล์สะสม หมายถึง การจองที่ออกโดยการแลกไมล์สะสมหรือคะแนนสะสมเพื่อแลกรางวัลอื่น ๆ

ข้อกําหนดสําหรับผู้เดินทางอิสระ หมายถึง ข้อกําหนดของเราสําหรับผู้เดินทางอิสระและผู้ร่วมเดินทางที่ระบุไว้ใน jetstar.com

การขนส่งระหว่างประเทศ หมายถึงการเดินทางระหว่างสองประเทศขึ้นไป รวมถึงเที่ยวบินภายในประเทศที่รวมกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ใบเสร็จรับเงินสำหรับแผนการเดินทาง หมายถึงเอกสารหรือเอกสารหลายฉบับที่เราหรื อตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเราออกให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางตามการจอง ซึ่งรวมถึงชื่อผู้โดยสาร ข้อมูลเที่ยวบิน และประกาศต่างๆ

การสื่อสารทางการตลาด หมายถึง การสื่อสารการตลาดทางตรงใด ๆ ที่ Jetstar Asia หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจจัดหาให้เป็นครั้งคราว รวมถึงในรูปแบบของข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ (ตามคําที่กําหนดไว้ในกฎหมายควบคุมสแปม ปี 2007) และข้อความที่ระบุ (ตามคําที่กําหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2012)

Jetstar, Jetstar Asia, เรา, พวกเรา, ของเรา เพื่อจุดประสงค์ของเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้หมายถึง Jetstar Asia Airways Pte Ltd (เลขที่จดทะเบียน 200403570D)

ผู้โดยสาร หมายถึงบุคคลใด ๆ ที่มีการจองซึ่งต้องบรรทุกหรือขนส่งทางอากาศยานบนเครื่องบิน ยกเว้นสมาชิกของลูกเรือ

นโยบาย หมายถึง ขั้นตอน กฎระเบียบ และนโยบายบางด้านที่เราจัดทำไว้สําหรับการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ ซึ่งบางส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดสําหรับผู้เดินทางอิสระ, ความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่งที่ Jetstar Asia มีให้แก่ผู้โดยสาร สุขภาพของผู้โดยสาร และการขนส่งสุนัขบริการ

การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาออกเดินทางของคุณตั้งแต่สามชั่วโมงขึ้นไปจากตารางเวลาเดิม

สิทธิไถ่ถอนเงินพิเศษ (หรือ SDR) หมายถึง หน่วยรวมของสกุลเงินที่เป็นหน่วยการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) ทั้งนี้ โดยคำแนะนำคร่าว ๆ หน่วยเงินนี้เท่ากับประมาณ SGD$1.79 แต่จะผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน

ระดับราคา หมายถึง ค่าโดยสาร กฎระเบียบค่าโดยสาร ค่าใช้จ่าย หรือเงื่อนไขของการบริการขนส่งที่เรายื่นต่อหน่วยงานของรัฐบาลในบางกรณี

บัตรโดยสาร หมายถึงเอกสารที่ออกโดย Jetstar หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีรายละเอียดการจอง และรวมบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

ฟังก์ชันยกเลิกการสมัคร หมายถึง ข้อความที่ส่งผลให้บุคคลสามารถใช้ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุไว้ในข้อความเพื่อส่งคําขอยกเลิกการสมัคร ตามที่อธิบายไว้ในกฎหมายควบคุมสแปม ปี 2007

2. หากเงื่อนไขของการบริการขนส่งต่อไปนี้มีผลบังคับใช้

2.1 การบังคับใช้เงื่อนไขของการบริการขนส่ง

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3, 2.4, 2.9, 2.10, 2.12 และ 16.1 เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้หากมีคำว่า “Jetstar Asia” หรือรหัสย่อของสายการบิน "JSA" หรือ "3K" แสดงในการจอง และในกรณีใด ๆ ที่เรามีความรับผิดตามกฎหมายต่อคุณในส่วนที่เกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณ

2.2. พื้นฐานของการขนส่ง

ในกรณีที่เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้มีผลบังคับใช้ การขนส่งผู้โดยสารจะอยู่ภายใต้:

 • กฎหมายของสิงคโปร์ (ซึ่งอาจรวมถึงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าที่เป็นธรรม) ปี 2003 และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ ปี 1988) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารที่อาจมีผลบังคับใช้กับบริการต่าง ๆ ที่เราจัดหาให้
 • กฎระเบียบค่าโดยสารซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทการจองและประเภทของค่าโดยสารและชุดรวมที่เลือก
 • กฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้กับการแลกไมล์สะสม
 • การจองของเรา
 • อนุสัญญา และกฎหมายแห่งรัฐที่เป็นส่วนเสริม และกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับกับการขนส่งของคุณ
 • คําสั่งหรือนโยบายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของเราที่เผยแพร่ใน www.jetstar.com หรือแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีอื่น และ
 • คําแนะนําเฉพาะใด ๆ ที่พนักงานของเราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตได้แจ้งต่อคุณ
2.3 กฎหมายอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อผู้โดยสาร

อาจมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร ซึ่งใช้บังคับและอาจส่งผลต่อสิทธิและข้อผูกพัน และในกรณีของกฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศของประเทศอื่น ๆ

2.4 กฎหมายที่มีอำนาจเหนือกว่า ความไม่สอดคล้องกัน และการไม่มีผลบังคับใช้

ไม่มีข้อความใดของเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ที่ยกเว้นหรือจำกัดการมีผลบังคับใช้ของกฎหมายหรืออนุสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้จะไม่มีผลบังคับใช้หากไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือระดับราคาใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับการขนส่งของคุณ

หากเงื่อนไขของการบริการขนส่งใด ๆ เหล่านี้ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะถูกตีความให้ตรงตามขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ แต่ถ้าเรื่องดังกล่าวไม่สามารถทำได้จะถูกตัดออกจากเงื่อนไขของการบริการขนส่ง และเงื่อนไขอื่น ๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้เช่นเดิม

2.5 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

พนักงานของ Jetstar Asia หรือบุคคลอื่นไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของเราในการยกเว้นกฎค่าโดยสารหรือจำนวนเงินที่ต้องชำระใด ๆ การไม่ใช้หนึ่งสิทธิ์ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์อื่น ๆ

2.6 เงื่อนไขที่มีผลเหนือกว่า

เราอาจเผยแพร่สรุปของเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้เพื่อให้ผู้โดยสารให้ความสนใจต่อเงื่อนไขที่สำคัญ ข้อกำหนดของเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้จะมีผลเหนือกว่าสรุปเงื่อนไขดังกล่าว

2.7 เงื่อนไขมีผลเหนือกว่านโยบาย

หากข้อใดของเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับนโยบายใด ๆ ของเรา จะถือว่าเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้มีผลเหนือกว่า

2.8 การขนส่งฟรีหรือค่าโดยสารที่ลดลง

เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับการขนส่งฟรีและค่าโดยสารที่ลดลง รวมถึงการจองใด ๆ ที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนจากการแลกไมล์สะสม

2.9 การเช่าเหมาลำ

หาก Jetstar Asia ดำเนินการขนส่งภายใต้ข้อตกลงเช่าเหมาลำ (ข้อตกลงการว่าจ้าง) เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะมีการตกลงหรือแจ้งผู้โดยสารไว้เป็นอย่างอื่นก่อนที่ผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องบิน

2.10 บริการเพิ่มเติมหรือการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ

หากเรา:

 • จัดเตรียมบริการใด ๆ ที่ไม่ใช่การขนส่งทางอากาศโดยใช้รหัสย่อของสายการบิน 3K สำหรับคุณโดยร่วมมือกับบุคคลภายนอก หรือ
 • ออกใบจอง/บัตรโดยสารหรือบัตรกำนัลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือบริการต่าง ๆ (ที่นอกเหนือจากการขนส่งทางอากาศ) ซึ่งจัดหาให้โดยบุคคลภายนอก เช่น การจองโรงแรมหรือการเช่ารถ

จะถือว่าเรากระทําการดังกล่าวในฐานะตัวแทนของบุคคลภายนอกเท่านั้น ข้อกําหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกจะมีผลบังคับใช้ และคุณควรตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดก่อนที่จะทําการซื้อ โดยสามารถดูรายละเอียดของบุคคลภายนอกได้ใน Jetstar.com

นอกจากนี้ หากเราจัดเตรียมบริการขนส่งที่ไม่ใช่การเดินทางโดยสายการบินให้แก่คุณ เงื่อนไขของการบริการขนส่งของเราจะไม่มีผลบังคับใช้กับการขนส่งดังกล่าว ข้อกําหนดและเงื่อนไขของผู้ปฏิบัติงานนั้นจะมีผลบังคับใช้ และคุณควรตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดก่อนที่จะทําการซื้อ โดยสามารถดูรายละเอียดของบุคคลภายนอกได้ใน Jetstar.com

2.11 ข้อผิดพลาดและความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ

บางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดและมีการแสดงยอดค่าโดยสารที่ไม่ถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจที่เห็นได้ชัดอย่างสมเหตุสมผลในเรื่องราคาค่าโดยสารและคุณมีการจองอยู่ เราอาจดำเนินการดังนี้

 • ยกเลิกการจองนั้น
 • คืนเงินให้คุณโดยเป็นไปตามข้อ 5.4 (การเปลี่ยนแปลงและการคืนเงิน)
 • เสนอการจองใหม่ให้คุณในราคาค่าโดยสารที่ถูกต้อง ณ เวลาที่ทําการจองเดิม และ
 • ในกรณีที่คุณยอมรับข้อเสนอและชําระเงินค่าโดยสารที่ถูกต้อง เราจะออกการจองใหม่ให้คุณ

2.12 การเดินทางโดยสายการบินอื่น

(ก) เที่ยวบินร่วม

เรามีข้อตกลงกับผู้ให้สายการบินอื่นที่เรียกว่า 'เที่ยวบินร่วม' ซึ่งหมายความว่า ถึงแม้ว่าคุณจะทำการจองกับเราและถือบัตรโดยสารของเที่ยวบินที่มีรหัสสายการบิน 3K คุณอาจเดินทางโดยเครื่องบินของสายการบินอื่นได้

หากข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับเที่ยวบินของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสายการบินที่ปฏิบัติงานเที่ยวบินนั้นก่อนที่คุณจะทำการจอง

เงื่อนไขการบริการขนส่งของสายการบินที่ปฏิบัติงาน จะมีผลบังคับใช้กับการดําเนินงานและขั้นตอนทั้งหมดของเที่ยวบิน เช่น การรับสัมภาระ การเช็คอินและขึ้นเครื่อง การปฏิเสธและข้อจํากัดการขนส่ง การดําเนินการบนเครื่องบินและตารางเวลา ความล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวอาจแตกต่างจากเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ คุณควรตรวจสอบข้อกําหนดของสายการบินที่ปฏิบัติงานในส่วนของ:

 • การยืนยันอีกครั้งและการเช็คอิน
 • ประเภทของสัมภาระที่สายการบินยอมรับ
 • ค่าใช้จ่ายของน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม
 • การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สนามบินต้นทางสําหรับเที่ยวบินนั้นและไม่ได้ดำเนินการล่วงหน้า
 • การเปลี่ยนตารางเวลา ความล่าช้า และการยกเลิก และ
 • การปฏิเสธการขนส่งและการขึ้นเครื่อง

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของคุณจะได้รับการกําหนดตามแผนการเดินทางของคุณและสายการบินแต่ละรายที่เกี่ยวข้องในการเดินทางของคุณ และจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะทําการจอง

(ข) อินเตอร์ไลน์

เรามีข้อตกลงกับสายการบินอื่นที่เรียกว่า 'อินเตอร์ไลน์' (Interline)

ในกรณีที่มีอินเตอร์ไลน์ จะหมายความว่าแม้ว่าคุณได้ทําการจองกับเรา การจองที่เราออกให้คุณจะเป็นเที่ยวบินที่ดําเนินการบินโดยสายการบินอื่นที่ใช้รหัสย่อของสายการบินของผู้ให้บริการรายนั้น

หากเราออกการจองอินเตอร์ไลน์ให้แก่คุณ เราจะดําเนินการเช่นนั้นในฐานะตัวแทนของสายการบินดังกล่าวเท่านั้น

เงื่อนไขของการบริการขนส่งของสายการบินที่ปฏิบัติงานจะมีผลบังคับใช้กับเที่ยวบินนั้น และมีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสายการบินที่ปฏิบัติงาน

(ค) เที่ยวบินร่วมหรืออินเตอร์ไลน์ที่ออกจากสหรัฐอเมริกา

สำหรับเที่ยวบินร่วมหรืออินเตอร์ไลน์ที่ออกเดินทางจากสนามบินของสหรัฐอเมริกา แผนสํารองกรณีความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ของสายการบินที่ปฏิบัติงาน จะมีผลบังคับใช้กับกรณีความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ (หมายถึงความล่าช้าของเครื่องบินบนภาคพื้น ณ สนามบินใด ๆ ของสหรัฐอเมริกาในช่วงที่ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้ลงจากเครื่องบิน)

3. ทั่วไป

3.1 การเตรียมตัวเดินทาง

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมการที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการเดินทางของคุณและต้องมั่นใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งทั้งหมดของสถานที่ที่คุณจะเดินทางไป เช่น:

 • ค้นหาข้อมูลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้องว่าคุณต้องใช้หนังสือเดินทาง วีซ่า หรือเอกสารการเดินทางอื่นๆ เอกสารรับรองสุขภาพ หรือหลักฐานการเดินทางต่อหรือไม่
 • รับเอกสารเหล่านั้น
 • รับการฉีดวัคซีน และ
 • ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยที่จุดหมายปลายทางของคุณ

หากเราให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลใด ๆ ในเรื่องการเดินทางตามด้านบน จะไม่เป็นการช่วยให้คุณไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้

3.2 จุดหมายปลายทาง - การสอบถามข้อมูลสำหรับผู้โดยสาร

หากคุณกำลังเดินทางไปต่างประเทศ คุณควรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและเงื่อนไขท้องถิ่นใด ๆ ที่จุดหมายปลายทางของคุณก่อนที่จะออกเดินทาง เราไม่ได้รับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย เงื่อนไข หรือปัญหาอื่น ๆ ที่อาจมีที่จุดหมายปลายทางใด ๆ สามารถดูคำแนะนำในการเดินทางได้จากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่น สำนักงานกงสุลในท้องถิ่น และเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการต่างประเทศของสิงคโปร์ กระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลีย กระทรวงการต่างประเทศและการค้าของนิวซีแลนด์ และกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ

3.3 ประกันภัยการเดินทาง

เนื่องจากการเดินทางมีความเสี่ยง และความรับผิดของเราเป็นแบบจำกัด และอาจไม่ครอบคลุมความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณหากเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ขึ้น ดังนั้น คุณอาจตัดสินใจซื้อทำประกันการเดินทางที่ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ เช่น

 • การเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางและการยกเลิกการเดินทาง
 • ค่ารักษาพยาบาลและค่าโรงพยาบาล
 • การบาดเจ็บและเสียชีวิต
 • ความล่าช้าหรือความเสียหายหรือสูญหายของสัมภาระและสิ่งของอื่น ๆ หรือ
 • การพลาดเที่ยวบินต่อและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3.4 สุขภาพ

(ก) ทั่วไป

การเดินทางโดยเครื่องบินมีคุณลักษณะพิเศษบางอย่างที่ผู้โดยสารต้องพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าการเดินทางนั้นปลอดภัย

หากคุณมีโรคประจำตัว คุณควรศึกษาเว็บไซต์ของเราและปรึกษาแพทย์ของคุณตามความเหมาะสม ก่อนที่จะทําการจอง ก่อนเช็คอิน และก่อนขึ้นเครื่อง

คุณอาจจําเป็นต้องกรอก แบบฟอร์มใบอนุญาตทางการแพทย์สำหรับการเดินทาง (Medical Travel Clearance) ที่ลงนามโดยแพทย์ของคุณ

เราอาจปฏิเสธที่จะให้บริการขนส่งแก่คุณ หากเราไม่มั่นใจว่าการเดินทางนั้นปลอดภัยสําหรับคุณ หรือหากการเดินทางคุณอาจส่งผลต่อความปลอดภัยหรือสุขภาพของบรรดาผู้โดยสาร หรือทำให้บุคลากรตกอยู่ในอันตรายหรือตกอยู่ในความเสี่ยง รวมถึงหากแบบฟอร์มใบอนุญาตทางการแพทย์สำหรับการเดินทางของคุณให้รายละเอียดที่ไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับเรา

(ข) เหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขหรือทางการแพทย์

หากมีการประกาศเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโดยรัฐบาลใด ๆ หรือองค์การอนามัยโลก หรือมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เกิดขึ้น เราอาจ:

 • ยกเลิก เปลี่ยนเส้นทาง หรือชะลอเที่ยวบินใด ๆ
 • คัดกรองผู้โดยสาร
 • ขอให้แสดงหลักฐานที่ถูกต้องของการฉีดวัคซีน (รวมทั้งเพื่อป้องกันโรคโควิด-19) และ/หรือผลการทดสอบที่เป็นลบ (รวมทั้งเพื่อป้องกันโรคโควิด-19)
 • ขอให้แสดงเอกสารทางการแพทย์
 • ปฏิเสธที่จะให้บริการการขนส่งหรือนำตัวผู้โดยสารและสัมภาระของผู้โดยสารออกจากเครื่องบิน หากผู้โดยสารไม่ได้แสดงเอกสารทางการแพทย์ที่ถูกต้อง (รวมทั้งเพื่อป้องกันโรคโควิด-19)
 • แยกผู้โดยสารบนเครื่องบินและจํากัดการให้บริการบนเครื่องบิน
 • แจ้งหน่วยงานที่เหมาะสม เช่น ตํารวจ หน่วยงานสาธารณสุข หรือฝ่ายรักษาความปลอดภัยของสนามบิน
 • ดําเนินการอื่นๆ ที่เราพิจารณาแล้วว่าจําเป็น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสําหรับผู้โดยสาร พนักงาน และผู้รับจ้างของ Qantas Group

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการตรวจคนเข้าเมือง ข้อกําหนดเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางและข้อมูลสุขภาพ ข้อจํากัดหรือเงื่อนไขการกักกันโรคของรัฐบาล (รวมถึงระยะเวลาการเข้าพัก) ที่บังคับใช้กับการเดินทางของคุณ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้ คุณยินยอมที่จะชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย ข้อจํากัด และเงื่อนไขดังกล่าว และคุณยินยอมที่จะชําระเงินให้เราที่เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณ ทั้งนี้ การที่เราให้ความช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำใด ๆ ในเรื่องการเดินทางข้างต้น จะไม่เป็นการช่วยให้คุณไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนบุคคลในเรื่องเหล่านี้

(ค) ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน (Deep vein thrombosis, DVT)

การศึกษาบางชิ้นได้สรุปว่า การไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เป็นเวลานานอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเลือดกลายเป็นลิ่มเลือดที่ขา (DVT - ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน) หากคุณรู้สึกว่าคุณมีความเสี่ยงต่อการเกิด DVT หรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนการเดินทาง

สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพได้ในเว็บไซต์ของเราที่ jetstar.com หรือในนิตยสารบนเครื่องบินของเรา

(ง) การตั้งครรภ์:

หากคุณกำลังตั้งครรภ์ ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้

สำหรับการเดินทางหลังจาก 28 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ของคุณ: คุณต้องพกใบรับรองหรือจดหมายจากแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์ที่จดทะเบียน เพื่อยืนยันข้อมูลต่อไปนี้:

 • วันครบกำหนดคลอดโดยประมาณ
 • ไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์จากใข่ใบเดียวหรือหลายใบ และ
 • ไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ของคุณ

สำหรับเที่ยวบินตั้งแต่สี่ชั่วโมงขึ้นไป:

 • หากคุณไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ คุณสามารถเดินทางได้จนถึงปลายสัปดาห์ที่ 36 ของการตั้งครรภ์เดี่ยว หรือจนถึงปลายสัปดาห์ที่ 32 ของการตั้งครรภ์แฝด (ตัวอย่างเช่น แฝดสอง) และ
 • จำเป็นต้องมีใบอนุญาตจากแพทย์หากคุณมีอาการแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์

สำหรับเที่ยวบินต่ำกว่าสี่ชั่วโมง:

 • หากคุณไม่มีอาการแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ คุณสามารถเดินทางได้จนถึงปลายสัปดาห์ที่ 40 ของการตั้งครรภ์เดี่ยว และจนถึงปลายสัปดาห์ที่ 36 สำหรับการตั้งครรภ์แฝด (ตัวอย่างเช่น แฝดสอง) และ
 • จำเป็นต้องมีใบอนุญาตจากแพทย์หากคุณมีอาการแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์

หากคุณต้องการเดินทางภายในเจ็ดวันหลังคลอด จำเป็นต้องมีใบอนุญาตจากแพทย์ ทารกไม่สามารถเดินทางภายใน 48 ชั่วโมงหลังคลอดได้และต้องมีใบอนุญาตจากแพทย์เพื่อเดินทางระหว่าง 3-7 วันหลังคลอด

โปรดทราบ:

 • เราไม่รับรองว่าการเดินนั้นจะปลอดภัยสำหรับคุณ ณ จุดใดจุดหนึ่งในระหว่างตั้งครรภ์ คุณต้องขอคำแนะนำจากแพทย์ของคุณก่อนที่จะเดินทาง ช่วงเวลาที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นเพียงข้อกำหนดขั้นต่ำของเราเท่านั้น
 • บางประเทศมีข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศของหญิงมีครรภ์ที่ไม่ได้ถือสัญชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดเพิ่มเติมจากสถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทาง

(จ) โรคภูมิแพ้เฉียบพลัน

เราไม่สามารถจัดให้มีสภาพแวดล้อมบนเครื่องบินที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ได้ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ปราศจากถั่วลิสง เนื่องจากเราไม่สามารถป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารท่านอื่นนําถั่วลิสง ขนมขบเคี้ยวที่ทําจากถั่วลิสง และสารก่อภูมิแพ้อื่น ๆ ขึ้นเครื่องบินได้

ลูกเรือของเราไม่ได้รับการฝึกอบรมให้ฉีดอะดรีนาลินหรือยาอื่นใด

เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องนำยาใด ๆ ที่จําเป็นต่อการเดินทางของคุณมาด้วยโดยใส่ไว้ในสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง

3.5 ข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ (รวมถึงข้อมูลสุขภาพในกรณีที่จําเป็น) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ, ติดต่อคุณและดําเนินการด้านการเดินทางของคุณ, อํานวยความสะดวกในการเข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนนของเราและขององค์กรอื่น ๆ, ดําเนินกิจกรรมการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราและของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่ผ่านการคัดเลือก และเพื่อการวิจัยตลาด และสําหรับด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร, การรักษาความปลอดภัย, ความปลอดภัย, จุดประสงค์ด้านการบริหารจัดการและกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากคุณ, บุคคลที่ทําการจองหรืออัปเดตการจองของคุณ หรือติดต่อกับเราในนามของคุณ, จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเราและหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้แบรนด์ Jetstar, จากผู้ให้บริการของเราและจากด่านตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากร, หน่วยงานรักษาความปลอดภัยชายแดนและหน่วยงานกํากับดูแลอื่น ๆ

ระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลหรือกฎหมายอาจกำหนดให้คุณต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างแก่เรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถให้บริการคุณในการเดินทางไปประเทศอื่น หรือแจ้งให้สมาชิกครอบครัวของคุณทราบในกรณีฉุกเฉิน

หากไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่สามารถให้บริการตามคำขอได้

เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น คุณรับทราบว่าเราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อ:

 • บริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา สายการบินอื่น ๆ ผู้ให้บริการการเดินทางและองค์กรอื่น ๆ ที่ให้บริการแก่เรา (เช่น การจัดการภาคพื้นดินและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอื่น ๆ การดำเนินงานของศูนย์บริการทางโทรศัพท์ การวิจัยตลาดและบริการด้านการตลาด การเก็บค่าคอมมิชชัน และบริการที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนหรือการสอบสวนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย)
 • นายจ้างของคุณ หากคุณกําลังเดินทางเพื่อไปทํางานในการจองที่ซื้อโดยนายจ้างของคุณ รวมถึงการจองที่จัดหาให้ผ่านข้อตกลงการเดินทางของบริษัทนายจ้างของคุณกับเรา ข้อมูลที่เปิดเผยต่อนายจ้างของคุณอาจรวมถึงรายละเอียดการเดินทางของคุณและข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง (เช่น รายงานเหตุการณ์) และ
 • บริษัทบัตรเครดิตและบัตรชําระเงินอื่น ๆ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ หน่วยงานกํากับดูแล และรัฐบาลทั่วโลกเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย ศุลกากร เหตุฉุกเฉิน สาธารณสุข และการตรวจคนเข้าเมือง

หน่วยงานเหล่านี้อาจตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงในประเทศใด ๆ ที่คุณเดินทางไปหรือเดินทางผ่านโดยสายการบินของเราหรือสายการบินพันธมิตรของเรา

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดข้างต้น ตลอดจนวิธีที่คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ คุณสามารถติดต่อเราได้โดยส่งจดหมายมาที่ Jetstar Asia Customer Service, Singapore Changi Airport T1, PO Box 323, Singapore 918144

3.6 การสื่อสารทางการตลาด

คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับการสื่อสารทางการตลาด (รวมถึงข้อเสนอเที่ยวบิน) ได้โดยคลิกยกเลิกการสมัครรับข้อมูลในอีเมลหรือไปที่ jetstar.com

อย่างไรก็ตาม มีข้อความบริการบางอย่างที่เราต้องสามารถส่งให้คุณ และข้อความที่เกี่ยวข้องที่เราต้องการจะส่งให้คุณเกี่ยวกับการจองของคุณเพื่อปรับปรุงบริการที่เราจัดหาให้ ซึ่งรวมถึง (ตัวอย่างเช่น) ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับการจองที่คุณได้ซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ และข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่รวมอยู่หรือสิ่งที่เพิ่มเติมในเที่ยวบินของคุณ (เช่น การเลือกที่นั่งหรือตัวเลือกสัมภาระ) เมื่อคุณทําการจองที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ จะเป็นการยืนยันว่าคุณยินยอมให้เราส่งข้อความดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจองนั้นให้แก่คุณ

เราอาจเลือกที่จะไม่รวมฟังก์ชันยกเลิกการสมัครรับข้อมูลไว้ในการสื่อสารกับคุณในกรณีที่:

(ก) การสื่อสารนั้นเกี่ยวข้องกับหรือเป็นส่วนเสริมของ:

 • ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราหรือบุคคลภายนอกจัดหาหรือตกลงที่จะจัดหาให้แก่คุณ (ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอการอัปเกรดเที่ยวบินหรือข้อเสนอบัตรกํานัล) หรือ
 • ผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ หรือสิ่งอื่น ๆ รวมถึงข้อความที่คุณเลือกจะรับ หรือที่คุณเลือกที่จะเข้าร่วม (ตัวอย่างเช่น การแข่งขันหรือโปรโมชั่น)

ในแต่ละกรณีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ เช่น เที่ยวบิน ที่จัดหาให้ตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ และ

(ข) จุดประสงค์หลักของการสื่อสารนี้จะไม่ได้เสนอที่จะจัดหา, โฆษณา หรือโปรโมทสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ (นอกเหนือจากสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่อธิบายไว้ในวรรค (ก)) หรือซัพพลายเออร์หรือผู้ที่อาจจะมาเป็นของสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ดังกล่าว

4. การจอง

4.1 การจองจะเกิดขึ้นเมื่อใด

การจองเที่ยวบินจะเกิดขึ้นเมื่อรายการบันทึกได้รับการยอมรับและยืนยันโดย Jetstar หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หากคุณขอ เราหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งของเราจะทำการยืนยันการจองของคุณอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ของคุณที่เกิดขึ้นจากการจัดเตรียมการเดินทางไปกับ Jetstar ผ่านทางบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Jetstar หรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง

4.2 การชำระเงินที่จำเป็น

หากคุณจองเที่ยวบินและ Jetstar Asia ไม่ได้รับการชําระเงินตามจํานวนที่ต้องชําระสําหรับการจองนั้น เราไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องให้บริการขนส่งแก่คุณ

4.3 ประเภทของค่าโดยสารและชุดรวม

เมื่อคุณทําการจอง คุณสามารถเลือกประเภทของค่าโดยสารและชุดรวมแบบต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบค่าโดยสารที่แตกต่างกันและราคาที่แตกต่างกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของการเปลี่ยนแปลงที่สามารถดําเนินการกับการจอง และตรวจสอบว่าสามารถขอคืนเงินค่าโดยสารจากกฎระเบียบค่าโดยสารได้หรือไม่ ซึ่งมีเผยแพร่ในเวลาที่ทําการจอง อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าบริการสําหรับการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกที่เป็นไปตามเงื่อนไข

คุณควรตรวจสอบกฎระเบียบค่าโดยสาร และค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด และตรวจสอบค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ค่าบริการ หรือข้อจํากัดที่อาจมีผลบังคับใช้

หากคุณทําการเปลี่ยนแปลงการจองที่ได้รับอนุญาต ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินที่ระบุไว้ในหน้าค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ณ เวลาที่ทําการจอง จะมีผลบังคับใช้ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้และหากคุณทําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และได้อัปเดตค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงแล้ว ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงที่อัปเดตจะมีผลบังคับใช้ เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยการอัปเดตข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ jetstar.com

จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใด ๆ หากคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนหรือเดินทางโดยเที่ยวบินอื่นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับหรือเงื่อนไขของการบริการขนส่ง

4.4 ความช่วยเหลือเฉพาะ

(ก) ข้อกำหนดสำหรับผู้เดินทางอิสระ

เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลเดินทางโดยไม่มีผู้ร่วมเดินทางไปด้วย เว้นแต่ว่าบุคคลนั้นสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือ การดูแล หรือทั้งสองอย่าง และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับผู้เดินทางอิสระที่มีเผยแพร่ที่ jetstar.com เราไม่มีระบบ เจ้าหน้าที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการรับผิดชอบในเรื่องความช่วยเหลือและการดูแลดังกล่าว

หากคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดสำหรับผู้เดินทางอิสระ คุณจะต้องเดินทางไปพร้อมกับผู้ร่วมเดินทางที่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้ ผู้ร่วมเดินทาง หมายถึง ผู้โดยสารที่ชำระเงินซึ่งเราพิจารณาอย่างมีเหตุสมควรแล้วเห็นว่าสามารถเดินทางได้โดยลำพังและสามารถให้ความช่วยเหลือ การดูแลที่เหมาะสม หรือทั้งสองอย่างตามที่จำเป็นสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับพวกเขาได้ โดยทั่วไป Jetstar จะไม่พิจารณาว่าผู้โดยสารคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ร่วมเดินทางที่เหมาะสมสำหรับเด็ก เว้นแต่ผู้โดยสารคนนั้นมีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ยกเว้นพ่อ/แม่ของเด็กมีอายุต่ำกว่า 18 ปี)

ในทุกเที่ยวบินของเรา ทารกที่มีอายุไม่ถึงสามเดือนต้องเดินทางพร้อมกับพ่อ/แม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

เด็กที่ต้องได้รับการดูแลจะไม่ถูกพิจารณาว่าสามารถเดินทางได้โดยลำพัง ด้วยสมมติฐานที่ว่า พวกเขาอาจทำให้เกิดการหยุดชะงักหรือเป็นอันตรายต่อตนเองหรือบุคคลอื่นหากเดินทางโดยลำพัง

(ข) สุนัขบริการและรถเข็นวีลแชร์

เราให้บริการช่วยเหลือบางอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่จำเป็นต้องเดินทางร่วมกับสุนัขบริการและสำหรับลูกค้าที่ต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ (ดูที่ข้อ 5.3 การขนส่งรถเข็นวีลแชร์และสุนัขบริการ) หากคุณต้องการใช้บริการเฉพาะเหล่านี้ โปรดทำการจองผ่านทางแผนกจองของ Jetstar ไม่อนุญาตให้นำสัตว์อื่น ๆ ขึ้นเครื่องเว้นแต่กฎหมายกำหนด

ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสุนัขบริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งสุนัขบริการของ Jetstar

4.5 อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

หากการจองที่ท่านเลือกจากประเภทของค่าโดยสารและชุดรวมไม่รวมอาหาร บัตรกํานัลในเที่ยวบิน หรืออาหารราคาพิเศษ คุณอาจสามารถซื้ออาหารหรือของว่างได้ในขณะที่ทําการจอง, ก่อนหรือในระหว่างเที่ยวบิน โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ

เมนูอาหารบนเครื่องบินจะแตกต่างกันไปตามระยะทางของเที่ยวบิน จุดหมายปลายทาง และขนาดของเครื่องบิน รวมถึงความพร้อมให้บริการเสมอ

เราไม่ขนส่งอาหารสําหรับเด็กอ่อนหรือทารกหรือทารกบนเที่ยวบินของเรา และคุณจําเป็นจะต้องนําอาหารมาเอง

อาหารอาจมีถั่ว ผลิตภัณฑ์นม และ/หรือกลูเตน เราไม่สามารถจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากถั่ว อาหาร และของว่างที่ซื้อบนเครื่องบิน รวมทั้งอาหารที่ผู้โดยสารคนอื่น ๆ นำขึ้นเครื่องบินก็อาจมีถั่ว

4.6 การจัดสรรที่นั่ง

คุณอาจมีโอกาสเลือกหรือซื้อที่นั่งที่ต้องการเมื่อเลือกจากประเภทของค่าโดยสารและชุดรวม หรือซื้อแยกต่างหากในขณะที่ทําการจอง ซึ่งจะระบุตัวเลือกที่มี นอกจากนี้ คุณอาจมีโอกาสเลือกหรือซื้อการเลือกที่นั่งผ่านจัดการการจอง

การจัดสรรที่นั่งจะขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างและเงื่อนไขเกี่ยวกับที่นั่งของเรา

เราจะพยายามอํานวยความสะดวกในการเลือกที่นั่งของคุณ อย่างไรก็ตาม Jetstar Asia ไม่รับประกันว่าคุณจะได้รับการจัดสรรที่นั่งเฉพาะใด ๆ เราสามารถเปลี่ยนที่นั่งของคุณได้ตลอดเวลา แม้กระทั่งหลังจากที่คุณขึ้นเครื่องบินแล้ว เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย หรือการดำเนินงาน

หากเราย้ายที่นั่งของท่านด้วยเหตุผลในการควบคุมของเราและไม่ได้จัดหาที่นั่งที่เทียบเท่าให้แก่คุณ เราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งให้คุณเต็มจํานวนเมื่อได้รับคำขอ

4.7 การลดระดับชั้นโดยสาร

หากเราจำเป็นต้องขอให้คุณลดระดับชั้นโดยสารด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะ:

 • คืนเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เหมาะสมให้แก่คุณ (หรือยอดเครดิตที่เหมาะสมของคะแนนสะสมไมล์ในกรณีที่คุณเดินทางโดยการแลกไมล์สะสม ถ้ามี) หรือ
 • อํานวยความสะดวกให้คุณในชั้นโดยสารของการเดินทางที่แสดงในการจองของคุณบนเที่ยวบินอื่นที่เหมาะสมโดยการบริการของเรา

การทำเช่นนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณมีภายใต้อนุสัญญาหรือกฎหมายใด ๆ

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการลดระดับชั้นโดยสาร คุณอาจมีสิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้โดยสารหรือผู้บริโภคในเขตอํานาจศาลที่เกี่ยวข้อง

5. ค่าโดยสาร

5.1 ค่าโดยสารของคุณครอบคลุมอะไรบ้าง

ค่าโดยสารของคุณครอบคลุมเที่ยวบินสำหรับคุณและสัมภาระที่อนุญาต:

 • จากสนามบินต้นทางที่ระบุไว้ในการจองของคุณ และ
 • ไปยังสนามบินปลายทางที่ระบุในการจองของคุณ

5.2 ค่าโดยสารของคุณไม่ครอบคลุมอะไรบ้าง

ค่าโดยสารของคุณไม่ครอบคลุมถึงการขนส่งภาคพื้นดินระหว่างสนามบินหนึ่งไปยังอีกสนามบินหนึ่งหรือระหว่างสนามบินและสถานที่อื่น ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมอยู่ในค่าโดยสารของคุณ เว้นแต่กฎระเบียบค่าโดยสารที่มีผลบังคับใช้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น (ดูข้อ 4.5 อาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน)

5.3 การขนส่งรถเข็นวีลแชร์และสุนัขบริการ

นอกจากนี้ ค่าโดยสารของคุณยังครอบคลุมไปถึงการขนส่งสุนัขบริการหรือรถเข็นวีลแชร์ หากคุณต้องใช้ในการเดินทาง โปรดแจ้งความต้องการของคุณต่อแผนกจองของ Jetstar เมื่อทำการจอง ทั้งนี้ อาจมีข้อจำกัด

เรายังให้บริการรถเข็นวีลแชร์และความช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวแก่ผู้โดยสารที่มีความจำเป็นอีกด้วย จะมีค่าธรรมเนียมสำหรับการขอใช้บริการรถเข็นวีลแชร์ (ขึ้นอยู่กับการมีให้บริการ) สำหรับการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศกับเรา (ดูที่ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ) มีข้อยกเว้น

5.4 การเปลี่ยนแปลงและการคืนเงิน

หากคุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทางของคุณ คุณอาจมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของค่าโดยสารของคุณ

 • เปลี่ยนแปลงเวลา วันที่ เมืองต้นทาง เมืองปลายทาง และชื่อผู้โดยสารในการจองของคุณ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องภายในกําหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องโดยเป็นไปตามกฎระเบียบค่าโดยสารของเรา หรือ
 • บัตรกํานัลเครดิตค่าโดยสารหรือบัตรกํานัลเครดิตค่าโดยสารบางส่วน (หรือสําหรับั้ชั้นธุรกิจระดับสูงสุด การคืนเงินในรูปแบบการชําระเงินหักด้วยค่าธรรมเนียมการคืนเงิน) หากคุณยกเลิกการจองของคุณภายในกําหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงที่มีผลบังคับใช้

คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสําหรับการจองของคุณในกรณีที่:

 • มีการลดระดับชั้นโดยสาร (ดูข้อ 4.7)
 • เหตุการณ์ที่อยู่ในการควบคุมของเรา (ดูข้อ 8.1 (ค))
 • การจองเกินจํานวนจัดสรร (Overbooking) ของเที่ยวบินของคุณ (ดูข้อ 8.4)
 • ข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจ (ดูข้อ 2.11) และ
 • เส้นทางที่ยกเลิกการบริการ (ดูข้อ 8.1 (ง))

ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้และสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ค่าโดยสารบางประเภทจะไม่สามารถขอคืนเงินได้หรือคืนเงินได้เพียงบางส่วนเท่านั้น โปรดดูที่ กฎระเบียบค่าโดยสาร ที่มีผลบังคับใช้ซึ่งสามารถเข้าดูได้ ณ เวลาที่ทําการจอง

ถึงแม้ว่าค่าโดยสารของคุณจะไม่สามารถคืนเงินได้ หากคุณไม่เดินทางคุณอาจสามารถขอรับเงินคืนได้ สำหรับค่าใช้จ่ายหรือภาษีบางรายการ ยกเว้นค่าน้ำมันและค่าประกันภัย หากคุณต้องการขอคืนเงิน โปรดติดต่อเราที่นี่ หากมีการเก็บเงินเพิ่มหรือภาษีซึ่ง Jetstar เรียกเก็บต่อผู้โดยสารเพื่อส่งต่อให้กับสนามบินหรือหน่วยงานด้านภาษี และเราไม่ได้ส่งเงินจำนวนดังกล่าวเนื่องจากคุณไม่ได้เดินทาง เราจะคืนเงินจำนวนนั้นให้คุณหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผลแล้ว (ดูที่ค่าธรรมเนียมและการเรียกเก็บเงินเพิ่มสำหรับค่าธรรมเนียมปัจจุบัน) หากค่าธรรมเนียมการจัดการอย่างสมเหตุสมผลมียอดสูงกว่าจำนวนเงินคืน เราจะไม่คืนเงินให้

5.5 การชำระเงินสำหรับการจองของคุณ

คุณหรือใครบางคนในนามของคุณจะต้องชำระเงินสำหรับการจองของคุณ ซึ่งหมายความว่าจะต้องชำระเงินสำหรับ:

 • ค่าโดยสารที่เกี่ยวข้อง และ
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ ค่าธรรมเนียม หรือภาษีที่เกี่ยวข้อง และ
 • จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องใดๆ กับการแก้ไขการจองของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสาร

5.6 สกุลเงิน

คุณต้องชำระเงินสำหรับการจองในสกุลเงินที่ Jetstar ระบุ

5.7 ค่าบริการและภาษี

ราคาการจองของคุณอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมจำนวนมากค่าธรรมเนียมและภาษี คุณอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและภาษีเพิ่มเติมที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในใบเสร็จรับเงินสำหรับแผนการเดินทางตรงไปยังบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่นอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกจากสนามบินกับคุณโดยตรงที่สนามบินนานาชาติ จำนวนเงินดังกล่าวจะไม่ถูกทำเครื่องหมายในการจองของคุณ

หากหน่วยงานของรัฐเรียกเก็บหรือเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือภาษีสำหรับบริการขนส่งของคุณโดยคิดค่าธรรมเนียมต่อคน ก่อนที่คุณจะเดินทางโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการจองของคุณ เราจำเป็นจะต้องให้คุณรับผิดชอบใช้จ่ายดังกล่าวหากกฎหมายอนุญาตให้ทำได้

5.8 บัตรโดยสารไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้มอบให้หรือขายการจองของคุณให้แก่ผู้อื่นเพื่อนำไปใช้ต่อ การจองจะไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ ยกเว้นอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดหรือภายใต้กฎระเบียบค่าโดยสารที่มีผลบังคับใช้ ถ้ามีบุคคลอื่นเดินทางโดยใช้การจองของคุณและเราพบว่าบุคคลนั้นไม่ใช่คุณ เราอาจปฏิเสธที่จะขนส่งบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากเราไม่พบว่าการจองนั้นมีการโอนและส่งผลให้มีการขนส่งหรือคืนเงินแก่บุคคลนั้น เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการจองของคุณหรือคืนเงินให้กับคุณ

กฎค่าโดยสารที่ใช้อาจอนุญาตให้คุณเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารและสร้างการจองใหม่หากคุณชำระส่วนต่างค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง

5.9 การจองและวันเดินทาง

(ก) ไม่มีการจองที่เปิดอยู่

คุณไม่สามารถระงับการจองที่เปิดอยู่ได้ เว้นแต่กฎค่าโดยสารจะระบุเป็นอย่างอื่น การจองของคุณจะต้องเป็นสำหรับการเดินทางบนเที่ยวบินที่เฉพาะเจาะจง

(ข) การเดินทางโดยแลกไมล์สะสม

การจองโดยแลกไมล์สะสมจะเป็นไปตามกฎของโปรแกรมสะสมไมล์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการจอง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณดำเนินการกับการจองของคุณจะต้องเป็นเที่ยวบินที่อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ที่ระบุไว้ภายใต้กฎเหล่านั้น (ถ้ามี)

