บริษัท เจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์ พีทีอี จำกัด
เงื่อนไขการบิน
(ผู้โดยสารและสัมภาระ)

กันยายน 2018

1. การนิยามความหมายของคำศัพท์

รหัสระบุสายการบิน หมายถึง ตัวอักษร 2 หรือ 3 ตัวที่เป็นตัวกำหนดสายการบินแต่ละสายการบิน รหัสสายการบินของเจ็ทสตาร์ เอเชียคือ 3K หรือ JSA

ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตหมายถึงตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจำหน่ายตั๋วโดยสารจากสายการบินเจ็ทสตาร์ เอเชีย ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสายการบินเจ็ทสตาร์ เอเชียในการจำหน่ายการให้บริการขนส่งทางอากาศ

สัมภาระ หมายถึง ทรัพย์สินส่วนตัวที่ท่านได้นำติดตัวไปด้วยในการเดินทาง โดยหมายรวมถึงทั้งสัมภาระใต้ท้องเครื่องและสัมภาระขึ้นเครื่อง

จำนวนสัมภาระที่อนุญาต หมายถึงจำนวนของสัมภาระทั้งในส่วนของสัมภาระขึ้นเครื่องและสัมภาระใต้ท้องเครื่อง (ถ้ามี) ซึ่งได้รวมอยู่ในส่วนของค่าโดยสารที่ได้ระบุไว้ในข้อ 7.1 สำหรับการ ให้บริการในการเดินทางกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย

ป้ายสัมภาระ หมายถึง เอกสารเกี่ยวกับสัมภาระที่ออกให้กับผู้โดยสารที่มีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ซึ่งสอดคล้องกับป้ายตัวเลขที่ติดกับสัมภาระเพื่อประโยชน์ในการบ่งชี้สัมภาระใต้ท้องเครื่อง

การสำรองที่นั่ง หมายถึง รายละเอียดที่ทางเราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตได้ทำการใส่เข้าไปในระบบ ซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร

หมายเลขอ้างอิงการจอง หมายถึง หมายเลขอ้างอิงที่ทางเราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตออกให้กับผู้จองตั๋วโดยสาร โดยจะปรากฏอยู่บนตั๋วโดยสารหรือ เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งบ่งชี้ถึงการสำรองที่นั่งที่ ท่านได้ทำไว้กับทางเรา

สัมภาระขึ้นเครื่อง (ในบางครั้งจะเรียกว่า สัมภาระติดตัว (carry-on baggage or hand baggage) หรือ สัมภาระที่ไม่ได้ลงทะเบียน (unchecked baggage) หมายถึง สัมภาระอื่นใดนอกเหนือจาก สัมภาระใต้ท้องเครื่อง ที่ท่านนำติดตัวขึ้นไปบนช่องใส่สัมภาระบนเครื่องบิน

สายการบิน หมายถึง ผู้ให้บริการสายการบิน

สัมภาระใต้ท้องเครื่อง หมายถึง สัมภาระอีกส่วนหนึ่ง (ถ้ามี) ซึ่งอยู่ในความดูแลของเราตลอดการขนส่ง โดยจะมีการออกป้ายสัมภาระ หรือใบรับสัมภาระ หรือทั้งสองอย่างให้กับผู้โดยสาร

ระยะเวลาสิ้นสุดการเช็คอิน (Check-In-Deadline) หมายถึง ช่วงเวลาจำกัดที่กำหนดโดยทางเจ็ทสตาร์ ซึ่งผู้โดยสารจะต้องทำการเข้าลงทะเบียนเพื่อเช็คอินและรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องแล้วเรียบร้อย

การบินแบบร่วมบิน หมายถึง เที่ยวบินที่มีรหัสระบุสายการบินไม่เป็นรหัสเดียวกับสายการบินที่เป็นเจ้าของสายการบินที่ให้บริการในเที่ยวนั้นๆ

เงื่อนไขการบิน หมายถึง เงื่อนไขต่างๆในการขนส่งรวมทั้งระเบียบการตั้งราคาค่าโดยสารและตามความเหมาะสม

อนุสัญญา หมายถึง อนุสัญญาฉบับใดฉบับหนึ่งดังต่อไปนี้ ที่สามารถบังคับใช้ได้

 • อนุสัญญาว่าด้วยการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ ซึ่งลงนามไว้ ณ กรุงวอร์ซอ ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2472 (อนุสัญญา วอร์ซอ)
 • อนุสัญญากรุงวอร์ซอ แก้ไขเพิ่มเติม ณ กรุงเฮก ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2498
 • อนุสัญญากรุงวอร์ซอ แก้ไขเพิ่มเติม ณ กรุงเฮก โดยพิธีสารมอนทรีออลเพิ่มเติมฉบับที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2518
 • อนุสัญญาเสริม ณ นครกัวดาลาฮารา ในปี พ.ศ. 2504
 • อนุสัญญาว่าด้วยการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ มีการลงนามไว้ ณ กรุงมอนทรีออล ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 (อนุสัญญา มอนทรีออล)
 • พิธีสารอนุสัญญา หรือข้อบังคับอื่นใด และกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับได้

ความเสียหาย รวมถึงการเสียชีวิต การได้รับบาดแผล การได้รับบาดเจ็บทางร่างกายของผู้โดยสาร รวมไปถึงความสูญหาย ความสูญหายบางส่วน การถูกโจรกรรมและความเสียหายต่อสัมภาระที่เกิดขึ้นจากการขนส่งใน เที่ยวบินที่ทางเราเป็นผู้ดำเนินการหรือให้บริการอื่นๆ แต่ทั้งนี้ไม่รวมไปถึงการฉีกหรือขาดของสัมภาระที่เกิดขึ้นโดยปกติ เช่น รอยขีดข่วน รอยถลอก รอยขาดและรอยตัด

วัน หมายถึง หนึ่งวันเต็มตามปฏิทิน โดยหากเป็นการแจ้งเตือนต่างๆ จะไม่นับรวมวันที่ได้ทำการแจ้งเตือนออกไป

การบินภายในประเทศ หมายถึง การบินที่จุดเริ่ม��้นและจุดหมายปลายทางตั้งอยู่ในประเทศเดียวกัน และไม่มีการพักเครื่อง ณ สถานที่ใดนอกประเทศ

การแลกคะแนนสะสมไมล์บิน หมายถึง การจองตั๋วโดยสารโดยใช้การแลกคะแนนสะสมไมล์บิน

การบินระหว่างประเทศ หมายถึง การเดินทางระหว่างสองประเทศหรือมากกกว่านั้น โดยรวมถึงเที่ยวบินในประเทศต่างๆที่ได้ทำการร่วมบินกับเที่ยวบินนานาชาติใด

เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง หมายถึงเอกสารที่ทางเราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตได้ออกให้กับผู้โดยสารที่ทำการสำรองที่นั่ง โดยจะระบุชื่อสกุลของผู้โดยสาร รายละเอียดเที่ยวบินและรายละเอียดอื่นๆ

เจ็ทสตาร์, เจ็ทสตาร์ เอเชีย, เรา, พวกเรา, ของเรา ในเงื่อนไขการบินนี้ หมายถึงบริษัท เจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์ พีทีอี จำกัด., (จดทะเบียนเลขที่ 200403570D)

สรุปสาระสำคัญเงื่อนไขการบิน หมายถึง ข้อสรุปย่อของเงื่อนไขการบินนี้ที่มีรายละเอียดบนเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางและใบกำกับภาษีของท่าน

ผู้โดยสาร หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่จะโดยสารหรือโดยสารไปบนเครื่องบินจากการสำรองที่นั่ง ทั้งนี้ยกเว้นลูกเรือของสายการบิน

สิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Rights (SDRs)) หมายถึง หน่วยเงินตราประกอบที่ได้รับการรับรองโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศให้สามารถทำการแลกเปลี่ยนได้อย่างถูกต้อง

ค่าธรรมเนียม หมายถึง อัตราค่าโดยสาร ระเบียบเกี่ยวกับค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมต่างๆหรือเงื่อนไขการบินที่ทางเราได้ยื่นในระบบการจัดจำหน่ายตั๋วโดยสารทั่วโลก ในระบบการสำรองที่นั่งของเรา หรือในระบบ อื่นใด กับหน่วยงานของรัฐ

ตั๋วโดยสาร หมายถึง เอกสารที่ทางเจ็ทสตาร์ หรือทางตัวแทนที่ได้รับอนุญาตทำการออกให้กับผู้โดยสาร โดยมีรายละเอียดการสำรองที่นั่ง ซึ่งรวมไปถึงตั๋วโดยสารแบบอิเลคทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน

เรา, พวกเรา, ของเรา, ทางเราเอง ให้ดูความหมายของเจ็ทสตาร์ เอเชีย

คุณ, ท่าน, ของท่าน, ตัวท่าน หมายถึง ผู้โดยสาร

2. เมื่อใดที่เงื่อนไขการบินเหล่านี้มีผลบังคับใช้

2.1 การบังคับใช้เงื่อนไขการบิน

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 2.4, 2.7, 2.8, 2.9 และ 2.11 แล้วนั้น เงื่อนไขการบินตามที่ระบุนี้จะถูกบังคับใช้เมื่อ “เจ็ทสตาร์ เอเชีย” หรือรหัสระบุสายการบิน “JSA” หรือ “3K” ปรากฏอยู่ในการสำรองที่นั่ง รวมถึงในกรณีอื่นใดที่ทางเรามีภาระความรับผิดชอบตามกฎหมายในการรับผิดชอบเที่ยวบินของ ท่าน

2.2 เงินให้เปล่าหรือการลดราคาค่าโดยสาร

เงื่อนไขการบินนี้ยังได้บังคับใช้รวมไปถึงในส่วนของเงินให้เปล่าและการลดราคาค่าโดยสาร เว้นแต่ทางเราจะแจ้งท่านเป็นอย่างอื่น

2.3 ข้อมูลพื้นฐานของการบิน

การขนส่งผู้โดยสารในทุกเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ เอเชีย จะปฏิบัติตามข้อต่อไปนี้ โดยไม่มีข้อยกเว้นรวมถึง:

 • การสำรองที่นั่ง
 • เงื่อนไขการบินนี้ และสรุปสาระสำคัญเงื่อนไขการบินที่มีรายละเอียดบนเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางและใบกำกับภาษี
 • กฎหมายสิงค์โปร์ อนุสัญญาระหว่างประเทศใดๆ หรือกฎหมายอื่นๆที่อาจจะบังคับใช้ได้กับการเดินทางนั้นๆ
 • คำแนะนำใดที่พนักงานของเจ็ทสตาร์ เอเชียแนะนำให้แก่ผู้โดยสารโดยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวาจา
 • ค่าธรรมเนียมบังคับใดที่เราได้ยื่นเรื่องกับหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล
 • ระเบียบการกำหนดราคาค่าโดยสารหรือเงื่อนไขในการแลกคะแนนสะสมไมล์บิน ตามที่ได้กำหนดไว้

