JETSTAR ASIA AIRWAYS PTE LTD
เงื่อนไขการบิน
(ผู้โดยสารและสัมภาระ)

เมษายน 2022

1. คำจำกัดความของนัยที่ใช้

รหัสย่อของสายการบิน หมายถึงอักขระ 2 ตัวหรือตัวอักษร 3 ตัวที่บ่งชี้ถึงผู้ให้บริการเฉพาะราย รหัสของ Jetstar Asia คือ 3K หรือ JSA

ตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง หมายถึงตัวแทนขายการโดยสารที่ได้รับแต่งตั้งจาก Jetstar Asia ให้เป็นตัวแทนของ Jetstar Asia ในการขายบริการการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศบนเที่ยวบินของ Jetstar Asia และผู้ถือใบอนุญาตใด ๆ ตามที่กำหนด

สัมภาระ หมายถึงทรัพย์สินส่วนบุคคลที่คุณนำติดตัวมาด้วยในการเดินทาง ซึ่งประกอบไปด้วยสัมภาระเช็คอินและที่โหลดใต้ท้องเครื่อง

สัมภาระที่อนุญาต หมายถึงจำนวนสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องและสัมภาระเช็คอิน (หากมี) ซึ่งรวมอยู่ในค่าโดยสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.1 สำหรับการเดินทางด้วยบริการของ Jetstar Asia

ป้ายติดสัมภาระ หมายถึงเอกสารที่ระบุหมายเลขสัมภาระที่ออกให้กับคุณซึ่งตรงกับป้ายติดสัมภาระเช็คอินแต่ละรายการเพื่อจุดประสงค์ในการระบุสัมภาระเช็คอิน

การจอง หมายถึงรายละเอียดที่เราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเราป้อนเข้าสู่ระบบของเราเกี่ยวกับการเดินทางที่ผู้โดยสารจะต้องดำเนินการ

ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการจอง หมายถึงข้อมูลอ้างอิงที่ออกโดยเราหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งของเรา ซึ่งปรากฏอยู่ในบัตรโดยสารหรือใบเสร็จรับเงินสำหรับแผนการเดินทางซึ่งระบุถึงการจองที่นั่งกับเราของคุณ

สัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง (บางครั้งเรียกว่ากระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง, กระเป๋าถือ หรือสัมภาระที่ไม่ได้เช็คอิน) หมายถึงสัมภาระใดๆ ของคุณที่ไม่ใช่สัมภาระเช็คอิน คุณนำสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องเข้ามาในห้องโดยสารของเครื่องบินพร้อมกับคุณ

ผู้ให้บริการ หมายถึงผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ

สัมภาระเช็คอิน หมายถึงส่วนหนึ่งของสัมภาระของคุณ (หากมี) ที่เราได้คัดแยกมาดำเนินการต่างหากเพื่อทำการขนส่งในระวางเก็บสินค้าของเครื่องบินและเราได้ออกป้ายติดสัมภาระหรือใบรับสัมภาระหรือทั้งสองอย่าง

เวลาครบกำหนดการเช็คอิน หมายถึงระยะเวลาจำกัดตามที่ Jetstar Asia ระบุ ซึ่งคุณจะต้องทำการเช็คอินให้เสร็จและรับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง

รหัสเที่ยวบินร่วม หมายถึงเที่ยวบินที่รหัสย่อของสายการบินในรหัสเที่ยวบินไม่ใช่รหัสย่อของสายการบินของผู้ให้บริการที่ดำเนินการขนส่งโดยอากาศยานลำนั้น

เงื่อนไขของการบริการขนส่ง หมายถึงเงื่อนไขในที่นี้และรวมถึงกฎค่าโดยสารตามที่บังคับใช้

อนุสัญญา หมายถึงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ที่มีผลบังคับใช้:

 • อนุสัญญาว่าด้วยการรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air) ที่ลงนามในกรุงวอร์ซอวันที่ 12 ตุลาคม 1929 (อนุสัญญาวอร์ซอว์)
 • อนุสัญญาวอร์ซอซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมที่กรุงเฮกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 1955
 • อนุสัญญาวอร์ซอฉบับแก้ไขที่กรุงเฮกและตามระเบียบการเพิ่มเติมฉบับที่ 4 แห่งมอนทรีออล (1975)
 • อนุสัญญาเสริมกวาดาลาฮารา (1961)
 • อนุสัญญาว่าด้วยการรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศที่ลงนามในมอนทรีออลวันที่ 28 พฤษภาคม 1999 (อนุสัญญามอนทรีออล)
 • ระเบียบการหรืออนุสัญญาอื่น ๆ ที่บังคับใช้และกำหนดเป็นกฎหมายใด ๆ

ความเสียหาย รวมถึงการเสียชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกายต่อผู้โดยสารและรวมถึงการสูญเสีย การสูญเสียบางส่วน การโจรกรรม หรือความเสียหายอื่น ๆ ต่อสัมภาระที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการขนส่งบนเที่ยวบินที่เราดำเนินการหรือบริการอื่น ๆ ที่เราจัดหา อย่างไรก็ตาม ไม่รวมไปถึงการสึกหรอตามปกติของกระเป๋าสัมภาระ เช่น รอยขีดข่วนเล็กน้อย รอยครูด รอยบุบ และรอยขาด

วัน หมายถึงวันตามปฏิทินตลอดทั้งวัน สำหรับวัตถุประสงค์ในการแจ้งเตือน จะไม่นับรวมถึงวันที่มีการส่งการแจ้งเตือน

เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา หมายถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศ ปัญหาการควบคุมการจราจรทางอากาศ การดำเนินการทางอุตสาหกรรมโดยบุคคลที่สาม ปัญหาด้านความปลอดภัย หรือสถานการณ์ผิดปกติและไม่คาดฝันอื่น ๆ ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

เหตุการณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา หมายถึงปัญหาด้านวิศวกรรม ระบบไอทีของ Jetstar ล่ม การส่งกระเป๋าไปยังสายพานลำเลียงสัมภาระล่าช้าเนื่องจากปัญหาด้านการจัดหาทรัพยากร การทำความสะอาด/โหลดอาหารขึ้นเครื่องล่าช้า ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานประจำเครื่อง หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เราสามารถควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล

การแลกไมล์สะสม หมายถึงการจองที่ออกโดยการแลกคะแนนไมล์สะสม

การขนส่งระหว่างประเทศ หมายถึงการเดินทางระหว่างสองประเทศขึ้นไป รวมถึงเที่ยวบินภายในประเทศที่รวมกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ใบเสร็จรับเงินสำหรับแผนการเดินทาง หมายถึงเอกสารหรือเอกสารหลายฉบับที่เราหรื อตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเราออกให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางตามการจอง ซึ่งรวมถึงชื่อผู้โดยสาร ข้อมูลเที่ยวบิน และประกาศต่างๆ

Jetstar, Jetstar Asia, เรา, พวกเรา, ของเรา เพื่อจุดประสงค์ของเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้หมายถึง Jetstar Asia Airways Pte Ltd (เลขที่จดทะเบียน 200403570D)

ผู้โดยสาร หมายถึงบุคคลใด ๆ ที่มีการจองซึ่งต้องบรรทุกหรือขนส่งทางอากาศยานบนเครื่องบิน ยกเว้นสมาชิกของลูกเรือ

การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาออกเดินทางของคุณตั้งแต่สามชั่วโมงขึ้นไปจากตารางเวลาเดิม

สิทธิพิเศษถอนเงิน (หรือ SDR) หมายถึงหน่วยสกุลเงินที่เป็นหน่วยการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ สำหรับคำแนะนำคร่าว ๆ หน่วยนี้เท่ากับประมาณ SGD $1.92 แต่มีความผันผวน ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน

ภาษี หมายถึงค่าโดยสาร กฎค่าโดยสาร ค่าใช้จ่าย หรือเงื่อนไขของการบริการขนส่งที่เรายื่นต่อระบบการจัดจำหน่ายทั่วโลกของสายการบิน ในระบบการจองของเราเอง หรือกับหน่วยงานของรัฐในบางกรณี

บัตรโดยสาร หมายถึงเอกสารที่ออกโดย Jetstar หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีรายละเอียดการจอง และรวมบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

เรา พวกเรา ของพวกเรา เราเอง โปรดดูที่คำจำกัดความของ Jetstar Asia

คุณ ของคุณ ท่าน คุณเอง หมายถึงผู้โดยสาร

2. หากเงื่อนไขของการบริการขนส่งต่อไปนี้มีผลบังคับใช้

2.1 การบังคับใช้เงื่อนไขของการบริการขนส่ง

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.4, 2.7, 2.8, 2.9 และ 2.11 เงื่อนไขของการบริการขนส่งต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้หากมีคำว่า “Jetstar Asia” หรือรหัสย่อของสายการบิน "JSA" หรือ "3K" แสดงในการจอง และในกรณีใด ๆ ที่เรามีความรับผิดตามกฎหมายต่อคุณที่เกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณ

2.2 การสมนาคุณหรือลดค่าโดยสาร

เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับการสมนาคุณหรือลดค่าโดยสารด้วยเช่นกัน (ยกเว้นตามขอบเขตที่เราได้แจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่น) และการเดินทางโดยแลกไมล์สะสม

2.3. พื้นฐานการขนส่ง

การขนส่งผู้โดยสารด้วยเที่ยวบินใดๆ ของ Jetstar Asia ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้โดยไม่มีข้อยกเว้น:

 • การจอง
 • เงื่อนไขของการบริการขนส่งในที่นี้
 • กฎหมายของสิงคโปร์ (ซึ่งอาจรวมถึงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (การซื้อขายอย่างเป็นธรรม) (มาตรา 52A) และกฎหมายการขนส่งทางอากาศ (มาตรา 32A), อนุสัญญาระหว่างประเทศหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่อาจมีผลบังคับใช้กับการเดินทางที่กล่าวถึง
 • พิกัดอัตราที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เรายื่นต่อหน่วยงานกำกับกฎระเบียบ
 • คำแนะนำเฉพาะใดๆ ที่แจ้งต่อผู้โดยสารเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาโดยเจ้าหน้าที่ของ Jetstar Asia
  และ
 • กฎค่าโดยสารที่บังคับใช้หรือกฎการแลกไมล์สะสม ตามที่บังคับใช้

2.4 การบังคับใช้ที่เกี่ยวข้อง

หากเงื่อนไขของการบริการขนส่งใด ๆ เหล่านี้ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะถูกตีความให้ตรงตามขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ แต่ถ้าเรื่องดังกล่าวไม่สามารถทำได้จะถูกตัดออกจากเงื่อนไขของการบริการขนส่ง และเงื่อนไขอื่น ๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้เช่นเดิม