5.10 หมายเลขอ้างอิงการจอง

คุณต้องเก็บรักษาข้อมูลอ้างอิงการจองไว้อย่างปลอดภัยเพื่อไม่ให้ใครสามารถนำไปใช้ได้

6. สัมภาระ

6.1 น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต

สําหรับสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง คุณได้รับอนุญาตให้นําสัมภาระไปได้ไม่เกิน 7 กก. ของสัมภาระ 2 ชิ้นสําหรับค่าโดยสารประเภทต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ โดยขึ้นอยู่กับข้อจำกัดด้านขนาดของเรา คุณอาจมีโอกาสเลือกหรือซื้อน้ำหนักสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องเพิ่มเติมโดยเลือกจากประเภทของค่าโดยสารและชุดรวม หรือซื้อแยกต่างหากขณะทําการจอง

ทารกที่ไม่มีนั่งของตนเองจะไม่มีสิทธิ์ในน้ำหนักสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องที่อนุญาต

การจองบางรายการจะไม่ให้สิทธิ์คุณสําหรับสัมภาระเช็คอิน ขึ้นอยู่กับประเภทของค่าโดยสารและชุดรวมของคุณ และการซื้อเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณดำเนินการ คุณอาจได้รับอนุญาตสำหรับสัมภาระเช็คอิน โดยขึ้นอยู่กับข้อจํากัดด้านขนาดและน้ำหนัก

หากสัมภาระคุณมีขนาดหรือน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดไว้ คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมที่สนามบิน

ผู้โดยสารไม่สามารถโอนสิทธิ์ในน้ำหนักสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง หรือน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตให้แก่โดยสารคนอื่น รวมถึงผู้โดยสารในแผนการเดินทางเดียวกัน

หากเราไม่สามารถรองรับสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องของคุณได้ เราอาจสอบถามคุณว่าสามารถจัดเก็บสัมภาระดังกล่าวไว้ในเครื่องบินในลักษณะสัมภาระเช็คอินได้หรือไม่ ในสถานการณ์ดังกล่าว คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสําหรับสัมภาระเช็คอินที่เกี่ยวข้อง หากสัมภาระนั้นอยู่ภายในขีดจํากัดของสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องของคุณ

หากการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตที่มีผลบังคับใช้ภายในการควบคุมของ Jetstar ส่งผลต่อการเดินทางที่จองไว้ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากเราเปลี่ยนประเภทของเครื่องบินที่จะให้บริการเที่ยวบินของคุณ เนื่องจากเหตุการณ์ภายใต้การควบคุมของเรา เราจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนี้และข้อเสนอการคืนเงินสําหรับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของคุณที่ได้รับผลกระทบหรือทางเลือกที่เหมาะสมที่มี ตัวอย่างเช่น หากน้ำหนักสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องที่อนุญาตของคุณลดลง เราจะเสนอน้ำหนักสัมภาระเช็คอินเพิ่มเติมในจำนวนที่เท่ากันให้แก่คุณ การทำเช่นนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

6.2 สัมภาระน้ำหนักเกิน (ที่สนามบิน)

คุณอาจถูกเรียกเก็บเงินที่สนามบินสำหรับสัมภาระน้ำหนักเกิน หากน้ำหนักสัมภาระของคุณเกินกว่าที่อนุญาต

เราอาจตรวจสอบน้ำหนักและขนาดของสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง และสัมภาระเช็คอินของคุณที่สนามบิน และหากน้ำหนักสัมภาระของคุณเกินกว่าน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต:

 • เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินจากคุณที่สนามบินตามอัตราที่บังคับใช้ในวันที่คุณเดินทาง
 • สําหรับน้ำหนักสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ คุณอาจจําเป็นต้องย้ายสัมภาระไปยังที่เก็บสัมภาระและที่เก็บสัมภาระเช็คอินของเครื่องบิน และ
 • ในบางกรณี เนื่องจากข้อจํากัดในการปฏิบัติงาน เราอาจไม่สามารถขนส่งสัมภาระส่วนเกินของคุณได้

ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินในปัจจุบันของเราที่เรียกเก็บที่สนามบินสามารถดูได้ที่นี่

6.3 สิ่งของต้องห้าม

เราจะไม่ขนส่ง และคุณจะต้องไม่พยายามนำสิ่งของที่ต้องห้ามดังต่อไปนี้ขึ้นบนเครื่อง:

 • รายการที่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่งของประเทศหรือระหว่างประเทศใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อาวุธทุกประเภท
 • รายการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่ออากาศยานหรือบุคคลหรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน หรือรายการที่อาจเป็นหรือเป็นอันตราย เช่น รายการที่ระบุไว้ในคำแนะนำทางเทคนิคขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สำหรับการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศอย่างปลอดภัยและกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) มีข้อมูลเพิ่มเติมจะจัดให้ตามที่ขอ
 • รายการอื่นใดที่เราระบุให้เป็นสิ่งของต้องห้าม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการที่เราพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าไม่เหมาะสมสำหรับการขนส่ง เนื่องจากเป็นอันตราย ไม่ปลอดภัย หรือเนื่องจากน้ำหนัก ขนาด รูปร่างหรือลักษณะ หรือเปราะบางหรือแตกหักง่าย
 • กระเป๋าถือและกระเป๋าเอกสารที่มีสินค้าอันตราย เช่น แบตเตอรี่ลิเทียม
 • สัตว์ (ยกเว้นสุนัขบริการที่ได้รับอนุญาต)
 • อุปกรณ์ทำพลุ อุปกรณ์สำหรับทำให้เกิดความพิการ เช่น คทา สเปรย์พริกไทย ฯลฯ ที่มีสารระคายเคืองหรือทำให้สูญเสียความสามารถจะถูกห้ามโดยสิ้นเชิง

หากเราค้นพบว่าคุณพกพารายการต้องห้าม เราจะดำเนินการตามที่เราพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และสิ่งใดที่เหมาะสมในสถานการณ์นั้น รวมถึงการกำจัดรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อรายการต้องห้ามหากมีการนำติดตัวขึ้นเครื่องไป

6.4 อาวุธปืน

เราไม่อนุญาตให้พกพาอาวุธปืนและกระสุนเป็นสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง

6.5 ข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน

คุณต้องไม่ใส่รายการต่อไปนี้ในสัมภาระเช็คอินของคุณ:

 • รายการที่เปราะบาง ละเอียดอ่อน หรือเน่าเสียง่าย
 • คอมพิวเตอร์
 • รายการที่มีมูลค่าพิเศษ เช่น เงิน อัญมณี เครื่องประดับ โลหะมีค่า เครื่องเงิน
 • เอกสารที่ต่อรองได้ ใบหุ้น หลักทรัพย์ หรือเอกสารที่มีค่าอื่น ๆ
 • กล้อง
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • สินค้าเพื่อการพาณิชย์หรือเอกสารธุรกิจ หรือ
 • หนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางอื่น ๆ

ความรับผิดของเราต่อการสูญหายหรือความเสียหายของสัมภาระของคุณมีจำกัด (ดูที่ข้อ 13 ความรับผิดของเราและอนุสัญญาและกฎหมายที่ใช้บังคับ ด้านล่าง) หากคุณพกพาสิ่งของที่ขัดต่อเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ เราจะใช้มาตรการป้องกันทั้งหมดจากข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวกับความเสียหาย การสูญหาย หรือการถูกทำลายของรายการเหล่านั้น

6.6 ข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง

สัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดในเรื่องขนาดและน้ำหนักทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง คุณต้องไม่ใส่รายการต่อไปนี้ไว้ในสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง เช่น มีด ของมีคม วัตถุมีคม หรืออุปกรณ์ตัดทุกชนิดและทุกความยาว ไม่ว่าจะเป็นโลหะหรือวัสดุอื่น ๆ เข็มถักนิตติ้งและอุปกรณ์กีฬา สิ่งของเหล่านี้จะต้องบรรจุในสัมภาระเช็คอินของคุณ โดยไม่สามารถนำติดตัวไปกับสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องของคุณหรือในตัวคุณ มิเช่นนั้น รายการดังกล่าวจะถูกนำออกและไม่ส่งคืน

ผู้โดยสารที่มีเข็มฉีดยาใต้ผิวหนังจะต้องแจ้งให้ทราบ ณ จุดตรวจ หากเป็นไปได้ผู้โดยสารควรจัดเตรียมเอกสารหรือบัตรประจำตัวเพื่อยืนยันสภาพทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องของผู้โดยสาร ยาควรมีฉลากที่พิมพ์อย่างมืออาชีพซึ่งระบุชื่อยาหรือชื่อผู้ผลิตหรือฉลากยาติดอยู่ โปรดติดต่อ Jetstar Asia หากคุณมีข้อสงสัย

เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับรายการที่เราปฏิเสธที่จะขนส่งเป็นสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องและไม่ขนส่งเป็นสัมภาระเช็คอิน

6.7 การค้นหา

เจ้าหน้าที่ของ Jetstar Asia รัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่สนามบินอาจจะ:

 • กำหนดให้คุณต้องนำเสื้อผ้าและร่างกายไปตรวจค้นและ/หรือเข้าเครื่องตรวจ
 • คุณต้องส่งสัมภาระของคุณให้ตรวจค้นหรือตรวจสอบและ
 • ตรวจค้นหรือตรวจสอบสัมภาระของคุณโดยมีหรือไม่มีคุณ

อันเป็นผลมาจากการตรวจค้นและ/หรือเข้าเครื่องตรวจ หรือหากคุณปฏิเสธที่จะให้ค้นตัวคุณเองหรือสัมภาระ เราอาจปฏิเสธที่จะขนส่งคุณและสัมภาระของคุณ และอาจส่งสัมภาระของคุณให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสนามบิน

ยกเว้นจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากการตรวจค้นหรือเข้าเครื่องตรวจทำให้เกิดความเสียหายต่อคุณ หรือการตรวจค้น เข้าเครื่องตรวจ หรือเอกซเรย์ทำให้เกิดความเสียหายต่อสัมภาระหรือสิ่งของที่ถูกนำออกจากสัมภาระของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายเว้นแต่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา

7. การเช็คอิน

7.1 ก่อนที่จะเช็คอิน

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีหมายเลขอ้างอิงการจอง หนังสือเดินทาง วีซ่าที่เกี่ยวข้อง สัมภาระ เอกสารการเดินทางอื่นๆ ที่จำเป็นทั้งหมดและสิ่งอื่นใดที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการเดินทาง

7.2 ขณะเช็คอิน

ผู้โดยสารทุกคนรวมถึงเด็กต้องแสดงเอกสารอ้างอิงการจอง เอกสารการเดินทางใด ๆ ที่จำเป็น (ดูที่ข้อ 3.1) และบัตรประจำตัวในรูปแบบที่ยอมรับได้เมื่อเช็คอิน ทารกที่ไม่ต้องซื้อที่นั่งของตัวเองอาจต้องแสดงอายุ (ต่ำกว่า 2 ปี) เช่นสูติบัตร หากคุณไม่ได้เตรียมเอกสารการเดินทางและเอกสารประจำตัวที่จำเป็นเมื่อเช็คอิน คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง การเดินทางระหว่างประเทศทั้งหมดจะต้องใช้หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุเหลืออยู่ตามที่กำหนด