ในกรณีที่เงื่อนไขการบินไม่สอดคลองกับสรุปสาระสำคัญเงื่อนไนไขการบิน ให้ข้อความในเงื่อนไขการบินนี้มีผลบังคับใช้

2.4 การพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของเงื่อนไขการบิน

หากมีการพบว่าข้อหนึ่งข้อใดในเงื่อนไขการบินนี้ ไม่สมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะมีการพิจารณาอย่างละเอียด เท่าที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเงื่อนไขนั้นๆสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อกฎหมายและบังคับใช้ได้ แต่หากไม่สามารถทำได้ ให้ถือว่าความไม่สมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ของเงื่อนไขข้อนั้นๆ ไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของเงื่อนไขการบินข้ออื่นๆ

2.5 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและสละสิทธิ

ห้ามไม่ให้ตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงาน มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขการบินฉบับนี้ อย่างไรก็ตามการห้ามไม่ให้เปลี่ยนแปลงนี้ จะไม่กระทบถึงสิทธิ์ของเราที่จะยกเว้นข้อบังคับราคาค่าโดยสารใดใดหรือจำนวนเงินที่ ต้องชำระ ทั้งนี้การยกเว้นหรือสละสิทธิ์ในกรณีหนึ่งๆ ไม่ถือว่าเป็นการยกเว้น หรือสละสิทธ์ในกรณีอื่น

2.6 เงื่อนไขที่มีอำนาจเหนือกว่า

ทางเราอาจจะมีการทำการสรุปเงื่อนไขการบิน รวมถึงสรุปสาระสำคัญเงื่อนไขการบิน เพื่อชี้แจงประเด็นสำคัญให้กับผู้โดยสาร อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการบินนี้จะมีอำนาจเหนือกว่าทุกมาตรการที่ได้ทำการสรุปออกมา

ตามข้อกำหนดที่ 2.11 (กฎหมายที่ใช้แทนที่) ถ้ามีเงื่อนไขการบินใดที่ไม่สอดคล้องกับกระบวนการดำเนินการพิเศษที่อาจจะมี ให้ยึดปฏิบัติตามเงื่อนไขการบินนี้เป็นเงื่อนไขอำนาจที่เหนือกว่า

2.7 การบินแบบร่วมบิน

มีบางเที่ยวบินที่ทางเจ็ทสตาร์ได้ให้บริการร่วมกับสายการบินอื่น โดยมีการระบุรหัสการบินเป็นของเจ็ทสตาร์ เอเชีย (3K) บนเที่ยวบินของสายการบินอื่นภายใต้ข้อตกลงการบินแบบรหัสร่วมบิน ซึ่งในกรณีนี้หมายความว่า ถึงแม้ท่านจะทำการ สำรองที่นั่งผ่านทางเจ็ทสตาร์และถือตั๋วโดยสารของเจ็ทสตาร์ที่มีการระบุรหัสสายการบินเป็น “3K” แต่ท่านก็อาจจะได้โดยสารไปกับเครื่องบินของสายการบินอื่น

สำหรับการเดินทางโดยการบินแบบรหัสร่วมบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นนั้น ทางเจ็ทสตาร์จะมีการแจ้งผู้โดยสารก่อนที่จะทำการจองตั๋วโดยสาร ถึงสายการบินผู้ให้บริการในเที่ยวบินนั้นๆ

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปกับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นนั้น อาจจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แตกต่างออกไปจากของเจ็ทสตาร์ ดังต่อไปนี้:

(ก) การเช็คอิน

(ข) การปฏิเสธและข้อจำกัดการโดยสาร

(ค) ข้อจำกัดในการรับสัมภาระ จำนวนสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน และ

(ง) สำหรับเที่ยวบินแบบรหัสร่วมบินที่เกี่ยวกับสนามบินของประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องใช้แผนฉุกเฉินรับมือกับความล่าช้าในการขึ้นบินของสายการบินนั้นๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดการล่าช้าในการขึ้นบินในทุกกรณี (tarmac delay) (หมายความถึงการล่าช้าของเครื่องบินที่อยุ่บนทางบินลงของเครื่องบิน โดยที่ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องบินได้)

2.8 การดำเนินการกรณีเช่าเหมาลำ

กรณีที่มีการทำสัญญาโดยสารแบบเช่าเหมาลำ โดยที่มีเจ็ทสตาร์ เอเชียเป็นสายการบินผู้ให้บริการนั้น เงื่อนไขการบินเหล่านี้จะถูกบังคับใช้ เว้นแต่ผู้โดยสารจะตกลงเป็นอย่างอื่น

2.9 การจัดการเรื่องการเดินทางอื่นๆ

ในกรณีที่ทางเจ็ทส���าร์ทำการขนส่งหรือจัดการเรื่องการขนส่งอื่นๆที่นอกเหนือจากเครื่องบิน เช่น รถบัส รถไฟ หรือเรือ หรือการจัดหาที่พัก หรือหารถเช่าให้กับท่าน นั่นหมายความว่าทางเราเป็นเพียงตัวแทนในการจัดการ ซึ่งอาจจะมีการบังคับ ใช้เงื่อนไขการขนส่งที่แตกต่างจากนี้ หรือมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จะใช้กับการจัดการ ซึ่งรวมถึงการจำกัดความรับผิดชอบของทางเราที่จะน้อยกว่าความรับผิดชอบในเงื่อนไขการบินทั่วไป ความรับผิดชอบที่น้อยลงนี้ใช้บังคับกับการจัดการเรื่องการเดิน ทางนอกจากการบิน

ในกรณีที่เราจัดการการเดินทางให้ท่านโดยใช้เครื่องบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น และไม่ได้ใช้รหัสสายการบินของเรา ทางเราจะเป็นเพียงตัวแทนในการดำเนินการของสายการบินโดยสาร และเงื่อนไขการบินต่างที่ใช้บังคับจะเป็นของ สายการบินนั้นๆ

2.10 ภาษา

เงื่อนไขการบินนี้จะใช้เป็นภาษาอังกฤษ และแม้จะมีการแปลเงื่อนไขการบินนี้ไปเป็นภาษาอื่น ให้ถือนัยสำคัญตามภาษาอังกฤษเป็นหลักในการตีความ

2.11 กฎหมายที่ใช้แทนที่

เงื่อนไขการบินนี้จะไม่สามารถบังคับใช้ได้ หากไม่สอดคล้องกับกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้กับการโดยสารของท่าน

ในส่วนของสินค้าและบริการอื่นๆที่ทางเราให้บริการนอกเหนือจากการโดยสารนั้น การรับรองหรือรับประกันตามกฎหมายบางอย่าง อาจมีผลบังคับใช้เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น สำหรับลูกค้า การบริการนั้นมาพร้อมกับการรับรอง และรับประกันว่าจะต้องทำด้วยความประณีตและเอาใจใส่ โดยที่ลักษณะและการบังคับใช้นั้นขึ้นอยู่กับกฎหมายในแต่ละเขตอำนาจ ซึ่งในเงื่อนไขการบินนี้จะไม่มีข้อกำหนดใดที่เป็นการจำกัดหรือยกเว้นการบังคับใช้ของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคดัง กล่าว

ในส่วนของสินค้าและบริการที่ได้มาเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ และไม่ใช่เพื่อผู้บริโภค:

(ก) การรับรองและรับประกัน เพื่อผู้บริโภคที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันและผู้บริโภค ปี พ.ศ. 2553 (เครือจักรภพออสเตรเลีย) (the Competition and Consumer Act, 2010 (cth)) พระราชบัญญัติความเป็น ธรรมทางการค้า (Fair Trading Act) หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคของนิวซีแลนด์ปี พ.ศ. 2536 (นิวซีแลนด์) (the New Zealand Consumer Guarantee Act 1993 (NZ)) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าอย่าง เป็นธรรม) (สิงค์โปร) (the Consumer Protection (Fair Trading) Act (Singapore)) จะไม่ถูกนำมาบังคับใช้ในกรณีที่เงื่อนไขการบินนี้ได้บังคับใช้ หากว่าส่วนดังกล่าวสามารถสามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย และ

(ข) หากเป็นกฎหมายที่ไม่สามารถยกเว้นได้ ขอบเขตความรับผิดชอบของเราสำหรับการผิดคำรับรองและรับประกันจะถูกจำกัดเพียงการจัดหาสินค้าหรือบริการให้ใหม่ หรือทำการจ่ายเงินสำหรับการจัดให้มีสินค้าหรือบริการนั้นขึ้นใหม่ ซึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของทางเรา

3. ทั่วไป

3.1 การเตรียมตัวเพื่อการเดินทาง

ท่านมีหน้าที่ในการเตรียมการในสิ่งที่จำเป็นในการเดินทาง และรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและคำสั่งต่างๆของสถานที่ที่ท่านกำลังจะเดินทางไป เช่น

 • ทำการหาข้อมูลกับสถานทูตหรือสถานกงสุลว่าท่านต้องทำหนังสือเดินทาง วีซ่า หรือเอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอื่นๆ เอกสารการตรวจสุขภาพ หรือหลักฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 • เตรียมเอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วน
 • รับการฉีดวัคซีนก่อนการเดินทาง และ
 • หาข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของประเทศปลายทาง

และถึงแม้ว่าทางเราอาจจะอำนวยความสะดวกบางอย่างในสิ่งที่กล่าวมาด้านบนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของท่านนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะหมดหน้าที่ในการเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้พร้อมด้วยตัวท่านเอง

3.2 จุดหมายปลายทาง – สิ่งที่ผู้โดยสารควรรู้

เนื่องจากท่านกำลังจะเดินทางไปยังต่างประเทศ ท่านควรที่จะต้องทำการหาข้อมูลภายในประเทศเกี่ยวกับประเทศปลายทางของท่านก่อนการเดินทาง ทางเราไม่มีนโยบายในการรับรองความปลอดภัย เงื่อนไขต่างๆหรือปัญหาอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นที่ ประเทศปลายทางของท่าน คำแนะนำสำหรับการเดินทางนั้น สามารถหาได้จากหลากหลายแหล่ง รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่น สถานกงสุลท้องถิ่นและเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศและการค้าของประเทศออสเตรเลีย กระทรวงการต่างประเทศของสิงค์โปร์ กระทรวงต่างประเทศและการค้าของประเทศนิวซีแลนด์ และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