2.5 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการไม่ใช้สิทธิ์

พนักงานของ Jetstar Asia หรือบุคคลอื่นไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของเราในการยกเว้นกฎค่าโดยสารหรือจำนวนเงินที่ต้องชำระใด ๆ การไม่ใช้หนึ่งสิทธิ์ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์อื่น ๆ

2.6 เงื่อนไขที่มีผลเหนือกว่า

เราอาจเผยแพร่ข้อสรุปของเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้เพื่อให้ผู้โดยสารให้ความสนใจต่อประเด็นที่สำคัญ ๆ ข้อกำหนดของเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้จะมีผลบังคับเหนือกว่าการสรุปใด ๆ ของเงื่อนไข

ภายใต้หัวข้อ 2.11 หากเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับกระบวนการพิเศษใด ๆ ที่เราอาจมี ให้ยึดตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ซึ่งจะมีผลบังคับเหนือกว่าตามขอบเขตของความไม่สอดคล้องกัน

2.7 รหัสร่วม

ในบางเส้นทาง Jetstar ได้นำเสนอบริการของเราพร้อมกับผู้ให้บริการรายอื่น โดยมีรหัสย่อของสายการบิน (3K) ของ Jetstar Asia ในเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการรายอื่นภายใต้ข้อตกลงการใช้รหัสร่วม ซึ่งหมายความว่า ถึงแม้ว่าคุณจะทำการจองกับเราและถือบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินของ Jetstar Asia ที่มี '3K' ในรหัสย่อของสายการบิน คุณก็สามารถเดินทางโดยเครื่องบินของผู้ให้บริการรายอื่นได้

สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น Jetstar จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบรายละเอียดของผู้ให้บริการที่ดำเนินการเที่ยวบินนั้นก่อนถึงเวลาทำการจอง

ผู้โดยสารที่เดินทางกับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินที่ดำเนินการนั้น ซึ่งแตกต่างไปจากของสายการบิน Jetstar รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้:

(ก) การเช็คอินที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 8

(ข) การปฏิเสธและการจำกัดการขนส่งตามที่ระบุในข้อ 10

(ค) ข้อจำกัดการรับสัมภาระที่อนุญาต สัมภาระฟรีที่อนุญาต และค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 และ

(ง) สำหรับเที่ยวบินรหัสร่วมที่เกี่ยวข้องกับสนามบินของสหรัฐอเมริกา แผนฉุกเฉินในเรื่องล่าช้าในการลงจากเครื่องของผู้ให้บริการที่ดำเนินงานจะครอบคุมถึงความล่าช้าในการลงจากเครื่องใด ๆ (หมายถึงความล่าช้าของเครื่องบินบนพื้นดินที่สนามบินใด ๆ ของอเมริกาในช่วงที่ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้ลงจากเครื่องบิน)

2.8 การเช่าเหมาลำ

หาก Jetstar Asia ดำเนินการขนส่งภายใต้ข้อตกลงเช่าเหมาลำ (ข้อตกลงการว่าจ้าง) เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำเป็นอย่างอื่นจากผู้โดยสาร

2.9 การว่าจ้างสำหรับการเดินทางอื่น ๆ

ถ้า Jetstar Asia ขนส่งคุณหรือจัดการเพื่อขนส่งคุณโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากเครื่องบิน เช่น โดยรถบัส รถไฟ หรือเรือ หรือจัดที่พัก หรือรถเช่า เราจะดำเนินการในฐานะตัวแทนเท่านั้น อาจมีเงื่อนไขของการบริการขนส่งเพิ่มเติมหรือแตกต่างออกไปที่มีผลใช้บังคับกับการจัดเตรียมเหล่านั้น ในกรณีที่การจัดเตรียมมีข้อจำกัดความรับผิดที่ต่ำกว่าข้อจำกัดความรับผิดในเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ ข้อจำกัดที่ต่ำกว่าจะมีผลบังคับใช้กับการจัดเตรียมในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องบิน

หากเราจัดเตรียมการเดินทางสำหรับคุณบนเที่ยวบินที่มีรหัสย่อของสายการบินของผู้ขนส่งรายอื่น เราจะดำเนินการเฉพาะในฐานะตัวแทนของผู้ขนส่งรายนั้นและจะใช้เงื่อนไขของการบริการขนส่งของผู้ขนส่งรายอื่น

2.10 ภาษา

ภาษาของเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษและแม้ว่าอาจมีการแปลเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้เป็นภาษาอื่นๆ ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาเดียวที่ใช้ในการตีความเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้

2.11 กฎหมายที่ใช้แทน

เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้จะไม่มีผลบังคับใช้หากไม่สอดคล้องกับกฎหมายใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับการขนส่งของคุณ

เราอาจให้การรับประกันนอกเหนือจากการขนส่ง การรับประกันตามกฎหมายบางข้อ หรือการรับประกันที่อาจบังคับใช้เพื่อผลประโยชน์ของผู้โดยสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างเช่น สำหรับผู้โดยสาร บริการอาจมาพร้อมกับการรับประกันที่ไม่สามารถยกเว้นได้หรือการรับประกันว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลด้วยทักษะที่เหมาะสม การรับรองหรือการรับประกันเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้จะต้องไม่มีข้อยกเว้นหรือจำกัดการบังคับใช้ของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ในส่วนของสินค้าหรือบริการที่จัดซื้อเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจและไม่ใช่สำหรับผู้บริโภค:

(ก) การรับรองและการรับประกันต่อผู้บริโภคจะไม่มีผลในกรณีที่ใช้เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ รวมไปถึงภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (การซื้อขายที่เป็นธรรม) (Consumer Protection (Fair Trading) Act), สิงคโปร์) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขันทางการค้าปี 2010 (Cth) กฎหมายการซื้อขายที่เป็นธรรม (Fair Trading Act) หรือกฎหมายการรับประกันต่อผู้บริโภคของนิวซีแลนด์ปี 1993 (New Zealand Consumer Guarantees Act 1993, นิวซีแลนด์) โดยอาจยกเว้นเงื่อนไขตามกฎหมาย และ

(ข) หากบทบัญญัติหรือกฎหมายอื่น ๆ กำหนดให้การรับรองหรือการรับประกันไม่สามารถยกเว้นได้ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ความรับผิดของเราสำหรับการละเมิดการรับรองหรือการรับประกันจะถูกจำกัดเพียงการจัดหาสินค้าหรือบริการอีกครั้งหรือจ่ายค่าใช้จ่าย เพื่อจัดหาให้ใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

3. ทั่วไป

3.1 การเตรียมตัวเดินทาง

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมการที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการเดินทางของคุณและต้องมั่นใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งทั้งหมดของสถานที่ที่คุณจะเดินทางไป เช่น:

 • ค้นหาข้อมูลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้องว่าคุณต้องใช้หนังสือเดินทาง วีซ่า หรือเอกสารการเดินทางอื่นๆ เอกสารรับรองสุขภาพ หรือหลักฐานการเดินทางต่อหรือไม่
 • รับเอกสารเหล่านั้น
 • รับการฉีดวัคซีน และ
 • ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยที่จุดหมายปลายทางของคุณ

หากเราให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลใด ๆ ในเรื่องการเดินทางตามด้านบน จะไม่เป็นการช่วยให้คุณไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้

3.2 จุดหมายปลายทาง - การสอบถามข้อมูลสำหรับผู้โดยสาร

หากคุณกำลังเดินทางไปต่างประเทศ คุณควรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและเงื่อนไขท้องถิ่นใด ๆ ที่จุดหมายปลายทางของคุณก่อนที่จะออกเดินทาง เราไม่ได้รับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย เงื่อนไข หรือปัญหาอื่น ๆ ที่อาจมีที่จุดหมายปลายทางใด ๆ สามารถดูคำแนะนำในการเดินทางได้จากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่น สำนักงานกงสุลในท้องถิ่น และเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการต่างประเทศของสิงคโปร์ กระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลีย กระทรวงการต่างประเทศและการค้าของนิวซีแลนด์ และกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ

3.3 ประกันภัยการเดินทาง

เนื่องจากการเดินทางมีความเสี่ยง และความรับผิดของเราเป็นแบบจำกัด คุณจึงควรทำประกันภัยการเดินทางที่ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ เช่น:

 • การเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางและการยกเลิกการเดินทาง
 • ค่ารักษาพยาบาลและค่าโรงพยาบาล
 • การบาดเจ็บและเสียชีวิต
 • ความล่าช้าหรือความเสียหายหรือสูญหายของสัมภาระและสิ่งของอื่น ๆ หรือ
 • การพลาดเที่ยวบินต่อและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3.4 สุขภาพ

(ก) ทั่วไป

เราอาจปฏิเสธที่จะให้บริการการขนส่งแก่คุณ หากเราได้ดําเนินการอย่างสมเหตุสมผลแล้วและไม่แน่ใจว่าการเดินทางของคุณจะมีความปลอดภัย หรือหากเราไม่แน่ใจว่าการให้บริการขนส่งแก่คุณนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงต่อพนักงาน ผู้รับจ้าง หรือลูกค้าของ Qantas Group ก่อนทำการจองคุณควรแจ้งให้เราทราบหากคุณมีความเจ็บป่วย เป็นโรค หรืออาการอื่น ๆ ที่อาจทำให้การเดินทางของคุณหรือผู้โดยสารคนอื่น ๆ ไม่ปลอดภัย

(ข) เหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขหรือทางการแพทย์

หากมีการประกาศเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโดยรัฐบาลใด ๆ หรือองค์การอนามัยโลก หรือมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เกิดขึ้น เราอาจ:

 • ยกเลิก เปลี่ยนเส้นทาง หรือชะลอเที่ยวบินใด ๆ
 • คัดกรองผู้โดยสาร
 • ขอให้แสดงหลักฐานที่ถูกต้องของการฉีดวัคซีน (รวมทั้งเพื่อป้องกันโรคโควิด-19) และ/หรือผลการทดสอบที่เป็นลบ (รวมทั้งเพื่อป้องกันโรคโควิด-19)
 • ขอให้แสดงเอกสารทางการแพทย์
 • ปฏิเสธที่จะให้บริการการขนส่งหรือนำตัวผู้โดยสารและสัมภาระของผู้โดยสารออกจากเครื่องบิน หากผู้โดยสารไม่ได้แสดงเอกสารทางการแพทย์ที่ถูกต้อง (รวมทั้งเพื่อป้องกันโรคโควิด-19)
 • แยกผู้โดยสารบนเครื่องบินและจํากัดการให้บริการบนเครื่องบิน
 • แจ้งหน่วยงานที่เหมาะสม เช่น ตํารวจ หน่วยงานสาธารณสุข หรือฝ่ายรักษาความปลอดภัยของสนามบิน
 • ดําเนินการอื่น ๆ ที่เราพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อมอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสําหรับผู้โดยสาร พนักงาน และผู้รับจ้างของ Qantas Group