เมื่อทำการเช็คอินเราจะออกบัตรผ่านขึ้นเครื่องและใบรับสัมภาระเช็คอิน โปรดเก็บรายการเหล่านี้ไว้กับคุณตลอดการเดินทาง

7.3 กำหนดเวลาในการเช็คอิน

กำหนดเวลาในการเช็คอินจะมีผลบังคับใช้และอาจบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

หลังครบกำหนดเวลาในการเช็คอินแล้ว คุณจะไม่สามารถเช็คอินได้

คุณไม่สามารถเช็คอินที่ประตูขึ้นเครื่องได้

หากคุณไม่ได้เช็คอินภายในกําหนดเวลาการเช็คอินของเราด้วยข้อผิดพลาดของคุณเอง หรือเดินทางมาถึงโดยไม่มีหมายเลขอ้างอิงการจองหรือบัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณ รวมถึงเอกสารการเดินทางที่จําเป็นทั้งหมด คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางและการจองของคุณอาจถูกยกเลิก

การทำเช่นนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณมีภายใต้อนุสัญญาหรือกฎหมายใด ๆ

เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการเดินทางมาถึงล่าช้า เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในอนุสัญญาหรือกฎหมายใด ๆ ที่ใช้บังคับ

โปรดดูตัวเลือกการเช็คอินของคุณได้ที่ jetstar.com

7.4 กําหนดเวลาในการขึ้นเครื่อง

เพื่อช่วยให้เที่ยวบินของเราสามารถออกเดินทางตรงเวลา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ที่ประตูขึ้นเครื่องตามเวลาที่กำหนดหรือเมื่อเริ่มเปิดให้ขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินของคุณ

สิ่งสำคัญคือคุณต้องมีข้อมูลอ้างอิงการจองหรือบัตรผ่านขึ้นเครื่องและเอกสารการเดินทางที่จําเป็นทั้งหมดติดตัวไว้เพื่อขึ้นเครื่อง

หากคุณมาถึงประตูขึ้นเครื่องล่าช้าโดยไม่ใช่ความผิดของเรา การจองของคุณอาจถูกยกเลิกและจะไม่มีการคืนเงินใด ๆ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎระเบียบค่าโดยสารที่บังคับใช้ หรือเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ (รวมถึงข้อ 8.1 (ค)) หรือมีการแจ้งไว้เป็นอย่างอื่นโดย Jetstar Asia

การทำเช่นนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณมีภายใต้อนุสัญญาหรือกฎหมายใด ๆ

เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการเดินทางมาถึงล่าช้า เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในอนุสัญญาหรือกฎหมายใด ๆ ที่ใช้บังคับ

8. ตารางเวลา เที่ยวบินล่าช้า เที่ยวบินถูกยกเลิก และการจองเกินจํานวนจัดสรร (OVERBOOKING)

8.1 ตารางเที่ยวบิน

(ก) เราไม่รับประกันว่าจะสามารถให้บริการขนส่งคุณและสัมภาระของคุณได้ตามวันที่และเวลาที่กำหนดของเที่ยวบินตามที่ระบุไว้ ตารางเที่ยวบินอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยเหตุผลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดแค่เพียง สภาพอากาศเลวร้าย ความล่าช้าในการควบคุมการจราจรทางอากาศ การนัดหยุดงานประท้วง การหยุดชะงักทางเทคนิค และอากาศยานขาเข้าล่าช้า เวลาเที่ยวบินไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการขนส่งกับเรา

(ข) ก่อนที่เราจะยอมรับการจองของคุณ เราหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งจะแจ้งกำหนดเวลาการออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ ซึ่งจะปรากฏในใบเสร็จสำหรับแผนการเดินทางของคุณ เราอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนเวลาออกเดินทางตามที่กำหนดไว้ของเที่ยวบิน หลังจากที่ได้ออกใบเสร็จแผนการเดินทางของคุณแล้ว หากคุณติดต่อเราหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งของเราติดต่อคุณ เราหรือตัวแทนจะพยายามแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกรณีใด ๆ คุณควรตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเวลาเที่ยวบินของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงก่อนถึงเวลาเดินทางของเที่ยวบินของคุณ เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับหากคุณไม่ดำเนินการเช่นนั้น โดยขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่คุณอาจจะมีภายใต้อนุสัญญาหรือกฎหมายใด ๆ ที่ใช้บังคับ

(ค) หากหลังจากที่คุณชำระเงินสำหรับการจองของคุณแล้ว เราทำการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในเที่ยวบินของคุณเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เราจะ:

 • จองเที่ยวบินถัดไปที่พร้อมให้บริการ (หรือรวมเที่ยวบิน) ในบริการของเราไปยังจุดหมายปลายทางที่คุณจองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • หรือคุณสามารถเลือกขอคืนเงินค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องได้
 • หากการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่รายการที่สำคัญ แต่เราหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งของเราไม่สามารถจองเที่ยวบินอื่นที่คุณยอมรับได้ให้กับคุณได้ และการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าคุณไม่สามารถใช้การจองของคุณได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ เราจะคืนเงินค่าโดยสารที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คุณยังอาจมีสิทธิ์ได้รับการแก้ไขเยียวยาภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขของการบริการขนส่ง อนุสัญญาหรือกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่คุณอาจมีอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือการยกเลิก

(ง) เส้นทางที่ยกเลิก

หากเราหยุดให้บริการบนเส้นทางใดและเนื่องจากการยกเลิกเที่ยวบินที่คุณจองนี้ เราจะ:

 • นำเสนอที่นั่งในเที่ยวบินถัดไปที่มีให้บริการ (หรือการรวมเที่ยวบิน) ในบริการของเราสำหรับเส้นทางอื่นไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน (ถ้ามี) และที่เราจัดให้มีบริการต่อเครื่อง เป็นที่นั่งในเที่ยวบินต่อไปที่มีให้บริการ
 • หรือคุณสามารถเลือกขอคืนเงินค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องได้

นอกจากนี้ คุณยังอาจมีสิทธิ์ได้รับการแก้ไขเยียวยาภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

8.2 การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของคุณอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ไม่ว่าคุณจะเช็คอินหรือไม่ เราจะ:

 • ใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อจองเที่ยวบินต่อไปที่มีให้บริการให้แก่คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือ
 • หากเราไม่สามารถจองบริการที่คุณยอมรับได้ให้แก่คุณ เราจะมอบเครดิตเที่ยวบินให้แก่คุณในส่วนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์ในการเดินทางของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังอาจมีสิทธิ์ได้รับการแก้ไขเยียวยาภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการจ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณจากความล่าช้าหรือการยกเลิก เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

8.3 ไม่มีการให้บริการต่อเครื่อง

เว้นแต่คุณจะได้รับแจ้งจาก Jetstar เป็นอย่างอื่น คุณจะต้องรับสัมภาระเช็คอินหลังจากเที่ยวบินแต่ละเที่ยวบิน ผู้โดยสารมีความรับผิดชอบเมื่อทำการจองในเรื่องการมีเวลาอย่างเพียงพอระหว่างการมาถึงของเที่ยวบินแรกและการออกเดินทางของเที่ยวบินถัดไปสำหรับการเก็บและตรวจสอบสัมภาระ โปรดดูที่ jetstar.com สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

8.4 การจองเกินจำนวนจัดสรร (Overbooking)

หากคุณถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องเนื่องจากการจองเกินจำนวนจัดสรรของเที่ยวบินของเราโดยที่:

 • คุณมีการจองที่ถูกต้อง และ
 • คุณมาติดต่อเช็คอินภายในกำหนดเวลาเช็คอินของเรา และ
 • คุณได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องสําหรับการเดินทางตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้

เราจะ

 • เสนอที่นั่งให้คุณในเที่ยวบินถัดไปที่มีให้บริการเที่ยวบินของเรา หรือ
 • ทำการคืนเงินในส่วนของค่าโดยสารที่ไม่ได้ใช้ของคุณ หากคุณเลือกที่จะไม่เดินทางโดยเที่ยวบินถัดไป

และเสนอการดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่คุณตามที่กฎหมายและ/หรืออนุสัญญาที่บังคับใช้กําหนด (ซึ่งคุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการแก้ไขเยียวยา) หรือเป็นไปตามนโยบายของเรา หากไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับ เงินชดเชยและการดูแลที่คุณได้รับจะขึ้นอยู่กับเขตอํานาจศาลที่คุณถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง

9. การปฏิเสธการขนส่ง

9.1 การปฏิเสธการขนส่ง

ถึงแม้ว่าคุณจะมีการจอง แต่เราอาจปฏิเสธที่จะขนส่งคุณและสัมภาระของคุณถ้ามีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น หรือเราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าจะเกิดขึ้น:

 • หากการขนส่งคุณหรือสัมภาระของคุณอาจทำให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือความปลอดภัยหรือสุขภาพของบุคคลใด ๆ บนเครื่องบิน
 • หากคุณกระทําการที่เป็นการข่มขู่ เหยียดหยาม แสดงความรุนแรง คุกคาม ดูถูก หรือก้าวร้าวต่อ Jetstar หรือพนักงาน ผู้รับจ้าง หรือลูกค้าอื่น ๆ ของ Qantas Group
 • หากการขนส่งคุณหรือสัมภาระของคุณอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสะดวกสบายของบุคคลใด ๆ บนเครื่องบิน
 • หากการให้บริการการขนส่งคุณเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ คําสั่ง หรือคําแนะนำเข้าเมืองของประเทศหรือรัฐที่คุณกําลังเดินทางไปหรือกําลังจะเดินทางออก หรือเราเชื่อว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศหรือรัฐที่คุณกําลังเดินทางไป
 • หากหน่วยงานของรัฐ องค์กรรัฐ หรือหน่วยงานกํากับดูแลมีคำสั่งห้ามมิให้เราให้บริการขนส่งแก่คุณ
 • หากคุณไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง อาจต้องการเข้าประเทศที่คุณต่อเครื่อง หรือที่คุณไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง ทำลายเอกสารการเดินทางของคุณในระหว่างเที่ยวบิน หรือปฏิเสธที่จะแสดงเอกสารการเดินทางของคุณต่อลูกเรือของเที่ยวบินกับใบเสร็จรับเงิน เมื่อมีการร้องขอ
 • เนื่องจากคุณปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ดำเนินการตรวจค้นตัวคุณหรือสัมภาระของคุณ
 • เนื่องจากคุณไม่มีเอกสารที่จําเป็นทั้งหมด รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการเดินทางเข้าประเทศหรือรัฐที่คุณกําลังเดินทางไป
 • หากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเณฑ์ กฎระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง หรือเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้
 • หากคุณไม่สามารถดำเนินการเช็คอินให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด (8.2) หรือไม่สามารถมาถึงประตูขึ้นเครื่องตรงเวลา
 • เนื่องจากคุณไม่ได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของ Jetstar หรือพนักงานหรือผู้รับจ้างของ Qantas Group ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัย
 • เนื่องจากคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการแพทย์ของเรา (ดูที่ข้อ 3.4)
 • เนื่องจากคุณจะไม่แสดงหรือไม่สามารถแสดงเอกสารการเดินทางหรือเอกสารทางการแพทย์ที่ถูกต้องสําหรับการเดินทางทั้งหมดของคุณ (รวมถึงหลักฐานที่ถูกต้องของสถานะการได้รับวัคซีนโควิด-19 และ/หรือผลการทดสอบโควิด-19 ที่เป็นลบ หาก Jetstar ร้องขอ)
 • เนื่องจากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและคุณไม่ได้เตรียมการมาก่อน (ดูที่ข้อ 4.5 และ 5.7)
 • หากคุณเมาหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด
 • ถ้าคุณ หรือเราเชื่อว่าคุณ มียาเสพติดอยู่ในความครอบครองอย่างผิดกฎหมาย
 • หากสภาพจิตใจหรือร่างกายของคุณเป็นอันตรายหรือเสี่ยงต่อคุณ เครื่องบิน หรือบุคคลใด ๆ บนนั้น
 • หากคุณใช้คำพูดข่มขู่ เหยียดหยาม หรือดูถูกต่อเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของเราหรือสมาชิกลูกเรือของเครื่องบินหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 • หากคุณได้กระทำความผิดทางอาญาขณะอยู่ที่สนามบิน ระหว่างเดินทางออกจากประเทศ กระบวนการเช็คอิน หรือขึ้นเครื่องหรือบนเครื่องบิน
 • หากคุณจงใจรบกวนการทำงานของพนักงาน Jetstar หรือพนักงานหรือผู้รับจ้างคนอื่น ๆ ของ Qantas Group
 • หากคุณทำให้เครื่องบินหรือบุคคลใดก็ตามตกอยู่ในอันตรายด้านความปลอดภัย
 • หากคุณไม่ได้สวมรองเท้า
 • หากคุณจงใจทําให้ทรัพย์สินของเราเสียหาย
 • หากคุณเป็นภัยคุกคาม
 • เนื่องจากคุณได้กระทำความผิดขณะอยู่ที่สนามบินหรือบนเที่ยวบินก่อนหน้านี้และเราไม่มั่นใจมากพอที่จะเชื่อว่ากระทำความผิดดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก
 • เนื่องจากคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณเป็นบุคคลที่ระบุในการจองที่คุณต้องการเดินทาง
 • เพราะการจองของคุณ:
  • ไม่ได้จ่ายชำระเงิน
  • ได้รับการโอน (ยกเว้นตามกฎค่าโดยสารที่เกี่ยวข้อง)
  • ได้รับมาอย่างผิดกฎหมาย หรือละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของ Jetstar
  • ได้รับมาจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เราหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง
  • มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเราหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง
  • เป็นของปลอมหรือไม่ถูกต้อง
 • หากเราเชื่อว่าคุณพยายามจะเดินทางเข้าประเทศที่เครื่องบินลงจอดในฐานะผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ
 • หากคุณปฏิเสธที่จะแสดงเอกสารการเดินทางหรือเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเดินทางเข้ารัฐหรือประเทศต่อพนักงานของเรา หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้เราทำสำเนาเอกสารการเดินทางของคุณ หรือคุณได้ทำลายเอกสารการเดินทางของคุณในระหว่างเที่ยวบิน

ในสถานการณ์ใด ๆ ในข้อ 9.1 นี้ เราอาจนำคุณออกจากเที่ยวบิน แม้หลังจากที่คุณขึ้นเครื่องแล้ว โดยไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในส่วนของเรา และยกเลิกเที่ยวบินถัดไปใดๆ ของคุณที่เดินทางกับเราซึ่งระบุในใบรับที่แจ้งแผนการเดินทางของคุณ

9.2 การแจ้งการปฏิเสธที่จะให้บริการขนส่งคุณ

เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ขนส่งคุณและสัมภาระของคุณหากเราได้แจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเราจะไม่ขนส่งคุณในบริการของเรา การแจ้งเตือนจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่มีผล และจะขอให้คุณไม่ทำการจองหรือขอหรืออนุญาตให้ใครทำเพื่อคุณ หากคุณพยายามเดินทางในขณะที่การแจ้งเตือนนั้นมีผล เราจะปฏิเสธไม่ขนส่งคุณ

10. พฤติกรรมระหว่างเที่ยวบิน

10.1 การปฏิบัติตามคำสั่ง

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารไปสู่ระดับสูงสุด คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้และคำแนะนำอื่น ๆ ของลูกเรือทั้งหมดบนเที่ยวบินของ Jetstar Asia เมื่ออยู่บนเครื่องบิน:

 • เก็บกระเป๋าสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณหรือในช่องเก็บของเหนือศีรษะ
 • ใช้ความระวังเมื่อคุณเปิดช่องเก็บของเหนือศีรษะเนื่องจากสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องอาจเคลื่อนที่ในระหว่างเที่ยวบิน
 • คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งในที่นั่ง
 • คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างแน่นหนาและไม่ลุกจากที่ในระหว่างที่เกิดความวุ่นวาย
 • ไม่ลุกจากที่ตามที่ระบุ โดยเฉพาะในขณะที่เครื่องบินกำลังเคลื่อนที่บนลู่วิ่ง
 • ไม่ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ รวมถึงโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป เครื่องบันทึก วิทยุ เครื่องเล่นซีดี เกมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์เลเซอร์หรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณ เครื่องส่งรับวิทยุ วิทยุควบคุมระยะไกลหรือของเล่นที่อาจรบกวนเที่ยวบิน หากคุณไม่ปฏิบัติตามคำขอของเราในเรื่องเหล่านี้ เราอาจเก็บอุปกรณ์ไว้จนสิ้นสุดเที่ยวบิน อนุญาตให้ใช้เครื่องช่วยฟังและเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ
 • อย่าสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า
 • อย่าใช้หรือชาร์จบุหรี่ไฟฟ้า
 • หากคุณดื่มแอลกอฮอล์ ให้ดื่มในปริมาณที่พอเหมาะและดื่มเฉพาะแอลกอฮอล์ที่เสิร์ฟบนเที่ยวบินของ Jetstar Asia เท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการบาร์บนเที่ยวบิน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ซื้อก่อนเที่ยวบินของคุณจะไม่ได้รับอนุญาตบนเครื่องบิน
 • ใช้เบาะสำหรับเด็กทารกตามที่แนะนำ
 • หากสมาชิกของทีมลูกเรือขอให้ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล คุณจะต้องแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางอื่น ๆ แก่พวกเขาเพื่อความปลอดภัยจนกระทั่งสิ้นสุดเที่ยวบิน และ
 • ห้ามประพฤติตนในลักษณะที่อาจทำให้ผู้โดยสารคนอื่น ๆ มีเหตุผลที่จะรังเกียจ

10.2 การควบคุมผู้โดยสาร

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อรักษาความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความมั่นคงของผู้โดยสารทุกคน หากจำเป็นเราอาจควบคุมหรือนำคุณออกจากเที่ยวบินใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณ:

 • ประพฤติตนที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบินหรือบุคคลหรือทรัพย์สินใด ๆ บนเครื่องบิน
 • ขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของสมาชิกลูกเรือ
 • ประพฤติตนในลักษณะที่อาจทำให้ผู้โดยสารคนอื่น ๆ มีเหตุผลที่จะรังเกียจ
 • รบกวนสมาชิกลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนบนอากาศยาน
 • ขัดขวางหรือรบกวนเครื่องบินหรืออุปกรณ์ของเครื่องบิน

หากเรานำตัวคุณออกจากเครื่องบิน คุณอาจถูกปฏิเสธการขนส่งจาก Jetstar Asia ในอนาคต และอาจถูกดำเนินคดีตามความผิดใด ๆ ที่ได้กระทำบนเครื่องบิน

10.3 ค่าชดเชยจากการเปลี่ยนเส้นทางที่เกิดจากพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้

หากเราเปลี่ยนเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในตารางเนื่องจากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ หรือการกระทำของคุณตามที่อธิบายไว้ในข้อ 11.1 คุณจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเส้นทางอย่างสมเหตุผล

10.4 การห้ามสูบบุหรี่

ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า หรือใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบินของ Jetstar Asia, ในอาคารผู้โดยสารสนามบินสิงคโปร์ หรือบริเวณลานสนามบิน

11. หลังจากเที่ยวบิน

11.1 รับสัมภาระเช็คอินของคุณ

คุณต้องมารับสัมภาระเช็คอินของคุณทันทีที่สามารถรับได้

11.2 หากคุณไม่พบสัมภาระเช็คอินของคุณ

หากคุณไม่พบสัมภาระเช็คอินของคุณ ให้นำป้ายติดสัมภาระของคุณมาแจ้งต่อเรา เฉพาะผู้ที่มีป้ายติดสัมภาระที่ออกให้เท่านั้นจึงจะได้สามารถรับสัมภาระนั้น ๆ ได้

11.3 การอนุญาตให้รับสัมภาระเช็คอินโดยเรา

หากเรามีสัมภาระเช็คอินที่คุณอ้างว่าเป็นของคุณแต่คุณไม่มีป้ายติดสัมภาระ เราจะมอบสัมภาระนั้นให้แก่คุณก็ต่อเมื่อคุณ:

 • แสดงหลักฐานการมีสิทธิ์อย่างเพียงพอ
 • เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเราว่าคุณจะชดใช้ค่าเสียหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปล่อยสัมภาระนั้น และ
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำที่สมเหตุสมผลที่เรามอบแจ้งต่อคุณ

11.4 การกำจัดสัมภาระโดยเรา

หากคุณไม่ได้รับสัมภาระเช็คอินและคุณไม่ได้อ้างสิทธิ์ภายใน 28 วันหลังจากเที่ยวบินของคุณ เราอาจขายหรือจำหน่ายสัมภาระโดยไม่แจ้งให้คุณทราบและไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนของเรา

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับจากการที่คุณทิ้งสิ่งของใด ๆ ไว้บนเครื่องบินเมื่อคุณลงจากเครื่องบิน (ยกเว้นการสูญเสียที่เกิดจากความผิดพลาดของเรา) หรือที่อาคารผู้โดยสารหรือห้องรับรองผู้โดยสาร

11.5 หากคุณรับกระเป๋าสัมภาระผิดใบ

หากคุณรับกระเป๋าที่ไม่ถูกต้องจากสายพานลำเลียงกระเป๋า ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะคืนกระเป๋าทันทีด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเองไปยังเจ้าหน้าที่เคลมสัมภาระหรือผู้จัดการสนามบินของสนามบินที่คุณไปรับสัมภาระ