3.3 การประกันการเดินทาง

เนื่องจากการเดินทางอาจมีความเสี่ยง และหน้าที่ความรับผิดชอบที่เรามีต่อท่านนั้นมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นท่านอาจเลือกซื้อประกันการเดินทาง ซึ่งจะให้ความคุ้มครองในสิ่งเหล่านี้:

 • สิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางรวมถึงการยกเลิกการเดินทาง
 • ค่ารักษาพยาบาลและยารักษาโรค
 • การบาดเจ็บและเสียชีวิต
 • การล่าช้าของเที่ยวบิน ความเสียหายหรือการสูญหายของสัมภาระและทรัพย์สินอื่นๆ
 • การพลาดการต่อเครื่องรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น

3.4 สุขภาพ

(ก) บททั่วไป

ทางเราอาจจะปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่อง หากทางเราไม่มั่นใจว่าท่านจะปลอดภัยหากเดินทาง ก่อนที่ท่านจะทำการสำรองที่นั่งท่านควรแจ้งทางเราหากท่านมีโรคประจำตัว โรคติดต่อหรืออาการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวท่านเองหรือผู้ โดยสารท่านอื่นหากท่านเดินทางโดยสารเครื่องบิน

(ข) หลอดเลือดดำอุดตัน (Deep vein thrombosis) (DVT)

มีการศึกษาบางส่วนพบว่าการไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเวลานานนั้นมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดดำอุดตันที่ขาได้ (DVT - Deep Vein Thrombosis) หากท่านรู้สึกว่าท่านอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโรคนี้หรือโรคอื่น ทาง เจ็ทสตาร์แนะนำให้ท่านทำการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะเดินทาง

สำหรับข้อมูลด้านสุขภาพท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ jetstar.com หรือในนิตยสารที่เรามีให้บริการบนเครื่องบิน

(ค) สตรีมีครรภ์:

หากท่านกำลังตั้งครรภ์ ท่านจำเป็นต้องปฏิบัติข้อควรระวังตามด้านล่างนี้

สำหรับการเดินทางเมื่อมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป: ท่านจะต้องพกใบรับรองหรือจดหมายจากแพทย์หรือผดุงครรภ์มีทะเบียนที่ออกให้ไม่เกิน 10 วันก่อนการเดินทางที่ยืนยันว่า:

 • ประมาณการวันคลอด
 • ระบุว่าบุตรในครรภ์มีหนึ่งหรือหลายคน
 • ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์

สำหรับเที่ยวบินที่ใช้เวลาเดินเท่ากับหรือมากกว่า 4 ชั่วโมง:

 • หากท่านไม่มีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ ท่านสามารถเดินทางได้จนถึงอายุครรภ์ 36 สัปดาห์สำหรับกรณีที่มีบุตรในครรภ์เพียงหนึ่งคนหรืออายุครรภ์ 32 สัปดาห์ในกรณีที่มีบุตรมากกว่าหนึ่งคนในครรภ์ (เช่น คู่แฝด)
 • หากท่านมีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ ท่านจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตหรือเอกสารที่จำเป็นทางการแพทย์

สำหรับเที่ยวบินที่ใช้เวลาเดินทางน้อยกว่า 4 ชั่วโมง:

 • หากท่านไม่มีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ ท่านสามารถเดินทางได้จนถึงอายุครรภ์ 40 สัปดาห์สำหรับกรณีที่มีบุตรในครรภ์เพียงหนึ่งคนและอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ในกรณีที่มีบุตรมากกว่าหนึ่งคนในครรภ์ (เช่น คู่แฝด)
 • หากท่านมีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ ท่านจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตหรือเอกสารที่จำเป็นทางการแพทย์

หากในกรณีที่ท่านต้องการเดินทางภายใน 7 วันหลังจากคลอด ท่านจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตหรือเอกสารที่จำเป็นทางการแพทย์ ในส่วนของทารก จะไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงเวลา 48 ชั่วโมงหลังคลอดและจำเป็นต้องมีใบอนุญาตหรือ เอกสารที่จำเป็นทางการแพทย์ประกอบการเดินทางในช่วงเวลา 3 ถึง 7 วันหลังคลอด

หมายเหตุ:

 • ทางเราไม่มีการรับประกันความปลอดภัยหากท่านเดินทางในระหว่างที่ตั้งครรภ์ ท่านจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนการเดินทาง ส่วนในเรื่องระยะเวลาที่ระบุด้านบนนั้นเป็นเพียงข้อกำหนดขั้นต่ำที่สุดที่เรากำหนด
 • ในบางประเทศนั้นมีข้อจำกัดการเข้าประเทศของหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้มีสัญชาติของตน ท่านต้องทำการตรวจสอบถึงข้อจำกัดนี้กับทางสถานทูตและสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ ก่อนการเดินทาง

3.5 ข้อมูลส่วนบุคคล

เจ็ทสตาร์ได้เก็บข้อมูลของท่าน (รวมถึงข้อมูลด้านสุขภาพด้วย หากจำเป็น) เพื่อจัดหาสินค้าและบริการแก่ท่าน ดำเนินการจัดการการเดินทาง อำนวยความสะดวกท่านในการเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างความภักดีระหว่างลูกค้า (Loyalty program) กับทางเจ็ทสตาร์หรือองค์กรอื่นๆ จัดกิจกรรมทางการตลาดและวิจัยการตลาด เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการจัดการและทางกฎหมาย ถ้าหากไม่มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนั้น ทางเราอาจจะไม่สามารถให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ การที่ ท่านได้ดำเนินการสำรองที่นั่งเท่ากับเป็นการอนุญาตให้เจ็ทสตาร์เก็บข้อมูลและสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบริษัทในเครือของเรา สายการบินอื่นๆ องค์กรที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว องค์กรอื่นๆที่ให้บริการกับเจ็ทสตาร์ ตัวอย่างเช่น องค์กรที่เก็บค่าธรรมเนียม (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลที่ jetstar.com) นายจ้างของท่าน ในกรณีที่มีการสำรองที่นั่งโดยนายจ้างของท่าน องค์กรบังคับใช้กฎหมายต่างๆ และรัฐบาลทั่วโลกโดยมีความประสงค์เพื่อความปลอดภัย ศุลกากร เหตุฉุกเฉินและการตรวจคนเข้าเมืองเป็นหลัก ท่านอาจจะมีหน้าที่ตามกฎระเบียบของของรัฐบาลในการจัดหาข้อมูลส่วนตัวที่เป็นการเฉพาะหรือข้อมูลใดๆต่อเรา รวมถึงข้อมูลที่เราสามารถแจ้งต่อสมาชิกครอบครัวของท่านได้ในกรณีที่มีเหตุ ฉุกเฉิน ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านที่เราเก็บไว้โดยติดต่อเราทางลายลักษณ์อักษรที่หน่วยงานบริการลูกค้าเจ็ทสตาร์ เอเชียที่อยู่ เจ็ทสตาร์ เอเชีย สนามบินชางกี สิงค์โปร์ PO Box 323, Singapore 918144 โดยอาจมีค่าธรรมเนียม เพิ่มเติม

4. การสำรองที่นั่ง

4.1 การสำรองที่นั่งจะเกิดขึ้นเมื่อใด

การสำรองที่นั่งเที่ยวบินนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อระบบได้บันทึกว่ายอมรับและยืนยันการจองโดยเจ็ทสตาร์ เอเชียหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต โดยที่หากมีการร้องขอจากท่าน ทางเราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะทำการออกเอกสารที่เป็นลายลักษณ์ อักษรเพื่อทำการยืนยันการสำรองที่นั่ง อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่ได้ขึ้นเครื่องหากท่านไม่ได้ชำระเงินค่าโดยสารและได้รับตั๋วโดยสารโดยการเช็คอิน และแสดงหนังสือเดินทางกับเอกสารที่เกี่ยวกับการเดินทางที่จำเป็นอื่นๆ

ทางเราไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน จากการจัดการการเดินทางกับเจ็ทสตาร์ผ่านผู้อื่นผู้ใดนอกเหนือจากทางเจ็ทสตาร์หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

4.2 การยืนยันการสำรองที่นั่ง

ท่านไม่จำเป็นต้องทำการยืนยันการสำรองที่นั่งในเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ เอเชีย อย่างไรก็ตามท่านอาจจะต้องทำการยืนยันการสำรองที่นั่งกับสายการบินอื่นที่ท่านอาจจะต้องใช้ในการเดินทางด้วย ท่านจึงควรที่จะตรวจสอบเงื่อนไขในการยืนยัน การสำรองที่นั่งกับสายการบินนั้นๆ ซึ่งหากท่านไม่ได้ทำการยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว สายการบินนั้นๆอาจจะทำการยกเลิกการสำรองที่นั่งของท่าน นอกจากจะมีการประกาศเป็นอย่างอื่น ทางเจ็ทสตาร์ไม่มีบริการต่อเครื่อง (Connecting flight)

4.3 การเปลี่ยนการสำรองที่นั่ง

เจ็ทสตาร์เสนอทางเลือกหลากหลายในเรื่องของประเภทและรูปแบบค่าโดยสาร ซึ่งจะมีราคาแตกต่างกันตามแต่ละประเภท การจองของท่านขึ้นอยู่กับระเบียบค่าโดยสารและรูปแบบการเดินทางที่บังคับใช้กับประเภทที่นั่งโดยสารและรูปแบบการ เดินทางที่ท่านเลือก ท่านสามารถเลือกรูปแบบค่าโดยสารแต่ละประเภทได้ ณ เวลาที่สำรองที่นั่ง ทั้งนี้โปรดสังเกตระเบียบเกี่ยวกับค่าโดยสารและรูปแบบการเดินทาง รวมถึงค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง หรือข้อห้ามที่อาจจะใช้บังคับในบางกรณี

เจ็ทสตาร์อาจจะทำการปรับราคาค่าธรรมเนียมได้เป็นครั้งคราว ซึ่งหากการเปลี่ยนแปลงนั้นกระทบกับราคาค่าโดยสารที่ท่านได้ทำการจองไปเรียบร้อยแล้วนั้น ทางเราจะทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือน โดยการปรับข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของเจ็ทสตาร์

4.4 การช่วยเหลือพิเศษ

โดยทั่วไปแล้วทางเราจะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารเดินทางโดยลำพัง ปราศจากผู้ติดตาม นอกจากผู้โดยสารนั้นจะสามารถเดินทางได้โดยตนเอง ซึ่งหมายความว่า ผู้โดยสารจะต้องสามารถเดินทางด้วยตนเองได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องมีการช่วย เหลือหรือดูแลพิเศษอื่นใด ทางเราไม่มีระบบ เจ้าหน้าที่รวมถึงเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือหรือการดูแลพิเศษใดๆ สำหรับเด็กที่ยังต้องมีผู้ดูแล จะไม่ถือว่าสามารถเดินทางได้โดยลำพัง เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดความเสียหายหรือ อันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นหากเดินทางโดยลำพัง