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการตรวจคนเข้าเมือง ข้อกําหนดเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางและข้อมูลสุขภาพ ข้อจํากัดหรือเงื่อนไขการกักกันโรคของรัฐบาล (รวมถึงระยะเวลาการเข้าพัก) ที่บังคับใช้กับการเดินทางของคุณ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้ คุณยินยอมที่จะชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย ข้อจํากัด และเงื่อนไขดังกล่าว และคุณยินยอมที่จะชําระเงินให้เราที่เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณ ทั้งนี้ การที่เราให้ความช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำใด ๆ ในเรื่องการเดินทางข้างต้น จะไม่เป็นการช่วยให้คุณไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนบุคคลในเรื่องเหล่านี้

(ค) ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน (Deep vein thrombosis, DVT)

การศึกษาบางชิ้นได้สรุปว่า การไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เป็นเวลานานอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเลือดกลายเป็นลิ่มเลือดที่ขา (DVT - ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน) หากคุณรู้สึกว่าคุณมีความเสี่ยงต่อการเกิด DVT หรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนการเดินทาง

สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพได้ในเว็บไซต์ของเราที่ jetstar.com หรือในนิตยสารบนเครื่องบินของเรา

(ง) การตั้งครรภ์:

หากคุณกำลังตั้งครรภ์ ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้

สำหรับการเดินทางหลังจาก 28 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ของคุณ: คุณต้องพกใบรับรองหรือจดหมายจากแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์ที่จดทะเบียน เพื่อยืนยันข้อมูลต่อไปนี้:

 • วันครบกำหนดคลอดโดยประมาณ
 • ไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์จากใข่ใบเดียวหรือหลายใบ และ
 • ไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ของคุณ

สำหรับเที่ยวบินตั้งแต่สี่ชั่วโมงขึ้นไป:

 • หากคุณไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ คุณสามารถเดินทางได้จนถึงปลายสัปดาห์ที่ 36 สำหรับการตั้งครรภ์จากไข่ใบเดียวหรือจนถึงปลายสัปดาห์ที่ 32 สำหรับการตั้งครรภ์จากใข่หลายใบ (เช่น แฝด)
 • จำเป็นต้องมีใบอนุญาตจากแพทย์หากคุณมีอาการแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์

สำหรับเที่ยวบินต่ำกว่าสี่ชั่วโมง:

 • หากคุณไม่มีอาการแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ คุณสามารถเดินทางได้จนถึงปลายสัปดาห์ที่ 40 ของการตั้งครรภ์สำหรับการตั้งครรภ์จากไข่ใบเดียวและจนถึงสิ้นสัปดาห์ที่ 36 สำหรับการตั้งครรภ์จากใข่หลายใบ (เช่น แฝด)
 • จำเป็นต้องมีใบอนุญาตจากแพทย์หากคุณมีอาการแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์

หากคุณต้องการเดินทางภายในเจ็ดวันหลังคลอด จำเป็นต้องมีใบอนุญาตจากแพทย์ ทารกไม่สามารถเดินทางภายใน 48 ชั่วโมงหลังคลอดได้และต้องมีใบอนุญาตจากแพทย์เพื่อเดินทางระหว่าง 3-7 วันหลังคลอด

โปรดทราบ:

 • เราไม่รับรองว่าการเดินนั้นจะปลอดภัยสำหรับคุณ ณ จุดใดจุดหนึ่งในระหว่างตั้งครรภ์ คุณต้องขอคำแนะนำจากแพทย์ของคุณก่อนที่จะเดินทาง ช่วงเวลาที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นเพียงข้อกำหนดขั้นต่ำของเราเท่านั้น
 • บางประเทศมีข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศของหญิงมีครรภ์ที่ไม่ได้ถือสัญชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดเพิ่มเติมจากสถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทาง

3.5 ข้อมูลส่วนบุคคล

Jetstar เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (รวมถึงข้อมูลด้านสุขภาพในกรณีที่จำเป็น) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณ อำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมโปรแกรมสะสมไมล์ของเราและขององค์กรอื่น ๆ ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางไปกับเรา ดำเนินกิจกรรมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราและบุคคลที่สาม และทำการวิจัยการตลาด 

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สร้างหรืออัปเดตการจองของคุณหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราในนามของคุณ จากองค์กรของเราที่เกี่ยวข้อง และนิติบุคคลอื่น ๆ ที่เป็นแบรนด์ของ Jetstar จากผู้ให้บริการของเรา และจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร จุดผ่านแดน และหน่วยงานกำกับกฎระเบียบอื่น ๆ หากไม่ได้ให้ข้อมูล เราจะไม่สามารถให้บริการตามคำขอได้  

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เราจึงอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อ:

 • บริษัทของเราที่เกี่ยวข้อง สายการบินและองค์กรอื่น ๆ ที่ให้บริการแก่เรา (เช่น การจัดการภาคพื้นดินและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอื่น ๆ การดำเนินงานของศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ การวิจัยการตลาดและบริการด้านการตลาด และบริการที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนหรือการสอบสวนเหตุการณ์เกี่ยวกับความมั่นคง)
 • นายจ้างของคุณ หากคุณเดินทางเพื่อการทำงานโดยใช้การจองที่นายจ้างซื้อให้ ข้อมูลที่เปิดเผยต่อนายจ้างของคุณอาจรวมถึงรายละเอียดการเดินทางของคุณและข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง (เช่น รายงานเหตุการณ์) และ 
 • อื่น ๆ เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายของเรา ซึ่งรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ หน่วยงานกำกับกฎระเบียบ และหน่วยงานความมั่นคงของรัฐบาล ศุลกากร สาธารณสุขและจุดตรวจคนเข้าเมือง

หน่วยงานเหล่านี้อาจตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงในออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศใด ๆ ที่คุณเดินทางไปหรือผ่านไปกับเราหรือสายการบินพันธมิตรของเรา

สามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่ jetstar.com ซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดข้างต้น ตลอดจนวิธีที่คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ นอกจากนี้ยังอธิบายถึงวิธีที่คุณสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของคุณ และวิธีที่เราใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้โดยส่งจดหมายไปถึง Jetstar Asia Customer Service, Singapore Changi Airport T1, PO Box 323 สิงคโปร์ 918144 

4. การจอง

4.1 การจองจะเกิดขึ้นเมื่อใด

การจองเที่ยวบินจะเกิดขึ้นเมื่อรายการบันทึกได้รับการยอมรับและยืนยันโดย Jetstar หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หากคุณขอ เราหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งของเราจะทำการยืนยันการจองของคุณอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ของคุณที่เกิดขึ้นจากการจัดเตรียมการเดินทางไปกับ Jetstar ผ่านทางบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Jetstar หรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง

4.2 การชำระเงินที่จำเป็น

ถึงแม้ว่าคุณจะจองเที่ยวบินแล้วก็ตาม แต่หาก Jetstar Asia ไม่ได้รับการชำระเงินของคุณ คุณจะไม่ได้รับการขนส่ง

4.3 การยืนยันซ้ำ

ไม่จำเป็นต้องมีการยืนยันเที่ยวบินของ Jetstar Asia ซ้ำอีกรอบ อย่างไรก็ตาม คุณอาจจำเป็นต้องยืนยันการจองของคุณกับสายการบินรายอื่นที่คุณตั้งใจจะเดินทางอีกครั้ง คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดในการยืนยันซ้ำอีกรอบกับสายการบินอื่น ๆ เหล่านั้น หากคุณไม่สามารถยืนยันซ้ำอีกครั้งแต่เป็นข้อกำหนด สายการบินดังกล่าวอาจจะตัดสินใจยกเลิกการจองของคุณ Jetstar จะไม่ให้บริการเที่ยวบินเชื่อมต่อ เว้นแต่ว่า Jetstar ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

4.4 การจองบางอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

Jetstar Asia นำเสนอทางเลือกประเภทค่าโดยสารและแพ็คเกจ (Bundle) ที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความแตกต่างของกฎค่าโดยสารและแพ็คเกจ และมีการกำหนดราคาที่แตกต่างกัน การจองของคุณขึ้นอยู่กับกฎค่าโดยสารและแพ็คเกจที่มีผลกับประเภทของค่าโดยสารหรือแพ็คเกจที่คุณเลือก ซึ่งนำเสนอต่อคุณในขณะที่ทำการจอง กฎค่าโดยสารและแพ็คเกจประกอบไปด้วยข้อมูลที่อธิบายว่าสามารถเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารได้หรือไม่ และสามารถขอคืนค่าโดยสารได้หรือไม่ โปรดทราบว่า อาจมีการใช้กฎค่าโดยสารและแพ็คเกจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อจำกัด

Jetstar อาจเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือการเรียกเก็บเงินเพิ่มดังกล่าวเป็นครั้งคราว หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อการจองเดิมของคุณ เราจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนโดยการอัปเดตข้อมูลบน Jetstar.com ที่ www.jetstar.com/sg/en/planning-and-booking/fares/fees-and-charges

4.5 ความช่วยเหลือเฉพาะ

โดยปกติ เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลเดินทางโดยไม่มีผู้ร่วมเดินทางไปด้วย เว้นแต่บุคคลนั้นสามารถเดินทางได้โดยลำพัง ซึ่งหมายความว่ามีความสามารถที่จะเดินทางได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือ การดูแล หรือทั้งสองอย่าง เราไม่มีระบบ เจ้าหน้าที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการรับผิดชอบในเรื่องความช่วยเหลือและการดูแลดังกล่าว เด็กที่ต้องได้รับการดูแลจะไม่ถูกพิจารณาว่าสามารถเดินทางได้โดยลำพัง ด้วยสมมติฐานที่ว่า พวกเขาอาจทำให้เกิดการหยุดชะงักหรือเป็นอันตรายต่อตนเองหรือบุคคลอื่นหากเดินทางโดยลำพัง

อย่างไรก็ตาม เราให้บริการช่วยเหลือพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเดินทางโดยมีสุนัขบริการและสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถเข็น (ดูที่ข้อ 5.7) หากคุณต้องการใช้บริการพิเศษเหล่านี้ โปรดทำการจองผ่านทางฝ่ายบริการรับจองของ Jetstar สัตว์อื่น ๆ จะไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่กฎหมายกำหนด

ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสุนัขบริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งสุนัขบริการของ Jetstar