11.6 การตรวจสอบทางศุลกากร

หากเป็นข้อกำหนด คุณจะต้องนำสัมภาระของคุณเข้ารับการตรวจโดยศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของรัฐบาล เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณในระหว่างการตรวจหรือหากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

12. การปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศและค่าปรับ

12.1 การปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศและหากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้เราส่งคุณกลับไปยังสถานที่ต้นทางหรือนำคุณออกไปยังประเทศอื่น:

 • คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมตัวและค่าชดเชยหรือค่าโดยสารอื่น ๆ
 • เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราในการยกเลิกการคืนเงินใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณรวมถึงสำหรับเที่ยวบินที่จองแต่ไม่ได้ใช้ ตามจำนวนเงินคืนหรือค่าโดยสารอื่น ๆ (ถ้าไม่ได้ชำระ) และ
 • เราจะไม่คืนเงินค่าโดยสารให้คุณในการขนส่งคุณไปยังสถานที่ที่คุณถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

12.2 การเบิกคืนค่าใช้จ่าย

หากเราถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับเมื่อใดก็ตาม หรือมีค่าใช้จ่าย ความสูญเสีย หรือความเสียหาย ("ความสูญเสีย") ด้วยเหตุผลที่คุณถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศใด ๆ หรือเพราะความล้มเหลวของคุณในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง หรือข้อกำหนดใด ๆ หรือเนื่องจากพฤติกรรม สุขภาพ หรือเงื่อนไขทางการแพทย์ของคุณ คุณต้องชำระเงินคืนให้เราสำหรับความสูญเสียทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล เราอาจใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกการคืนเงินใด ๆ ให้กับคุณอันเนื่องมาจากเที่ยวบินที่จองแต่ไม่ได้ใช้ ตามจำนวนเงินดังกล่าว

13. ความรับผิดของเราและอนุสัญญาและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ความรับผิดของเราในฐานะผู้ให้บริการขนส่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ รวมถึงลักษณะของความเสียหายและความสูญเสียที่เรียกร้อง ต่อไปนี้เป็นสรุปข้อมูล แต่คุณควรขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่คุณเชื่อว่า คุณอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเป็นผลมาจากการบาดเจ็บ การสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ขีดจํากัดความรับผิดที่กฎหมายกําหนดจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ และคุณอาจมีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงขึ้น ณ เวลาที่ทําการขนส่ง

13.1 การขนส่งระหว่างประเทศ

(ก) ทั่วไป

ในกรณีที่การจองของคุณเป็นการเดินทางระหว่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาของอนุสัญญามอนทรีออล (Montreal Convention) หรืออนุสัญญาวอร์ซอ (Warsaw Convention) ฉบับก่อนหน้านี้ อนุสัญญาที่บังคับใช้จะกำหนดความรับผิดของผู้ให้บริการในกรณีการเสียชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกาย ความล่าช้า และสําหรับการอ้างสิทธิ์ในกระเป๋าสัมภาระระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ รวมถึงช่วงเที่ยวบินภายในประเทศหนึ่ง อนุสัญญาที่บังคับใช้:

 • กําหนดความรับผิดและก่อให้เกิดสิทธิ์ในการดําเนินการในสถานการณ์ที่กําหนดระหว่างการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
 • จํากัดลักษณะของความเสียหายและในบางกรณีรวมถึงจํานวนที่อาจเรียกคืน
 • กําหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการบอกกล่าวถึงความเสียหายและเวลาในการฟ้องร้องดําเนินคดี และ
 • ระบุว่าจะฟ้องร้องดําเนินคดีที่ใด และอาจยกเว้นการอ้างสิทธิ์ภายใต้กฎหมายอื่น

(ข) อนุสัญญามอนทรีออล

ขอบเขตจํากัดความรับผิดอาจมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ และอนุสัญญามอนทรีออลในปัจจุบันซึ่งมีผลบังคับใช้กับการขนส่งระหว่างประเทศส่วนใหญ่ กําหนดให้:

 • สายการบินจะต้องรับผิดต่อความเสียหายไม่เกิน 128,821 SDR (ประมาณ S$230,406) ในกรณีการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดจากอุบัติเหตุบนเครื่องบิน หรือระหว่างการขึ้นเครื่องบินหรือลงจากเครื่องบิน
 • สายการบินจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกินกว่าเงินจํานวนนี้ เว้นแต่สายการบินจะสามารถพิสูจน์ได้ว่า:
  • ความเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำผิด หรือการละเว้นของสายการบิน พนักงานหรือตัวแทนของสายการบิน หรือ
  • ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำที่ผิดพลาดหรือการละเว้นของบุคคลภายนอก
 • ความเสียหายจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายอาจถูกปรับลดลงหรือแม้กระทั่งตัดออก หากสายการบินพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากหรือมีส่วนมาจากความประมาทเลินเล่อหรือการกระทําหรือการละเว้นการกระทำโดยมิชอบอื่น ๆ ของผู้ที่เรียกร้องเงินชดเชย
 • ในกรณีที่เกิดความล่าช้า สายการบินจะต้องรับผิดชอบต่อผู้โดยสารเว้นแต่จะพิสูจน์ว่า ได้มีการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายดังกล่าว หรือเป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินมาตรการดังกล่าว แต่ความรับผิดนี้จะจํากัดเพียง 5,346 SDR (ประมาณ S$9,600) ยกเว้นความเสียหายที่เกิดจากการกระทําโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อของสายการบิน
 • ในกรณีของสัมภาระ สายการบินจะต้องรับผิดชอบต่อการทําลาย การสูญหาย หรือความเสียหายต่อ:
  • สัมภาระเช็คอิน เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากข้อบกพร่อง คุณภาพ หรือข้อเสียที่เป็นปกติวิสัย และ
  • สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องและทรัพย์สินส่วนตัว หากความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดพลาดของสายการบิน
 • ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จะมีขีดจํากัดความรับผิดที่ 1,288 SDR (ประมาณ S$2,304) สําหรับกระเป๋าสัมภาระ เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินการโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่อของสายการบิน
 • การเรียกร้องค่าเสียหายหรือความล่าช้าของกระเป๋าสัมภาระจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
  • ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อกระเป๋าสัมภาระของคุณ ต้องทำหนังสือแจ้งทันทีที่คุณพบความเสียหายหลังจากที่คุณได้รับกระเป๋าสัมภาระ และอย่างช้าที่สุดภายใน 7 วัน และ
  • ในกรณีที่เกิดความล่าช้า ต้องทำหนังสือแจ้งภายใน 21 วันนับจากวันที่คุณสามารถมารับกระเป๋าสัมภาระนั้น
 • การฟ้องร้องดําเนินคดีใด ๆ จะต้องดําเนินการภายในสองปี

(ค) อนุสัญญาวอร์ซอ

ในกรณีที่การขนส่งระหว่างประเทศของคุณอยู่ภายใต้อนุสัญญาวอร์ซอ หรืออนุสัญญาวอร์ซอฉบับปรับปรุงแก้ไข บทบัญญัติที่คล้ายคลึงกับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของอนุสัญญามอนทรีออลจะมีผลเหนือกว่า แต่ในกรณีที่มีการกำหนดวงเงินความรับผิด และวงเงินดังกล่าวแตกต่างกัน คุณควรได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับวงเงินความรับผิดที่อาจมีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย

14. ทั่วไป

 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐบาลหรือความล้มเหลวของคุณในการปฏิบัติดังกล่าว
 • เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ (รวมถึงข้อยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิด) มีผลบังคับใช้และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง พนักงาน และตัวแทนของเราในระดับเดียวกับที่บังคับใช้กับเรา
 • เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดกับเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่หรือนำไปยังห้องโดยสารของเครื่องบินจะต้องรายงานต่อลูกเรือของเราทันที
 • ขึ้นอยู่กับกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้ ความรับผิดของเรา (หากมี) จะจำกัดอยู่ที่การชดเชยความเสียหายโดยตรงที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เว้นแต่กรณีที่เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้จะไม่:
  • ยกเว้นในกรณีที่เราระบุเป็นอย่างอื่น เป็นการยกเลิกหรือจำกัดความรับผิดใด ๆ ที่เราได้รับภายใต้กฎหมายใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้หรือ
  • เป็นการยกเลิกการคุ้มครองใด ๆ ที่มีให้แก่เราภายใต้กฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้ รวมถึงกับหน่วยงานประกันสังคมหรือบุคคลที่ต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงิน หรือผู้ที่จ่ายเงินชดเชยสำหรับการเสียชีวิต
 • ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Jetstar ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายจากการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามต่อการขนส่ง
 • แม้จะมีการแปลเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้เป็นภาษาอื่น ๆ เงื่อนไขของการบริการขนส่งฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับเหนือกว่า

15. ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากประเทศจีนหรือเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศจีน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้โดยสารที่มีผลกับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากหรือเปลี่ยนเครื่องในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เขตปกครองพิเศษมาเก๊า และไต้หวัน)

16. ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากประเทศจีน เดินทางถึงประเทศจีน หรือเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศจีน

16.1 การรับรองและรับประกันสำหรับผู้บริโภคของออสเตรเลีย

การรับรองและรับประกันตามกฎหมายบางอย่างมีผลบังคับใช้กับการจัดหาสินค้าหรือบริการที่มอบให้คุณในฐานะผู้บริโภค ลักษณะและการบังคับใช้ของการรับรองหรือการรับประกันเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ในออสเตรเลีย บริการต่าง ๆ จะได้รับการนำเสนอพร้อมด้วยการรับประกันสำหรับผู้บริโภคดังต่อไปนี้

 • รับประกันการดูแลและทักษะ
 • รับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
 • รับประกันการจัดหาในเวลาที่เหมาะสม

ในกรณีที่คุณไม่ได้รับบริการโดยเป็นไปตามการรับประกันสำหรับผู้บริโภค คุณอาจมีสิทธิ์ในการขอให้มีการแก้ไขเยียวยาภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย

เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้จะต้องไม่มีข้อยกเว้นหรือจำกัดการบังคับใช้ของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค คุณจะต้องอ่านเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้โดยละเอียดในขอบเขตที่จําเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ในกรณีที่บริการที่เราจัดหาให้นั้นไม่ใช่บริการที่ได้มาโดยทั่วไปเพื่อการใช้งานหรือการบริโภคส่วนบุคคล หรือในครัวเรือน ความรับผิดของเราที่มีต่อคุณจะจํากัดอยู่เพียงการให้บริการอีกครั้ง หรือการชําระเงินค่าบริการที่จัดหาให้อีกครั้ง

17. ชื่อและที่อยู่ของเรา

ชื่อของเราอาจย่อเป็น JSA หรือ 3K ในใบเสร็จรับเงินสำหรับแผนการเดินทาง ที่อยู่ของเราคือ Jetstar Asia Airways Pte Ltd, Singapore Changi Airport T1, PO Box 323 สิงคโปร์ 918144