อย่างไรก็ตาม ทางเรามีบริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ต้องเดินทางพร้อมกับสุนัขช่วยเหลือหรือจำเป็นต้องใช้เก้าอี้รถเข็นในการเดินทาง (ข้อ 5.7) ถ้าหากท่านต้องการใช้บริการพิเศษเหล่านี้ กรุณาทำรายการผ่านช่องทางการ สำรองที่นั่งของเจ็ทสตาร์ ในส่วนของสัตว์ประเภทอื่นนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ยกเว้นแต่มีกฎหมายที่ให้การยกเว้น

ผู้ติดตาม หมายถึง ผู้โดยสารที่ชำระเงินค่าโดยสารและในความเห็นตามสมควรของเราเป็นผู้ที่สามารถเดินทางได้โดยลำพังและสามารถให้การช่วยเหลือ การดูแลหรือทั้งสองอย่างเท่าที่จำเป็นกับผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยได้ตามสมควร ซึ่งโดย ทั่วไปแล้ว ทางเจ็ทสตาร์จะไม่ถือว่าเด็กเป็นผู้ติดตามที่เหมาะสม นอกจากบุคคลนั้นจะมีอายุอย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป

4.5 การจัดสรรที่นั่ง

แม้ว่าทางเราจะพยายามอย่างที่สุดในการจัดสรรที่นั่งตามที่ท่านร้องขอ แต่ทางเจ็ทสตาร์ไม่สามารถรับประกันการระบุที่นั่งโดยเฉพาะให้ท่านได้ ซึ่งทางเราสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่นั่งได้ตลอดเวลา ถึงแม้ท่านจะขึ้นเครื่องมาแล้วก็ตาม เนื่อง ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง ความปลอดภัยและเหตุผลด้านการปฏิบัติงาน

กรณีที่เราจำเป็นต้องร้องขอให้ท่านทำการลดระดับที่นั่งในการเดินทางแล้วนั้น ทางเราจะ

 • • ทำการคืนเงินส่วนต่างค่าโดยสาร (หรือคืนเป็นคะแนนสะสมไมล์ ตามแต่สมควร) หรือ
 • • จัดเที่ยวบินอื่นๆของเราให้แก่ท่านอย่างสมเหตุสมผล

5. ค่าโดยสาร

5.1 ค่าโดยสารที่ท่านจ่าย ครอบคลุมส่วนใดบ้าง

ราคาค่าโดยสารครอบคลุมเที่ยวบินและจำนวนสัมภาระที่ได้รับอนุญาตของท่าน:

 • จากสนามบินของประเทศที่ท่านออกเดินทางตามที่ระบุไว้ในเอกสารการสำรองที่นั่ง
 • ถึงสนามบินของประเทศปลายทางที่ระบุไว้ในเอกสารการสำรองที่นั่ง

5.2 ค่าโดยสาร ไม่ได้ครอบคลุมถึงส่วนใดบ้าง

ค่าโดยสารนั้นไม่ได้รวมไปถึงการขนส่งภาคพื้นดินจากสนามบินหนึ่งไปอีกสนามบินหนึ่ง หรือระหว่างสนามบินไปยังสถานที่ใดๆ อาหารและเครื่องดื่มต่างๆนั้นไม่ได้รวมอยู่ในราคาค่าโดยสารเช่นกัน นอกเสียจากระเบียบค่าโดยสารนั้นจะกำหนด เป็นอย่างอื่น

5.3 ค่าโดยสารที่ไม่สามารถเรียกคืนได้

ค่าโดยสารบางประเภทนั้นเป็นประเภทที่ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ กรุณาอ้างอิงจากระเบียบเรื่องราคาค่าโดยสารสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้

ถึงแม้ว่าท่านจะซื้อตั๋วโดยสารแบบที่ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ แต่หากท่านไม่ได้เดินทางไปกับเที่ยวบินนั้น ท่านอาจจะสามารถเรียกร้องคืนค่าธรรมเนียมหรือภาษีบางประเภท แต่ไม่สามารถเรียกคืนในส่วนของค่าเชื้อเพลิงและประกันภัยได้ ในกรณีที่ทางเจ็ทสตาร์ได้ทำการเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีเป็นรายผู้โดยสารเพื่อนำส่งให้กับสนามบินหรือหน่วยงานภาษีที่รับผิดชอบ และทางเราไม่ได้นำส่งเงินในส่วนนั้น เนื่องจากท่านไม่ได้เดินทางไปในเที่ยวบินนั้น ทางเราจะทำการคืนเงินใน ส่วนนั้นให้แก่ท่าน หลังจากหักค่าธรรมเนียมการดำเนินการแล้ว (ดูรายละเอียดได้ในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าปรับ) ทาง เราจะไม่ทำการคืนเงินให้แก่ท่าน หากค่าธรรมเนียมในการดำเนินการนั้นเกินกว่าจำนวนเงินที่จะต้องคืน

5.4 การชำระเงินสำหรับการสำรองที่นั่ง

ท่านหรือผู้ที่มีอำนาจดำเนินการแทนท่าน จะต้องทำการชำระเงินการสำรองที่นั่ง ณ เวลาที่สำรองที่นั่งหรือภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยเจ็ทสตาร์ เอเชีย ซึ่งจะต้องชำระเงินสำหรับค่าใช้จ่ายด้านล่างนี้:

 • ราคาค่าโดยสาร
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าธรรมเนียมรวมทั้งภาษี และ
 • ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่านซึ่งอาจรวมถึงส่วนต่างของราคาค่าโดยสาร

5.5 อัตราแลกเปลี่ยน

ท่านต้องทำการชำระเงินค่าโดยสารเป็นสกุลเงินที่กำหนดไว้โดยทางเจ็ทสตาร์

5.6 ค่าปรับและภาษี

การสำรองที่นั่งที่ท่านชำระนั้นรวมถึงส่วนเพิ่ม ค่าธรรมเนียมและภาษี ท่านอาจจะต้องยังชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงค่าธรรมเนียมและภาษีที่อาจจะไม่ได้ระบุไว้บนเอกสารยืนยันรายละเอียดในการเดินทางและใบกำกับภาษี โดยจะต้องชำระ โดยตรงให้กับบุคคลที่สาม เช่น ค่าธรรมเนียมสนามบินขาออก ที่จะเรียกเก็บจากท่านโดยตรงที่สนามบินนานาชาติ ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะไม่มีระบุไว้บนตั๋วโดยสาร

หากหน่วยงานที่มีอำนาจของทางรัฐบาลได้กำหนดให้มีหรือประกาศเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือภาษีจากการเดินทางของท่าน โดยคิดเป็นราคาต่อผู้โดยสารในช่วงระยะเวลาก่อนที่ท่านจะเดินทาง ทางเราจะต้องดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วน นั้นกับท่าน หากกฎหมายอนุญาตให้ทำได้

5.7 การเดินทางพร้อมกับเก้าอี้รถเข็นและสุนัขช่วยเหลือ and Service Dogs

ค่าโดยสารของท่านนั้นได้ครอบคลุมถึงการนำไปซึ่งเก้าอี้รถเข็นหรือสุนัขช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องนำอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเครื่องบินด้วย โปรดแจ้งกับทางเจ็ทสตาร์ ในขณะที่ท่านได้ทำการสำรองที่นั่ง ทั้งนี้อาจมีข้อจำกัด บางประการ

6. การขอเปลี่ยน

6.1 ตั๋วโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนโอนเป็นชื่อผู้อื่นได้

ท่านจะต้องไม่ให้หรือขายสิทธิการสำรองที่นั่งของท่านแก่ผู้อื่นเพื่อนำมาใช้ในการโดยสาร นอกจากเป็นข้อบังคับตามกฎหมายหรือเป็นการกระทำภายใต้ระเบียบค่าโดยสารที่ได้กำหนดไว้ การสำรองที่นั่งไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ หากผู้อื่นแสดง ตนเองว่าจะเดินทางโดยใช้สิทธสำรองที่นั่งของท่านและเราพบว่าบุคคลนั้นไม่ใช่ท่าน ทางเราอาจจะปฏิเสธการรับบุคคลนั้นขึ้นเครื่องโดยสาร อย่างไรก็ตาม หากทางเราไม่มีการตรวจพบว่าการสำรองที่นั่งนั้นได้มีการเปลี่ยนโอนผู้ใช้ และมีการรับ บุคคลนั้นขึ้นเครื่องไปแล้วหรือมีการคืนเงินให้บุคคลดังกล่าวแล้ว ทางเราไม่มีภาระผูกพันในการที่จะต้องออกตั๋วโดยสารใบใหม่หรือคืนเงินให้แก่ท่าน

ระเบียบราคาค่าโดยสารอาจอนุญาตให้ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารและสร้างการสำรองที่นั่งใหม่ได้ หากท่านชำระค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนรายละเอียดนั้น

6.2 การสำรองที่นั่งและการกำหนดวันเดินทาง

(ก) การสำรองที่นั่งโดยไม่ระบุเที่ยวบิน

ท่านจะต้องสำรองที่นั่งโดยการระบุเที่ยวบินที่ต้องการเดินทางเท่านั้น ไม่สามารถสำรองที่นั่งโดยไม่ระบุเที่ยวบินได้ นอกจากมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

(ข) การแลกคะแนนสะสมไมล์บิน

การสำรองที่นั่งโดยการแลกคะแนนสะสมไมล์บิน จะมีผลบังคับใช้ได้ 1 ปีนับจากวันที่สำรองที่นั่งวันแรก การเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับการสำรองที่นั่งของท่านจะทำได้เฉพาะในช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้เท่านั้น

6.3 หมายเลขอ้างอิงการจอง

ท่านต้องเก็บรักษาหมายเลขอ้างอิงการจอง ไว้เป็นอย่างดี เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำมาแอบอ้างใช้ได้

7. สัมภาระ

7.1 จำนวนสัมภาระที่อนุญาต

ท่านสามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องตามจำนวนที่กำหนด ในเงื่อนไขการบินนี้ ขึ้นไปบนเครื่องบินได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทารกที่ไม่ได้ทำการสำรองที่นั่งเป็นของตนเองจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระขึ้นเครื่องขึ้นมาบนห้องโดยสาร

ค่าโดยสารและรูปแบบการเดินทางบางประเภทนั้นไม่ได้รวมในส่วนสัมภาระใต้ท้องเครื่อง โปรดอ้างถึงระเบียบเรื่องค่าโดยสารและรูปแบบการเดินทางสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้ในขณะสำรองที่นั่ง