ผู้ร่วมเดินทางหมายถึงผู้โดยสารที่ชำระเงินซึ่งเราเห็นว่าสามารถเดินทางได้โดยลำพังและสามารถให้ความช่วยเหลือ การดูแลที่เหมาะสม หรือทั้งสองอย่างตามที่จำเป็นต่อลูกค้ารายที่เดินทางพร้อมกับพวกเขาได้ โดยทั่วไป Jetstar จะไม่พิจารณาว่าผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเป็นผู้ร่วมเดินทางที่เหมาะสม

4.6 การจัดสรรที่นั่ง

ถึงแม้ว่าเราจะพยายามอำนวยความสะดวกตามคำขอจองที่นั่งของคุณ แต่ Jetstar จะไม่รับประกันที่นั่งใด ๆ เราสามารถเปลี่ยนที่นั่งของคุณได้ตลอดเวลา แม้กระทั่งหลังจากที่คุณขึ้นเครื่องบินแล้ว รวมถึงเหตุผลด้านความปลอดภัย ความมั่นคง หรือการดำเนินงาน

หากเราจำเป็นต้องขอให้คุณลดระดับชั้นโดยสารด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะ:

 • ทำการคืนเงินที่เหมาะสมตามความแตกต่างของค่าโดยสาร (หรือคะแนนสะสมไมล์ (ถ้ามี)) หรือ
 • จัดหาเที่ยวบินทางเลือกที่สมเหตุสมผลกับบริการของเราให้กับคุณ

5. ค่าโดยสาร

5.1 ค่าโดยสารของคุณครอบคลุมอะไรบ้าง

ค่าโดยสารของคุณครอบคลุมเที่ยวบินสำหรับคุณและสัมภาระที่อนุญาต:

 • จาก ณ สนามบินที่ออกเดินทางที่ระบุไว้ในการจองของคุณ
 • ไปยัง ณ สนามบินจุดหมายปลายทางที่ระบุในการจองของคุณ

5.2 ค่าโดยสารของคุณไม่ครอบคลุมอะไรบ้าง

ค่าโดยสารของคุณไม่ครอบคลุมถึงการขนส่งภาคพื้นดินระหว่างสนามบินหนึ่งไปยังอีกสนามบินหนึ่งหรือระหว่างสนามบินและสถานที่อื่น ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมอยู่ในค่าโดยสารของคุณ เว้นแต่ว่าจะมีการกำหนดกฎค่าโดยสารเป็นอย่างอื่น

Jetstar ไม่รับประกันว่าจะสามารถขนส่งคุณหรือสัมภาระของคุณได้ตามวันและเวลาตามที่กำหนดไว้ในตารางเที่ยวบินที่ระบุ ตารางเที่ยวบินอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยเหตุผลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดแค่เพียง สภาพอากาศเลวร้าย ความล่าช้าในการควบคุมการจราจรทางอากาศ การนัดหยุดงานประท้วง การหยุดชะงักทางเทคนิค และอากาศยานขาเข้าล่าช้า เวลาบินไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการขนส่งกับเรา (ดูที่ข้อ 9.1, 9.2 และ 9.3)

5.3 ค่าโดยสารที่ไม่สามารถคืนเงินได้

ภายใต้หัวข้อ 4.6, 9.1 (ค), 10.3 หรือกฎหมายใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับ ค่าโดยสารบางประเภทไม่สามารถคืนเงินได้หรือคืนเงินได้เพียงบางส่วนเท่านั้น โปรดดูที่กฎค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ถึงแม้ว่าค่าโดยสารของคุณจะไม่สามารถคืนเงินได้ หากคุณไม่เดินทางคุณอาจสามารถขอรับเงินคืนได้ สำหรับค่าใช้จ่ายหรือภาษีบางรายการ ยกเว้นค่าน้ำมันและค่าประกันภัย หากมีการเก็บเงินเพิ่มหรือภาษีซึ่ง Jetstar เรียกเก็บต่อผู้โดยสารเพื่อส่งต่อให้กับสนามบินหรือหน่วยงานด้านภาษี และเราไม่ได้ส่งเงินจำนวนดังกล่าวเนื่องจากคุณไม่ได้เดินทาง เราจะคืนเงินจำนวนนั้นให้คุณหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผลแล้ว (ดูที่ค่าธรรมเนียมและการเรียกเก็บเงินเพิ่มสำหรับค่าธรรมเนียมปัจจุบัน) หากค่าธรรมเนียมการจัดการอย่างสมเหตุสมผลมียอดสูงกว่าจำนวนเงินคืน เราจะไม่คืนเงินให้

5.4 การชำระเงินสำหรับการจองของคุณ

คุณหรือใครบางคนในนามของคุณจะต้องชำระเงินสำหรับการจองของคุณ ซึ่งหมายความว่าจะต้องชำระเงินสำหรับ:

 • ค่าโดยสารที่เกี่ยวข้อง และ
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ ค่าธรรมเนียม หรือภาษีที่เกี่ยวข้อง และ
 • จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องใดๆ กับการแก้ไขการจองของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสาร

5.5 สกุลเงิน

คุณต้องชำระเงินสำหรับการจองในสกุลเงินที่ Jetstar ระบุ

5.6 การเก็บเงินเพิ่มและภาษี

ราคาการจองของคุณอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมจำนวนมากค่าธรรมเนียมและภาษี คุณอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและภาษีเพิ่มเติมที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในใบเสร็จรับเงินสำหรับแผนการเดินทางตรงไปยังบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่นอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกจากสนามบินกับคุณโดยตรงที่สนามบินนานาชาติ จำนวนเงินดังกล่าวจะไม่ถูกทำเครื่องหมายในการจองของคุณ

หากหน่วยงานของรัฐเรียกเก็บหรือเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือภาษีการขนส่งจากผู้โดยสารก่อนที่คุณจะเดินทางโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เราจะผลักดันค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปยังคุณ หากได้รับอนุญาตตามกฎหมาย..

5.7 การขนส่งรถเข็นและสุนัขบริการ

นอกจากนี้ ค่าโดยสารของคุณยังครอบคลุมไปถึงการขนส่งรถเข็นหรือสุนัขบริการ หากคุณต้องใช้ในการเดินทาง โปรดแจ้งความต้องการของคุณต่อฝ่ายบริการรับจองของ Jetstar เมื่อทำการจอง ทั้งนี้ อาจมีข้อจำกัด

เรายังให้บริการวีลแชร์และความช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวแก่ผู้โดยสารที่มีความจำเป็นอีกด้วย จะมีค่าธรรมเนียมสำหรับการขอใช้บริการวีลแชร์ (ขึ้นอยู่กับการมีให้บริการ) สำหรับการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศกับเรา (ดูที่ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ) มีข้อยกเว้น

6. การเปลี่ยนแปลง

6.1 บัตรโดยสารไม่สามารถโอนได้

คุณต้องไม่ให้หรือขายการจองให้กับผู้อื่นเพื่อใช้ต่อ การจองจะไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่นได้ ยกเว้นตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดหรือภายใต้กฎค่าโดยสารที่มีผล ถ้ามีบุคคลอื่นเดินทางโดยใช้การจองของคุณและเราพบว่าบุคคลนั้นไม่ใช่คุณ เราอาจปฏิเสธที่จะขนส่งบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากเราไม่พบว่าการจองนั้นมีการโอนและส่งผลให้มีการขนส่งหรือคืนเงินแก่บุคคลนั้น เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการจองของคุณหรือคืนเงินให้กับคุณ

กฎค่าโดยสารที่ใช้อาจอนุญาตให้คุณเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารและสร้างการจองใหม่หากคุณชำระส่วนต่างค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง

6.2 การจองและวันเดินทาง

(ก) ไม่มีการจองที่เปิดอยู่

คุณไม่สามารถระงับการจองที่เปิดอยู่ได้ เว้นแต่กฎค่าโดยสารจะระบุเป็นอย่างอื่น การจองของคุณจะต้องเป็นสำหรับการเดินทางบนเที่ยวบินที่เฉพาะเจาะจง

(ข) การเดินทางโดยแลกไมล์สะสม

การจองโดยแลกไมล์สะสมจะเป็นไปตามกฎของโปรแกรมสะสมไมล์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการจอง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณดำเนินการกับการจองของคุณจะต้องเป็นเที่ยวบินที่อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ที่ระบุไว้ภายใต้กฎเหล่านั้น (ถ้ามี)

6.3 หมายเลขอ้างอิงการจอง

คุณต้องเก็บรักษาข้อมูลอ้างอิงการจองไว้อย่างปลอดภัยเพื่อไม่ให้ใครสามารถนำไปใช้ได้

7. สัมภาระ

7.1 น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต

คุณสามารถพกพาสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ เด็กทารกที่ไม่ได้จองที่นั่งของตนเองไม่มีสิทธิ์นำสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง

ค่าโดยสารหรือแพ็คเกจบางประเภทไม่รวมน้ำหนักสัมภาระเช็คอิน โปรดดูที่กฎค่าโดยสารและแพ็คเกจที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งนำเสนอต่อคุณในขณะที่ทำการจอง

การอนุญาตและขีดจำกัดในปัจจุบันสำหรับสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องและสัมภาระเช็คอินจะกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของเราและอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสัมภาระที่อนุญาตให้นำติดตัวขึ้นเครื่องได้ฟรี หรือในขีด จำกัดภายใต้การควบคุมของ Jetstar สำหรับสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องและสัมภาระเช็คอิน จะส่งผลกระทบต่อการเดินทางที่คุณจอง ซึ่งเราจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนโดยการอัปเดตในส่วนสัมภาระในเว็บไซต์ของเรา หรือแจ้งให้ทราบตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้โดยสารที่ไม่ได้เดินทางจะไม่สามารถโอนสิทธิ์ในสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องที่ไม่ได้ใช้หรือสัมภาระเช็คอินให้กับผู้โดยสารคนอื่น ๆ รวมถึงผู้โดยสารในใบเสร็จรับเงินสำหรับแผนการเดินทางเดียวกัน

7.2 รายการที่ต้องห้าม

เราจะไม่ขนส่ง และคุณจะต้องไม่พยายามนำสิ่งของที่ต้องห้ามดังต่อไปนี้ขึ้นบนเครื่อง:

 • รายการที่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่งของประเทศหรือระหว่างประเทศใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อาวุธทุกประเภท
 • รายการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่ออากาศยานหรือบุคคลหรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน หรือรายการที่อาจเป็นหรือเป็นอันตราย เช่น รายการที่ระบุไว้ในคำแนะนำทางเทคนิคขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สำหรับการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศอย่างปลอดภัยและกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) มีข้อมูลเพิ่มเติมจะจัดให้ตามที่ขอ
 • รายการอื่นใดที่เราระบุให้เป็นสิ่งของต้องห้าม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการที่เราพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าไม่เหมาะสมสำหรับการขนส่ง เนื่องจากเป็นอันตราย ไม่ปลอดภัย หรือเนื่องจากน้ำหนัก ขนาด รูปร่างหรือลักษณะ หรือเปราะบางหรือแตกหักง่าย
 • กระเป๋าถือและกระเป๋าเอกสารที่มีสินค้าอันตราย เช่น แบตเตอรี่ลิเทียม
 • สัตว์ (ยกเว้นสัตว์บริการที่ได้รับอนุญาต)
 • อุปกรณ์ทำพลุ อุปกรณ์สำหรับทำให้เกิดความพิการ เช่น คทา สเปรย์พริกไทย ฯลฯ ที่มีสารระคายเคืองหรือทำให้สูญเสียความสามารถจะถูกห้ามโดยสิ้นเชิง

หากเราค้นพบว่าคุณพกพารายการต้องห้าม เราจะดำเนินการตามที่เราพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และสิ่งใดที่เหมาะสมในสถานการณ์นั้น รวมถึงการกำจัดรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อรายการต้องห้ามหากมีการนำติดตัวขึ้นเครื่องไป

7.3 อาวุธปืน

เราไม่อนุญาตให้พกพาอาวุธปืนและกระสุนเป็นสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง

7.4 ข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน

คุณต้องไม่ใส่รายการต่อไปนี้ในสัมภาระเช็คอินของคุณ:

 • รายการที่เปราะบาง ละเอียดอ่อน หรือเน่าเสียง่าย
 • คอมพิวเตอร์
 • รายการที่มีมูลค่าพิเศษ เช่น เงิน อัญมณี เครื่องประดับ โลหะมีค่า เครื่องเงิน
 • เอกสารที่ต่อรองได้ ใบหุ้น หลักทรัพย์ หรือเอกสารที่มีค่าอื่น ๆ
 • กล้อง
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • สินค้าเพื่อการพาณิชย์หรือเอกสารธุรกิจ หรือ
 • หนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางอื่น ๆ

ความรับผิดของเราต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระของคุณมีจำกัด (ดูที่ข้อ 14 ด้านล่าง) หากคุณพกพาสิ่งของที่ขัดต่อเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ เราจะใช้มาตรการป้องกันทั้งหมดจากข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวกับความเสียหาย การสูญหาย หรือการถูกทำลายของรายการเหล่านั้น

7.5 ข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง

สัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดในเรื่องขนาดและน้ำหนักทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง คุณต้องไม่ใส่รายการต่อไปนี้ไว้ในสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง เช่น มีด ของมีคม วัตถุมีคม หรืออุปกรณ์ตัดทุกชนิดและทุกความยาว ไม่ว่าจะเป็นโลหะหรือวัสดุอื่น ๆ เข็มถักนิตติ้งและอุปกรณ์กีฬา สิ่งของเหล่านี้จะต้องบรรจุในสัมภาระเช็คอินของคุณ โดยไม่สามารถนำติดตัวไปกับสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องของคุณหรือในตัวคุณ มิเช่นนั้น รายการดังกล่าวจะถูกนำออกและไม่ส่งคืน

ผู้โดยสารที่มีเข็มฉีดยาใต้ผิวหนังจะต้องแจ้งให้ทราบ ณ จุดตรวจ หากเป็นไปได้ผู้โดยสารควรจัดเตรียมเอกสารหรือบัตรประจำตัวเพื่อยืนยันสภาพทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องของผู้โดยสาร ยาควรมีฉลากที่พิมพ์อย่างมืออาชีพซึ่งระบุชื่อยาหรือชื่อผู้ผลิตหรือฉลากยาติดอยู่ โปรดติดต่อ Jetstar Asia หากคุณมีข้อสงสัย

เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับรายการที่เราปฏิเสธที่จะขนส่งเป็นสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องและไม่ขนส่งเป็นสัมภาระเช็คอิน

7.6 สัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน (ที่สนามบิน)

คุณต้องไม่นำสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องมากกว่าจำนวนที่อนุญาต (ดูที่ข้อ 7.1) จะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มสำหรับสัมภาระเช็คอินทั้งหมดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต ดูที่สัมภาระเช็คอินสำหรับการเรียกเก็บเงินเพิ่มในปัจจุบัน Jetstar อาจไม่สามารถขนส่งสัมภาระของคุณที่มีน้ำหนักเกินได้

7.7 การตรวจค้น

เจ้าหน้าที่ของ Jetstar Asia รัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่สนามบินอาจจะ:

 • กำหนดให้คุณต้องนำเสื้อผ้าและร่างกายไปตรวจค้นและ/หรือเข้าเครื่องตรวจ
 • คุณต้องส่งสัมภาระของคุณให้ตรวจค้นหรือตรวจสอบและ
 • ตรวจค้นหรือตรวจสอบสัมภาระของคุณโดยมีหรือไม่มีคุณ

อันเป็นผลมาจากการตรวจค้นและ/หรือเข้าเครื่องตรวจ หรือหากคุณปฏิเสธที่จะให้ค้นตัวคุณเองหรือสัมภาระ เราอาจปฏิเสธที่จะขนส่งคุณและสัมภาระของคุณ และอาจส่งสัมภาระของคุณให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสนามบิน

ยกเว้นจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากการตรวจค้นหรือเข้าเครื่องตรวจทำให้เกิดความเสียหายต่อคุณ หรือการตรวจค้น เข้าเครื่องตรวจ หรือเอกซเรย์ทำให้เกิดความเสียหายต่อสัมภาระหรือสิ่งของที่ถูกนำออกจากสัมภาระของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายเว้นแต่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา

8. การเช็คอิน

8.1 ก่อนที่จะเช็คอิน

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีหมายเลขอ้างอิงการจอง หนังสือเดินทาง วีซ่าที่เกี่ยวข้อง สัมภาระ เอกสารการเดินทางอื่นๆ ที่จำเป็นทั้งหมดและสิ่งอื่นใดที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการเดินทาง

8.2 เวลาครบกำหนดการเช็คอิน

มีการกำหนดเวลาครบกำหนดการเช็คอินและอาจมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยให้เราสามารถออกเดินทางได้ตรงเวลา ต้องแน่ใจว่าคุณอยู่ที่ประตูขึ้นเครื่องตามเวลาที่กำหนด คุณจะไม่สามารถเช็คอินได้หลังเวลาครบกำหนดสำหรับการเช็คอิน ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ การมาถึงหลังจากเวลาครบกำหนดการเช็คอินเหล่านี้อาจส่งผลให้คุณสูญเสียค่าโดยสารทั้งหมดที่จ่ายไป เครื่องบินจะไม่รอหากคุณมาถึงที่ประตูขึ้นเครื่องล่าช้า คุณไม่สามารถเช็คอินที่ประตูขึ้นเครื่อง โปรดดู jetstar.com สำหรับตัวเลือกการเช็คอินของคุณ

8.3 ขณะเช็คอิน

ผู้โดยสารทุกคนรวมถึงเด็กต้องแสดงเอกสารอ้างอิงการจอง เอกสารการเดินทางใด ๆ ที่จำเป็น (ดูที่ข้อ 3.1) และบัตรประจำตัวในรูปแบบที่ยอมรับได้เมื่อเช็คอิน ทารกที่ไม่ต้องซื้อที่นั่งของตัวเองอาจต้องแสดงอายุ (ต่ำกว่า 2 ปี) เช่นสูติบัตร หากคุณไม่ได้เตรียมเอกสารการเดินทางและเอกสารประจำตัวที่จำเป็นเมื่อเช็คอิน คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง การเดินทางระหว่างประเทศทั้งหมดจะต้องใช้หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

เมื่อทำการเช็คอินเราจะออกบัตรผ่านขึ้นเครื่องและใบรับสัมภาระเช็คอิน โปรดเก็บรายการเหล่านี้ไว้กับคุณตลอดการเดินทาง

8.4 หากคุณมาสาย

หากคุณมาถึงช้ากว่าเวลาครบกำหนดการเช็คอินหรือประตูขึ้นเครื่อง (ดูที่ข้อ 8.2) คุณจะถูกริบการจองและจะไม่คืนเงินให้ เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎค่าโดยสารที่บังคับใช้ หรือเงื่อนไขของการบริการขนส่งนี้ (รวมถึงที่ข้อ 9.1(ค)) หรือได้รับแจ้งเป็นอย่างอื่นจาก Jetstar หรือตามข้อกำหนดของกฎหมายหรืออนุสัญญา

ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในอนุสัญญาหรือกฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับ เราไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลลัพธ์ของการมาถึงล่าช้า

9. ตารางการบินล่าช้าหรือยกเลิก

9.1 กำหนดการ

(ก) Jetstar ไม่รับประกันว่าจะสามารถขนส่งคุณและสัมภาระของคุณได้ตามวันและเวลาที่กำหนดของเที่ยวบินตามที่ระบุไว้ ตารางเที่ยวบินอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยเหตุผลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดแค่เพียง สภาพอากาศเลวร้าย ความล่าช้าในการควบคุมการจราจรทางอากาศ การนัดหยุดงานประท้วง การหยุดชะงักทางเทคนิค และอากาศยานขาเข้าล่าช้า เวลาเที่ยวบินไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการขนส่งกับเรา

(ข) ก่อนที่เราจะยอมรับการจองของคุณ เราหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งจะแจ้งกำหนดเวลาการออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ ซึ่งจะปรากฏในใบเสร็จสำหรับแผนการเดินทางของคุณ เราอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนเวลาออกเดินทางตามที่กำหนดไว้ของเที่ยวบิน หลังจากที่ได้ออกใบเสร็จแผนการเดินทางของคุณแล้ว หากคุณติดต่อเราหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งของเราติดต่อคุณ เราหรือตัวแทนจะพยายามแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกรณีใด ๆ คุณควรตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเวลาเที่ยวบินของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงก่อนถึงเวลาเดินทางของเที่ยวบินของคุณ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาหรือกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับหากคุณไม่ดำเนินการเช่นนั้น

(ค) หากหลังจากที่คุณชำระเงินสำหรับการจองของคุณแล้ว เราทำการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในเที่ยวบินของคุณเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เราจะ:

 • จองเที่ยวบินถัดไปที่พร้อมให้บริการ (หรือรวมเที่ยวบิน) ในบริการของเราไปยังจุดหมายปลายทางที่คุณจองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • หรือคุณสามารถเลือกขอคืนเงินค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องได้
 • หากการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่รายการที่สำคัญ แต่เราหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งของเราไม่สามารถจองเที่ยวบินอื่นที่คุณยอมรับได้ให้กับคุณได้ และการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าคุณไม่สามารถใช้การจองของคุณได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ เราจะคืนเงินค่าโดยสารที่เกี่ยวข้อง

เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขของการบริการขนส่ง อนุสัญญาหรือกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่คุณอาจมีอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือการยกเลิก

(ง) เส้นทางที่ยกเลิก

หากเราหยุดให้บริการบนเส้นทางใดและเนื่องจากการยกเลิกเที่ยวบินที่คุณจองนี้ เราจะ:

 • นำเสนอที่นั่งในเที่ยวบินถัดไปที่มีให้บริการ (หรือการรวมเที่ยวบิน) ในบริการของเราสำหรับเส้นทางอื่นไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน (ถ้ามี) และที่เราจัดให้มีบริการต่อเครื่อง เป็นที่นั่งในเที่ยวบินต่อไปที่มีให้บริการ
 • หรือคุณสามารถเลือกขอคืนเงินค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องได้

9.2 การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของคุณอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ไม่ว่าคุณจะเช็คอินหรือไม่ เราจะ:

 • ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อจองเที่ยวบินต่อไปที่มีให้บริการให้กับคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • หรือหากเราไม่สามารถจองบริการที่คุณยอมรับได้ให้กับคุณได้ เราจะมอบเครดิตเที่ยวบินให้กับคุณในส่วนที่วัตถุประสงค์การเดินทางของคุณใช้ไม่ได้

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการจ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณจากความล่าช้าหรือการยกเลิก เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

9.3 ไม่มีบริการต่อเครื่อง

เว้นแต่คุณจะได้รับแจ้งจาก Jetstar เป็นอย่างอื่น คุณจะต้องรับสัมภาระเช็คอินหลังจากเที่ยวบินแต่ละเที่ยวบิน ผู้โดยสารมีความรับผิดชอบเมื่อทำการจองในเรื่องการมีเวลาอย่างเพียงพอระหว่างการมาถึงของเที่ยวบินแรกและการออกเดินทางของเที่ยวบินถัดไปสำหรับการเก็บและตรวจสอบสัมภาระ โปรดดูที่ jetstar.com สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

10. การปฏิเสธการขนส่ง/การขึ้นเครื่อง

10.1 การปฏิเสธการขนส่ง

ถึงแม้ว่าคุณจะมีการจอง แต่เราอาจปฏิเสธที่จะขนส่งคุณและสัมภาระของคุณถ้ามีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น หรือเราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าจะเกิดขึ้น:

 • หากการขนส่งคุณหรือสัมภาระของคุณอาจทำให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือความปลอดภัยหรือสุขภาพของบุคคลใด ๆ บนเครื่องบิน
 • หากคุณกระทําการที่เป็นการข่มขู่ เหยียดหยาม แสดงความรุนแรง คุกคาม ดูถูก หรือก้าวร้าวต่อ Jetstar หรือพนักงาน ผู้รับจ้าง หรือลูกค้าอื่น ๆ ของ Qantas Group
 • หากการขนส่งคุณหรือสัมภาระของคุณอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสะดวกสบายของบุคคลใด ๆ บนเครื่องบิน
 • หากการให้บริการการขนส่งคุณเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ คําสั่ง หรือคําแนะนำเข้าเมืองของประเทศหรือรัฐที่คุณกําลังเดินทางไปหรือกําลังจะเดินทางออก หรือเราเชื่อว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศหรือรัฐที่คุณกําลังเดินทางไป
 • หากหน่วยงานของรัฐ องค์กรรัฐ หรือหน่วยงานกํากับดูแลมีคำสั่งห้ามมิให้เราให้บริการขนส่งแก่คุณ
 • หากคุณไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง อาจต้องการเข้าประเทศที่คุณต่อเครื่อง หรือที่คุณไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง ทำลายเอกสารการเดินทางของคุณในระหว่างเที่ยวบิน หรือปฏิเสธที่จะแสดงเอกสารการเดินทางของคุณต่อลูกเรือของเที่ยวบินกับใบเสร็จรับเงิน เมื่อมีการร้องขอ
 • เนื่องจากคุณปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ดำเนินการตรวจค้นตัวคุณหรือสัมภาระของคุณ
 • เนื่องจากคุณไม่มีเอกสารที่จําเป็นทั้งหมด รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการเดินทางเข้าประเทศหรือรัฐที่คุณกําลังเดินทางไป
 • หากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเณฑ์ กฎระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง หรือเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้
 • หากคุณไม่สามารถดำเนินการเช็คอินให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด (8.2) หรือไม่สามารถมาถึงประตูขึ้นเครื่องตรงเวลา
 • เนื่องจากคุณไม่ได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของ Jetstar หรือพนักงานหรือผู้รับจ้างของ Qantas Group ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัย
 • เนื่องจากคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการแพทย์ของเรา (ดูที่ข้อ 3.4)
 • เนื่องจากคุณจะไม่แสดงหรือไม่สามารถแสดงเอกสารการเดินทางหรือเอกสารทางการแพทย์ที่ถูกต้องสําหรับการเดินทางทั้งหมดของคุณ (รวมถึงหลักฐานที่ถูกต้องของสถานะการได้รับวัคซีนโควิด-19 และ/หรือผลการทดสอบโควิด-19 ที่เป็นลบ หาก Jetstar ร้องขอ)
 • เนื่องจากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและคุณไม่ได้เตรียมการมาก่อน (ดูที่ข้อ 4.5 และ 5.7)
 • หากคุณเมาหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด
 • ถ้าคุณ หรือเราเชื่อว่าคุณ มียาเสพติดอยู่ในความครอบครองอย่างผิดกฎหมาย
 • หากสภาพจิตใจหรือร่างกายของคุณเป็นอันตรายหรือเสี่ยงต่อคุณ เครื่องบิน หรือบุคคลใด ๆ บนนั้น
 • หากคุณใช้คำพูดข่มขู่ เหยียดหยาม หรือดูถูกต่อเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของเราหรือสมาชิกลูกเรือของเครื่องบินหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 • หากคุณได้กระทำความผิดทางอาญาขณะอยู่ที่สนามบิน ระหว่างเดินทางออกจากประเทศ กระบวนการเช็คอิน หรือขึ้นเครื่องหรือบนเครื่องบิน
 • หากคุณจงใจรบกวนการทำงานของพนักงาน Jetstar หรือพนักงานหรือผู้รับจ้างคนอื่น ๆ ของ Qantas Group
 • หากคุณทำให้เครื่องบินหรือบุคคลใดก็ตามตกอยู่ในอันตรายด้านความปลอดภัย
 • หากคุณไม่ได้สวมรองเท้า
 • หากคุณจงใจทําให้ทรัพย์สินของเราเสียหาย
 • หากคุณเป็นภัยคุกคาม
 • เนื่องจากคุณได้กระทำความผิดขณะอยู่ที่สนามบินหรือบนเที่ยวบินก่อนหน้านี้และเราไม่มั่นใจมากพอที่จะเชื่อว่ากระทำความผิดดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก
 • เนื่องจากคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณเป็นบุคคลที่ระบุในการจองที่คุณต้องการเดินทาง
 • เพราะการจองของคุณ:
  • ไม่ได้จ่ายชำระเงิน
  • ได้รับการโอน (ยกเว้นตามกฎค่าโดยสารที่เกี่ยวข้อง)
  • ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
  • ได้รับมาจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เราหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง
  • มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเราหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง
  • เป็นของปลอมหรือไม่ถูกต้อง
 • หากเราเชื่อว่าคุณจะพยายามเข้าสู่ประเทศที่เครื่องลงจอดในฐานะผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • หากคุณปฏิเสธที่จะแสดงเอกสารการเดินทางหรือเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเดินทางเข้ารัฐหรือประเทศต่อพนักงานของเรา หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้เราทำสำเนาเอกสารการเดินทางของคุณ หรือคุณได้ทำลายเอกสารการเดินทางของคุณในระหว่างเที่ยวบิน

ในสถานการณ์ใด ๆ ในข้อ 10.1 นี้ เราอาจนำคุณออกจากเที่ยวบิน แม้หลังจากที่คุณขึ้นเครื่องไปแล้ว โดยไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในส่วนของเรา และยกเลิกเที่ยวบินถัดไปกับเราในใบเสร็จแผนการเดินทางของคุณ

10.2 การแจ้งการปฏิเสธที่จะขนส่งคุณ

เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ขนส่งคุณและสัมภาระของคุณหากเราได้แจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเราจะไม่ขนส่งคุณในบริการของเรา การแจ้งเตือนจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่มีผล และจะขอให้คุณไม่ทำการจองหรือขอหรืออนุญาตให้ใครทำเพื่อคุณ หากคุณพยายามเดินทางในขณะที่การแจ้งเตือนนั้นมีผล เราจะปฏิเสธไม่ขนส่งคุณ

10.3 การจองเกินความจำเป็น

หากคุณถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องเนื่องจากการจองเที่ยวบินไว้มากเกินไป เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อพาคุณไปยังจุดหมายปลายทางภายในเวลาที่เหมาะสมตามเวลาเดิมที่กำหนดไว้ในบริการของเรา หากเรื่องนี้ไม่เหมาะกับคุณและคุณเลือกที่จะไม่เดินทาง คุณสามารถเลือกขอรับเงินคืนได้ หากเราไม่นำคุณไปยังจุดหมายปลายทางภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามกำหนดเวลาเดิมของคุณ เราจะจ่ายค่าชดเชยและการดูแลตามที่กฎหมายใด ๆ มีผลบังคับใช้ หรือตามนโยบายของเราหากไม่มีกฎหมายที่บังคับใช้ 

ข้อ 10.3 นี้จะไม่มีผลบังคับหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเช็คอินและกำหนดเวลาขึ้นเครื่องตามข้อ 8.2 หรือเราใช้สิทธิ์ของเราในการปฏิเสธที่จะขนส่งคุณ 

หากเราไม่สามารถรองรับสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องของคุณได้ เราอาจถามคุณว่าสามารถจัดเก็บไว้บนเครื่องบินเป็นสัมภาระเช็คอินได้หรือไม่ ในกรณีเหล่านี้ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มสำหรับสัมภาระเช็คอินที่เกี่ยวข้อง

11. พฤติกรรมระหว่างเที่ยวบิน

11.1 การปฏิบัติตามข้อกำหนด

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารไปสู่ระดับสูงสุด คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้และคำแนะนำอื่น ๆ ของลูกเรือทั้งหมดบนเที่ยวบินของ Jetstar Asia เมื่ออยู่บนเครื่องบิน:

 • เก็บกระเป๋าสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณหรือในช่องเก็บของเหนือศีรษะ
 • ใช้ความระวังเมื่อคุณเปิดช่องเก็บของเหนือศีรษะเนื่องจากสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องอาจเคลื่อนที่ในระหว่างเที่ยวบิน
 • คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งในที่นั่ง
 • คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างแน่นหนาและไม่ลุกจากที่ในระหว่างที่เกิดความวุ่นวาย
 • ไม่ลุกจากที่ตามที่ระบุ โดยเฉพาะในขณะที่เครื่องบินกำลังเคลื่อนที่บนลู่วิ่ง
 • ไม่ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ รวมถึงโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป เครื่องบันทึก วิทยุ เครื่องเล่นซีดี เกมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์เลเซอร์หรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณ เครื่องส่งรับวิทยุ วิทยุควบคุมระยะไกลหรือของเล่นที่อาจรบกวนเที่ยวบิน หากคุณไม่ปฏิบัติตามคำขอของเราในเรื่องเหล่านี้ เราอาจเก็บอุปกรณ์ไว้จนสิ้นสุดเที่ยวบิน อนุญาตให้ใช้เครื่องช่วยฟังและเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ
 • อย่าสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า
 • อย่าใช้หรือชาร์จบุหรี่ไฟฟ้า
 • หากคุณดื่มแอลกอฮอล์ ให้ดื่มในปริมาณที่พอเหมาะและดื่มเฉพาะแอลกอฮอล์ที่เสิร์ฟบนเที่ยวบินของ Jetstar Asia เท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการบาร์บนเที่ยวบิน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ซื้อก่อนเที่ยวบินของคุณจะไม่ได้รับอนุญาตบนเครื่องบิน
 • ใช้เบาะสำหรับเด็กทารกตามที่แนะนำ
 • หากสมาชิกของทีมลูกเรือขอให้ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล คุณจะต้องแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางอื่น ๆ แก่พวกเขาเพื่อความปลอดภัยจนกระทั่งสิ้นสุดเที่ยวบิน และ
 • ห้ามประพฤติตนในลักษณะที่อาจทำให้ผู้โดยสารคนอื่น ๆ มีเหตุผลที่จะรังเกียจ

11.2 การควบคุมผู้โดยสาร

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อรักษาความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความมั่นคงของผู้โดยสารทุกคน หากจำเป็นเราอาจควบคุมหรือนำคุณออกจากเที่ยวบินใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณ:

 • ประพฤติตนที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบินหรือบุคคลหรือทรัพย์สินใด ๆ บนเครื่องบิน
 • ขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของสมาชิกลูกเรือ
 • ประพฤติตนในลักษณะที่อาจทำให้ผู้โดยสารคนอื่น ๆ มีเหตุผลที่จะรังเกียจ
 • รบกวนสมาชิกลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนบนอากาศยาน
 • ขัดขวางหรือรบกวนเครื่องบินหรืออุปกรณ์ของเครื่องบิน

หากเรานำตัวคุณออกจากเครื่องบิน คุณอาจถูกปฏิเสธการขนส่งจาก Jetstar Asia ในอนาคต และอาจถูกดำเนินคดีตามความผิดใด ๆ ที่ได้กระทำบนเครื่องบิน

11.3 ค่าชดเชยจากการเปลี่ยนเส้นทางที่เกิดจากพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้

หากเราเปลี่ยนเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในตารางเนื่องจากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ หรือการกระทำของคุณตามที่อธิบายไว้ในข้อ 11.1 คุณจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเส้นทางอย่างสมเหตุผล

11.4 ห้ามสูบบุหรี่

ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า หรือใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบินของ Jetstar Asia, ในอาคารผู้โดยสารสนามบินสิงคโปร์ หรือบริเวณลานสนามบิน

12. หลังจากเที่ยวบิน

12.1 รับสัมภาระเช็คอินของคุณ

คุณต้องมารับสัมภาระเช็คอินของคุณทันทีที่สามารถรับได้

12.2 หากคุณไม่พบสัมภาระเช็คอินของคุณ

หากคุณไม่พบสัมภาระเช็คอินของคุณ ให้นำป้ายติดสัมภาระของคุณมาแจ้งต่อเรา เฉพาะผู้ที่มีป้ายติดสัมภาระที่ออกให้เท่านั้นจึงจะได้สามารถรับสัมภาระนั้น ๆ ได้

12.3 การอนุญาตให้รับสัมภาระเช็คอินโดยเรา

หากเรามีสัมภาระที่คุณอ้างว่าเป็นของคุณแต่คุณไม่มีป้ายติดสัมภาระ เราจะปล่อยสัมภาระให้คุณเฉพาะเมื่อคุณ:

 • แสดงหลักฐานการมีสิทธิ์อย่างเพียงพอ
 • เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเราว่าคุณจะชดใช้ค่าเสียหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปล่อยสัมภาระนั้น และ
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำที่สมเหตุสมผลที่เรามอบแจ้งต่อคุณ

12.4 การกำจัดสัมภาระโดยเรา

หากคุณไม่ได้รับสัมภาระเช็คอินและคุณไม่ได้อ้างสิทธิ์ภายใน 28 วันหลังจากเที่ยวบินของคุณ เราอาจขายหรือจำหน่ายสัมภาระโดยไม่แจ้งให้คุณทราบและไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนของเรา

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับจากการที่คุณทิ้งสิ่งของใด ๆ ไว้บนเครื่องบินเมื่อคุณลงจากเครื่องบิน (ยกเว้นการสูญเสียที่เกิดจากความผิดพลาดของเรา) หรือที่อาคารผู้โดยสารหรือห้องรับรองผู้โดยสาร

12.5 ถ้าคุณรับกระเป๋าผิดใบ

หากคุณรับกระเป๋าที่ไม่ถูกต้องจากสายพานลำเลียงกระเป๋า ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะคืนกระเป๋าทันทีด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเองไปยังเจ้าหน้าที่เคลมสัมภาระหรือผู้จัดการสนามบินของสนามบินที่คุณไปรับสัมภาระ

12.6 การตรวจสอบทางศุลกากร

หากเป็นข้อกำหนด คุณจะต้องนำสัมภาระของคุณเข้ารับการตรวจโดยศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของรัฐบาล เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณในระหว่างการตรวจหรือหากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

13. การปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศและค่าปรับ

13.1 การปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศและหากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้เราส่งคุณกลับไปยังสถานที่ต้นทางหรือนำคุณออกไปยังประเทศอื่น:

 • คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมตัวและค่าชดเชยหรือค่าโดยสารอื่น ๆ
 • เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราในการยกเลิกการคืนเงินใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณรวมถึงสำหรับเที่ยวบินที่จองแต่ไม่ได้ใช้ ตามจำนวนเงินคืนหรือค่าโดยสารอื่น ๆ (ถ้าไม่ได้ชำระ) และ
 • เราจะไม่คืนเงินค่าโดยสารให้คุณในการขนส่งคุณไปยังสถานที่ที่คุณถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

13.2 การชำระคืนค่าใช้จ่าย

หากเราถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับเมื่อใดก็ตาม หรือมีค่าใช้จ่าย ความสูญเสีย หรือความเสียหาย ("ความสูญเสีย") ด้วยเหตุผลที่คุณถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศใด ๆ หรือเพราะความล้มเหลวของคุณในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง หรือข้อกำหนดใด ๆ หรือเนื่องจากพฤติกรรม สุขภาพ หรือเงื่อนไขทางการแพทย์ของคุณ คุณต้องชำระเงินคืนให้เราสำหรับความสูญเสียทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล เราอาจใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกการคืนเงินใด ๆ ให้กับคุณอันเนื่องมาจากเที่ยวบินที่จองแต่ไม่ได้ใช้ ตามจำนวนเงินดังกล่าว

14. ความรับผิดต่อความเสียหาย

14.1 ข้อยกเว้น

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้และตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด การสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

14.2 เงื่อนไขของการบริการขนส่งของเรา

เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ครอบคลุมความรับผิดของเราต่อคุณ ความรับผิดของผู้ให้บริการรายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณพิจารณาตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งของพวกเขา

14.3 อยู่ภายใต้อนุสัญญา

การขนส่งระหว่างประเทศอยู่ภายใต้อนุสัญญา หรือเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้และกฎหมายที่บังคับใช้หากอนุสัญญาไม่ได้ครอบคลุม ความรับผิดของเราอาจถูกจำกัดในส่วนของการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ สัมภาระ หรือความล่าช้าภายใต้อนุสัญญาหรือกฎหมายที่บังคับใช้

14.4 ความประมาทหรือการกระทำหรือการละเว้นอื่นๆ ของคุณ

หากคุณได้รับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยคุณ ความรับผิดของเราอาจลดลงตามกฎหมายที่บังคับใช้

14.5 ความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความล่าช้าของคุณ

(ก) การขนส่งระหว่างประเทศ

หากคุณเดินทางก่อนวันที่ 28 ธันวาคม 2019 และเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ:

 • ค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่เรียกร้องได้สูงสุดอยู่ที่ 113,100 SDR (ประมาณ SGD $217,732) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดจากอุบัติเหตุบนเครื่องบินหรือระหว่างการขึ้นเครื่องบินหรือลงจากเครื่อง เราจะไม่ได้รับการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด.. อย่างไรก็ตามความรับผิดใด ๆ ที่เราอาจมีต่อความเสียหายจะลดลงตามกฎหมายที่ใช้บังคับใช้หากเกิดจากความประมาทเลินเล่อในส่วนของคุณที่เป็นสาเหตุหรือก่อให้เกิดความเสียหาย
 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายเกินกว่า 113,100 SDR ต่อผู้โดยสารแต่ละคน (ประมาณ SGD $217,732) หากเราพิสูจน์ได้ว่า:
  • ความเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำที่ผิดพลาดหรือการละเว้นของเราหรือตัวแทนของเรา หรือ
  • ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำที่ผิดพลาดหรือการละเว้นของบุคคลที่สาม
 • ในกรณีที่ผู้โดยสารล่าช้า:
  • หากอนุสัญญามอนทรีออลมีผลบังคับใช้ เราจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เรียกร้องได้ ยกเว้นหากเราสามารถพิสูจน์ได้ว่า เราใช้มาตรการทั้งหมดที่จำเป็นอย่างมีเหตุผลเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือเป็นไปไม่ได้ที่เราจะใช้มาตรการดังกล่าว ความรับผิดของเราภายใต้อนุสัญญามอนทรีออลจำกัดอยู่ที่ 4,694 SDR (ประมาณ SGD $9,036) และ
  • หากอนุสัญญาวอร์ซอมีผลบังคับใช้ เราจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เรียกร้องได้ ยกเว้นหากเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเราได้ใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือเป็นไปไม่ได้ที่เราจะใช้มาตรการดังกล่าว