การอนุญาตและข้อจำกัดสำหรับสัมภาระขึ้นเครื่อง และสัมภาระใต้ท้องเครื่อง และสัมภาระใต้ท้องเครื่อง นั้นมีการแจ้งอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของเรา และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระขึ้นเครื่องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือข้อจำกัดใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทั้งสัมภาระขึ้นเครื่อง และสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ที่จะส่งผลกระทบกับการสำรองที่นั่งของท่าน ทางเราจะมีการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเราในส่วนของข้อมูลสัมภาระเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง หรือช่องทางประกาศอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้โดยสารที่ทำการสำรองที่นั่งไว้แต่ไม่ได้เดินทางไปกับเที่ยวบินนั้น ไม่สามารถโอนสิทธิในสัมภาระใต้ท้องเครื่องหรือสิทธิในสัมภาระขึ้นเครื่องให้แก่ผู้โดยสารคนอื่นได้ รวมถึงผู้โดยสารในเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางและใบกำกับภาษี เดียวกัน

7.2 สิ่งของต้องห้าม

ทางเราจะไม่รับขนและท่านจะต้องไม่พยายามนำสิ่งของต้องห้ามเหล่านี้ขึ้นเครื่อง:

 • • สิ่งของที่ถูกสั่งห้ามนำขึ้นเครื่องบินโดยกฎหมาย ข้อบังคับหรือคำสั่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ
 • • อาวุธทุกชนิด
 • • สิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบิน บุคคล หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน หรือสิ่งที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายได้ ตัวอย่างเช่น สิ่งของที่ได้ระบุไว้โดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ในส่วนของคำ แนะนำด้านเทคนิคสำหรับการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตรายทางอากาศอย่างปลอดภัย และที่ระบุไว้โดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ในส่วนของกฎเกี่ยวกับสินค้าอันตรายท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางเรา
 • • สิ่งของที่ทางเราระบุว่าเป็นสิ่งของต้องห้าม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งของที่ทางเราเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะนำเป็นสัมภาระในการเดินทางไปด้วย เนื่องจากอันตราย ไม่ปลอดภัยหรือเนื่องมาจากน้ำหนัก ขนาด รูปร่างหรือ ลักษณะเฉพาะหรืออาจจะเป็นสิ่งของที่แตกง่ายหรือเน่าเสียได้ง่าย
 • • สัตว์ (ยกเว้นบริการขนส่งสัตว์ที่ได้รับอนุญาต)
 • • กระเป๋าที่มีสินค้าหรือวัตถุที่อันตรายเป็นส่วนประกอบ เช่น แบตเตอรี่ลิเธียม
 • • เครื่องพ่นไฟ อุปกรณ์หยุดการเคลื่อนไหว เช่น กระบอง สเปรย์พริกไทย และอื่นๆที่ มีส่วนประกอบของสารที่ทำให้เกิดการระคายเคืองหรือทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นั้นเป็นสิ่งต้องห้าม

หากทางเราตรวจพบว่าท่านได้นำสิ่งของต้องห้ามเหล่านี้ขึ้นบนเครื่อง ทางเราจะต้องตัดสินใจดำเนินการตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสภาพการณ์นั้นๆ รวมถึงเราจะทำการทิ้งสิ่งของเหล่านั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ

ทางเราไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับสิ่งของต้องห้ามเหล่านี้หากมีการนำขึ้นมาบนเครื่อง เนื่องจากเป็นสิ่งของที่ถูกห้ามเอาไว้แล้ว

7.3 อาวุธปืน

ทางเราไม่อนุญาตให้ท่านสามารถนำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนใส่ในสัมภาระใต้ท้องเครื่องหรือสัมภาระขึ้นเครื่อง

7.4 ข้อจำกัดของสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

ท่านต้องไม่นำสิ่งของเหล่านี้รวมในสัมภาระใต้ท้องเครื่อง:

 • • สิ่งของที่แตกหักหรือเน่าเสียได้ง่าย
 • • คอมพิวเตอร์
 • • สิ่งของมีค่า เช่น เงิน เครื่องเพชร โลหะมีค่า เครื่องเงิน
 • • หนังสือสัญญา ใบหุ้น เอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือเอกสารมีค่าอื่นๆ
 • • กล้องถ่ายรูป
 • • อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัว รวมถึงแผ่นซีดี
 • • สินค้าในเชิงพาณิชย์หรือเอกสารทางธุรกิจ or
 • • หนังสือเดินทางหรือเอกสารในการเดินทางอื่นๆ

ในส่วนความรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของสัมภาระของเรานั้นมีอยู่จำกัด (ดูข้อ 14 ด้านล่าง) หากท่านนำสิ่งของที่เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการบินที่เรากำหนดไว้ เราจะดำเนินการอย่างถึงที่สุดในการโต้แย้ง หากมีข้อเรียกร้องในความเสียหาย การสูญหายหรือการทำลายสิ่งของเหล่านั้น

7.5 ข้อจำกัดของสัมภาระขึ้นเครื่อง

สัมภาระที่ขึ้นเครื่องทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดทั้งขนาดและน้ำหนัก ท่านจะต้องไม่นำมีด สิ่งของมีคมหรือสิ่งของที่ใช้ สำหรับตัดทุกประเภท และทุกความยาว ทั้งประเภทที่เป็นโลหะและวัสดุอื่นๆ รวมถึงเข็มถักนิตติ้งและอุปกรณ์การกีฬา ใส่รวมไว้กับสัมภาระขึ้นเครื่อง สิ่งของเหล่านี้จะต้องใส่รวมไว้ในสัมภาระใต้ท้องเครื่องและไม่สามารถนำไปกับสัมภาระขึ้นเครื่อง หรือนำติดตัวท่าน หากตรวจพบว่าท่านได้นำสิ่งของเหล่านี้ขึ้นมา ทางเราจะทำการยึดและไม่มีการมอบคืน

ผู้โดยสารที่จำเป็นต้องพกเข็มฉีดยาจำเป็นที่จะต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจ หากเป็นไปได้ ผู้โดยสารควรแสดงเอกสารรับรองทางการแพทย์เพื่อยืนยันถึงความจำเป็น สำหรับยารักษาโรคต่างๆควรจะต้องมีฉลากยาอย่างเป็นทางการระบุ สรรพคุณของยาหรือมีชื่อบริษัทผู้ผลิตติดอยู่บนซองยา กรุณาติดต่อเจ็ทสตาร์ เอเชียหากมีคำถาม

เราจะไม่รับผิดชอบในสิ่งของที่เราปฏิเสธไม่ให้นำขึ้นเครื่องไปในสัมภาระขึ้นเครื่องรวมถึงสิ่งของที่ไม่ได้ใส่ไว้ในสัมภาระใต้ท้องเครื่องด้วย

7.6 สัมภาระส่วนเกิน

ท่านจะไม่สามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้เกินกว่าที่กำหนดไว้ (ข้อ 7.1) จะมีการคิดค่าปรับเพิ่มเติมหากมีสัมภาระใต้ท้องเครื่องเกินกว่าจำนวนที่อนุญาตไว้ รายละเอียดค่าปรับเพิ่มเติมสามารถดูได้ในส่วนของหัวข้อสัมภาระใต้ท้องเครื่อง เจ็ทสตาร์อาจจะไม่สามารถนำสัมภาระส่วนเกินของท่านไปในเที่ยวบินนั้นได้

7.7 การตรวจค้น

เจ้าหน้าที่ของเจ็ทสตาร์ เอเชีย เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่สนามบินอาจจะ:

 • จำเป็นต้องตรวจค้นเครื่องแต่งกายและร่างกายของท่าน
 • จำเป็นต้องตรวจค้นกระเป๋าและสัมภาระของท่าน
 • การตรวจค้นสัมภาระของท่านทั้งในขณะที่ท่านอยู่ด้วยหรืออาจจะไม่อยู่ก็ตาม

หลังจากการตรวจค้นหรือในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจค้นร่างกายหรือสัมภาระของท่าน ทางเราอาจจำเป็นต้องปฏิเสธการให้บริการแก่ท่านรวมถึงสัมภาระของท่านด้วย ทั้งนี้เราอาจจะต้องนำส่งสัมภาระของท่านให้กับ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่สนามบิน

นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายต่างๆ หากการตรวจค้นร่างกายทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บ หรือการตรวจค้น หรือเอ็กซ์เรย์ทำให้สัมภาระของท่านเกิดความเสียหายหรือทำให้สิ่งของถูกเคลื่อนย้ายไปจากสัมภาระใต้ ท้องเครื่อง ทางเราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในส่วนนั้น นอกเสียจากว่าความเสียหายนั้นเกิดจากการที่เราปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท

8. การเช็คอิน

8.1 ก่อนเช็คอิน

ท่านต้องมีหมายเลขอ้างอิงการจอง หนังสือเดินทาง วีซ่า สัมภาระ เอกสารที่จำเป็นเกี่ยวกับการเดินทาง หรือสิ่งของที่ท่านต้องใช้ในการเดินทางอ��่นๆ

8.2 ระยะเวลาสิ้นสุดการเช็คอิน (Check-in Deadline)

ระยะเวลาสิ้นสุดการเช็คอินมีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดการเที่ยวบินให้ออกเดินทางได้อย่างตรงเวลา โปรดมาที่ประตูทางเข้าเครื่องตามเวลาที่ระบุไว้ ท่านจะไม่สามารถทำการเช็คอินได้หากเกินระยะเวลาการสิ้นสุด การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางแล้ว การมาถึงหลังจากหมดเวลาเช็คอินแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าโดยสารให้แก่ท่าน เครื่องบินจะไม่หยุดรอท่านหากท่านมาถึงประตูทางเข้าเครื่องไม่ตรงเวลา ท่านไม่สามารถเช็คอินที่ประตูทางเข้าเครื่องได้ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและทางเลือกในการเช็คอินได้ที่เว็บไซต์ jetstar.com

8.3 ในขั้นตอนเช็คอิน

ผู้โดยสารทุกท่าน รวมถึงเด็กต้องแสดงหมายเลขอ้างอิงการจอง เอกสารสำคัญในการเดินทาง (ข้อ 3.1) และเอกสารยืนยันตัวตนในการเช็คอิน สำหรับทารกที่ไม่ต้องจองที่นั่งต่างหากจะต้องแสดงเอกสารที่ยืนยันอายุของทารกนั้น (หากต่ำกว่า 2 ปี) เช่น ใบสูติบัตร หากท่านไม่แสดงเอกสารสำคัญในการเดินทางและเอกสารยืนยันตัวตนในขณะที่เช็คอิน ท่านอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางได้ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศในทุกเที่ยวบินจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางที่สมบูรณ์และยังไม่ หมดอายุ

ในขณะเช็คอิน ทางเราจะออกตั๋วโดยสารและใบลงทะเบียนสัมภาระสำหรับสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ให้ท่านเก็บรักษาเอกสารนี้ไว้ตลอดระยะเวลาการเดินทาง

8.4 ถ้าหากท่านมาช้ากว่าที่กำหนด

หากท่านมาถึงจุดเช็คอินหรือประตูทางเข้าเครื่องช้ากว่าที่กำหนด (ข้อ 8.2) การสำรองที่นั่งของท่านจะถูกริบและทางเราจะไม่มีการคืนเงินค่าโดยสารให้แก่ท่าน นอกจากกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในระเบียบค่าโดยสารที่บังคับใช้หรือเงื่อนไขการบิน หรือได้มีการบอกกล่าวไว้เป็นอย่างอื่นจากเจ็ทสตาร์หรือตามที่กฎหมายหรืออนุสัญญากำหนด

นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายต่างๆ ทางเราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านมาถึงช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้

9. ตารางการเดินทาง ความล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน

9.1 ตารางการเดินทาง

(ก) เจ็ทสตาร์ไม่รับรองว่าจะสามารถนำท่านและสัมภาระของท่านเดินทางไปยังจุดหมายในวันและเวลาที่ได้ระบุไว้ในตารางบิน ตารางบินอาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าโดยอาจจะมาจากเหตุผลต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียง สภาพอากาศแย่ การจัดการการจราจรทางอากาศล่าช้า การประท้วง ความขัดข้องด้านเทคนิคและการล่าช้าของเครื่องบินในประเทศ ซึ่งเวลาของเที่ยวบินไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสัญญาการบินระหว่างท่านกับเรา

(ข) ก่อนที่ทางเราจะยอมรับและยืนยันการสำรองที่นั่งของท่าน เราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะแจ้งท่านล่วงหน้าถึงวันเวลาที่เที่ยวบินจะออกเดินทางและจะมีระบุไว้บนเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางและใบกำกับภาษี เราอาจจำ เป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงตารางบินการออกเดินทางหลังจากที่ได้ออกเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางและใบกำกับภาษีไปเรียบร้อยแล้ว หากท่านได้ให้รายละเอียดในการติดต่อกับเราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ทางเราหรือตัวแทนที่ได้รับ อนุญาตจะทำการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆไปยังท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านควรตรวจสอบก่อนการเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตารางการเดินทาง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ที่อนุสัญญาหรือกฎหมายที่บังคับใช้ได้แล้วนั้น ทางเรา ไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้

(ค) หากหลังจากที่ท่านได้ชำระเงินการสำรองที่นั่งแล้ว ทางเราเปลี่ยนแปลงตารางการเดินทางของท่านหรือยกเลิกเที่ยวบิน (นอกเหนือจากสาเหตุที่เราไม่สามารถควบคุมได้) และ:

 • การเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้ท่านไม่สามารถใช้การโดยสารเที่ยวบินนั้นเพื่อทำตามความประสงค์ในการเดินทางของท่านได้ และ
 • เราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถทำการสำรองที่นั่งในเที่ยวบินอื่นที่ท่านต้องการให้แก่ท่านได้

ทางเราจะทำการคืนเงินในส่วนของค่าโดยสารให้แก่ท่าน นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในอนุสัญญาหรือกฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายเงินหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางหรือยกเลิกเที่ยว บิน

9.2 การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากเหตุที่เราไม่สามารถควบคุมได้

หากในกรณีที่ความล่าช้านั้นเกิดจากเหตุที่ทางเราไม่สามารถควบคุมได้นั้น ไม่ว่าท่านจะได้ทำการเช็คอินแล้วหรือไม่ก็ตาม เจ็ทสตาร์ เอเชียจะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยท่านให้เดินทางไปถึงจุดหมาย แต่ทางเราจะไม่รับผิดชอบในส่วนของ ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากความล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบิน นอกจากจะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

9.3 ไม่มีการให้บริการต่อเครื่อง

นอกจากมีการแจ้งจากทางเจ็ทสตาร์เป็นอย่างอื่น ท่านต้องรับคืนสัมภาระใต้ท้องเครื่องของท่านหลังจากเที่ยวบินหนึ่งๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารเองที่จะต้องเผื่อเวลาในการรอรับสัมภาระจากเที่ยวบินขาเข้าและเช็คอินกับเที่ยวบินขาออก เที่ยวถัดไป กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ jetstar.com

10. การปฏิเสธการโดยสารหรือการขึ้นเครื่อง

10.1 การปฏิเสธการโดยสาร

ถึงแม้ว่าท่านจะมีการสำรองที่นั่ง หากได้เกิดหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ต่อไปขึ้น ทางเราอาจจะปฏิเสธการโดยสารของท่านรวมถึงสัมภาระของท่านด้วย:

 • หากการโดยสารของท่านหรือสัมภาระของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงภัยต่อความปลอดภัยของเครื่องบินหรือผู้โดยสารท่านอื่น
 • หากการโดยสารของท่านหรือสัมภาระของท่านอาจเป็นการรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นบนเครื่องอย่างร้ายแรง
 • หากการโดยสารของท่านหรือสัมภาระของท่านอาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งหรือการควบคุมการเข้าเมืองของประเทศต้นทางและปลายหมาย
 • หากท่านไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือหาทางเข้าประเทศที่เป็นประเทศเปลี่ยนผ่าน (Transit) หรือกรณีที่ท่านไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำลายเอกสารการเดินทางระหว่างโดยสารบนเครื่อง บิน หรือปฏิเสธที่จะให้เจ้าหน้าที่สายการบินตรวจสอบหากเรียกขอ
 • เนื่องจากท่านได้ปฏิเสธการตรวจค้นร่างกายและสัมภาระเพื่อความปลอดภัย
 • เนื่องจากท่านไม่ได้มีการสำรองที่นั่ง
 • หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ คำสั่งหรือเงื่อนไขการบินนี้ที่บังคับใช้
 • หากท่านไม่ได้ทำการเช็คอินภายในระยะเวลาเช็คอิน (ดูที่หัวข้อระยะเวลาสิ้นสุดการเช็คอิน(Check-in Deadline) ข้อ 8.2) หรือมาถึงประตูทางขึ้นเครื่องช้ากว่าเวลาที่กำหนด
 • เนื่องจากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเ��้าหน้าที่ภาคพื้นหรือเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยหรือความปลอดภัย
 • เนื่องจากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการแพทย์ที่กำหนดไว้ (ดูที่ข้อ 3.4)
 • เนื่องจากท่านจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ท่านไม่ได้แจ้งเราล่วงหน้า (ดูที่ข้อ 4.4)
 • หากท่านอยู่ในอาการมึนเมาจากแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด
 • หากท่านเป็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าท่านมียาเสพติดผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
 • หากท่านมีสภาพทางจิตหรือร่างกายที่เป็นอันตรายหรือเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อตัวท่านเอง เครื่องบิน หรือผู้โดยสารท่านใดบนเครื่องบิน
 • หากท่านมีการใช้วาจา คุกคาม ไม่สุภาพ หรือดูหมิ่นเจ้าหน้าที่ภาคพื้นหรือเจ้าหน้าที่บนเครื่อง รวมถึงการประพฤติกิริยาคุกคามรูปแบบอื่นด้วย
 • หากท่านได้กระทำความผิดอาญาในระหว่างการเช็คอินหรือกระบวนการขึ้นเครื่องบิน หรือบนเครื่องบิน
 • หากท่านจงใจรบกวนหรือแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นหรือเจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน
 • หากท่านกระทำสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเครื่องบินหรือบุคคลอื่น
 • หากท่านทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
 • เนื่องจากท่านกระทำการอันไม่สมควรบนเที่ยวบินก่อนหน้า และทางเราไม่มั่นใจว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก
 • เนื่องจากท่านไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อในการสำรองที่นั่งที่ท่านประสงค์จะเดินทาง
 • เนื่องจากการสำรองที่นั่งของท่าน:
  • ไม่ได้ทำการชำระเงิน
  • ได้ถูกโอนสิทธิไปเรียบร้อยแล้ว (เว้นเสียแต่เป็นไปตามระเบียบราคาค่าโดยสารที่เกี่ยวข้อง)
  • เป็นการได้มาโดยผิดกฎหมาย
  • เป็นการได้มาจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ทางเราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
  • มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ไม่ได้กระทำโดยทางเราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
  • มีการปลอมแปลงหรือเป็นตั๋วที่ไม่ชอบด้วยประการอื่น
 • หากเราเชื่อว่าท่านพยายามที่จะเข้าประเทศที่ท่านจะทำการต่อเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • หากท่านปฏิเสธที่จะแสดงเอกสารการเดินทางแก่เจ้าหน้าที่ของเรา หรือไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการถ่ายสำเนาเอกสารการเดินทางของท่าน หรือท่านได้ทำลายเอกสารการเดินทางไประหว่างการเดินทาง

หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งในข้อ 10.1 ข้างต้น ทางเราอาจต้องดำเนินการให้ท่านออกจากเที่ยวบินนั้นแม้ว่าท่านจะได้ขึ้นเครื่องบินแล้วและทำการยกเลิกเที่ยวบินอื่นใดที่ท่านได้มีกับทางเราตามเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางและใบ กำกับภาษี โดยไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

10.2 การแจ้งให้ทราบถึงการปฏิเสธการโดยสารของท่าน

เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธการโดยสารท่านและสัมภาระของท่านหากเราได้แจ้งท่านเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีรายละเอียดช่วงเวลาที่จะมีผลบังคับใช้ อีกทั้งร้องขอไม่ให้ท่านทำการสำรองที่นั่งใหม่ หรือให้ผู้อื่นทำการแทนท่าน หากท่านพยายามที่จะเดิน ทางในช่วงเวลาที่การแจ้งมีผลบังคับใช้ ทางเราจำเป็นต้องปฏิเสธการบินของท่าน

10.3 การปฏิเสธการขึ้นเครื่องเนื่องจากมีการสำรองที่นั่งเกินจำนวน

หากท่านถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องเนื่องมาจากมีการสำรองที่นั่งเที่ยวบินแบบประจำเกินจำนวนนั้น ทางเราจะพยายามนำท่านไปถึงยังจุดหมายปลายทางให้ใกล้เคียงกับเวลาที่ท่านได้ทำการสำรองที่นั่งไว้มากที่สุดตามความเหมาะสม หากเราไม่ สามารถจัดการเช่นนั้นได้ ทางเราจะดำเนินการชดเชยและดูแลท่านตามที่กฎหมายหรือตามนโยบายของบริษัทหากไม่มีกฎหมายบังคับใช้