หากคุณเดินทางในวันที่ 28 ธันวาคม 2019 หรือหลังจากนั้น และเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ:

 • ค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่เรียกร้องได้จะอยู่ที่ 128,821 SDR (ประมาณ SGD $248,013) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายอันเกิดจากอุบัติเหตุบนเครื่องบินหรือระหว่างการขึ้นเครื่องบินหรือลงจากเครื่อง โดยเราจะรับผิดชอบโดยไม่มีข้อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเรา อย่างไรก็ตาม ความรับผิดใด ๆ ของเราต่อความเสียหายจะลดลงตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้หากเกิดจากความประมาทเลินเล่อในส่วนของคุณซึ่งเป็นสาเหตุหรือมีส่วนทำให้เกิดความเสียหาย
 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายที่มีมูลค่าสูงกว่า 128,821 SDR ต่อผู้โดยสารแต่ละท่าน (ประมาณ SGD $248,013) หากเราพิสูจน์ได้ว่า:
  • ความเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำผิดหรือการละเว้นของเราหรือตัวแทนของเรา หรือ
  • ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำผิดหรือการละเว้นของบุคคลที่สาม
 • ในกรณีที่ผู้โดยสารล่าช้า:
  • หากอนุสัญญามอนทรีออลมีผลบังคับใช้ เราจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เรียกร้องได้ ยกเว้นหากเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเราได้ดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นอย่างเหมาะสมแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะดำเนินมาตรการดังกล่าว ความรับผิดของเราภายใต้อนุสัญญามอนทรีออลจะจำกัดไว้ไม่เกิน 5,346 SDR (ประมาณ SGD $10,293) และ
  • หากอนุสัญญาวอร์ซอมีผลบังคับใช้ เราจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เรียกร้องได้ ยกเว้นหากเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเราได้ดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นอย่างเหมาะสมแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะดำเนินมาตรการดังกล่าว

(ข) ทั่วไป

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือความพิการ รวมถึงการเสียชีวิตเนื่องมาจากสภาพร่างกายของคุณหรือการรุนแรงขึ้นของอาการดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

14.6 ความรับผิดของเราต่อความเสียหายของสัมภาระของคุณ

(ก) การขนส่งระหว่างประเทศ

 • ความรับผิดของเราต่อความเสียหายของสัมภาระเช็คอินนั้นถูกจำกัดโดยอนุสัญญา ยกเว้นในกรณีที่คุณพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายที่เกิดจากการกระทำหรือความล้มเหลวที่จะกระทำโดยเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่อ
 • ในกรณีที่อนุสัญญามอนทรีออลมีผลบังคับใช้ และคุณเดินทางก่อนวันที่ 28 ธันวาคม 2019 วงเงินสูงสุดของความรับผิดจะอยู่ที่ 1,131 SDR (ประมาณ SGD $2,177) สำหรับทั้งสัมภาระเช็คอินและสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องรวมกัน ยกเว้นในกรณีที่ข้อ 22.5 ของอนุสัญญามอนทรีออลมีผลบังคับใช้ ซึ่งในกรณีนี้วงเงินสูงสุดนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ ในกรณีของสัมภาระเช็คอิน เราจะไม่รับผิดชอบหากสัมภาระนั้นชำรุด เราจะรับผิดชอบต่อสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง หากเป็นความผิดพลาดของเรา
 • ในกรณีที่อนุสัญญามอนทรีออลมีผลบังคับใช้ และคุณเดินทางในวันที่ 28 ธันวาคม 2019 หรือหลังจากนั้น วงเงินสูงสุดของความรับผิดจะอยู่ที่ 1,288 SDR (ประมาณ SGD $2,480) สำหรับทั้งสัมภาระเช็คอินและสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องรวมกัน เว้นแต่ข้อ 22.5 ของอนุสัญญามอนทรีออลจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งในกรณีนี้วงเงินสูงสุดจะไม่มีผลบังคับใช้ ในกรณีของสัมภาระเช็คอิน เราจะไม่รับผิดชอบหากสัมภาระนั้นชำรุด เราจะรับผิดชอบต่อสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง หากเป็นความผิดพลาดของเรา
 • ในกรณีที่อนุสัญญาวอร์ซอมีผลบังคับใช้ วงเงินสูงสุดของความรับผิดจะอยู่ที่ 250 ฟรังก์ (ประมาณ SGD $38) สำหรับสัมภาระเช็คอินแต่ละกิโลกรัม และอยู่ที่ 5,000 ฟรังก์ (ประมาณ SGD $770) สำหรับสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องของคุณ เว้นแต่ข้อ 25 ของอนุสัญญาวอร์ซอว์จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งในกรณีนี้วงเงินสูงสุดนี้จะไม่มีผลบังคับใช้
 • หากไม่ใช้สนธิสัญญาวอร์ซอว์หรือมอนทรีออล อาจมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน

(ข) ทั่วไป

 • เราจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งทางอากาศที่จองไว้ที่เป็นรหัสย่อของสายการบินของเรา หากเราตรวจสอบสัมภาระบนเที่ยวบินของสายการบินอื่น เราจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการรายนั้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สำหรับสัมภาระเช็คอิน คุณอาจมีสิทธิ์ดำเนินการกับผู้ขนส่งรายแรกหรือรายสุดท้าย
 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสัมภาระของคุณในกรณีที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของคุณ
 • เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากสัมภาระของคุณ คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากสัมภาระของคุณต่อบุคคลหรือทรัพย์สินอื่นรวมถึงทรัพย์สินของเรา
 • เราไม่รับผิดชอบต่อการสึกหรอตามปกติของกระเป๋าสัมภาระ เช่น รอยขีดข่วน รอยขูด รอยบุบ และรอยตัด
 • หากน้ำหนักของสัมภาระเช็คอินของคุณไม่ได้ถูกบันทึกในใบรับสัมภาระของคุณเราจะถือว่าน้ำหนักของสัมภาระนั้นไม่เกินจำนวนสัมภาระที่อนุญาตสำหรับชั้นโดยสาร

14.7 ความรับผิดต่อการละเมิดเงื่อนไขหรือการรับประกัน

ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายจากการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามต่อการขนส่ง

15. การเคลมของคุณ

15.1 การเรียกร้องในเรื่องการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ

หากคุณต้องการเรียกร้องกับเราเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต คุณหรือตัวแทนของคุณควรแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุด

15.2 การขอรับสัมภาระ

หากบุคคลที่มีใบรับสัมภาระได้รับสัมภาระเช็คอินโดยไม่มีการร้องเรียนก็จะเป็นหลักฐานที่สมเหตุสมผลว่า สัมภาระที่บรรจุภายใต้การส่งมอบนั้นอยู่ในสภาพที่ดีเว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น

การเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระเช็คอินจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาต่อไปนี้:

 • 7 วันในกรณีสัมภาระเช็คอินของคุณเสียหาย หรือ
 • ในกรณีที่เกิดความล่าช้า ภายใน 21 วันนับจากวันที่คุณสามารถมารับสัมภาระเช็คอินพร้อมได้

หากคุณมาหลังจากวันครบกำหนดเหล่านี้ คุณจะเสียสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์

หากคุณต้องการเคลมกับเราสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายต่อสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง กรุณาแสดงสัมภาระที่สนามบินจุดหมายปลายทาง

15.3 เสื้อผ้าเสียหาย

เหตุการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดกับเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่หรือนำไปยังห้องโดยสารของเครื่องบินจะต้องรายงานต่อลูกเรือของเราทันที

15.4 ข้อจำกัดการเรียกร้อง

เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายของคุณได้หมดอายุก่อนหน้านี้ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ คุณจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย หากการพิจารณาคดีของศาลไม่ได้ดำเนินการภายในสองปีนับจาก:

 • วันที่คุณเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทาง
 • วันที่เครื่องบินควรมาถึงหรือ
 • วันที่เที่ยวบินของคุณลงจอด

วิธีการคำนวณระยะเวลาของการจำกัดจะถูกกำหนดโดยกฎหมายของศาลในกรณีที่มีการฟ้องร้อง

16. ทั่วไป

 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐบาลหรือความล้มเหลวของคุณในการปฏิบัติดังกล่าว
 • เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ (รวมถึงข้อยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิด) มีผลบังคับใช้และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง พนักงาน และตัวแทนของเราในระดับเดียวกับที่บังคับใช้กับเรา
 • จำนวนเงินทั้งหมดที่คุณสามารถขอชดเชยจากเรา ตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง พนักงานของเราจะไม่เกินจำนวนความรับผิดทั้งหมดของเรา (ถ้ามี)
 • ขึ้นอยู่กับกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้ ความรับผิดของเรา (หากมี) จะจำกัดอยู่ที่การชดเชยความเสียหายโดยตรงที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เว้นแต่กรณีที่เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • เงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้จะไม่:
  • ยกเว้นในกรณีที่เราระบุเป็นอย่างอื่น เป็นการยกเลิกหรือจำกัดความรับผิดใด ๆ ที่เราได้รับภายใต้กฎหมายใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้หรือ
  • เป็นการยกเลิกการคุ้มครองใด ๆ ที่มีให้แก่เราภายใต้กฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้ รวมถึงกับหน่วยงานประกันสังคมหรือบุคคลที่ต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงิน หรือผู้ที่จ่ายเงินชดเชยสำหรับการเสียชีวิต
 • ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Jetstar ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายจากการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามต่อการขนส่ง
 • แม้จะมีการแปลเงื่อนไขของการบริการขนส่งเหล่านี้เป็นภาษาอื่น ๆ เงื่อนไขของการบริการขนส่งฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับเหนือกว่า

17. ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับเที่ยวบินที่ออกจากหรือเปลี่ยนเครื่องในจีน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้โดยสารที่มีผลกับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากหรือเปลี่ยนเครื่องในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เขตปกครองพิเศษมาเก๊า และไต้หวัน)

18. ชื่อและที่อยู่ของเรา

ชื่อของเราอาจย่อเป็น JSA หรือ 3K ในใบเสร็จรับเงินสำหรับแผนการเดินทาง ที่อยู่ของเราคือ Jetstar Asia Airways Pte Ltd, Singapore Changi Airport T1, PO Box 323 สิงคโปร์ 918144