ข้อ 10.3 นี้ไม่รวมถึงกรณีที่ท่านมาถึงช้ากว่าเวลาสิ้นสุดการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางที่กำหนดไว้และไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการขึ้นเครื่องในข้อ 8 ได้ รวมถึงกรณีที่เราใช้สิทธิของเราในการปฏิเสธการโดยสารของท่าน

ในกรณีที่ทางเราไม่สามารถจัดหาที่เก็บสัมภาระขึ้นเครื่องของท่านได้ ทางเราจะขออนุญาตท่านในการจัดเก็บสัมภาระไว้ในเครื่องบินดังเช่นสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ซึ่งในกรณีนี้ท่านจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการนำสัมภาระไว้ใต้ท้องเครื่อง

11. ข้อปฏิบัติระหว่างโดยสาร

11.1 การปฏิบัติตามคำแนะนำ

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร ท่านต้องปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติด้านล่างนี้ รวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินในขณะที่ท่านเดินทางกับทางเจ็ทสตาร์ เอเชีย:

 • วางสัมภาระขึ้นเครื่องของท่านไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านหรือในช่องเก็บของเหนือศีรษะของท่าน
 • โปรดระมัดระวังเมื่อเปิดช่องเก็บของเหนือศีรษะของท่าน เนื่องจากสัมภาระขึ้นเครื่องอาจเคลื่อนที่ระหว่างเครื่องบินทำการบิน
 • กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งอยู่กับที่
 • กรุณานั่งอยู่กับที่พร้อมคาดเข็มขัดนิรภัยในระหว่างที่เครื่องบินผ่านสภาพอากาศแปรปรวน
 • กรุณานั่งอยู่กับที่ตามคำแนะนำ โดยเฉพาะในระหว่างที่เครื่องบินกำลังวิ่งบนรันเวย์
 • ห้ามเปิดเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา เครื่องอัดเสียง วิทยุ เครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นเกมส์อิเลคทรอนิกส์ อุปกรณ์รับส่งแสงเลเซอร์ อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ รีโมตคอนโทรล เครื่องเล่นควบคุมระยะไกลหรือบังคับวิทยุ ซึ่งอาจรบกวนการบิน หากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ทางเราอาจจะต้องทำการยึดสิ่งของเหล่านั้นไว้จนกระทั่งสิ้นสุดการเดินทาง เครื่องช่วยฟังและเครื่องกระตุ้นหัวใจได้รับอนุญาตให้ใช้ได้
 • ห้ามสูบบุหรี่
 • หากท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กรุณาดื่มในปริมาณที่พอเหมาะและดื่มเฉพาะเครื่องดื่มที่มีให้บริการในเที่ยวบินเจ็ทสตาร์เท่านั้น
 • ใช้เข็มขัดสำหรับทารกตามคำแนะนำ
 • หากได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินโดยมีเหตุสมควร ท่านต้องมอบหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางอื่นๆให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลไว้เพื่อความปลอดภัยจนกว่าจะถึงจุดหมาย
 • ห้ามกระทำกิริยาใดๆที่เป็นการรบกวนผู้โดยสารอื่น

11.2 การควบคุมผู้โดยสาร

เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการดูแลความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน ในกรณีที่จำเป็นเราอาจควบคุมหรือนำท่านออกจากเที่ยวบินไม่ว่าที่ใดก็ตาม ตัวอย่างเช่น:

 • • ความประพฤติของท่านเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบินหรือบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน
 • • ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน
 • • มีความประพฤติที่เป็นการรบกวนผู้อื่น
 • • รบกวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินในระหว่างปฏิบัติงานบนเครื่องบิน
 • • ทำลายหรือยุ่งเกี่ยวกับเครื่องบินหรืออุปกรณ์ของเครื่องบิน

หากเราทำการนำท่านลงจากเครื่องแล้วนั้น ทางเราอาจจะปฏิเสธการโดยสารของท่านกับทางเจ็ทสตาร์ เอเชียต่อไปในอนาคตอีกด้วยและอาจฟ้องร้องเกี่ยวกับการกระทำใดๆของท่านบนเครื่องบิน

11.3 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

กรณีที่เราต้องทำการเปลี่ยนจุดหมายปลายทางตามตารางการบินซึ่งเป็นผลมาจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการบินนี้หรือตามคำแนะนำในข้อ 11.1 และให้ท่านลงจากเครื่อง ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเส้น ทางที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม

11.4 ห้ามสูบบุหรี่

ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่บนเครื่องบินของสายการบินเจ็ทสตาร์ เอเชีย

12. หลังการโดยสาร

12.1 รับสัมภาระใต้ท้องเครื่องของท่านคืน

ท่านต้องรับสัมภาระใต้ท้องเครื่องคืนโดยทันทีหลังจากที่มีการลำเลียงออกมาจากเครื่อง

12.2 หากท่านหาสัมภาระใต้ท้องเครื่องไม่พบ

หากท่านหาสัมภาระใต้ท้องเครื่องของท่านไม่พบ โปรดนำป้ายสัมภาระลงทะเบียนมาให้กับทางเราเพื่อตรวจสอบ ซึ่งผู้ที่จะสามารถนำสัมภาระคืนไปได้จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่บนป้ายสัมภาระนั้น

12.3 การมอบคืนสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

หากทางเราพบสัมภาระที่ท่านอ้างว่าเป็นของท่าน แต่ท่านไม่มีป้ายสัมภาระนั้น ทางเราจะสามารถคืนสัมภาระให้แก่ท่านได้ก็ต่อเมื่อ:

 • • ท่านมีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันว่าเป็นสัมภาระของท่าน
 • • ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันว่าท่านจะรับผิดชอบในความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการคืนสัมภาระนี้ให้แก่ท่าน และ
 • • ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เราแนะนำแก่ท่าน

12.4 การกำจัดสัมภาระ

หากท่านไม่รับสัมภาระใต้ท้องเครื่องคืนและไม่เรียกร้องให้คืนภายใน 28 วันหลังจากเที่ยวบิน ทางเราจะความพยายามตามสมควรเพื่อติดต่อท่านหากสัมภาระของท่านสามารถระบุได้ว่าเป็นของท่าน หากเราไม่สามารถระบุตัวท่านหรือติดต่อท่าน เราอาจทำการขายหรือทำลายสัมภาระเหล่านั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและไม่จำต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ จากการที่ท่านได้ทิ้งทรัพย์สินของท่านไว้บนเครื่องบิน เมื่อได้ออกจากเครื่องบินแล้ว (นอกจากความเสียหายเกิดจากความประมาทของทางเรา) รวมทั้งในอาคารผู้โดยสารหรือห้องรับรอง

12.5 หากท่านรับสัมภาระที่ไม่ใช่ของตนเองไป

หากท่านนำสัมภาระที่ไม่ใช่ของท่านไปจากสายพานลำเลียงสัมภาระ ท่านจะต้องส่งคืนสัมภาระนั้นทันทีไปยังเจ้าหน้าที่ ผู้รับร้องเรียนเกี่ยวกับสัมภาระหรือผู้จัดการสนามบินที่ท่านได้รับสัมภาระนั้นมา โดยค่าใช้จ่ายของท่านเอง

12.6 การตรวจทางศุลกากร

หากศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่รัฐกำหนด ท่านต้องให้ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบสัมภาระของท่าน เราจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่านจากการตรวจสอบดังกล่าวหรือจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดัง กล่าว

13. การปฏิเสธเข้าประเทศและค่าปรับ

13.1 การไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ

หากท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศและถ้าทางรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลของประเทศนั้นๆ มีคำสั่งให้ทางเราทำการส่งท่านกลับไปยังประเทศต้นทางหรือส่งท่านไปยังประเทศปลายทางอื่นๆ:

 • ท่านต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการกักตัวและส่งตัวกลับ หรือค่าโดยสารอื่นๆเอง
 • เราอาจหักกลบลบหนี้การคืนเงินให้แก่ท่านรวมถึงค่าโดยสารที่ได้สำรองที่นั่งไปแต่ไม่ได้ใช้ตั๋วโดยสารนั้น ต่อค่าใช้จ่ายส่งตัวกลับและค่าโดยสารอื่นๆ (หากค้างชำระ) ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา และ
 • เราจะไม่คืนเงินค่าโดยสารในการขนส่งท่านไปยังจุดหมายปลายทางที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ

13.2 การชดเชยค่าใช้จ่ายคืน

หากทางเราถูกสั่งให้จ่ายหรือปรับเงิน หรือเกิดค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการที่ท่านได้ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศใดก็ตาม หรือจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนด หรือสาเหตุมาจาก ความประพฤติของท่าน สุขภาพหรือภาวะทางการแพทย์ ท่านจะต้องชดใช้ในความเสียหายต่างๆรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นโดยสมควร เราอาจหักกลบลบหนี้การคืนเงินแก่ท่านในส่วนของค่าโดยสารที่ได้ สำรองที่นั่งไปในส่วนที่ท่านได้ทำการจองแต่ไม่ได้ใช้ตั๋วโดยสารนั้น ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

14. ความรับผิดต่อความเสียหาย

14.1 สิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ

นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการบินนี้และขอบเขตที่กฎหมายที่อาจบังคับใช้กำหนด ทางเราไม่จำต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการบินนี้

14.2 เงื่อนไขการบินของเรา

เงื่อนไขการบินนี้เป็นตัวกำหนดความรับผิดของเราต่อท่าน ความรับผิดของสายการบินอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเดินทางของท่านจะถูกกำหนดตามเงื่อนไขการบินของสายการบินเหล่านั้น

14.3 อนุสัญญาที่มีผลบังคับใช้

การรับขนระหว่างประเทศจะอยู่ภายใต้อนุสัญญาต่างๆที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องนั้นๆ หรือภายใต้เงื่อนไขการบินนี้หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้ ความรับผิดของเราอาจจะจำกัดอยู่ที่การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ สัมภาระ หรือความล่าช้า ภายใต้อนุสัญญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

14.4 ความประมาท หรือการกระทำหรือไม่กระทำการใดๆโดยท่าน

หากเกิดความเสียหายใดๆขึ้นที่มีสาเหตุมาจากตัวท่าน ความรับผิดของเราจะลดลงโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

14.5 ความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิต บาดเจ็บหรือล่าช้าของท่าน

(ก) การเดินทางระหว่างประเทศ

 • สำหรับการชดเชยความเสียหายในวงเงินไม่เกิน 113,100 SDRs (ประมาณ 218,050 เหรียญสิงค์โปร์) ในกรณีที่เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทางร่างกายโดยมีสาเหตุจากอุบัติเหตุในขณะที่อยู่บนเครื่องหรือในขณะที่เครื่องขึ้น และลง เราจะไม่ยกเว้นหรือจำกัดการชดเชยและความรับผิด อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของเราจะลดลงไปตามกฎหมายกำหนดหากสาเหตุนั้นมาจากการที่ท่านประมาทจนทำให้เกิดความเสียหายขึ้น
 • หากเกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทางร่างกายและทางเราต้องชดใช้เกิน 113,100 SDRs (ประมาณ 218,050 เหรียญสิงค์โปร์) นั้น ทางเราไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการชดเชยเงินส่วนที่เกินนี้ถ้าหากเราทำการพิสูจน์ได้ว่า:
  • ความเสียหายนั้นไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือการกระทำละเมิดอื่นๆหรือความละเลยของเราหรือตัวแทน หรือ
  • ความเสียหายนั้นเกิดมาจากความประมาทหรือการกระทำละเมิดหรือความละเลยของบุคคลอื่นแต่เพียงผู้เดียว
 • กรณีที่เกิดความล่าช้าขึ้นกับผู้โดยสาร:
  • กรณีที่อนุสัญญามอนทริออลบังคับใช้ เราจะรับผิดชดเชยความเสียหายเว้นแต่จะทำการพิสูจน์ได้ว่า เราได้ใช้มาตรการทุกอย่างแล้วตามสมควรเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายนั้นหรือเหตุนั้นเป็นเหตุอันใดที่ทางเราไม่สามารถที่จะใช้ มาตรการดังกล่าวได้ ความรับผิดของเราภายใต้อนุสัญญามอนทริออลเป็นวงเงินไม่เกิน 4,694 SDRs (ประมาณ 9,050 เหรียญสิงค์โปร์) และ
  • กรณีที่อนุสัญญาวอร์ซอบังคับใช้ เราจะรับผิดชดเชยความเสียหายเว้นแต่จะทำการพิสูจน์ได้ว่า เราได้กระทำการทุกอย่างตามที่จำเป็นแล้วเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสียหายนั้นหรือเหตุนั้นเป็นเหตุอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

(ข) บททั่วไป

ราจะไม่รับผิดชอบต่อการเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือพิการ รวมไปถึงการเสียชีวิต ที่เกิดมาจากความผิดปกติทางด้านร่างกายของท่านเอง หรือต่อความรุนแรงขึ้นของอาการนั้น เว้นเสียแต่ว่าจะอยู่ในขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดเป็น อย่างอื่น

14.6 การเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดกับสัมภาระ

(ก) การบินระหว่างประเทศ

 • ความรับผิดของเราต่อความเสียหายของสัมภาระใต้ท้องเครื่องนั้นมีจำกัดตามที่อนุสัญญาระบุไว้ เว้นแต่ท่านจะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นได้เกิดจากการกระทำหรือไม่กระทำการโดยจงใจหรือประมาทของเราโดยที่รู้อยู่แล้วว่าอาจทำให้ เกิดความเสียหายขึ้นแก่สัมภาระ
 • กรณีที่อนุสัญญาวอร์ซอบังคับใช้ วงเงินสำหรับสัมภาระใต้ท้องเครื่องจำกัดที่ 250 ฟรังซ์ (ประมาณ 38 เหรียญสิงค์โปร์) ต่อหนึ่งกิโล และ สำหรับสัมภาระขึ้นเครื่องที่ 5,000 ฟรังซ์ (ประมาณ 770 เหรียญสิงค์โปร์) เว้นแต่เป็นไปตามข้อ 25 แห่งอนุสัญญาวอร์ซอ ซึ่งจะทำให้เงื่อนไขนี้ไม่ถูกใช้บังคับ
 • กรณีที่อนุสัญญามอนทริออลบังคับใช้ วงเงินสำหรับสัมภาระใต้ท้องเครื่องและสัมภาระขึ้นเครื่องรวมกันจำกัดที่ 1,131 SDRs (ประมาณ 2,180 เหรียญสิงค์โปร์) เว้นแต่เป็นไปตามข้อ 22.5 แห่งอนุสัญญามอนทริออล ซึ่งจะทำให้ เงื่อนไขนี้ไม่ถูกใช้บังคับ เราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สัมภาระใต้ท้องเครื่องนั้นมีความเสียหายอยู่แล้ว แต่จะรับผิดชอบเพียงในส่วนของสัมภาระขึ้นเครื่อง หากเป็นความผิดของฝ่ายเรา
 • หากทั้งอนุสัญญาวอร์ซอและอนุสัญญามอนทริออลไม่สามารถบังคับใช้ได้ วงเงินความรับผิดจะแตกต่างออกไปจากนี้

(ข) บททั่วไป

 • เราจะรับผิดชอบเพียงแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการโดยสารที่จองในรหัสของสายการบินของเราเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งหากเราลงทะเบียนสัมภาระบนเที่ยวบินของสายการบินอื่น เรากระทำการเพียงแต่เป็นตัวแทนของสายการ บินนั้นเท่านั้น ทั้งนี้ท่านสามารถดำเนินการเรียกร้องเกี่ยวกับสัมภาระได้กับสายการบินแรกสุดหรือสายการบินท้ายสุดที่ให้บริการท่านในการขนส่งสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัมภาระขึ้นเครื่อง ในกรณีที่ความเสียหายเกิดความประมาทของท่านเอง
 • เราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสัมภาระของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์สินของท่านต่อผู้อื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นรวมถึงทรัพย์สินของเราด้วย
 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อสัมภาระของท่านในกรณีมีร่องรอยจากการใช้งานหรือการฉีกขาด เช่น รอยขีดข่วน รอยการครูด รอยบุบหรือรอยตัด
 • หากไม่มีการระบุน้ำหนักของสัมภาระใต้ท้องเครื่องไว้ที่ใบรับสัมภาระ เราจะถือว่าสัมภาระนั้นมีน้ำหนักตามที่อนุญาตให้ฝากได้ตามประเภทของการบินนั้นๆ

15. สิทธิในการเรียกร้องของท่าน

15.1 การเรียกร้องค่าเสียหายกรณีเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ

หากท่านต้องการเรียกร้องค่าเสียหายจากเราเกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือการได้รับบาดเจ็บของบุคคล ท่านหรือตัวแทนของท่านต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

15.2 การเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดกับสัมภาระ

หากมีการรับสัมภาระใต้ท้องเครื่องโดยบุคคลที่มีใบรับสัมภาระแล้ว โดยไม่ได้มีการร้องเรียนใดๆ เราจะถือเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าเราได้ส่งคืนสัมภาระใต้ท้องเครื่องในสภาพที่สมบูรณ์ เว้นแต่มีการพิสูจน์ยืนยันได้เป็นอย่างอื่น

การเรียกร้องความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับสัมภาระใต้ท้องเครื่องนั้น จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายในช่วงเวลาต่อไปนี้:

 • ภายในระยะเวลา 7 วันในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นกับสัมภาระใต้ท้องเครื่องของท่าน หรือ
 • ภายในระยะเวลา 21 วันหลังจากที่ท่านได้รับสัมภาระ ในกรณีที่สัมภาระมาถึงล่าช้า

หากเลยช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านจะไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยใดๆได้

ทั้งนี้หากท่านต้องการเรียกร้องให้ทางเราชดเชยในกรณีที่สัมภาระเสียหายหรือสูญหาย กรุณานำสัมภาระมาแสดงต่อเราที่สนามบินที่ท่านเดินทางมาถึง

15.3 ความเสียหายต่อเครื่องแต่งกาย

หากเกิดความเสียขึ้นกับเครื่องแต่งกายของท่านไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายที่ท่านสวมใส่อยู่หรือเครื่องแต่งกายที่ท่านนำติดตัวขึ้นมาบนเครื่องบิน ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินของเราทันที

15.4 ข้อจำกัดของการเรียกร้องค่าเสียหาย

หากกฎหมายไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่น หรือสิทธิเรียกร้องความเสียหายของท่านได้หมดไปก่อนตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการบินนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิในการเรียกร้องใดๆในความเสียหายนั้นๆได้เลยหากไม่มีการดำเนินการต่อศาลภายในระยะ เวลาสองปีนับตั้งแต่:

 • วันที่ท่านเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทาง
 • วันที่เครื่องบินควรเดินทางมาถึงตามที่ระบุไว้
 • วันที่การเดินทางของท่านสิ้นสุดลง

สำหรับการนับอายุความนั้นจะเป็นไปตามกฎหมายของศาลที่รับคดีนั้น

16. บททั่วไป

 • เราจะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของรัฐบาลหรือจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับเหล่านั้น
 • เงื่อนไขการบินนี้ (รวมไปถึงการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด) มีผลบังคับและมีเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเรา ลูกจ้างและตัวแทนในขอบเขตเดียวกับที่ใช้บังคับกับเรา
 • จำนวนเงินที่ท่านได้รับชดเชยจากเรา ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเรา ลูกจ้างและตัวแทนจะไม่เกินกว่าวงเงินที่เราต้องรับผิดชอบ (ถ้ามี)
 • เว้นแต่เงื่อนไขการบินนี้จะระบุเป็นอย่างอื่น ความรับผิดของเรา (ถ้ามี) จำกัดเพียงความเสียหายที่พิสูจน์ได้โดยตรง
 • ไม่มีข้อหนึ่งข้อใดในเงื่อนไขการบินนี้ที่:
  • นอกจากที่เราได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ยกเว้นการจำกัดความรับผิดชอบในสิ่งที่เรามีสิทธิภายใต้กฎหมายใดๆ ที่อาจบังคับใช้หรือ
  • ยกเว้นจากการโต้แย้งตามที่เรามีสิทธิภายใต้กฎหมาย รวมถึงการโต้แย้งตอหน่วยงานประกันหรือบุคคลใดๆที่มีความรับผิดต้องชดใช้ค่าเสียหาย หรือผู้ที่ได้จ่ายค่าชดเชยกรณีที่เกิดการเสียชีวิต บาดเจ็บร้ายแรงหรือบาดเจ็บอื่นๆของผู้ โดยสาร
 • ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้นั้น เจ็ทสตาร์ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการบิน
 • แม้จะมีการแปลเงื่อนไขการบินนี้ไปเป็นภาษาอื่น ให้ถือนัยสำคัญตามภาษาอังกฤษเป็นหลัก

17. ชื่อและที่อยู่ของเรา

ชื่อย่อของเราคือ JSA หรือ 3K ซึ่งจะปรากฏอยู่บนเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางและใบกำกับภาษี ที่อยู่ของเราคือ บริษัท เจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์ส พีทีอี จำกัด สนามบินชางกี สิงค์ โปร์ T1, PO Box 323 Singapore 918144